Published on: 24/09/2021

VENDIM Nr. 533, datë 22.9.2021 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR ZHVILLIMIN E ZONËS SË RE, NË PËRPUTHJE ME PLANIN E DETYRUAR VENDOR, PËRMES KOMPENSIMIT ME SHKËMBIM, PËR TË GJITHA PASURITË QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSITË ADMINISTRATIVE 4 DHE 8, ZONA ‘5 MAJI’, BASHKIA TIRANË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

VENDIM

Nr. 533, datë 22.9.2021

 

PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR ZHVILLIMIN E ZONËS  SË RE, NË PËRPUTHJE ME PLANIN E DETYRUAR VENDOR, PËRMES KOMPENSIMIT ME SHKËMBIM, PËR TË GJITHA PASURITË QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSITË ADMINISTRATIVE 4 DHE 8, ZONA ‘5 MAJI’, BASHKIA TIRANË”

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 1, 20 dhe 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, të nenit 32, të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, miratuar me ligjin nr. 97/2019, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit për zhvillimin e zonës së re, në përputhje me planin e detyruar vendor, përmes kompensimit me shkëmbim, për të gjitha pasuritë që preken nga realizimi projektit “Për zonën e re për zhvillim, në njësitë administrative 4 dhe 8, zona ‘5 Maji’, Bashkia Tiranë”, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.
 2. Shpronësimi përmes kompensimit me shkëmbim bëhet në favor të Bashkisë Tiranë, për qëllim të rindërtimit.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme shpronësohen, përmes kompensimit me shkëmbim, sipas të dhënave që paraqiten në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, “ndërtesë banimi” dhe “ndërtesë jo banimi”.
 4. Shkëmbimi i pasurive private të llojit “truall”, “ndërtesë banimi” dhe “ndërtesë jobanimi”, me një pasuri tjetër të paluajtshme të ardhshme në pronësi të shtetit do të bëhet referuar legjislacionit në fuqi, sipas cilësimeve në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, si dhe marrëveshjeve/kontratave individuale që do të lidhen, ndërmjet Bashkisë Tiranë dhe subjekteve të prekura nga ky shpronësim.
 5. Sipërfaqja ndërtimore në objektet e reja për banim, që përfitojnë poseduesit e ndërtimeve të klasifikuara si ndërtime pa leje (banesa), është 100 për qind e sipërfaqes së objektit pa leje, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.
 6. Afati i kryerjes së shkëmbimit të pronës private me një pronë shtetërore të ardhshme do të jetë në përfundim të realizimit të projektit “Për zonën e re për zhvillim, në njësitë administrative 4 dhe 8, zona ‘5 Maji’, Bashkia Tiranë”.
 7. Bashkia Tiranë i kërkon Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, që, jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e vendimit të shpronësimit përmes kompensimit me shkëmbim ose nga data që ka marrë formë të prerë vendimi i gjykatës, në rast se kompensimi kryhet nëpërmjet shkëmbimit të pronës private me një pasuri shtetërore të ardhshme, në kartelën e pasurisë për pronën truall, ku do të krijohet pasuria e ardhshme, në regjistrat e pasurive të paluajtshme bëhet regjistrimi i barrës ligjore sipas legjislacionit në fuqi, në favor të pronarit privat, për përfitimin në të ardhmen të pasurisë shtetërore, kur kjo e fundit të regjistrohet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Kur pronari privat ka pranuar kushtet e shkëmbimit, pjesë të kërkesës për regjistrim janë dhe marrëveshjet përkatëse. Me regjistrimin e pasurisë së ardhshme në regjistrin përkatës pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, me kërkesë të Bashkisë Tiranë dhe të përfaqësuesit të pronarit shtet bëhet regjistrimi i kalimit të të drejtave të pronësisë për pronën shtet, në favor të pronarit privat, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.
 8. Bashkia Tiranë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimin, t’i kërkojë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të kryejë regjistrimin e pasurive, pronë private, të shpronësuara, sipas legjislacionit në fuqi, si edhe referuar aktmarrëveshjeve të lidhura nëse ka.
 9. Gjatë periudhës së zbatimit të projektit (përfundimin e punimeve) qytetarët, nëse nuk kanë në pronësi ose në posedim objekte të tjera banimi, do të strehohen nga njësia e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet programeve të rindërtimit, të parashikuara në aktin normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, ose në legjislacionin në fuqi për strehimin social.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës të pezullojë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara.
 11. Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, të përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Bashkia Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

