Publikuar më: 01/07/2024

DOKUMENTAT QË DUHET TË DORËZOHEN PËR TË VIJUAR ME PROCESIN E LIKUJDIMIT

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

DOKUMENTAT QË DUHET TË DORËZOHEN PËR TË VIJUAR ME
PROCESIN E LIKUJDIMIT
 Pronarët e pasqyruar në tabelat që i bashkëlidhen VKM përkartëse për efekt
shpronësimi duhet të dorëzojnë dokumentacionin e plotë justifikues për likujdim
sipas përcaktimit në VKM.
 Dokumentat justifikues që duhet të dorëzohen për të vijuar me procesin e
likujdimit janë:
1- Kartela e pasurisë e rifreskuar + HTR;
2- Certifikata e pronësisë e noteruar;
3- Kopje ID;
4- Numër llogarie në lekë ose prokurë origjinale/ e noteruar; e cila autorizon
përfaqësuesin të tërheqë vlerën e shpronësimit në llogarinë e tij bankare.