DOKUMENTA PËR DORËZIM PËR TË VIJUAR ME PROCESIN E LIKUJDIMIT

Publikuar më: 19/07/2024


Organigrama ASHSH

Publikuar më: 19/07/2024


01 Prill 2024 – 15.07.2024 — Te dhena te hapura -ASHSH

Publikuar më: 19/07/2024


VENDIM Nr. 429, datë 26.6.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 866, DATË 27.12.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘SISTEMIM, ASFALTIM E MASA INXHINIERIKE NË KM 21+050-22+050, NË RRUGËN QAFËTHANË–LIN–POGRADEC’”

Publikuar më: 03/07/2024


DOKUMENTAT QË DUHET TË DORËZOHEN PËR TË VIJUAR ME PROCESIN E LIKUJDIMIT

Publikuar më: 01/07/2024


VENDIM Nr. 305, datë 22.5.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I SEGMENTIT RRUGOR DALJE ELBASAN–PËRRENJAS–QAFË-THANË”

Publikuar më: 26/06/2024


Të dhëna të hapura

Publikuar më: 30/04/2024


VENDIM Nr. 250, datë 24.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 535, DATË 13.9.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘IMPIANTI I TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA HIMARË DHE LARGIMI I UJËRAVE TË TRAJTUARA NË DET PËR ITUN HIMARË’”

Publikuar më: 30/04/2024


TË DHËNA TË HAPURA- ASHSH – PROJEKTE WEB PERFUNDIMTAR

Publikuar më: 29/04/2024


VENDIM Nr. 235, datë 17.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 863, DATË 29.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROBLEMATIKAT E SHKAKTUARA NGA RRËSHQITJET NË SEGMENTIN RRUGOR ‘MILOT–MORINË’”

Publikuar më: 23/04/2024Rubrikat

Lajme
Fjalime