DHE MINISTËR PËR RINDËRTIMIN

DHE PROGRAMIN E REFORMAVE

Arben Ahmetaj

LISTA EMËRORE  E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT PËR ZHVILLIMIN E ZONËS SË RE, NË PËRPUTHJE ME PLANIN E DETYRUAR VENDOR PËRMES KOMPENSIMIT ME SHKËMBIM, PËR TË GJITHA PASURITË QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “PËR ZONËN E RE PËR ZHVILLIM NË NJËSITË ADMINISTRATIVE 4 DHE 8, ZONA ‘5 MAJI’, BASHKIA TIRANË”
Nr. PRONARI TË DHËNAT  (mbi pasurinë sipas ASHK-së) VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM DHE/OSE KOMPENSIM SIPAS LLOJIT TË PASURISË SIPËR-FAQE  TOTALE NDËRTIM (m2) Kompensim në vlerë/

Shkëmbim

  KONFIRMUAR/SHËNIME
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. i pas Lloji i pas.  Sip. truall/

arë

totale m2

Shpronësim tokë “truall” Shkëmbimi Sip.  ndër-tese totale (m2) Ndërtesë banimi (shtëpi) Ndërtesë jo banimi
Sip e prekur (m2) Çmimi (lek/

m2)

Vlera

(lek)

