Published on: 23/06/2023

VENDIM Nr. 325, datë 31.5.2023 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PAGAVE, NIVELEVE TË PAGAVE DHE SHTESAVE TË TJERA MBI PAGË TË ZËVENDËSMINISTRIT, FUNKSIONARËVE TË KABINETEVE, PREFEKTIT, NËNPREFEKTIT, NËPUNËSVE CIVILË DHE NËPUNËSVE NË DISA INSTITUCIONE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

VENDIM
Nr. 325, datë 31.5.2023
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË PAGAVE, NIVELEVE TË PAGAVE DHE
SHTESAVE TË TJERA MBI PAGË TË ZËVENDËSMINISTRIT,
FUNKSIONARËVE TË KABINETEVE, PREFEKTIT, NËNPREFEKTIT,
NËPUNËSVE CIVILË DHE NËPUNËSVE NË DISA INSTITUCIONE TË
ADMINISTRATËS PUBLIKE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 8, të ligjit nr.
35/2023, “Për kompetencat për caktimin e pagave, trajtimeve të tjera financiare dhe përfitimeve
të të punësuarve në institucionet e administratës publike, si dhe të pagës bazë minimale në shkallë
vendi”; të shkronjës “h”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të
ndryshuar, dhe të neneve 7 e 9, të ligjit nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe
strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura, të
krijuara me ligj”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Në fushën e veprimit të këtij vendimi përfshihen zëvendësministrat, funksionarët e
kabineteve, prefekti, nënprefekti, nëpunësit civilë dhe nëpunësit (subjekte përfituese) në
institucionet, si më poshtë vijon:
a) Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, administratën e
Kuvendit, administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Përgjithshme,
Avokatin e Popullit, Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Autoritetin e
Konkurrencës, Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave, Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Entin Rregullator të Sektorit të
Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, Autoritetin e Mediave
Audiovizive, Institutin për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, Komisionerin e
Mbrojtjes nga Diskriminimi, gjykatat e apelit dhe gjykatat e shkallës së parë, prokuroritë pranë
gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatat e shkallës së parë me juridiksion të
përgjithshëm, Gjykatën e Lartë, Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të
Dhënave Personale, Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,
Komisionin e Prokurimit Publik, Institutin e Statistikave, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e
Lartë të Prokurorisë, Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar,
administratën e Shkollës së Magjistraturës, Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Qendrën e
Teknologjisë së Informacionit për Sistemin e Drejtësisë;
b) Institucionet qendrore të grupit të parë, ku bëjnë pjesë: Departamenti i Administratës
Publike, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin
Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor,
Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Agjencia e
Prokurimit Publik, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës,
Agjencia për Media dhe Informim, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të
Klasifikuar, Avokatura e Shtetit;
c) Institucionet qendrore të grupit të dytë, ku bëjnë pjesë: Agjencia Telegrafike Shqiptare,
Inspektorati Qendror, Komiteti për Pakicat Kombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të
Shtetit, Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile, Agjencia e Auditimit të Programeve të
Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, Agjencia e Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e
Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave,
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve;
ç) Institucionet qendrore të grupit të tretë, ku bëjnë pjesë: Shkolla Shqiptare e Administratës
Publike, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara, Komiteti Shtetëror i Kulteve,
Agjencia Kombëtare e Diasporës, Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët, Qendra
e Botimeve për Diasporën, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia e
Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar,
Qendra e Shërbimeve Arsimore, Instituti i Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë, Inspektorati
Shtetëror Shëndetësor, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, Instituti i Shëndetit
Publik, Drejtoria e Përgjithshme Detare, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe
Infrastrukturës së Mbetjeve, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia Kombëtare Bërthamore,
Agjencia për Efiçencën e Energjisë, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, Autoriteti i
Sigurisë Hekurudhore, Autoriteti Rregullator Hekurudhor, Autoriteti Kombëtar i Investigimit të
Aksidenteve, Incidenteve Hekurudhore dhe Detare, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të
Territorit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore për Shpronësim, Instituti i Sigurisë
Ushqimore dhe Veterinarisë, Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave),
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve,
Agjencia e Trajtimit të Pronës, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, Drejtoria e Përgjithshme e
Shërbimit të Provës, Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, Qendra e Koordinimit kundër
Ekstremizmit të Dhunshëm, Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara, Inspektorati
Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, Drejtoria
e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Drejtoria e
Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të
tjerë, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Agjencia Kombëtare e Punësimit
dhe Aftësive, Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë
Industriale, Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve, Qendra Kombëtare e Biznesit, Inspektorati
Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë, Drejtoria e
Përgjithshme e Akreditimit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Shtabi i Përgjithshëm i
Forcave të Armatosura, Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, Qendra
Ndërinstitucionale Operacionale Detare, Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, Drejtoria
e Shifrës, Akademia e Forcave të Armatosura, Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, Qendra e
Ekselencës së NATO-s për Studimin e Fenomenit të Luftëtarëve të Huaj, Teatri Kombëtar i
Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë
Kulturore, Agjencia Kombëtare e Turizmit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Agjencia
Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura;
d) Institucionet qendrore të grupit të katërt, ku bëjnë pjesë: Sekretariati Teknik i Këshillit
Ekonomik Kombëtar, Agjencia Kombëtare e Rinisë, administrata e prefektit, Qendra e
Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit të Sistemit të Ministrisë së Brendshme,
Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, Agjencia e Hartimit të
Programeve të Veçanta të Shtetësisë, Qendra e Pritjes për Azil, Shtëpia e Pushimit e Ministrisë së
Brendshme, Durrës, Qendra e Botimeve Zyrtare, Komiteti Shqiptar i Birësimeve, Agjencia
Kombëtare e Falimentimit, Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve,
Instituti i Mjekësisë Ligjore, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë
së Arsimit Parauniversitar, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë, Agjencia e
Shërbimeve të Sportit Tiranë, qendrat e transferimit të teknologjive bujqësore, Drejtoria e
Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, Enti Shtetëror i Farërave dhe Fidanëve, Agjencia
Kombëtare e Duhan-Cigareve, Instituti i Studimeve të Transportit, Arkivi Qendror Teknik i
Ndërtimit, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, Autoriteti Kombëtar i
Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil, Sekretariati Kombëtar i Nismës për
Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI-Shqipëri), Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit të
Kimikateve të Rrezikshme, Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit, Qendra e Trajnimit të
Administratës Tatimore dhe Doganore, Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional,
Drejtoria e Përgjithshme për Zgjidhjen Alternative të Mosmarrëveshjeve, Drejtoria e
Përgjithshme e Metrologjisë, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, Qendra Kombëtare e
Kinematografisë, Galeria Kombëtare e Arteve, Muzeu Historik Kombëtar, Muzeu Kombëtar i
Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë, Biblioteka
Kombëtare, Teatri Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”, Cirku Kombëtar, Muzeu
Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit, Qendra Kombëtare
e Veprimtarive Tradicionale, Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, Zyra e
Administrimit dhe Koordinimit të Butrintit Sarandë, zyrat e administrimit dhe koordinimit të
parqeve arkeologjike, Qendra Muzeore Krujë – Muzeu Kombëtar “Skënderbeu”- Muzeu
Etnografik Krujë, Qendra Muzeore Berat – Muzeu i Ikonografisë “Onufri”, Muzeu Etnografik
Berat, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, Qendra Muzeore
Durrës, Agjencia Kombëtare e Pyjeve, Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e
Fëmijës, Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikut, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave të Shtetit,
Komanda dhe Shtabi i Forcës Tokësore, Komanda dhe Shtabi i Forcës Detare/Rojës Bregdetare,
Komanda dhe Shtabi i Forcës Ajrore, Komanda dhe Shtabi i Komandës Mbështetëse, Qendra e
Kulturës Medias dhe Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura, Instituti i
Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake, Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura, Qendra e
Personel-Rekrutimit, Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Instituti KërkimorShkencor Ushtarak në Akademinë e Forcave të Armatosura, Kolegji i Mbrojtjes dhe Sigurisë,
Qendra e Arsimimit Profesional të Nënoficerit, në Akademinë e Forcave të Armatosura, Qendra
e Arsimimit Profesional të Ushtarit, në Akademinë e Forcave të Armatosura, Qendra e Riparimit
dhe Mirëmbajtjes së Teknikës së Forcave të Armatosura në Komandën Mbështetëse, Sektori i
Helikopterëve i Repartit Special RENEA, shtëpitë e pushimit të sistemit të Ministrisë së
Mbrojtjes, Qendra e Bashkuar Operacionale e Forcave të Armatosura, Qendra e Menaxhimit të
Materialeve, Laboratori Qendror i Forcave të Armatosura, Policia Ushtarake, Batalioni i
Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, batalionet/kompanitë/qendrat
stërvitore në Forcën Tokësore, distriktet detare/flotiljet detare/Shërbimi Hidrografik/Qendra e
Vëzhgimit Detar/Qendra e Zhytjeve/Qendra Stërvitore/kompanitë mbështetëse në Forcën
Detare, Baza Ajrore/Shërbimi Meteorologjik Ushtarak/Qendra e Kontroll-Raportimit/Qendra
Stërvitore/Kompani në Forcën Ajrore, Batalion/Kompani/Qendra Stërvitore në Komandën
Mbështetëse, Kompani/Qendra në Akademinë e Forcave të Armatosura;
dh) Degët territoriale të institucioneve të përcaktuara në shkronjat “a” deri në “d”, të kësaj
pike.
2. Në kuptim të këtij vendimi:
a) Njësitë organizative të përmbajtjes, drejtoritë e përgjithshme të përmbajtjes, drejtoritë e
përmbajtjes apo sektorët e përmbajtjes janë ata/ato që realizojnë funksionet për të cilat është
krijuar dhe funksionon institucioni. Në to nuk përfshihen strukturat organizative përgjegjëse për
funksionet horizontale të institucionit, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për organizimin
dhe funksionimin e administratës shtetërore;
b) Njësitë organizative mbështetëse, drejtoritë e përgjithshme mbështetëse, drejtoritë
mbështetëse, sektorët mbështetës apo specialistët mbështetës janë ato/ata që kryejnë funksionet
horizontale të institucionit, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për organizimin dhe
funksionimin e administratës shtetërore.
II. KATEGORITË, KLASAT DHE ELEMENTET PËRBËRËSE TË PAGËS BRUTO
MUJORE
1. Kategoritë, klasat e pozicioneve të punës, elementet përbërëse të pagës bruto mujore dhe
vlerat për secilin element të tyre për funksionarët e kabineteve, nëpunësit civilë dhe nëpunësit e
institucioneve të përcaktuara në pikën 1, të kreut I, me përjashtim të nëpunësve të përcaktuar në
pikën 2, të këtij kreu, janë, si më poshtë vijon:
a) Kategoritë dhe klasat e pozicioneve të punës përcaktohen në kolonat 1 dhe 2, të lidhjes nr.
1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
b) Paga për pozicion, që shpërblen vlerën relative të çdo pozicioni pune, është sipas kolonës 3,
të lidhjes nr. 1;
c) Shtesa e nivelit të kualifikimit, që shpërblen nivelin arsimor të kërkuar për pozicionin
përkatës të punës, përcaktohet në kolonën 4, të lidhjes nr. 1 dhe në lidhjet përkatëse të këtij
vendimi. Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit është sipas lidhjes nr. 2, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij;
ç) Shtesa për vjetërsi në punë jepet në masën:
i. 0.6% pas çdo viti pune për 10 vitet e para (1–10 vite) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;
ii. 0.8% pas çdo viti pune për 10 vitet e dyta (11–20 vite) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;
iii. 1% pas çdo viti pune për 10 vitet e treta (21–30 vite) dhe llogaritet mbi pagën e pozicionit;
d) Shtesa për kushte pune (natyrë të veçantë pune);
dh) Shtesa për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin.
Klasat e pagave për pozicionet e punës me emërtesë të njëjtë përcaktohen në kuadër të
miratimit të strukturës dhe organikës së secilit institucion.
