VENDIM Nr. 288, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS SHËNGJIN–BAKS-RRJOLL, SEGMENTI NGA KM + 0.00 DERI NË KM 7 + 310”

Published on: 25/05/2023


VENDIM Nr. 287, datë 17.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’–‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’ PËR LOTET 4, 5, 6’”

Published on: 25/05/2023


VENDIM Nr. 286, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZONA E TEKNOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK ‘TEDA TIRANË’”

Published on: 25/05/2023


VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I ZONËS SË MBROJTUR NGA LUMI OSUM DHE RIJETËZIMI I FASADAVE TË QENDRËS SË QYTETIT URA VAJGURORE, BASHKIA DIMAL”

Published on: 25/05/2023


VENDIM Nr. 259, datë 27.4.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “REHABILITIMI I ZONËS SË MBROJTUR NGA LUMI OSUM DHE RIJETËZIMI I FASADAVE TË QENDRËS SË QYTETIT URA VAJGURORE, BASHKIA DIMAL”

Published on: 08/05/2023


VENDIM Nr. 48, datë 1.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV LIBRAZHD–PËRRENJAS”

Published on: 05/05/2023


VENDIM Nr. 49, datë 1.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK,TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKENNGAREALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 400 kV RRASHBULL–TIRANA 2”

Published on: 05/05/2023


VENDIM Nr. 48, datë 1.2.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV LIBRAZHD–PËRRENJAS”

Published on: 05/05/2023


VENDIM Nr. 29, datë 27.1.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “ZGJERIMI I VARREZAVE PUBLIKE KUÇOVË”

Published on: 05/05/2023


VENDIM Nr. 13, datë 18.1.2023 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 122, DATË 5.3.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘UNAZA E MADHE E TIRANËS (KOMUNA E PARISIT–RRUGA E KAVAJËS)’, TË NDRYSHUAR”

Published on: 05/05/2023Rubrikat

Lajme
Fjalime