Çmimi i shkëmbi-mit sipas EKB-së Sipërfaqe banimi e përfituar nga shkëmbimi i truallit (m2) Sip e prekur (m2) Sipërfaqe banimi e përfituar nga shkëmbimi i ndërtesës me funksion banim (m2) Sip e prekur  (m2) Sipërfaqe njësi tregtimi, e  përfituar nga shkë-mbimi i ndërtesës me funksion jo banim (m2)
Drejtoria Vendore Tirana Veri, e ASHK-së Shënime në kartelë
PRONE PRIVATE
1 Arben Prend Deda 8340 1/1731 Truall+ ndërtesë 300.0 300.0 30158 9,047,400.0 72,000.0 125.66 112.9 112.9 112.9     238.56 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot. 7741/1 dt. 16.03.2021  
2 Elton Besim Rami 8340 1/920 Truall+ ndërtesë 299.4 299.4 30158 9,029,305.2 72,000.0 125.41 112.9 112.9 112.9     238.31 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot. 31043/1 dt. 15.10.2020 Godine banimi 1-katëshe
3 Elton Erisa BesimGani Rami  Hoxha 8340 1/919 Truall+ ndërtesë 300.0 300.0 30158 9,047,400.0 72,000.0 125.66  102.8 102.8   102.8     228.46 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 konfirmuar me Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Kufizohen veprimet deri në daljen e VKM-së shpronesimit tëtruallit
4 Afitap Mahmudie   KetaJella 8340 1/1732 Traull 8,314.0 7,017.2 30158 211,624,717.6 72,000.0 2939.23  –  –     2,939.23 Shkëmbim Shkresa nga dr. Tirana Veri nr. 2220/1 prot, datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot. 7741/1 dt. 16.03.2021 Ndalohen veprimet mbi pasurinë me afat deri ne zgjidhjen e problemit te krijuar nga regjistrimi I parregullt ne sistemin hipotekor .Krijon mbivendosje me pasurinë 1/919, 1/920, 1/918 dhe pasurinë 3/1
5 Fehmi Xheladin Suti 8340 1/1209-ND Ndërtesë               90.9   90.9 90.9     90.90 Shkëmbim Shkresa nga dr. Tirana Veri nr. 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit për truallin
6 HaxhiHasanSanieEdliraLinditaZamiraArjanIndrit EvaKudretIrma  Blendi   Derhemi Derhemi  DerhemiMetaniBallaKlemendi  DerhemiDerhemi  ToçiElbasani  ShehajRuka 8340 1/1712 Traull 1,488.1 271.3 30158 8,181,865.4 72,000.0 113.64  –  –  –     113.64 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Nuk është lëshuar certifikate pronesie për këtë pasuri. Kjo kartel ka vlere vetem si informacion .  VKM shpronesimi me nr prot 449 dt 27.05.2015. shkrese me nr 22254 dt 16.06.2015 (111.8m2).Mbi këtë pasuri bie ndërtesa me nr. 1/1396-ND vol 28 fq 150 perfituar me L.LEG. Mbi këtë pasuri pozocionohet ndertesa nr 1/565-ND. Mbi këtë pasuri bie ndertesa 1/379-ND vol 30 fq 90. Regjistrim I parregullt hipotekor
7 Nikoll Dod Bajraktari 8340 1/1379 Truall+ ndërtesë 500.0   96.5 30158 2,910,247.0 72,000.0 40.42 292.6  –     40.42 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi 123058 DT. 06.07.2018 Godinë Banimi 2kat . Sip k.perdhe =146.3m2  sip k.pare 146.3m2 sip verande+shkalle+kosol 46.7m2  Ndertesa nuk preket nga konturi I projektit faza 1
8 Kol Ndrec Nikolla 8340 1/918 Truall+ ndërtesë 302.6 302.6 30158 9,125,810.8 72,000.0 126.75   55.6   26.2 26.2   29.4 29.4 182.35 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Godine e kombinuar nje katkufizohen veprimert deri ne daljen e vkm se shpronesimit te truallit
9 Avni Isa Gjerani 8120 1/430 Truall+ ndërtesë 238.0 238.0 29106 6,927,228.0 60,000.0 115.45   80.3   80.3 80.3     195.75 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizimi nr 91494 dt 10.05.2016 Godinë banimi 1 kate
10 Muharrem   Manollari 8120 1/49 Truall+ ndërtesë 849.2 849.2 29106  24,716,815.2 60,000.0 411.95 124.7 124.7   124.7     536.65 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kufizim, mungon dokumentacioni ne arkive
11 Ilir Shezai Musabelli 8120 1/65 Truall+ ndërtesë 362.0 362.0 29106 10,535,498.8 60,000.0 175.59 125.7 125.7   125.7     301.29 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizimi nr 997469 dt 18.05.2017  Godinë banimi 1 kat  sip.kt perdhe 125.7 m2
12 Admirim Rasim Martini 8120 1/427 Truall+ ndërtesë 500.0   92.6 29106 2,695,215.6 60,000.0 44.92 108.4  –     44.92 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