2. Elementet përbërëse të pagës bruto mujore janë, si më poshtë vijon:
a) Për funksionarët në pozicionet zëvendësministër, prefekt, nënprefekt, këshilltar i Prefektit
të Qarkut Tiranë dhe zëdhënës i Prefektit të Qarkut Tiranë, paga bazë mujore e pozicionit të
punës;
b) Për nëpunësit kërkimorë-shkencorë të Qendrës së Studimeve dhe Publikimeve për
Arbëreshët, paga bazë mujore e pozicionit të punës, e përcaktuar sipas titullit akademik apo
gradës shkencore.;
c) Për nëpunësit e trupës artistike në Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit
Popullor, trupës artistike në Teatrin Kombëtar, trupës artistike në Teatrin e Kukullave në
Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, trupës artistike në Teatrin Kombëtar Eksperimental
“Kujtim Spahivogli”, trupës artistike në Cirkun Kombëtar, trupës artistike në Qendrën e
Kulturës, Medies dhe Botimeve të Mbrojtjes dhe trupës artistike në Batalionin e Mbështetjes së
Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura:
i. paga bazë mujore e pozicionit të punës;
ii. vjetërsia në punë që llogaritet mbi pagën bazë mujore të pozicionit të punës, sipas
përqindjeve të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të këtij kreu;
iii. shtesa për kushte pune (natyrë të veçantë pune);
ç) Për nëpunësit e sektorit të helikopterëve në Repartin Special RENEA:
i. paga bazë mujore e pozicionit të punës;
ii. vjetërsia në punë që llogaritet mbi pagën bazë mujore të pozicionit të punës, sipas
përqindjeve të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të këtij kreu;
iii. shtesa për kushte pune (natyrë të veçantë pune);
d) Për nëpunësit në pozicionet “sekretar”:
i. paga bazë mujore e pozicionit të punës;
ii. vjetërsia në punë që llogaritet mbi pagën bazë mujore të pozicionit të punës, sipas
përqindjeve të përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të këtij kreu;
dh) Për nëpunësit në pozicionet “ekspertë” në qendrat e ekselencës, paga bazë mujore e
pozicionit të punës.
3. Për efekt të llogaritjes së shtesës së vjetërsisë, “vite pune” do të konsiderohet vjetërsia e
përgjithshme në punë, e dokumentuar në librezën e punës së çdo punonjësi, apo, në mungesë të
librezës së punës, me çdo dokument tjetër ligjor të lëshuar nga organet kompetente përkatëse,
sipas legjislacionit në fuqi, me përjashtim të viteve të sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, shërbimit
ushtarak të detyrueshëm, viteve të shkollimit në institucionet e arsimit të lartë dhe periudhës së
trajtimit me pagesë papunësie.
4. Masa e shtesës për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për disa nga funksionarët e
kabineteve, nëpunësit civilë dhe nëpunësit e përcaktuar në pikën 1, të kreut I, të këtij vendimi,
është sipas lidhjes nr. 3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
5. Përfitojnë shtesë për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin, në masën dhe sipas
rregullave e kritereve të përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e
punonjësve mbështetës, nëpunësit civilë dhe nëpunësit e përcaktuar në lidhjen nr. 4, që i
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
III. KLASAT DHE NIVELET E PAGAVE E TË PAGESAVE TË SUBJEKTEVE
PËRFITUESE
1. Klasat e pagave për funksionarët e kabineteve të institucioneve të përcaktuara në shkronjën
“a”, të pikës 1, të kreut I, dhe vlera e pagës bazë mujore për pozicionet “zëvendësministër”,
“prefekt”, “nënprefekt” dhe “sekretar” janë sipas përcaktimit në lidhjen nr. 5, që i bashkëlidhet
këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Presidenti i Republikës, Kryeministri, zëvendëskryeministri, ministrat apo titullarët e
institucioneve në varësi të tyre, me qëllim realizimin me efektivitet dhe eficiencë të misionit dhe
objektivave të institucionit, që drejtojnë, kanë të drejtë që, për të marrë këshillimin e duhur për
çështje specifike, të kenë këshilltarë të jashtëm apo ndihmës të jashtëm. Pagesa e këshilltarëve të
jashtëm dhe ndihmësve të jashtëm bëhet nga llogaria ekonomike e përcaktuar sipas udhëzimit të
ministrit përgjegjës për financat dhe përcaktohet nga:
a) Presidenti, për këshilltarët e jashtëm, të emëruar prej tij, në masën deri në 130 000 (njëqind
e tridhjetë mijë) lekë në muaj;
b) Kryeministri, për këshilltarët e jashtëm dhe ndihmësit e jashtëm, të emëruar prej tij, në
masën përkatësisht deri në 130 000 (njëqind e tridhjetë mijë) lekë në muaj për këshilltarët e
jashtëm dhe deri në 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë në muaj për ndihmësit e jashtëm;
c) Zëvendëskryeministri dhe ministrat, për këshilltarët e jashtëm, të emëruar prej tyre, në
masën deri në 120 000 (njëqind e njëzet mijë) lekë në muaj;
ç) Titullarët e institucioneve në varësi të Kryeministrit apo ministrave, për këshilltarët e
jashtëm, të emëruar prej tyre, në masën deri në 110 000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë në muaj.
3. Përjashtimisht, Kryeministri ka të drejtë të angazhojë si këshilltarë të jashtëm edhe shtetas të
huaj, ekspertë/konsulentë të njohur ndërkombëtarisht, me një pagesë jo më shumë se 1 000 000
(një milion) lekë në muaj, për një periudhë angazhimi jo më shumë sesa kohëzgjatja e mandatit të
tij.
4. Paga bazë mujore e nëpunësve në pozicionet “ekspertë”, në qendrat e ekselencës, pjesë e
strukturës dhe organikës së institucioneve të administratës shtetërore, është, si më poshtë vijon:
a) Në Kryeministri dhe aparatet e ministrive:
i. Ekspert i kategorisë së parë, 153 000 (njëqind e pesëdhjetë e tre mijë) lekë në muaj;
ii. Ekspert i kategorisë së dytë, 129 000 (njëqind e njëzet e nëntë mijë) lekë në muaj.
b) Në institucionet në varësi të Kryeministrit apo ministrave:
i. Ekspert i kategorisë së parë, 129 000 (njëqind e njëzet e nëntë mijë) lekë në muaj;
ii. Ekspert i kategorisë së dytë, 109 000 (njëqind e nëntë mijë) lekë në muaj.
5. Klasat e pagave për pozicionet e veçanta të punës për funksionet e veçanta në institucionet
e përcaktuara në pikën 1, të kreut I, janë sipas lidhjes nr. 6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe
është pjesë përbërëse e tij.
6. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve civilë/nëpunësve në institucionet e
përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, janë sipas lidhjes nr. 7, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
6/1. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve civilë gjyqësorë në gjykatat e apelit
dhe gjykatat e shkallës së parë, si dhe nëpunësve civilë të prokurorisë në prokuroritë pranë
gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatat e shkallës së parë me juridiksion të
përgjithshëm janë sipas lidhjes nr. 7/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e
tij.
6/2. Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabineteve në Këshillin e Lartë Gjyqësor
dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë janë sipas lidhjes nr. 7/2/a, që i bashkëlidhet këtij vendimi
dhe është pjesë përbërëse e tij.
Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në
Këshillin e Lartë të Prokurorisë janë sipas lidhjes nr. 7/2/b, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe
është pjesë përbërëse e tij.
6/3. Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabinetit në Strukturën e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë sipas lidhjes nr. 7/3/a, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve në Strukturën e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë sipas lidhjes nr. 7/3/b, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
6/4. Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabinetit të Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë janë sipas lidhjes nr. 7/4/a, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e
tij.
Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve në Zyrën e Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë janë sipas lidhjes nr. 7/4/b, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e
tij.
6/5. Klasat e pagave për pozicionet e punës në Shkollën e Magjistraturës janë sipas lidhjes nr.
7/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
7. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “b”, të pikës 1, të kreut I, janë
sipas lidhjes nr. 8, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
7/1. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Agjencinë
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit janë sipas lidhjes nr. 8/1, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
7/2. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Autoritetin
Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor janë sipas lidhjes nr. 8/2, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
7/3. Klasat e pagave për pozicionet e punës në administratën e Avokaturës së Shtetit janë
sipas lidhjes nr. 8/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Nëpunësi i emëruar jashtë vendit në pozicionin “Jurist pranë Misionit të Përhershëm të
Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës, i cili është përfaqësues i përhershëm pranë
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”, ka statusin financiar të përfaqësuesit të ministrisë së
linjës në përfaqësinë tonë diplomatike pranë BE-së.
8. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 1, të kreut I, janë
sipas lidhjes nr. 9, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
8/1. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Inspektoratin
Qendror janë sipas lidhjes nr. 9/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
8/2. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Drejtorinë e
Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave janë sipas lidhjes nr. 9/2, që i bashkëlidhet
këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
8/3. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të nëpunësve të
sistemit doganor janë sipas lidhjes nr. 9/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
Nëpunësit/punonjësit e kategorizuar në kategoritë C3, D1, D2 dhe D3, të lidhjes nr. 9/3,
përfitojnë shtesën për vjetërsi në punë, në masën 1% mbi pagën e pozicionit pas çdo viti pune,
deri në 25 vjet.
8/4. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të nëpunësve të
sistemit tatimor janë sipas lidhjes nr. 9/4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
8/5. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Drejtorinë e
Përgjithshme të Burgjeve janë sipas lidhjes nr. 9/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
9. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të kreut I, janë
sipas lidhjes nr. 10, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
9/1. Nivelet e pagave për punonjësit kërkimorë e shkencorë në Qendrën e Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët janë sipas lidhjes nr. 10/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është
pjesë përbërëse e tij.
9/2. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Agjencinë e
Trajtimit të Pronës janë sipas lidhjes nr. 10/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
9/3. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Institutin e Sigurisë
Ushqimore dhe Veterinarisë janë sipas lidhjes nr. 10/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është
pjesë përbërëse e tij.
9/4. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” (punonjësit civilë) në
Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Akademinë e Forcave të Armatosura, si dhe
Qendrën Kombëtare të Kërkim-Shpëtimit janë sipas lidhjes nr. 10/4, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
9/5. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) dhe vështirësi
shërbimi për pozicionet civile të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“zëvendësdrejtor i përgjithshëm” në Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes janë sipas
lidhjes nr. 10/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Pozicionet në funksione operacionale, operacionale mbështetëse, në Agjencinë e Inteligjencës
dhe Sigurisë së Mbrojtjes, përcaktohen në urdhrin e Kryeministrit për miratimin e strukturës dhe
organikës së kësaj agjencie.
9/6. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i institucionit” në Drejtorinë e
Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe donatorëve të
tjerë janë sipas lidhjes nr. 10/6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
9/7. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i institucionit” në Inspektoratin
Shtetëror Shëndetësor janë sipas lidhjes nr. 10/7, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
9/8. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve pa tituj akademikë në pozicionet e punës “specialist” deri në “titullar i
institucionit” në Institutin e Shëndetit Publik janë sipas lidhjes nr. 10/8, që i bashkëlidhet këtij
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
9/9. Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Teatrin Kombëtar dhe në Teatrin
Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor janë sipas lidhjes nr. 10/9 (pjesët I, II dhe
III), që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
10. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 1, të kreut I, janë
sipas lidhjes nr. 11, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
10/1. Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike të Teatrit të Kukullave në Qendrën
Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, të Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli” dhe
të Cirkut Kombëtar janë sipas lidhjes nr. 11/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
10/2. Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Qendrën e Kulturës, Medias dhe
Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura dhe trupën artistike në Batalionin e
Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura janë sipas lidhjes nr. 11/2, që i
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
10/3. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” (punonjës civilë) në institucionet e tjera të sistemit të Ministrisë së Mbrojtjes,
të përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 1, të kreut I, përjashtuar Drejtorinë e Përgjithshme të
Rezervave Materiale të Shtetit, janë sipas lidhjes nr. 11/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe
është pjesë përbërëse e tij.
