Publikuar më: 25/05/2023

VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I ZONËS SË MBROJTUR NGA LUMI OSUM DHE RIJETËZIMI I FASADAVE TË QENDRËS SË QYTETIT URA VAJGURORE, BASHKIA DIMAL”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë
private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i zonës së mbrojtur nga lumi Osum dhe rijetëzimi i
fasadave të qendrës së qytetit Ura Vajgurore, Bashkia Dimal”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Dimal.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë
të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për
pasuritë e llojit “arë” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 604 285.5 (gjashtëqind e
katër mijë e dyqind e tetëdhjetë e pesë pikë pesë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 604 285.5 (gjashtëqind e katër mijë e dyqind e
tetëdhjetë e pesë pikë pesë) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Dimal.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
buxheti i Bashkisë Dimal.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Bashkisë Dimal.
8. Bashkia Dimal kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas
përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara
nga Bashkia Dimal.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën
kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të
pronësisë në favor të Bashkisë Dimal për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e
shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi
hartën kadastrale dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Dimal për
pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Dimal, Agjencia Shtetërore
e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Berat për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “REHABILITIMI I ZONËS SË
MBROJTUR NGA LUMI OSUM DHE RIJETËZIMI I FASADAVE TË QENDRËS SË QYTETIT URA VAJGURORE”
Nr.
PRONARI TË DHËNA HIPOTEKARE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
SHËNIME (Kufizime
hipotekare, barrë mbi
pasurinë etj.)
ARË TRUALL
VLERA
TOTALE
(lek) Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Arë (m2
)
Truall (m2
)
Ndërtesë (m2
)
Volumi
Faqe
Sipërfaqja (m2
)
Çmimi (lek/m2
)
Vlera (lek)
Sipërfaqja (m2
)
Çmimi (lek/m2
)
Vlera (lek)
A B C C Ç D E F G H I J K L M N O P Q Y Z
Anila Fatmir Majuni
Konfirmuar nga
ASHK-ja, mbi këtë
pasuri ka dy ndërtime
të paligjshme
Armando Fatmir Majuni
Azis Metin Ruli
Fatmir Irfan Majuni
Fatmira Ali Selenica
1 Graciala Metin Ruli Urë Vajgurore 3682 1/502 Truall 3500 3500 6 203 0 231.7 2375 550,287.5 550,287.5
Kujtim Ali Kuçi
Luan Ali Kuçi
Mirjana Metin Ruli
Qamile Ali Kuçi
Zhaneta Ali Çakmaxhaijan
2
Afrim Xheladin Lybesha
Eglantina Adem Lybesha
Urë Vajgurore 3682 1/390 Arë+ Truall 960 960 200 106 1 6 188 203 38164 – 0 – 38,164.0 Konfirmuar nga
ASHK-ja. Më datë
10.7.2020 është kryer
rivlerësimi i pasurisë në
shumën 3,922,000. Ky
rivlerësim është i
vlefshëm deri në
kryerjen e një
transaksioni mbi
pasurinë e rivlerësuar,
përveç trashëgimisë
ligjore, në përputhje me
udhëzimin nr. 29, datë
30.7.2018. Lloji i
pasurisë arë + truall
R.009, 21.6.2005
lëshohet certifikatë datë
21.6.2005. Me urdhrin
nr. 11 u bë korrigjimi i
referencës. Me
referencë 1897 671
3 Saimir Zeni Guraj Urë Vajgurore 3682 1/388 Arë 765 765 1 4 78 203 15834 – 0 – 15,834.0 Konfirmuar nga