Njoftime
  • VENDIM Nr. 288, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 287, datë 17.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 286, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE ... Më shumë...
  • VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE... Më shumë...