10/4. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në
“Sekretar i Përgjithshëm” në administratën e prefektit janë sipas lidhjes nr. 11/4, që i
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
10/5. Vlera e pagës bazë mujore për pozicionin e punës dhe shtesa për kushte pune (natyrë të
veçantë pune) në sektorin e helikopterëve të Repartit Special RENEA janë sipas lidhjes nr. 11/5,
që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
11. Klasat e pagave të nëpunësve në pozicionet “specialist” deri në “titullar institucioni”, në
degët territoriale të institucioneve të përcaktuara në shkronjat “a” deri në “d”, të pikës 1, të kreut
I, të punonjësve që kryejnë funksione të deleguara të pushtetit qendror në pushtetin vendor, të
drejtorive të ujitjes dhe të kullimit, administratave rajonale të zonave të mbrojtura, të komisioneve
vendore të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore, pranë prefektit të qarkut, të nëpunësve civilë në pozicionet mbështetëse “specialist”,
“shef seksioni” dhe “përgjegjës/shef sektori”, në drejtoritë e policisë në qarqe, në komisariate dhe
reparte autonome, si dhe të punonjësve civilë në qendrat e rekrutimit dhe mobilizimit dhe
komandat e mbështetjes rajonale, të sistemit të Forcave të Armatosura, janë sipas lidhjes nr. 12,
që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
Inspektorët veterinarë kufitarë, inspektorët fitosanitarë kufitarë dhe inspektorët e shërbimit të
inspektoratit ushqimor të sistemit të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë, të cilët bëjnë pjesë në
grupet e kontrollit doganor, paguhen me klasën IV-2.
11/1. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në institucionet e
ekzekutimit të vendimeve penale janë sipas lidhjes nr. 12/1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe
është pjesë përbërëse e tij.
11/2. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në komisionet
vendore të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore, pranë prefektit të qarkut, janë sipas lidhjes nr. 12/2, që i bashkëlidhet këtij vendimi
dhe është pjesë përbërëse e tij.
11/3. Klasat e pagave të nëpunësve civilë në pozicionet mbështetëse “specialist”, “shef
seksioni” dhe “përgjegjës/shef sektori” në drejtoritë e policisë në qarqe, komisariate dhe reparte
autonome janë sipas lidhjes nr. 12/3, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e
tij.
11/4. Klasat e pagave për pozicionet e punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar i qendrës” në qendrat e mbrojtjes civile në qark janë sipas lidhjes nr. 12/4, që i
bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
11/5. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i degës” në degët rajonale të
Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor janë sipas lidhjes nr. 12/5, që i bashkëlidhet këtij vendimi
dhe është pjesë përbërëse e tij.
11/6. Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për pozicionet e
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i zyrës përmbarimore vendore” në
zyrat përmbarimore vendore të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror janë sipas lidhjes nr.
12/6, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
IV. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT
1. Punonjësit e projekteve, me tituj “Projekte me KfW”, “Projekti i kanalizimeve të Tiranës së
Madhe”, “Projekti i shërbimeve esenciale”, në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës–Kanalizimeve
dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, deri në përfundimin e projektit përkatës të trajtohen me pagë, si
më poshtë vijon:
a) drejtues projekti (koordinator): klasa I-4;
b) specialist: klasa IV-1.
2. Nëpunësit e Sekretariatit Kombëtar të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse
(EITI – Shqipëri), të cilët, sipas organizimit të mëparshëm, kanë pasur emërtesën “koordinator”
dhe një nivel page më të lartë se përcaktimi i këtij vendimi, do të vazhdojnë të përfitojnë pagën që
kanë pasur sipas organizimit të mëparshëm.
3. Pagat e punonjësve administrativë të institucioneve të përfshira në fushën e veprimit të këtij
vendimi përcaktohen, në bazë të vendimit përkatës të Këshillit të Ministrave për pagat e
punonjësve mbështetës.
4. Pavarësisht kategorive të pagave të miratuara në strukturat dhe organikat ekzistuese të
institucioneve, deri në miratimin e strukturave dhe organikave të reja:
a) në rastet kur në lidhjen/lidhjet që përcakton/përcaktojnë klasifikimin e pagave të
institucionit, klasa e pagës për të njëjtën emërtesë është e përcaktuar vetëm me një alternativë, do
të zbatohet klasa e pagës sipas përcaktimit në lidhjen/lidhjet përkatëse të këtij vendimi;
b) në rastet kur për emërtesa të njëjta në lidhjen/lidhjet, që përcakton/përcaktojnë klasifikimin
e pagave të institucionit, janë përcaktuar më shumë sesa një klasë page, klasat që do të zbatohen
janë si më poshtë vijon:
i. klasa II-1, nëse kategoria e pagës në organikën ekzistuese është II-b;
ii. klasa III-1, nëse kategoria e pagës në organikën ekzistuese është III-a;
iii. klasa III-2, nëse kategoria e pagës në organikën ekzistuese është III-a/1;
iv. klasa III-3, nëse kategoria e pagës për pozicionet “përgjegjës/shef sektori” në organikën
ekzistuese është III-b;
v. përkatësisht klasat III-2 ose III-3, nëse kategoritë e pagave për pozicionet përgjegjës/shef
sektori/zyre në organikën ekzistuese të administratës së prefektit janë përkatësisht III-b ose IV-a;
vi. përkatësisht klasat IV-1, IV-2, IV-3 ose IV-4, për të gjitha rastet e tjera, përjashtuar sa është
përcaktuar më sipër në këtë pikë, nëse kategoritë e pagave në organikat ekzistuese janë,
përkatësisht, III-b, IV-a, IV-b ose IV-c.
5. Vendimi nr. 187, datë 8.3.2017, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të
niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve
në disa institucione të administratës publike”, i ndryshuar, shfuqizohet.
6. Ngarkohen:
a) Departamenti i Administratës Publike të mbështesë dhe të sqarojë institucionet, pjesë e
fushës së veprimit të këtij vendimi, për zbatimin e klasave të pagave deri në momentin e miratimit
të strukturave dhe organikave të reja;
b) institucionet e administratës publike, pjesë e fushës së veprimit të këtij vendimi, të
propozojnë deri në datën 30 qershor 2023, sipas legjislacionit në fuqi, ndryshimet në strukturat
dhe organikat ekzistuese për përshtatjen e tyre sipas klasave të pagave, të përcaktuara në këtë
vendim;
c) Ministria e Financave dhe Ekonomisë të nxjerrë udhëzimin përkatës për llogaritjen e pagës
mujore bruto, në zbatim të këtij vendimi.
7. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, fillojnë nga data 1 prill 2023 dhe
për vitin 2023 përballohen:
a) për sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, nga fondet e akorduara për këtë ministri, për këtë vit;
b) për institucionet e tjera, nga fondet e kontingjencës, të miratuara për vitin 2023.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
Lidhja nr. 1
Kategoritë e klasat e pozicioneve të punës, si dhe vlerat mujore të shtesave të pozicioneve
të nëpunësve civilë dhe nëpunësve të institucioneve të përcaktuara në pikën 1, të kreut I,
të këtij vendimi, me përjashtim të punonjësve të përcaktuar në pikën 2, të kreut II
Kategoria
Klasa e pagës
(pozicioneve të
punës për secilën
kategori)
Elementet e pagës bruto mujore, përjashtuar shtesat për
kushte pune (natyrë të veçantë pune) dhe për kushte të
vështira e të dëmshme për shëndetin, që jepen rast pas rasti
sipas përcaktimit në këtë vendim
Paga për pozicion
(lekë në muaj)
Shtesa e
nivelit të
kualifikimit
Shtesa për
vjetërsi (sipas
mënyrës së
llogaritjes së
përcaktuar në
shkronjën “ç”, të
pikës 1, të kreut
II)
1 2 3 4 5
E lartë
drejtuese
I
I-1 235 000 1
I-2 217 000 1
I-3 205 000 1
I-4 180 000 1
I-5 170 000 1
E mesme
drejtuese
II II-1 155 000 1
II-2 141 000 1
E ulët
drejtuese
III III-1 115 000 1
III-2 105 000 1
III-3 95 000 1
Ekzekutive IV IV-1 80 000 1 ose 2
IV-2 70 000 1 ose 2, ose 3
IV-3 60 000 1 ose 2, ose 3
IV-4 50 000 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 2
Vlera e shtesës së nivelit të kualifikimit
Grupi i diplomës Niveli i kualifikimit sipas Kornizës
Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK)
Vlera e shtesës së nivelit të
kualifikimit (lek/muaj)
1 Niveli 7 i KSHK
(Master i shkencave.
Master i arteve.
Të barasvlershme me to sipas
legjislacionit të arsimit të lartë.)
14 000
2 Niveli 7 i KSHK-së
(Master profesional.
Të barasvlershme me to sipas
12 000
legjislacionit të arsimit të lartë.)
3 Niveli 6 i KSHK-së
(Bachelor.
Të barasvlershme me to sipas
legjislacionit të arsimit të lartë.)
10 000
Lidhja nr. 3
Masa e shtesës për kushte pune (natyrë të veçantë pune) për disa nga funksionarët e
kabineteve, nëpunësit civilë dhe nëpunësit e përcaktuar në pikën 1, të kreut I, të vendimit
1. Në administratën e Presidentit dhe të Kuvendit nëpunësit/funksionarët në pozicionet
“Sekretar i Përgjithshëm”, “Drejtor i kabinetit të Presidentit” dhe “Drejtor i kabinetit të Kryetarit
të Kuvendit”, në masën 26 000 (njëzet e gjashtë mijë) lekë në muaj.
2. Në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave, nëpunësi në pozicionin “Sekretar i Përgjithshëm” në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë
mijë) lekë në muaj dhe nëpunësit në pozicionet “inspektor i lartë” e “ndihmësinspektor i lartë”,
në masën 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në muaj.
3. Në Komisionin e Prokurimit Publik, nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në
masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj.
4. Në Qendrën për Teknologjinë e Informacionit për sistemin e Drejtësisë, në masën 70 000
(shtatëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësin në pozicionin “Drejtor ekzekutiv” dhe 60 000
(gjashtëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet “specialist”.
5. Në Kryeministri:
a) në masën 26 000 (njëzet e gjashtë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit/funksionarët në
pozicionet “Sekretar i Përgjithshëm”, “Drejtor i kabinetit të Kryeministrit”, ;
b) në masën 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në muaj për nëpunësit/funksionarët në
pozicionin “Drejtor i kabinetit të Zëvendëskryeministrit” dhe “drejtor departamenti” në
departamentet përgjegjëse për aktet rregullatore të Këshillit të Ministrave, për aktet ligjore
prioritare të Këshillit të Ministrave dhe për politikat, integrimin evropian dhe mirëqeverisjen;
c) në masën 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet:
i. “drejtor njësie”, në departamentet përgjegjëse për aktet rregullatore të Këshillit të Ministrave,
për aktet ligjore prioritare të Këshillit të Ministrave dhe për politikat, integrimin evropian dhe
mirëqeverisjen;
ii. “drejtor drejtorie” në departamentet përgjegjëse për politikat, integrimin dhe mirëqeverisjen,
dhe për aktet ligjore prioritare të Këshillit të Ministrave;
b) në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “jurist” dhe
“koordinator”, në departamentet përgjegjëse për aktet rregullatore të Këshillit të Ministrave dhe
aktet ligjore prioritare të Këshillit të Ministrave;
c) në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet
“koordinator”, në departamentin përgjegjës për politikat, integrimin evropian dhe mirëqeverisjen
dhe përgjegjës i sektorit që mbulon buxhetin dhe financën;
ç) në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit/funksionarët në pozicionet:
i. “këshilltar” në kabinetin e Kryeministrit dhe të Zëvendëskryeministrit;
ii. “drejtor departamenti”, në departamentin përgjegjës për administrimin;
iii. “drejtor njësie” në njësinë përgjegjëse për buxhetin dhe administrimin;
iv. “drejtor drejtorie” me funksione të nëpunësit zbatues, sipas legjislacionit të menaxhimit
buxhetor e financiar;
v. “koordinator” në njësinë e menaxhimit pranë Sekretarit të Përgjithshëm;
vi. “drejtor drejtorie”, “përgjegjës sektori” dhe “specialist” në departamentin përgjegjës për
aktet rregullatore të Këshillit të Ministrave.
6. Në ministritë e linjës:
i. në masën 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet “Sekretar i
Përgjithshëm”;
ii. në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet “drejtor drejtorie”
me funksione të nëpunësit zbatues, sipas legjislacionit të menaxhimit buxhetor e financiar.