13 ShqipeGazmir Xhafer Mahir Ngota 8120 1/499 Truall+ ndërtesë 411.0 411.0 29106  11,962,566.0 60,000.0 199.38 130.9 130.9   130.9     330.28 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizimi nr 994074 dt 13.09.2016 Godinë banimi 1kt kati perdhe 130.9m2
14 Sulejman Muhamer Xhimanka 8120 1/51 Truall+ ndërtesë 327.0 327.0 29106 9,517,662.0 60,000.0 158.63 115.0 115.0 115.0     273.63 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizimi nr 720807 dt 19.08.2015 Godinë banimi 1kt kati perdhe 115m2.Hipotekohet ne favor te Raiffaisen bank sha për shumen 3.000.000 lek
15 Atli Hasan Hoxha 8120 1/47/ND Ndërtesë             496.0 372.0   372.0 124.0   124.0 496.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kufizohen veprimet deri ne shlyerjen e detyrimit pranë aluiznit.Kufizohen veprimet deri ne shlyerjen e detyrimit për ZRPP kati nentoke  124 m soc ekonomikkati perdhe -KII sip 124 m2
16 Bakushe LuanMehmet   Driza 8120 1/162 Traull 199.0 199.0 29106 5,792,094.0 60,000.0 96.53  –     96.53 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Mbi këtë truall pozicionohet ndertesa nr pas 1/70-ND vol 58 fq 131. kufizim mungon dokumenatcioni ne arkive
17 Agim Osman Hanelli 8120 1/384 Truall+ ndërtesë 295.9 295.9 29106 8,612,174.3 60,000.0 143.54 363.0 363.0   363.0     506.55 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi nr 9108 dt 27.03.2019 Godinë banimi 3 kate: kati perdhe 95.85m2kati I 133.58m2  kati II 133.58m²
18 Bakushe Luan Mehmet   Driza 8120 1/164 Trotuare 361.9 100.4 29106 2,922,242.4 60,000.0 48.70  –  –  –     48.70 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
19 Luljeta Murat Bitri 8120 1/70-ND Ndërtesë             348.9 124.4   124.4 224.5   224.5 348.90 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 L.legalizimi nr 1231441 dt 25.09.2019 Godinë e kombinuar 2kt: kati perdhe sip. ndertimi 224.5m2  sip soc ekonomik 224.5m2kati I pare sip ndertimi 115.8m2  sip verande e pambuluar 187m2sip shkalle 8.6m2 sip banimi 124.4m2  kjo ndertese pozicionohet mbi pasurite nr 1/304 vl 36 fq 29 1/70 vol 36 fq 28 1/162 vol 24fq 200.  Vendoset hipoteka ligjore deri ne zgjidhjen e mardhenie mbi truallit
20 Bashkim Ali Tola 8120 1/64 Truall+ ndërtesë 184.8 184.8 29106 5,378,788.8 60,000.0 89.65   95.6   95.6 95.6    – 185.25 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
21 Korap Qamil Muça 8120 1/467 Truall+ ndërtesë 323.4 323.4 29106 9,412,880.4 60,000.0 156.88 107.8 107.8   107.8    – 264.68 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 L.legalizimi nr 76961 dt 30.01.2016 Godinë banimi 1kt pasuria bllokohet ne favor te fondi besa sha për shumen 600.000leke
22 Shkelqim Shefqet Pira 8120 1/368 Truall+ ndërtesë 136.8 136.8 29106 3,981,700.8 60,000.0 66.36 189.0 180.5   180.5  8.5   8.5 255.36 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi nr 79810 dt 02.11.2016  Godinë e kombinuar 2 kate:kati perdhe 87.6m2 (79.1m2 banim +8.5m2 soc ekonomik + verande 13.8m2)  kati I 101.4 m2 banim
23 Artan Qamil Muça 8120 1/407 Truall+ ndërtesë 300.3 300.3 29106 8,740,822.9 60,000.0 145.68 133.7 133.7   133.7     279.35 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
24 Aferdita  IhsanLumnije Mynevere RizvanSara Vildan  Vjollca   LunikuBanka Paja  ZambakuBanka TartariBankaLlagami 8120 1/488 Truall 460.5 460.5 29106  13,403,313.0 60,000.0 223.39  –  –  –     223.39 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
25 Jashar  Shpetim Shefqet Karabrahimi 8120 1/488-ND Ndërtesë             1,260.2 755.0   755.0 505.2   505.2 1,260.20 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 L.Leg nr 1230709 dt 16.11.2018Godinë e kombinuar 6k+1k nentoke  kati nentoke 164.8m2 soc-ekokati perdhe 153.8m2 soc-eko verande +shkalle 6.1m2kati I pare 186.6banimi verande 15.7m2 kati dytë 186.6m2 banimverandë 15.7m2kati tretë 186.6m2verande 15.7m2  kati pestë 186.6m2 soc ekovendoset hipotek ligjore deri ne zgjidhjen e mardhenies me truallin  vendoset barre hipotekore nga drejtoria e pergjithsme e taksvae dhe tarifave vendore drejtoria operacionale dhe teknike
