Programi i Transparencës

Hyrje

Rreth autoritetit
Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Mekanizmat kontrollues
dhe monitorues që veprojnë mbi AP
Informacion mbi buxhetin
dhe të dhënat financiare të ASHSH-së
Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga ASHSH
Procedurat/mekanizmat për të dhënë
mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të ASHSH-së
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga ASHSH
Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga ASHSH

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)- Nuk ka Informacion
 • Plan_Pune_2023_ASHSH.pdf
 • Plan Pune 2024 - ASHSH.
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)- Nuk ka Informacion
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së ASHSH-së- Nuk ka Informacion

*Zyra e ASHSH-së nuk tarifon pagesë për shërbimet e saj.
Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të ASHSH-së
 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike. Adela Duni adresa: adela.duni@ashsh.gov.al
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ASHSH
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
 • Procedura e ankimimit
 • Shënim: ASHSH nuk e ofron këtë shërbim.

 • Njoftime të ndryshme
 • Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil
 • Raporte
 • Publikime
 • Statistika
 • Projekte
 • Bashkëpunime etj.
 • Agjencia Shteterore per Shpronesimin perditeson hedhjen e te gjitha VKM-e te shpronesimit, te cilat jane te publikuara ne seksionin Njoftime-Lajme si dhe ne faqen kryesore te website www.ashsh.gov.al

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.