7. Në ministrinë përgjegjëse për financat:
a) në masën 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet:
i. “Drejtor i Përgjithshëm” në Drejtorinë e Përgjithshme të Buxhetit, në drejtorinë e
përgjithshme përgjegjëse për çështjet e makroekonomisë, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse
për politikat fiskale, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për çështjet rregullatore dhe
përputhshmërinë dhe në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për borxhin;
ii. “Drejtor drejtorie”, në njësitë përgjegjëse për planifikimin dhe monitorimin e buxhetit
qendror dhe vendor të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit, në drejtorinë e përgjithshme
përgjegjëse për çështjet e makroekonomisë, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për politikat
fiskale, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për borxhin dhe në drejtorinë përgjegjëse për
programimin, standardizimin dhe harmonizimin e kuadrit rregullator;
b) në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj për nëpunësin në pozicionet:
i. “përgjegjës sektori” në njësitë përgjegjëse për planifikimin dhe monitorimin e buxhetit
qendror dhe vendor të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit;
ii. “përgjegjës sektori” në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për çështjet e
makroekonomisë, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për borxhin, në drejtorinë e
përgjithshme përgjegjëse për politikat fiskale dhe në drejtorinë përgjegjëse për programimin,
standardizimin dhe harmonizimin e kuadrit rregullator;
c) në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet:
i. “koordinator” dhe “specialist” në njësitë përgjegjëse për planifikimin dhe monitorimin e
buxhetit qendror dhe vendor të Drejtorisë së Përgjithshme të Buxhetit,
ii. “specialist” në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për çështjet e makroekonomisë, në
drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për borxhin, në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për
politikat fiskale dhe në drejtorinë përgjegjëse për programimin, standardizimin dhe harmonizimin
e kuadrit rregullator;
d) në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në njësitë e tjera organizative të
përmbajtjes.
8. Në Ministrinë e Drejtësisë:
a) në masën 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë në muaj, për nëpunësin në pozicionin “drejtor i
përgjithshëm” në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për kodifikimin dhe harmonizimin e
legjislacionit dhe për nëpunësit në pozicionet “drejtor drejtorie”, në drejtorinë e përgjithshme
përgjegjëse për kodifikimin dhe harmonizimin e legjislacionit;
b) në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet “përgjegjës sektori”
në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për kodifikimin dhe harmonizimin e legjislacionit;
c) në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet
“koordinator” dhe “specialist” në drejtorinë e përgjithshme përgjegjëse për kodifikimin dhe
harmonizimin e legjislacionit.
9. Në Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, nëpunësit
në pozicionet “titullar i institucionit”, nëpunësit në zyrën e koordinimit dhe në njësitë
organizative të përmbajtjes, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.
10. Në Autoritetin Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar, “titullari i
institucionit” dhe nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 20 000 (njëzet mijë)
lekë në muaj.
11. Në Agjencinë e Prokurimit Publik, nëpunësi në pozicionin ”titullar institucioni” dhe
nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj.
12. Në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje nëpunësit në:
a) pozicionet “titullar institucioni” dhe “drejtor drejtorie” të drejtorive të përmbajtjes, në
masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj;
b) nëpunësit në pozicionet “koordinator” të atashuar pranë Kryeministrisë, në masën 10 000
(dhjetë mijë) lekë në muaj.
13. Në Departamentin e Administratës Publike:
a) në masën 24 000 (njëzet e katër mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “drejtor
njësie” dhe “drejtor drejtorie”, të njësive organizative të përmbajtjes,
b) në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj për nëpunësin në pozicionin “drejtor
departamenti”;
c) në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësit në pozicionet “përgjegjës
sektori”, “koordinator” dhe “specialist”, në njësitë organizative të përmbajtjes.
14. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave:
a) në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësin në pozicionin “përgjegjës i
sektorit të gjuhëve të rralla”;
b) në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “specialist
të gjuhëve të rralla” (osmanolog, bizantolog dhe latinolog).
15. Në Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve:
a) nëpunësi në pozicionin “titullar i institucionit”, në masën 13 000 (trembëdhjetë mijë) lekë
në muaj;
b) nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në
muaj.
16. Në Njësinë e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit:
a) nëpunësi në pozicionin “titullar i institucionit”, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë
në muaj;
b) nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë
në muaj.
17. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, nëpunësit e njësisë së ekzaminimit,
në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj.
18. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Akreditimit, “titullari i institucionit”, nëpunësit në
pozicionin “menaxher cilësie” dhe nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 15
000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.
19. Në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës, nëpunësit në pozicionet:
a) titullar institucioni, në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë në muaj;
b) drejtues i degëve territoriale të Shërbimit të Provës, në masën 8 000 (tetë mijë) lekë në muaj;
c) specialistë të përmbajtjes në degët territoriale të Shërbimit të Provës, në masën 5 000 (pesë
mijë) lekë në muaj.
20. Në Institutin e Mjekësisë Ligjore nëpunësit në pozicionet Ekspert Mjeko–Ligjor, Ekspert
Antropolog Ligjor, Ekspert Toksikologo–Ligjor, Ekspert Psikiatër–Ligjor, Ekspert
Biologo–Ligjor, Ekspert Mjeko–Ligjor pranë gjykatave të apelit dhe Ekspert Anatomo-Patolog
pranë gjykatave të apelit, në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë në muaj.
21. Në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, nëpunësit
në pozicionet “titullar i institucionit” dhe “administrator”, në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë)
lekë në muaj.
22. Në Drejtorinë e Shifrës, nëpunësit në pozicionet “përgjegjës sektori” dhe “specialist”, në
masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj.
23. Në Institutin e Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake nëpunësit në pozicionin “titullar
i institucionit” dhe nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, në masën 10 000 (dhjetë mijë)
lekë në muaj.
24. Në institucionet e përcaktuara në pikën 1, të kreut I, të këtij vendimi, në masën 15 000
(pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj për nëpunësin në pozicionin “drejtor drejtorie”, nëse
funksioni i auditimit të brendshëm të institucionit është i organizuar në nivel drejtorie dhe për
nëpunësin në pozicionin “përgjegjës sektori”, nëse ky funksion është i organizuar në nivel sektori.
25. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit”, “Drejtorët e drejtorive” apo “Drejtorët e
Përgjithshëm” që zotërojnë diplomë universitare të nivelit “Master i Shkencave/Master
Profesional/Bachelor” apo të barasvlershme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë, në degët
“Inxhinieri Elektronike”, “Inxhinieri informatike”, “Informatikë”, “Inxhinieri
telekomunikacioni”, “Teknologji Informacioni”, “Informatikë ekonomike” “Informatikë
biznesi”, “Inxhinieri matematike informatike”, “Shkenca kompjuterike”, “Inxhinieri matematike
(në analiza sistemesh)” dhe që punojnë në pozicione IT që nuk janë përgjegjëse për zhvillimin
apo ndjekjen e mirëmbajtjes së bazave të të dhënave shtetërore të miratuara e të regjistruara si të
tilla pranë Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore, sipas
legjislacionit në fuqi, në masën përkatësisht:
a) 7 500 (shtatë mijë e pesëqind) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave TIK, të
institucioneve të përcaktuara në shkronjat “a” deri në “d”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi;
b) 5 000 (pesë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit e strukturave të TIK, të institucioneve të
përcaktuara në shkronjën “dh”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi.
Zbatimi i shtesave si më sipër për pozicionet konkrete bëhet pas miratimit paraprak të
Departamentit të Administratës Publike, sipas përshkrimit të pozicionit të punës.
Përjashtohen nga ky parashikim nëpunësit e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së
Informacionit, Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike,
Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Qendrës së Teknologjisë për Sistemin e
Drejtësisë dhe nëpunësve që përfshihen në pikën 26, të kësaj lidhjeje.
Në rast se për institucionet ku janë të punësuar nëpunësit në pozicionet e sipërpërmendura
parashikohen shtesa të tjera, nëpunësit e strukturave TIK do të zgjedhin ndërmjet shtesave, por
në asnjë rast nuk mund t’i përfitojnë të gjitha shtesat.
Përjashtimisht, nëpunësit në pozicione IT të institucioneve të përcaktuara në shkronjat “b”,
“c”, “ç” dhe “d”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi, që deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij
vendimi kanë përfituar shtesën në masën 15 000 (pesëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj sipas
përcaktimit të pikës 4/1, të vendimit nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, të
ndryshuar, do të vijojnë të përfitojnë shtesën në të njëjtën masë deri në kalimin e këtyre
pozicioneve pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.
26. “Specialistët”, “Përgjegjësit e sektorit”, “Drejtorët e drejtorive” apo “Drejtorët e
Përgjithshëm” që zotërojnë diplomë universitare të nivelit “Master i Shkencave/Master
Profesional/Bachelor” apo të barasvlershme me to, sipas legjislacionit të arsimit të lartë, në degët
“Inxhinieri Elektronike”, “Inxhinieri informatike”, “Informatikë”, “Inxhinieri
telekomunikacioni”, “Teknologji Informacioni”, “Informatikë ekonomike” “Informatikë
biznesi”, “Inxhinieri matematike informatike”, “Inxhinieri matematike (në analiza sistemesh)”,
“Shkenca kompjuterike” dhe që punojnë në: i. pozicione IT që janë përgjegjëse për zhvillimin apo
ndjekjen e mirëmbajtjes së bazave të të dhënave shtetërore të miratuara e të regjistruara si të tilla
pranë Autoritetit Rregullator Koordinues të Bazave të të Dhënave Shtetërore, sipas legjislacionit
në fuqi, në institucionet e përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi dhe
në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe; ii. pozicione IT përgjegjës për sistemet
informatike në administratën e Kuvendit, Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare,
institucionet e sistemit të drejtësisë dhe drejtorisë përgjegjëse për fushën TIK në aparatin e
Ministrisë së Mbrojtjes, në masën përkatësisht:
– 60 000 (gjashtëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “specialist”;
– 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “përgjegjës sektori”;
– 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë në muaj, për nëpunësit në pozicionet “drejtor drejtorie” apo
“drejtor i përgjithshëm”.
Në rast se për institucionet ku janë të punësuar nëpunësit në pozicionet e sipërpërmendura
parashikohen shtesa të tjera, nëpunësit e strukturave TIK do të zgjedhin ndërmjet shtesave, por
në asnjë rast nuk mund t’i përfitojnë të gjitha shtesat.
Lidhja nr. 4
Nëpunësit civilë dhe nëpunësit e përcaktuar që përfitojnë shtesë për kushte të vështira
e të dëmshme për shëndetin në masën dhe sipas rregullave e kritereve të përcaktuara në
vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave
Nëpunësit civilë dhe nëpunësit e institucioneve të përcaktuara në pikën 1, të kreut I, të këtij
vendimi që përfitojnë shtesë për kushte të vështira e të dëmshme për shëndetin, janë si vijon:
a) në Kryeministri, Presidencë, Kuvend, aparatet e ministrive të linjës – “përgjegjës i sektorit të
arkivit” dhe “specialist arkivi”;
b) në njësitë organizative të përmbajtjes në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe
drejtoritë rajonale/vendore të sistemit të arkivave të shtetit – “përgjegjës sektori” dhe “specialist”;
c) në sektorin përgjegjës për arkivin në Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e IshSigurimit të Shtetit – “përgjegjës sektori” dhe “specialist arkivi”;
ç) në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar – “përgjegjës sektori” dhe “specialist” në Arkivin Qendror
Teknik të Gjeologjisë;
d) në Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial – “përgjegjës sektori” dhe “laborant” në
laboratorët e naftës e të gazit dhe laboratorët e lëkurë – tekstileve, si dhe “inspektor” të naftës dhe
gazit në doganë, autobot, cisternë dhe depozitë tokësore;
dh) në drejtorinë e laboratorit doganor, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave – “drejtor
drejtorie”, “përgjegjës sektori”, “specialist/laborant”, “asistent laborant” dhe “magazinier në
laborator”;
e) në Laboratorin Qendror të Forcave të Armatosura – nëpunësit e laboratorit;
ë) në Laboratorin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar – nëpunësit e laboratorit;
f) në Laboratorin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit – nëpunësit e laboratorit;
g) në Kryeministri – “Stenograf, regjistrues audio”,;
gj) në Kuvendin e Shqipërisë – “Specialist redaktor”;
h) në administratën e Presidentit – “Specialist stenograf redaktor”;
i) në Bibliotekën Kombëtare – nëpunësit në njësitë organizative të përmbajtjes, përjashtuar
titullarin dhe zëvendëstitullarin e institucionit;
j) në Teatrin Kombëtar, Teatrin Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor,
Qendrën Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, Teatrin Kombëtar Eksperimental “Kujtim
Spahivogli”, Cirkun Kombëtar – punonjësit e trupës artistike në këto institucione.