26 SulltaneBesnikKastriot EntelaDanielElsa Zenel ZeqirZeqirAurelAurel Kollçinaku Kollçinaku KollçinakuKamboKollçinaku Kollçinaku 8120 1/82/ND Ndërtesë               98.0   98.0 98.0     98.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
27 Fadil Riza Mziu 8120 1/348 Truall+ ndërtesë 239.0 239.0 29106 6,956,334.0 60,000.0 115.94 187.1 187.1 187.1     303.04 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizimi nr 6066 datë 21.04.2015 Godinë banimi 2kate kati perdhe 108.7 m2 kati I 78.4m2 pasuria bllokohet ne favor te intesa san paolo bank albani sha për  shumen 5.000.000 lek
28 Gentian Male Agaj 8120 1/508 Truall+ ndërtesë   500.0 500.0 29106 14,553,000.0 60,000.0 242.55 1,139.9 1,016.3 1,016.3 123.6   123.6 1,382.45 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Leje legalizini nr 995765 datë 23.11.2016 Godinë e kombinuar 5kate +1kate nëntokëkati nëntokë 184.8m2 banim  kati përdhe 165( 123.6 soc eko+41.4 banim) kati parë 193.3 banim  kati dytë 198 banimkati tretë + katër 199.4 banim
29 Fatmir Isa Gjerani 8120 1/55 Truall+ ndërtesë 336.3 336.3 29106 9,788,347.8 60,000.0 163.14 274.6 274.6   274.6     437.74 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi nr 992145 datë 28.07.2016 Godinë banimi 2 kate( KI =kII =137.3)  pasuria bllokohet ne favor te Union banke sh.a për shumen 60.000 euro
30 Çelik Qamil Muça 8120 1/428 Truall+ ndërtesë 371.4 371.4 29106 10,809,968.4 60,000.0 180.17 426.3 426.3   426.3     606.47 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi nr 91341 datë 27.04.2016 Godinë banimi 3kate
31 Bakushe LuanMehmet   Driza 8120 1/163 Truall 15.0 15.0 29106 436,590.0 60,000.0 7.28  –  –  –     7.28 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kufizim munges dokumentacioni ne arkive
32 Agim Met Bajraktari 8120 1/489 Truall+ ndërtesë 202.3 202.3 29106 5,888,143.8 60,000.0 98.14   66.3   66.3 66.3     164.44 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legalizimi nr 995860 dt 30.11.2016 Godinë banimi 1kate
33 Federik Rexhep Zina 8120 1/421 Truall+ ndërtesë 190.3 190.3 29106 5,537,998.6 60,000.0 92.30   66.2   66.2 66.2     158.50 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje lagalizimi nr 79299 dt 09.03.2016 Godinë banimi 1kt
34 Klodian Ismail Laçi 8120 1/349 Truall+ ndërtesë 215.0 215.0 29106 6,257,498.9 60,000.0 104.29   98.4   98.4 98.4     202.66 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legalizimi nr 26668 dt 29.04.2013 Godinë banimi 1kt
35 Milto Rako Llupo 8120 1/434 Truall+ ndërtesë 287.6 287.8 29106 8,375,542.6 60,000.0 139.59 241.1 241.1 241.1     380.69 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizmi nr 26844 dt 18.07.2013 Godinë banime 2kt kati perdhe 138.7m2 kati I 102.4m2
36 Abaz Mehmet Cenalia 8120 1/350 Truall+ ndërtesë 245.2 245.2 29106 7,136,791.2 60,000.0 118.95 384.5 282.0   282.0 102.5   102.5 503.45 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje Legalizimi nr 72795 dt 12.12.2015 Godinë e kombinuar 3kate kp social ekonomik  kati I -kati II 141M2 banim
37 Azgan Ram Ibra 8120 1/387 Truall+ ndërtesë 342.7 342.7 29106 9,975,499.4 60,000.0 166.26 412.4 309.9   309.9 102.5   102.5 578.66 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legalizimi nr 721489 datë 13.11.2015 Godinë e kombinuar 3kvendoset barre hipotekore nga drejtoria e pergjithshme e taksave dhe tarifave vendore . Shkrese prot 11436 dt 22.01.2018 prot 1543 dt 22.01.2018
38 Lindita DalinaKlodeta Xhavit Ymer Ymer Buzi 8120 1/485 Truall+ ndërtesë 3,412.0 3,412.0 29106 99,309,672.0 60,000.0 1655.16 1,123.0  – 1,123.0 1,123.0 2,778.16 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
39 TaulandIsmail Ismail Selim Daci 8120 1/498 Truall+ ndërtesë 309.0 309.0 29106 8,993,754.0 60,000.0 149.90 203.4 203.4   203.4     353.30 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legazlimi nr 1232593 dat 16.06.2020 Godinë banimi 2kate
