Njoftime
  • Të dhëna të hapura Më shumë...
  • VENDIM Nr. 250, datë 24.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 535,... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 235, datë 17.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 863,... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 233, datë 17.4.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 181, datë 27.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...