Lidhja nr. 5
Klasat e pagave për funksionarët e kabineteve të institucioneve të përcaktuara në
shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi dhe vlera e pagës bazë mujore të
pozicioneve “zëvendësministër” dhe “sekretar”
Nr.
rendor Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
1 Drejtor i kabinetit të Presidentit.
Drejtor i kabinetit të Kryeministrit.
Drejtor i kabinetit të Kryetarit të Kuvendit.
Drejtor i Kabinetit të Prokurorit të Përgjithshëm.
Drejtor i kabinetit të Kryetarit të Gjykatës së Lartë.
I-1 1
2 Këshilltar i Presidentit.
Këshilltar i Kryeministrit.
I-2 1
Këshilltar i Kryetarit të Kuvendit.
Këshilltar për protokollin i Kryeministrit.
Këshilltar për protokollin i Presidentit.
Zëdhënës i Presidentit.
Drejtor i kabinetit të Zëvendëskryeministrit.
Drejtor i kabinetit të Avokatit të Popullit.
Drejtor i kabinetit të Kryetarit të Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve.
3 Këshilltar i Prokurorit të Përgjithshëm.
Këshilltar i Kryetarit të Gjykatës së Lartë.
Këshilltar i Avokatit të Popullit.
Këshilltar i Kryetarit të Komisionit Qendror të
Zgjedhjeve.
Drejtor i kabinetit të ministrit.
Drejtorë të kabineteve të titullarëve të institucioneve të
tjera të pavarura të përmendura në shkronjën “a”, të
pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi.
Ndihmës i Presidentit.
Ndihmës i Kryeministrit.
Ndihmës i Kryetarit të Kuvendit.
Këshilltar i zëvendëskryeministrit.
Analist në kabinetin e Kryeministrit.
I-3 1
4 Ndihmës i zëvendëskryeministrit.
Ndihmës i Nënkryetarit të Kuvendit.
Këshilltar i ministrit.
Këshilltar i titullarëve të institucioneve të tjera të
pavarura të përmendura në shkronjën “a”, të pikës 1, të
kreut I, të këtij vendimi.
Zëdhënës i titullarëve të institucioneve të pavarura të
përmendura në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, të
këtij vendimi.
I-4 1
Nr. Rendor Pozicioni Vlera e pagës bazë mujore të
pozicionit të punës (lek/muaj)
1 Zëvendësministër. 0.85 e pagës së ministrit
2 Prefekt. 205 000
3 Nënprefekt. 170 000
2 Sekretar i Presidentit.
Sekretar i Kryeministrit.
Sekretar i Kryetarit të Kuvendit.
Sekretar i Kryetarit të Gjykatës së Lartë.
Sekretar i Prokurorit të Përgjithshëm.
Sekretar i zëvendëskryeministrit.
Sekretar i Nënkryetarit të Kuvendit.
Sekretar i Avokatit të Popullit.
Këshilltar i Prefektit të qarkut Tiranë.
90 000
3 Sekretar i ministrit.
Sekretar në zyrën e Avokatit të Popullit.
Sekretar i titullarëve të institucioneve të tjera të pavarura, të
përmendura në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, të këtij
vendimi.
Sekretar në Kryeministri.
Sekretar në aparatet e ministrive të linjës dhe institucionet e
pavarura, të përmendura në shkronjën “a”, të pikës 1, të
kreut I, të këtij vendimi.
Sekretar i organit kolegjial drejtues.
Zëdhënës i Prefektit të qarkut Tiranë.
80 000
Lidhja nr. 6
Klasat e pagave për pozicionet e veçanta të punës për funksionet e veçanta në
institucionet e përcaktuara në pikën 1, të kreut I, të këtij vendimi
Institucioni Pozicioni Grupi i diplomës Klasa e pagës
Inspektorati i Lartë të
Deklarimit dhe Kontrollit të
Pasurive dhe Konfliktit të
Interesave
Inspektor i Lartë. 1 I-4
Ndihmësinspektor i Lartë 1 II-1
Autoriteti i Mediave
Audiovizive
Kryetar i Këshillit të Ankesave. 1 II-1
Anëtar i Këshillit të Ankesave.
Përgjegjës i studios së
transmetimit.
1 III-1
Monitorues. 1 ose 2, ose 3 IV-2
Autoriteti i Konkurrencës Inspektor i mbikëqyrjes së tregut.
Inspektor i hetimit.
1 III-1
Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e
të Dhënave Personale
Inspektorë të ankesave dhe hetimit
administrativ.
1 III-1
Komisioneri për Mbikëqyrjen
e Shërbimit Civil
Inspektor. 1 III-1
Autoriteti i Komunikimeve
Elektronike dhe Postare
Inspektor. 1 III-1
Komisioni i Prokurimit
Publik
Inspektor. 1 III-1
Komisioneri i Mbrojtjes nga
Diskriminimi
Inspektor. 1 III-1
Kryeministria
Drejtor njësie. 1 I-4
Jurist.
Inspektor.
Koordinator.
1
II-1
Koordinator. 1 III-1
Ministria për Evropën dhe
Punët e Jashtme.
Koordinator në Sekretariatin
(Drejtorinë e Përgjithshme) e BEsë.
1 III-1
Ministria e Drejtësisë. Koordinator në drejtorinë e
përgjithshme, përgjegjëse për
kodifikimin dhe harmonizimin e
legjislacionit.
1 III-2
Ministria përgjegjëse për
financat
Koordinator në njësitë përgjegjëse
për planifikimin dhe monitorimin e
buxhetit qendror dhe vendor të
Drejtorisë së Përgjithshme të
Buxhetit.
1 III-2
Shërbimi Përmbarimor
Gjyqësor Shtetëror
Përmbarues gjyqësor shtetëror. 1 II-1
Inspektor në Drejtorinë e
Përgjithshme të Përmbarimit.
1 III-1
Institucionet e pavarura Inspektor (auditues i brendshëm)
në drejtoritë e auditimit të
brendshëm, apo sektorët e
auditimit të brendshëm.
1 ose 2 IV-1
Lidhja nr. 7
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve civilë/nëpunësve në institucionet e
përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Sekretar i Përgjithshëm në:
Kryeministri, Presidencë, Kuvend, Prokurori të
Përgjithshme, Avokatin e Popullit.
I-1 1
Sekretar i Përgjithshëm në ministri dhe
institucionet e tjera të pavarura.
Drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve për
Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri.
Drejtor Departamenti në Kryeministri.
I-2 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme të përmbajtjes
(përgjegjëse për çështjet e zhvillimit dhe politikave
të sektorit që mbulon institucioni, si dhe për
çështjet rregullatore).
Ndihmëskomisioner kategoria e parë në
institucionin e Avokatit të Popullit.
Zëvendësdrejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve
për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri.
Kancelar i Gjykatës së Lartë.
I-4 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme mbështetëse. I-5 1
Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për Teknologjinë e
Informacionit për Sistemin e Drejtësisë.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes (përgjegjëse për
çështjet e zhvillimit dhe politikave të sektorit që
mbulon institucioni, si dhe për çështjet
rregullatore).
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit
zbatues, sipas legjislacionit të menaxhimit buxhetor
e financiar.
Ndihmëskomisioner kategoria e dytë në
institucionin e Avokatit të Popullit.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Ndihmësit ligjorë pranë prokurorëve në
Prokurorinë e Përgjithshme dhe ekspertët në
Prokurorinë e Përgjithshme.
III-1 1
Përgjegjës Sektori.
Kryesekretar gjyqësor.
III-1 1
III-2 1
Specialist.
Sekretar gjyqësor.
IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Këshilltar ligjor jomagjistratë në Gjykatën e Lartë. Paga bruto fillestare e gjyqtarit të
gjykatës së shkallës së parë, pa
përfitimet e tjera financiare, sipas
referimeve të ligjit për statusin e
gjyqtarëve dhe prokurorëve në
Republikën e Shqipërisë.
Sipas përcaktimeve të ligjit
përkatës për organizimin e
pushtetit gjyqësor në
Republikën e Shqipërisë.
Lidhja nr. 7/1
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve civilë gjyqësorë në gjykatat e apelit
dhe gjykatat e shkallës së parë, si dhe nëpunësve civilë të prokurorisë në prokuroritë
pranë gjykatave të apelit me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatat e shkallës së parë
me juridiksion të përgjithshëm
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Pjesa e I – Niveli i parë i gjykatave të apelit dhe gjykatave të shkallës së parë, si dhe i prokurorive pranë gjykatave të
apelit dhe gjykatave të shkallës së parë sipas përcaktimit përkatësisht të KLGJ-së dhe të Prokurorit të Përgjithshëm
Kancelar. I-4 1
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit zbatues, sipas
legjislacionit të menaxhimit buxhetor e financiar.
Ndihmësligjor në gjykatat e apelit.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Kryesekretar.
Përgjegjës sektori.
III-1 1
Përgjegjës sektori. III-2 1
Sekretar gjyqësor.
Sekretar në sekretarinë e prokurorisë.
Specialist.
IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3
Pjesa e II – Niveli i dytë i gjykatave të apelit dhe gjykatave të shkallës së parë, si dhe i prokurorive pranë gjykatave të
apelit dhe gjykatave të shkallës së parë sipas përcaktimit përkatësisht të KLGJ-së dhe të Prokurorit të Përgjithshëm
Kancelar.
Ndihmësligjor në gjykatat e apelit.
II-1 1
Drejtor drejtorie. II-2 1
Kryesekretar.
Përgjegjës sektori.
III-2 1
Sekretar gjyqësor.
Sekretar në sekretarinë e prokurorisë.
IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3
Pjesa e III – Niveli i tretë i gjykatave të apelit dhe gjykatave të shkallës së parë, si dhe i prokurorive pranë gjykatave të
apelit dhe gjykatave të shkallës së parë sipas përcaktimit përkatësisht të KLGJ-së dhe të Prokurorit të Përgjithshëm
Ndihmësligjor në gjykatat e apelit. II-1 1
Kancelar. III-1 1
Kryesekretar.
Përgjegjës sektori.
IV-1 1
Sekretar gjyqësor.
Sekretar në sekretarinë e prokurorisë.
Specialist.
IV-2 1 ose 2, ose 3
Specialist. IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 7/2/a
Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabineteve në Këshillin e Lartë Gjyqësor
dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Drejtor i kabinetit të Kryetarit të KLGj-së.
Drejtor i kabinetit të Kryetarit të KLP-së.
I-1 1
Këshilltar në kabinetin e Kryetarit të KLGj-së.
Këshilltar në kabinetin e Kryetarit të KLP-së.
I-2 1
Ndihmës në kabinetin e Kryetarit të KLP-së. III-1 1
Sekretar i Kryetarit të KLGj-së.
Sekretar i Kryetarit të KLP-së.
Barazohet në pagë me
sekretarin e Kryeministrit
Lidhja nr. 7/2/b
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe
në Këshillin e Lartë të Prokurorisë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Sekretar i Përgjithshëm. I-1 1
Drejtor Departamenti. I-3 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme të përmbajtjes.
Drejtor njësie.
Nëpunës në njësinë përgjegjëse për vlerësimin e
profesionalizmit dhe etikës së gjyqtarëve për
vettingun në KLGj.
I-4 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme mbështetëse. I-5 1
Këshilltar i komisioneve të përhershme në KLGJ.
Këshilltar në departamentin/njësinë përgjegjëse për
shërbimet ligjore në KLP.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit zbatues,
sipas legjislacionit të menaxhimit buxhetor e financiar.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Përgjegjës/Shef Sektori. III-1 1
III-2 1
Specialist. IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3
Lidhja nr. 7/3/a
Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabinetit në Strukturën e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Këshilltar në kabinet. I-2 1
Koordinator. I-3 1
Sekretar. Barazohet në pagë
me sekretarin e
Kryeministrit
Lidhja nr. 7/3/b
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve në Strukturën e Posaçme kundër
Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Kancelar. I-1 1
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit
zbatues, sipas legjislacionit të menaxhimit
buxhetor e financiar.