40 Sazan Petref Ymeraj 8120 1/359 Truall+ ndërtesë 366.8 366.8 29106 10,676,080.8 60,000.0 177.93 243.2 243.2   243.2     421.13 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 leje legalizmi nr 1231509 dt 23.10.2019 Godinë banimi 2 kate  funksioni banim
41 Avni Tahir Deda 8120 1/478-ND Ndërtesë             137.1 137.1 137.1     137.10 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kufizohen veprimet deri ne shlyerjen e detyrimeve pranë aluiznit
42 Masar   Derhemi 8120 1/143 Traull 1,934.0 1,934.0 29106 56,291,004.0 60,000.0 938.18  –  –  –     938.18 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kufizim munges dokumentacioni ne arkive
43 Bashkepronaret Dosi, Tafaj, Hyka, Zela, Leka , Kurti, Istrefi etj 8120 1/110 Traull   2,500.0   2,500.0 29106 72,765,000.0 60,000.0 1212.75  –  –  –     1,212.75 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
44 Bashkepronaret Dosi, Tafaj, Hyka, Zela, Leka , Kurti, Istrefi etj 8120 1/109 Traull 2,140.0 393.2 29106  11,444,479.2 60,000.0 190.74  –  –  –     190.74 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Ka 2 ndertime pa leje
45 Haxhi Hysen Ibrahimi 8120 1/459 Truall+ ndërtesë 280.9 280.9 29106 8,175,875.4 60,000.0 136.26 135.2 135.2   135.2     271.46 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Godine banimi 1kate
46 Beqir  BesaDhurata FlorentinKumeLejla SokolValbonaXhire Shyqyri Shyqyri Mustafa Mustafa Shyqyri Shyqyri Mustafa Mustafa Brahim Fuga BakalliAlimemetiFuga  Toska KallushiFugaFugaFuga 8120 1/458 Traull 2,706.1 1,381.5 29106 40,209,939.0 60,000.0 670.17  –  –  –     670.17 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kontratë sipërmarrje me shoqërinë “Berao construction” shpk
47 Superbeton-SHPK 8120 1/453 Truall+ ndërtesë 74,816.7 74,816.7 29106  2,177,615,452.3 60,000.0 36293.59   5,427.0    –   5,427.0 5,427.0 41,720.59 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
48 KESH SHA 8120 8/606/ND Ndërtesë             10.0 10.0 10.0     10.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
49 Ismet Selman Bardhoshi 8340 2/247 Truall+ ndërtesë 316.9 4 30158 120,632.0 72,000.0 1.68 260.0  –     1.68 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
50 Agim Prele Dedaj 8340 2/ 10 Truall+ ndërtesë 395.0 15.65 30158 471,972.7 72,000.0 6.56 379.7  –     6.56 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
51 Ismet Selman Bardhoshi 8340 2/245 Truall+ ndërtesë 262.2   36.7 30158 1,105,893.9 72,000.0 15.36  –  –  –     15.36 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
52 Hajri Ali Tola 8120 1/57/ND Ndërtesë              111.4  111.4 111.4     111.40 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kufizohen veprimet deri ne shlyerjen e detyrimeve pranë Aluiznit . Godinë banimi 1 kate
53 ArtanFatbardh Myrvete Sami   DervishiKallciuSkenderiTahiri 8340 1/268-ND Ndërtesë              –  –  –       Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Ky objekt është i shembur
54 Preng Pal Kodra 8340 1/264-ND Ndërtesë             126.3 126.3   126.3     126.30 Shkëmbim banim Leje legalizimiGodinë banimi 2 kate  kati përdhe 57.8 m2 ndërtim10.7 m2 verandë kati I parë68.5 m2 ndërtim
55 Bashkpronaret Kollcinaku 8120 1/ 21 Traull 2,132.0 2,132.0 29106 62,053,992.0 60,000.0 1034.23  –  –  –     1,034.23 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
56 Klodet  Dalina  Lindita YmerYmerXhavit Buzi 8120 1/486 Traull 607.9 607.9 29106  17,694,701.6 60,000.0 294.91 210.6  –     294.91 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Pasuria kufizohet pasi rezulton siperfaqe me emadhe se ne dokument pronesie
57 Ervin Vehap Cani 8120 1/469-ND Ndërtesë               62.9   62.9 62.9     62.90 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legalizmi 79152 dt 23.02.2016 Godinë banimi 1kt Kufizohen veprimet deri ne shlyerjen e detyrimeve pranë Aluiznit