Ekspert.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Përgjegjës Sektori. III-1 1
III-2
Specialist. IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3
Lidhja nr. 7/4/a
Klasat dhe nivelet e pagave për funksionarët e kabinetit të Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Drejtor i kabinetit të Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë.
I-1 1
Këshilltar në kabinetin e Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë.
I-2 1
Ndihmës në kabinetin e Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë.
III-1 1
Sekretar i Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Barazohet në pagë me
sekretarin e Kryeministrit
Lidhja nr. 7/4/b
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve në Zyrën e Inspektorit të Lartë të
Drejtësisë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Sekretar i Përgjithshëm. I-1 1
Inspektorë (jomagjistratë). I-3 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme të përmbajtjes. I-4 1
Drejtor i drejtorive të përgjithshme mbështetëse. I-5 1
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit
zbatues, sipas legjislacionit të menaxhimit
buxhetor e financiar.
Ndihmës të inspektorëve.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Përgjegjës sektori. III-1 1
III-2
Specialist. IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3
Lidhja nr. 7/5
Klasat e pagave të pozicioneve të punës në Shkollën e Magjistraturës
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Kancelar. I-4 1
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit zbatues,
sipas legjislacionit të menaxhimit buxhetor e
financiar.
Këshilltar Akademik.
Këshilltar për Botimet dhe Publikimet Shkencore.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Përgjegjës sektori. III-1 1
III-2 1
Redaktor shkencor.
Sekretar shkencor.
IV-1 1 ose 2
Specialist.
Bibliograf.
Redaktor letrar.
IV-1 1 ose 2
IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 8
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “b”, të pikës, 1, të
kreut I, të këtij vendimi
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Titullar i institucionit. I-2 1
Zëvendëstitullar i Agjencisë për Media dhe Informim. I-3 1
Drejtor njësie në Departamentin e Administratës Publike. I-4 1
Zv/titullar i institucionit.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Koordinator në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.
Koordinator në Agjencinë Shtetërore të Programimit
Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës.
Koordinator në Agjencinë për Media dhe Informim.
Zëdhënës i ministrit.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1
Përgjegjës Sektori.
Koordinator në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.
Koordinator në Agjencinë Shtetërore të Programimit
Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës.
Ndërmjetës në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.
Analist në Agjencinë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe
Koordinimit të Ndihmës.
III-1 1
Përgjegjës sektori.
Koordinator në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.
Koordinator në njësitë organizative të përmbajtjes në
Departamentin e Administratës Publike.
Inspektor në Agjencinë e Prokurimit Publik.
III-2 1
Specialist. IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 8/1
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në “Titullar institucioni” në
Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-2 1 90 000
Zëvendëstitullar i institucionit. II-1 1 70 000
Drejtor drejtorie në drejtoritë e
përmbajtjes në zyrën qendrore të
AKSHI.
Drejtor drejtorie të drejtorive IT të
atashuara pranë Kryeministrisë,
ministrive të linjës dhe
institucioneve qendrore.
II-1 1 70 000
Drejtor drejtorie me funksione të
nëpunësit zbatues, sipas legjislacionit
të menaxhimit buxhetor e financiar.
II-1 1 0
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës sektori në sektorët e
përmbajtjes në zyrën qendrore të
AKSHI.
III-1 1 50 000
Përgjegjës sektori në sektorët IT të
atashuar pranë Kryeministrisë,
III-2 1 40 000
ministrive të linjës dhe pranë
institucioneve qendrore.
Përgjegjës sektori në sektorët e
atashuar pranë drejtorive rajonale të
sistemit tatimor.
III-3 1 32 000
Përgjegjës sektori në sektorët
mbështetës.
III-2 1 0
Specialist në sektorët apo drejtoritë e
përmbajtjes në zyrën qendrore të
AKSHI.
IV-1 1 ose 2 60 000
Specialist në sektorët apo drejtoritë
IT të atashuar pranë Kryeministrisë,
ministrive të linjës dhe pranë
institucioneve qendrore.
Specialist në sektorët e atashuar
pranë degëve doganore.
IV-1 1 ose 2 45 000
Specialist në sektorët apo drejtoritë
IT të atashuar pranë institucioneve
rajonale/vendore.
IV-3 1 ose 2, ose 3 50 000
IV-4
Specialist në sektorët apo drejtoritë
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 0
Lidhja nr. 8/2
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në
Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-2 1 55 000
Zëvendëstitullar i institucionit II-1 1 50 000
Drejtor drejtorie në drejtoritë e
përmbajtjes.
II-1 1 50 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës sektori në sektorët e
përmbajtjes.
III-1 1 40 000
Përgjegjës sektori në sektorët
mbështetës.
III-2 1 0
Specialist në sektorët apo drejtoritë
e përmbajtjes.
IV-1 1 ose 2 30 000
Specialist në sektorët apo drejtoritë
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 0
Lidhja nr. 8/3
Klasat e pagave të pozicioneve të punës në administratën e Avokaturës së Shtetit
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Drejtor drejtorie. II-2 1
Jurist. IV-1 1 ose 2
Specialist IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
Sekretar. IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 9
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në
“Titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “c”, të pikës 1, të kreut
I, të këtij vendimi
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Titullar i institucionit.
Kryetar i Komitetit për Pakicat Kombëtare.
I-3 1
Zv/titullar i institucionit.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
Auditues i Parë në Agjencinë e Auditimit të Programeve të
Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse.
Anëtar i organit drejtues.
II-2 1
Auditues i Dytë në Agjencinë e Auditimit të Programeve të
Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian.
III-1 1
Përgjegjës Sektori. III-1 1
III-2
III-3
Inspektor.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes në Agjencinë
Telegrafike Shqiptare.
IV-1 1 ose 2
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 9/1
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni”, në
Inspektoratin Qendror
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-3 1 15 000
Drejtor i drejtorive të
përmbajtjes.
II-1 1 15 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës i sektorit të
përmbajtjes.
III-1 1 20 000
III-2
Përgjegjës i sektorit mbështetës. III-2 1 0
Specialist një njësitë e
përmbajtjes.
IV-1 1 ose 2 25 000
Specialist në njësitë mbështetëse. IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 9/2
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Drejtorinë
e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Drejtor i Përgjithshëm. I-3 1 120 000
Zv/drejtor i Përgjithshëm.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
II-1 1 110 000
Drejtor i drejtorisë përgjegjëse për
koordinimin juridik
II-1 1 90 000
Drejtor drejtorie me funksione të
nëpunësit zbatues, sipas
II-1 1 0
legjislacionit të menaxhimit
buxhetor e financiar.
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës i sektorit të përmbajtjes. III-1 1 100 000
Përgjegjës në drejtorinë për
koordinimin juridik
III-1 1 70 000
Përgjegjës i sektorit mbështetës. III-1
III-2 1 0
Specialist në njësitë organizative të
përmbajtjes.
IV-1 1 ose 2 90 000
Specialist në drejtorinë për
koordinimin juridik
IV-1 1 60 000
Specialist në njësitë organizative
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 9/3
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të nëpunësve të
sistemit doganor
Klasifikimi
doganor Pozicioni
Klasa
e
pagës
Grupi i
diplomës
Paga bazë
mujore e
pozicionit
Shtesa për
kushte pune
(natyrë të
veçantë
pune)
(lek/muaj)
Titullar i Institucionit. I-3 1 20 000
Zv/drejtor i përgjithshëm. II-1 1 15 000
A
Drejtor kabineti.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes në Drejtorinë e Përgjithshme.
Drejtor drejtorie me funksione të nëpunësit zbatues, sipas legjislacionit
të menaxhimit buxhetor e financiar.
Kryetar i degës doganore të kategorisë A sipas përcaktimeve të
Këshillit të Ministrave në vendim përkatës për personelin e
administratës doganore. II-1 1
15 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse në Drejtorinë e Përgjithshme.
Këshilltar. II-2 1 15 000
Përfaqësues SELEC në DPD. III-1 1 15 000
B
Kryetar i degës doganore të kategorisë B sipas përcaktimeve të
Këshillit të Ministrave në vendim përkatës për personelin e
administratës doganore. II-2 1 14 000
Përgjegjës i sektorit të përmbajtjes në DPD. III-1 1 14 000
Përgjegjës i sektorit mbështetës në DPD III-2 1 14 000
Përgjegjës sektori në degët doganore të kategorisë A. III-2 1 14 000
C1
Në DPD:
Auditues. Specialist. Specialist laborant. Komandant Grupi
Antikondrabande. Specialist QNOD. Përgjegjës zyre.
Në degët doganore:
Përgjegjës zyre/turni. Specialist (analist risku, aposterior, jurist, borxhi,
administrator rrjeti, financier). IV-1
1
ose
2
14 000
C2
Në DPD:
Inspektor antikondrabande. Asistent laborant. Specialist. Specialist
GFI. Doganier klasifikim/vlerësim/aposterior.
Në degët doganore:
Specialist finance i nivelit të dytë. Doganier
klasifikim/vlerësim/kontroll
IV-2
1
ose
2
ose
3
10 000
fizik/skaner/akcizë/aposterior/regjime/preferenca/përjashtime.
C3
Në DPD:
Sekretar/protokoll. Arkivist. Përpunues informacioni. Doganier pike
kontrolli.
Në degët doganore:
Doganier peshoreje/pike kontrolli. Sekretar. Arkivist.
47 000 5 000
D1
Në DPD:
Magazinier. Teknik marinë/motorist. Teknik mirëmbajtjeje. Shofer.
Në degët doganore:
Magazinier.
45 600
D2 Punëtor mirëmbajtjeje në degë doganore.
Klasa IV
Sipas VKM
për pagat e
punonjësve
mbështetës
D3 Sanitar/Punonjës pastrimi në DPD dhe degë doganore.
Klasa I Sipas
VKM për
pagat e
punonjësve
mbështetës
Lidhja nr. 9/4
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të nëpunësve të
sistemit tatimor
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Drejtor i përgjithshëm. I-3 1 20 000
Zv/drejtor i përgjithshëm. Drejtor
kabineti.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes
në drejtorinë e përgjithshme.
Drejtor drejtorie me funksione të
nëpunësit zbatues, sipas
legjislacionit të menaxhimit
buxhetor e financiar.
Drejtor i drejtorisë rajonale.
II-1 1 15 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse në
drejtorinë e përgjithshme.
II-2 1 15 000
Këshilltar në kabinet.
Përgjegjës/shef i sektorit të
përmbajtjes në drejtorinë e
përgjithshme.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes
në drejtoritë rajonale.
III-1 1 14.000
Përgjegjës/Shef i sektorit
mbështetës në drejtorinë e
përgjithshme.
Drejtor i drejtorive mbështetëse në
drejtoritë rajonale.
III-2 1 14 000
Inspektor në njësinë përgjegjëse për
kontrollin e specializuar në
Drejtorinë e Përgjithshme të
Tatimeve.
III-2 1 14.000
Përgjegjës/Shef sektori/Zyre të
përmbajtjes në drejtoritë e rajonale.
III-3 1 12 000
Inspektor i parë.
Inspektor i auditit të brendshëm.
Inspektor hetimi në drejtorinë e
IV-1 1 ose 2 12 000
përgjithshme.
Përgjegjës zyre në Task-Forcë. IV-1 1 ose 2 17.000
Inspektor i dytë.
Specialist në drejtorinë e
përgjithshme.
Inspektor hetimi në drejtorinë e
përgjithshme dhe në drejtoritë
rajonale.
Specialist në njësitë e përmbajtjes
dhe në njësitë juridike në drejtoritë
rajonale.
IV-2 1 ose 2, ose 3 12.000
Specialist në drejtorinë e
përgjithshme.
Inspektor hetimi.
Inspektor.
Specialist në drejtoritë rajonale.
IV-3 1 ose 2, ose 3 10.000
Specialist. IV-4 1 ose 2, ose 3 5.000
Sekretar në drejtorinë e
përgjithshme.
IV-3 1 ose 2, ose 3 5.000
Sekretar në drejtoritë rajonale. IV-4 1 ose 2, ose 3 5.000
Lidhja nr. 9/5
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune të pozicioneve të punës së nëpunësve për
emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-3 1 20 000
Zëvendëstitullar i institucionit. II-1 1 10.000
Drejtor i Drejtorisë së SHKBB. II-1 1 15 000
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes në
Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.
Drejtor drejtorie me funksione të
nëpunësit zbatues, sipas legjislacionit të
menaxhimit buxhetor e financiar.
II-1 1 6 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse në
drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.
II-2 1 6 000
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes në
Drejtorinë e SHKBB.
III-1 1 10 000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës në
Drejtorinë e SHKBB.
III-2 1 10 000
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes në
Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.
III-1 1 6 000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës
Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.
III-2 1 6 000
Specialist/Inspektor në drejtorinë e
Përgjithshme të Burgjeve.
IV-1 1 ose 2 5 000
Specialist/inspektor në Drejtorinë e
SHKBB.
IV-1 1 ose 2 10 000
Specialist në Drejtorinë e Përgjithshme të
Burgjeve dhe në SHKB.
IV-2 1 ose 2, ose 3 5 000
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3 0
Specialist. IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “ç”, të pikës 1, të kreut
I, të këtij vendimi
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Titullar i institucionit. I-4 1
Zv/titullar i institucionit.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
II-1 1
Drejtor i drejtorive mbështetëse.
Anëtar i Komitetit Shtetëror të Kulteve.
II-2 1
Kapiten i Porteve.
Përgjegjës departamenti në Autoritetin e Sigurisë
Hekurudhore.
Menaxher cilësie në Drejtorinë e Përgjithshme të
Akreditimit.
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes në Agjencinë Shtetërore
të Prokurimeve të Përqendruara.
Koordinator në Agjencinë Shtetërore të Prokurimeve të
Përqendruara.
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes në Agjencinë
Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
III-1 1
Kapiten i Portit. III-2 1
Përgjegjës sektori. III-2 1
III-3
Inspektor.
Ekspert në Drejtorinë e Policisë Shkencore në Drejtorinë e
Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
Specialist një njësitë organizative të përmbajtjes në Qendrën
e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes në Agjencinë
Shtetërore të Prokurimeve të Përqendruara.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes në Agjencinë
Kombëtare të Mbrojtjes Civile.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes në Drejtorinë
e Përgjithshme të Shërbimit të Provës.
Menaxher trajnimi në Shkollën Shqiptare të Administratës
publike (ASPA).
IV-1 1 ose 2
Specialist.
Mjek në Teatrin Kombëtar dhe Teatrin Kombëtar të Operës,
Baletit dhe Ansamblit Popullor.
IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 10/1
Nivelet e pagave për punonjësit kërkimorë e shkencorë në Qendrën e Studimeve dhe
Publikimeve për Arbëreshët
Emërtimi Paga në lekë
Drejtor drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes me titujt “Profesorë” apo “Profesor
i Asociuar”.
159 000
Drejtor drejtorie në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Lektorë”. 137 040
Specialist në drejtoritë e përmbajtjes me titull “Profesorë”. 155 400
Specialist në drejtoritë e përmbajtjes me titull “Profesor i Asociuar”. 135 000
Specialist në drejtoritë e përmbajtjes nga kategoria “Lektorë”. 116 040
Lidhja nr. 10/2
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Agjencinë
e Trajtimit të Pronës
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullari i institucionit. I-4 1 13 000
Zëvendëstitullari i institucionit. II-1 1 13 000
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes. II-1 1 10 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes.
Koordinator.
III-1 1 10 000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës. III-2 1 0
Inspektor. IV-1 1 ose 2 5 000
Specialist në njësitë organizative të
përmbajtjes.
IV-2 1 ose 2, ose 3 10 000
Specialist një njësitë organizative
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10/3
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në Institutin
e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-4 1 15 000
Zëvendëstitullar i institucionit.
Përgjegjës departamenti/drejtor në
drejtoritë e përmbajtjes.
II-1 1 15 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse II-2 1 0
Përgjegjës i sektorëve të
përmbajtjes. III-1 1 15.000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës. III-2 1 0
Specialist me grada e tituj
shkencorë, në
departamentet/drejtoritë dhe
sektorët e përmbajtjes.
IV-1 20 000
Specialist të kërkimit teknologjik në
departamentet/drejtoritë dhe
sektorët e përmbajtjes.
IV-1 1 ose 2 10 000
Specialist në sektorët dhe drejtoritë
mbështetëse
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3
Lidhja nr. 10/4
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” (punonjësit
civilë) në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, Akademinë e Forcave të
Armatosura, si dhe Qendrën Kombëtare të Kërkim Shpëtimit
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-4 1 0
Zëvendëstitullar i institucionit. II-1 1 0
Drejtor drejtorie në Akademinë e
Forcave të Armatosura.
II-2 1 0
Përgjegjës i auditimit të brendshëm.
Këshilltar në kabinetin e Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm të FA-së.
III-2 1 0
Përgjegjës/Shef Sektori.
Shef dege.
Shef i zyrës së Zëvendësshefit të
Shtabit të Përgjithshëm të FA-së.
III-3 1 0
Përgjegjës/Shef Sektori për Sigurinë
Kibernetike.
III-2 1 40.000
Inspektor auditi. IV-1 1 ose 2 0
Specialist në Shtabin e Përgjithshëm.
Specialist në Akademinë e Forcave të
Armatosura.
IV-2 1, ose 2, ose 3 0
Specialist në Sektorin Special të
Sigurisë Kibernetike, në Njësinë
Kibernetike.
IV-2 1, ose 2, ose 3 100.000
Specialist për Sigurinë Kibernetike. IV-2 1, ose 2, ose 3 40.000
Specialist. IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10/5
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) dhe vështirësi
shërbimi të pozicioneve civile të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“zëvendësdrejtor i përgjithshëm” në Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune) dhe
vështirësi shërbimi
(lek/muaj)
Zëvendësdrejtor i përgjithshëm
(operacional mbështetës).
II-1 1 10.000
Drejtor drejtorie (operacional
mbështetës).
II-2 1 10.000
Përgjegjës Sektori (operacional). III-2 1 15.000
Përgjegjës/shef sektori (operacional
mbështetës).
III-2 1 10.000
Përgjegjës/shef sektori (mbështetës). III-2 1 5.000
Specialist/inspektor (operacional).
Analist
IV-2 1 ose 2, ose 3 15.000
Specialist (operacional mbështetës).
Analist (operacional mbështetës).
IV-2 1 ose 2, ose 3 10.000
Specialist (mbështetës). IV-2 1 ose 2, ose 3 5.000
Lidhja nr. 10/6
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i institucionit” në
Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së
dhe Donatorëve të tjerë
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë
pune) (lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-4 1 10.000
Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm.
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes.
II-1 1 10.000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës i sektorëve të përmbajtjes. III-1 1 10.000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës. III-2 1 0
Specialist në njësitë organizative të
përmbajtjes.
IV-1 1 ose 2 10.000
IV-2 1 ose 2, ose 3
Specialist në njësitë organizative
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10/7
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i institucionit” në
Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë
pune) (lek/muaj)
Titullar i institucionit. I-4 1 10 000
Drejtor i drejtorive të përmbajtjes. II-1 1 10 000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. II-2 1 0
Përgjegjës i sektorëve të
përmbajtjes.
III-2 1 15 000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës. III-2 1 0
III-3
Inspektor. IV-1 1 ose 2 18 000
Specialist në njësitë organizative të
përmbajtjes.
IV-2 1 ose 2, ose 3 18 000
Specialist në njësitë organizative
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10/8
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve pa tituj akademikë në pozicionet e punës “specialist” deri në
“titullar i institucionit” në Institutin e Shëndetit Publik
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesë për kushte pune
(natyrë të veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar institucioni. I-4 1 10.000
Zëvendëstitullar ekonomik. II-2 1 0
Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes
nga Rrezatimet.
II-1 1 10.000
Drejtor i drejtorive mbështetëse. III-1 1 0
Përgjegjës i sektorëve të
përmbajtjes pa tituj e grada.
III-2 1 0
Përgjegjës sektori në Drejtorinë e
Mbrojtjes nga Rrezatimet.
III-2 1 10.000
Përgjegjës i sektorëve mbështetës. III-3 1 0
Specialist në njësitë organizative të
përmbajtjes pa tituj e grada.
IV-1 1 ose 2 0
Specialist në Drejtorinë e Mbrojtjes IV-1 1 ose 2 15.000
nga Rrezatimet.
Specialist në njësitë organizative
mbështetëse.
IV-2 1 ose 2, ose 3 0
IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 10/9
Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Teatrin Kombëtar dhe në Teatrin
Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
I- Për Teatrin Kombëtar
Nr. Pozicioni Paga bazë mujore e pozicionit
të punës (lek)
1 Regjisor.
Aktor i parë.
151 000
2 Asistent regjisor.
Aktor i dytë.
136 000
3 Skenograf i kategorisë së parë. 116 000
4 Aktor i tretë. 106 000
5 Skenograf i kategorisë së dytë. 101 000
II- Për Drejtorinë e Operës dhe Filarmonisë dhe Drejtorinë e Baletit në Teatrin Kombëtar të
Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
Nr. Pozicioni Paga bazë mujore e pozicionit
të punës (lek)
1 Drejtor artistik i Operës dhe Filarmonisë.
Dirigjent i Operës dhe Filarmonisë.
Dirigjent (orkestre).
Dirigjent (baleti).
Dirigjent kori.
Solist i parë (lirik, baleti).
Koncertmaestër.
Baletmaestër.
Regjisor.
195 000
2 Spala sektori (orkestre). 183 000
3 Solist II (lirik, baleti, pianist).
Spalë sektori (kori).
176 000
4 Asistent dirigjent.
Orkestrant i kategorisë së parë.
164 000
5 Orkestrant i kategorisë së dytë. 158 000
6 Solist i tretë (lirik, baleti). 144 000
7 Korist i kategorisë së parë.
Balerin i kategorisë së parë.
Pianist korepetitor.
135 000
8 Korist i kategorisë së dytë.
Pianist përgatitor.
Balerin i kategorisë së dytë.
131 500
III- Për Drejtorinë Artistike të Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore në Teatrin
Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor
Nr. Pozicioni Paga bazë mujore e pozicionit
të punës (lek)
1 Drejtor i Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore.
Mjeshtër vallesh (korepetitor).
170 000
2 Solist i parë. 135 000
Orkestrant i kategorisë së parë.
Korist i kategorisë së parë.
Valltar i kategorisë së parë.
3 Orkestrant i kategorisë së dytë.
Valltar i kategorisë së dytë.
Korist i kategorisë së dytë.
125 000
4 Solist i dytë.
Orkestrant i kategorisë së tretë.
Valltar i kategorisë së tretë.
Korist i kategorisë së tretë.
108 000
Lidhja nr. 11
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” në institucionet e përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 1, të kreut
I, të këtij vendimi
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Titullar i institucionit.
Drejtor ekzekutiv i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit.
Drejtor ekzekutiv i Sekretariatit Teknik të Këshillit
Ekonomik Kombëtar.
II-1 1
Zv/titullar i institucionit.
Drejtor drejtorie.
II-2 1
Ekspert Mjeko – Ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Ekspert Antropolog Ligjor në Institutin e Mjekësisë
Ligjore.
Inspektor në administratën e Këshillit Kombëtar të
Kontabilitetit.
Administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive
të Sekuestruara dhe të Konfiskuara.
Inspektor në Autoritetin Kombëtar të Investigimit për
Sigurinë e Operimit në Aviacionin Civil.
III-1 1
Kryeredaktor në Qendrën e Botimeve Zyrtare.
Përgjegjës sektori.
Ekspert Toksikologo–Ligjor në Institutin e Mjekësisë
Ligjore.
Ekspert Psikiatër–Ligjor në Institutin e Mjekësisë
Ligjore.
Ekspert Biologo–Ligjor në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
Ekspert Mjeko–Ligjor pranë gjykatave të apelit.
Ekspert Anatomo-Patolog pranë gjykatave të apelit.
Trajner i brendshëm në Qendrën e Trajnimit të
Administratës Tatimore dhe Doganore.
III-2 1
Përgjegjës sektori. III-3 1
Redaktor i Qendrës së Botimeve Zyrtare.
Menaxher trajnimi në Qendrën e Trajnimit të
Administratës Tatimore dhe Doganore.
Inspektor.
Specialist me grada e tituj shkencorë në njësitë
organizative të përmbajtjes në Qendrat e Transferimit të
Teknologjive Bujqësore.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes në
Agjencinë e Hartimit të Programeve të Veçanta të
Shtetësisë.
IV-1 1 ose 2
Inspektor.
Specialist pa grada e tituj shkencorë në njësitë
organizative të përmbajtjes në Qendrat e Transferimit të
Teknologjive Bujqësore.
IV-2 1 ose 2, ose 3
Specialist në administratën e Këshillit Kombëtar të
Kontabilitetit.
Specialist.
Informaticien në Qendrën e Botimeve
Zyrtare.
Informaticien në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
Korrektor i Qendrës së Botimeve Zyrtare.
Kurator.
Inspektor.
Bibliograf.
Klasifikator.
Bibliotekar.
Restaurator.
Redaktor.
Studiues.
Arkivist/katalogist.
Historian.
IV-2 1 ose 2, ose 3
IV-3 1 ose 2, ose 3
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencorë në njësitë
organizative të përmbajtjes në Qendrat e Transferimit të
Teknologjive Bujqësore.
Sekretar mësimor.
Sekretar i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit.
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 11/1
Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike të Teatrit të Kukullave në Qendrën
Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, të Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim
Spahivogli” dhe të Cirkut Kombëtar
Nr. Pozicioni Paga bazë mujore e pozicionit
të punës (lek/muaj)
1 Dirigjent.
Regjisor.
Drejtues artistik.
136 000
2 Skenograf i kategorisë së parë.
Mjeshtër i studios së cirkut.
Mjeshtër profili i numrave të cirkut.
Aktor i parë.
Akrobat i kategorisë së parë.
Orkestrant i kategorisë së parë.
116 000
3 Aktor i dytë.
Skenograf i kategorisë së dytë.
Akrobat i kategorisë së dytë.
91 000
Lidhja nr. 11/2
Nivelet e pagave të punonjësve të trupës artistike në Qendrën e Kulturës, Medias dhe
Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura dhe trupën artistike në
Batalionin e Mbështetjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura
Nr. Pozicioni Paga bazë mujore e pozicionit të
punës (lek)
1 Udhëheqës Artistik.
Kompozitor.
109 000
2 Dirigjent.
Regjisor.
98 000
3 Instrumentist.
Vokalist.
82 500
Lidhja nr. 11/3
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar institucioni” (punonjës civilë) në institucionet e tjera të sistemit të Ministrisë së
Mbrojtjes të përcaktuara në shkronjën “d”, të pikës 1, të kreut I, të këtij vendimi
(përjashtuar Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit)
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Titullar i institucionit. II-1 1
Zëvendëstitullar.
Kryeinxhinier në Kantierin e Ndërtimit të
Anijeve Pashaliman.
Drejtor.
Përgjegjës Departamenti në Institutin e
Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake.
II-2 1
Kryeinxhinier.
Drejtor i laboratorit.
Trajner në Kolegjin e Mbrojtjes dhe Sigurisë.
III-2 1
Përgjegjës/Shef Sektori/Seksioni.
Kryeredaktor.
III-3 1
Shef zyre.
Zëvendësshef.
IV-2 1
Specialist në Qendrën e Kulturës, Medias,
Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeut të FA-së.
Specialist në njësitë organizative të përmbajtjes
në Institutin e Gjeografisë dhe Infrastrukturës
Ushtarake.
IV-2 1 ose 2 ose 3
Specialist.
Specialist i kontrollit të hapësirës detare.
Redaktor.
Sekretar mësimor në Akademinë e Forcave të
Armatosura dhe në Kolegjin e Mbrojtjes dhe
Sigurisë.
Bibliotekar në Akademinë e Forcave të
Armatosura.
IV-3 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 11/4
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në
“Sekretar i Përgjithshëm” në administratën e prefektit
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Sekretar i Përgjithshëm në Prefekturë. III-1 1
Përgjegjës sektori në Prefekturë. III-2 1
III-3
Përgjegjës Zyre në Prefekturë.
Përgjegjës Sektori në Nënprefekturë.
Përgjegjës Zyre në Nënprefekturë.
III-3 1
Inspektor auditi në Prefekturë. IV-2 1 ose 2
Specialist në Prefekturë. IV-3 1 ose 2, ose 3
IV-4 1 ose 2, ose 3
Specialist në Nënprefekturë. IV-4 1 ose 2, ose 3
Sekretar. IV-4 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 11/5
Vlera e pagës bazë mujore të pozicionit të punës dhe shtesa për kushte pune (natyrë të
veçantë pune) në Sektorin e Helikopterëve të Repartit Special RENEA
Pozicioni Vlera e pagës (lek/muaj) Shtesa për kushte pune (natyrë të
veçantë pune) (lek/muaj)
Shef i sektorit.
Pilot.
Teknik fluturues
93 100 40 000
Lidhja nr. 12
Klasat e pagave të nëpunësve në pozicionet “specialist” deri në “titullar institucioni”, në
degët territoriale të institucioneve të përcaktuara në shkronjat “a” deri në “d”, të pikës 1,
të kreut I, të këtij vendimi, të punonjësve që kryejnë funksione të deleguara të pushtetit
qendror në pushtetin vendor, të drejtorive të ujitjes dhe të Kullimit, administratave
rajonale të zonave të mbrojtura, të Komisioneve Vendore të Shqyrtimit të Vlefshmërisë
Ligjore të Krijimit të Titujve të Pronësisë mbi Tokën Bujqësore, pranë Prefektit të
Qarkut, të nëpunësve civilë në pozicionet mbështetëse “specialist”, “shef seksioni” dhe
“përgjegjës/shef sektori”, në drejtoritë e policisë në qarqe, në komisariate dhe reparte
autonome, si dhe të punonjësve civilë në qendrat e rekrutimit dhe mobilizimit dhe
komandat e mbështetjes rajonale, të sistemit të Forcave të Armatosura
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Drejtor i drejtorive rajonale të Agjencisë Kombëtare të
Punësimit dhe Aftësive.
Drejtori i drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar.
III-1 1
Titullar i agjencive rajonale të mjedisit.
Përgjegjës i degëve të thesarit në qendër qarku.
III-2 1
Titullar i institucioneve të tjera rajonale.
Drejtor i degës territoriale të Shërbimit të Provës.
Drejtor i drejtorive të ujitjes dhe kullimit.
Përgjegjës sektori në degën e thesarit Tiranë.
Përgjegjës të degëve të tjera vendore të thesarit.
III-3 1
Përgjegjës sektori në drejtoritë rajonale të Agjencisë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.
Përgjegjës seksioni në seksionet e administrimit dhe të
mbrojtjes së tokës në qarqe.
Përgjegjës sektori në drejtoritë rajonale të arsimit
parauniversitar.
Titullar i institucionit vendor.
Përgjegjës i zyrës vendore të punësimit në Agjencinë
Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.
Përgjegjës i zyrës rajonale.
IV-1 1
Përgjegjës sektori në institucionet e tjera rajonale.
Përgjegjës sektori në drejtoritë e ujitjes dhe kullimit.
Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në bashki (si
funksion i deleguar).
Përgjegjës i gjendjes civile pranë prefektit.
Përgjegjës sektori në zyrat vendore të arsimit parauniversitar.
IV-2 1
Përgjegjës sektori i institucionit vendor.
Përgjegjës i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i
deleguar).
IV-3 1
Specialist në degën territoriale të Shërbimit të Provës.
Specialist në njësitë teknike të përmbajtjes në drejtoritë
rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.
Specialist në degët e thesarit.
Specialist në degët rajonale të Agjencisë Kombëtare të
IV-2 1 ose 2, ose 3
Bregdetit.
Specialist në drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar.
Inspektorë të sistemit të ministrisë përgjegjëse për bujqësinë.
Kryetar i degës së financës dhe administrimit në Shkollat e
Mesme Profesionale.
Specialist i zyrës së gjendjes civile në bashki (si funksion i
deleguar).
Specialist në drejtoritë e ujitjes dhe kullimit.
Specialist i gjendjes civile pranë prefektit.
Specialist në institucionet rajonale.
Specialist në zyrat vendore të Agjencisë Kombëtare të
Punësimit dhe Aftësive.
Specialist në zyrat vendore të arsimit parauniversitar.
Restaurator arti.
Arkitekt.
Inspektor.
Specialist në degën territoriale të Shërbimit të Provës.
IV-3 1 ose 2, ose 3
Specialist në institucionet e tjera vendore.
Specialist i zyrës së gjendjes civile në komuna (si funksion i
deleguar).
Restaurator.
Instruktor.
Piktor.
Kontrollor pune.
Specialist në degën territoriale të Shërbimit të Provës.
IV-4 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 12/1
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në
institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte pune
(natyrë të veçantë pune
(lek/muaj)
Titullar i institucionit. II-2 1 10 000
Zëvendëstitullar i institucionit. III-1 1 8 000
Përgjegjës sektori të shërbimit social. III-2 1 6 000
Përgjegjës Sektori. IV-2 1 5 000
Specialist i sektorit të shërbimit
social/psikolog/punonjës social.
IV-1 1 ose 2 5 000
Specialist. IV-3 1 ose 2, ose 3 4 000
Lidhja nr. 12/2
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar institucioni” në
Komisionet Vendore të Shqyrtimit të Vlefshmërisë Ligjore të Krijimit të Titujve të
Pronësisë mbi Tokën Bujqësore, pranë Prefektit të Qarkut
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit pranë Prefektit të
Qarkut Durrës, Elbasan, Fier, Korçë,
Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë.
III-2 1 16 500
Titullar i institucionit pranë Prefektit të
Qarkut Berat, Dibër, Gjirokastër,
Kukës.
IV-1 1 16 500
Specialist në Komisionet Vendore
pranë Prefektit të Qarkut Durrës,
Elbasan, Fier, Korçë, Lezhë, Shkodër,
Tiranë, Vlorë.
IV-2 1 ose 2, ose 3 10 000
Specialist në Komisionet Vendore
pranë Prefektit të Qarkut Berat, Dibër,
Gjirokastër, Kukës.
IV-3 1 ose 2, ose 3 10 000
Lidhja nr. 12/3
Klasat e pagave të nëpunësve civilë në pozicionet mbështetëse “specialist”, “shef
seksioni” dhe “përgjegjës/shef sektori” në drejtoritë e policisë në qarqe, komisariate dhe
reparte autonome
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Përgjegjës/shef sektori në drejtoritë e policisë së
qarkut.
IV-1 1
Shef seksioni në drejtoritë e policisë së qarkut,
komisariate, apo reparte autonome.
IV-2 1
Specialist.
IV-3 1 ose 2, ose 3
IV-4 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 12/4
Klasat e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në
“titullar i qendrës”, në Qendrat e Mbrojtjes Civile në Qark
Pozicioni Klasa e pagës Grupi i diplomës
Titullar i qendrës. III-1 1
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
Lidhja nr. 12/5
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i degës”, në degët rajonale
të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i institucionit rajonal. III-3 1 18 500
Përgjegjës sektori në sektorët e
përmbajtjes.
IV-2 1 18 500
Përgjegjës sektori në sektorët
mbështetës.
IV-2 1 0
Inspektor. IV-3 1 ose 2, ose 3 18 500
Specialist në sektorët mbështetës. IV-3 1 ose 2, ose 3 0
Lidhja nr. 12/6
Klasat e pagave dhe shtesat për kushte pune (natyrë të veçantë pune) të pozicioneve të
punës së nëpunësve për emërtesat “specialist” deri në “titullar i zyrës përmbarimore
vendore”, në zyrat përmbarimore vendore të Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror
Pozicioni Klasa e
pagës Grupi i diplomës
Shtesa për kushte
pune (natyrë të
veçantë pune)
(lek/muaj)
Titullar i zyrës. II-1 1 15 000
Përgjegjës sektori. IV-1
1
0
Specialist. IV-2 1 ose 2, ose 3
0