58 Gezim Ali Tola 8120 1/479 Truall+ ndërtesë 498.7 498.7 29106   14,515,162.2 60,000.0 241.92 332.0 332.0   332.0     573.92 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Leje legalizimi . Godinë banimi 2 kate
59 Bashkepronaret Dosti, Tafaj, Hyka, Zela, Leka , Kurti, Istrefi Pasholli Sopoti 8120 1/111 Truall+ ndërtesë 990.1 990.08 29106 28,817,268.5 60,000.0 480.29   40.4   40.4 40.4     520.70 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
60 Ervedin Mehdi Tola 8120 1/63 Truall+ ndërtesë 162.0 162 29106 4,715,172.0 60,000.0 78.59 208.0 208.0   208.0     286.59 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
61 HarizIdriz Servet Mançe 8340 1/257-ND Ndërtesë             158.9 158.9   158.9     158.90 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Leje Legalizimi nr 721512 dat 27.11.2015  Godinë banimi 1kt  Vendoset hipotekë ligjore deri në shlyerjen e detyrimeve të truallit
62 Eduart Simon Nikolli 8340 1/1729 Truall+ ndërtesë 499.9 499.9 30158 15,075,984.2 72,000.0 209.39 127.6 127.6   127.6     336.99 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Leje Legalizmi dt 31.08.2016  Godinë banimi 2ktkati përdhe 63.8m2 sip verande +sip shkalle 8.4 kati i parë sip ndertimi 63.8 sip verande 15.8 sip banimi 79.6vendoset hipet ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve te truallit
63 Simon Ndue Nikolli 8340 1/1730 Truall+ ndërtesë 500.0 500.0 30158 15,079,000.0 72,000.0 209.43 105.8 105.8   105.8     315.23 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 leje legalizimi datë 20.10.2018 Godinë banimi 1k sip ndertimi 105.8m2 sip banimi 105.8m2. Vendoset hipotek ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve ne lidhje me truallin
64 Dylbere Nuredin Sula 8120 1/18-ND Ndërtesë               85.3   85.3 85.3     85.30 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 leje legalizimi dt 27.07.2016 Godinë banimi 1kate  vendoset hipet ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve te truallit
65 Geg Ndue Nikolli 8340 1/1518 Truall+ ndërtesë 500.0 240.5 30158 7,252,999.0 72,000.0 100.74   97.9   97.9 97.9     198.64 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 leje legalizmi dt 21.09.2020 Godinë banim I 1kate
66 Medi Shefqet Karabrahimi 8120 1/16-ND Ndërtesë             408.3 408.3   408.3     408.30 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Godinë banimi 3k leje legalizmimi 28.07.2016 kati perdhe +kati pare +kati dyte 136.1 m2Vendoset hipotek ligjore deri ne shlyerjen e detyrimeve me truallin.
67 Atlum Surja Ngota 8120 1/45 Truall+ ndërtesë 300.0 300.0 29106 8,731,800.0 60,000.0 145.53 108.0 108.0   108.0     253.53 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 (vetëm për ndërtesën) Godine banimi 1kkati perdhe 108m²(Konfirmimi për truallin është bërë nga sistemi elektronik, i është dërguar shkresë ASHK-së)
68 Hajri Ali Tola 8120 1/57/ND Ndërtesë              111.4  111.4 111.4     111.40 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Leje legalizimidt 26.07.2016 .godine banimi 1kt.Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit për truallin
69 Xhavit Sali Bojni 8120 1/327/ND+1-1 Ndërtesë               96.6   96.6 96.6     96.60 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 ndarje pasurie
70 Xhavit Sali Bojni 8120 1/327/ND+1-2 Ndërtesë              118.1  118.1 118.1     118.10 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 ndarje pasurie
71 Altin Xhavit Bojni 8120 1/327/ND+1-3 Ndërtesë              118.1  118.1 118.1     118.10 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Ndarje pasurie. Në përgjigjen e ASHK nr.7914/1, dt.23.07.2021, protokolluar në Bashkinë Tiranë me nr.29219Prot, dt.23.07.2021, citohet se nga verifikimi në terren, sipërfaqjaprej 31 m2 e pretenduar është verandë.
72 Flamur Xhavit Bojni 8120 1/327/ND+1-4 Ndërtesë              118.1  118.1 118.1     118.10 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Ndarje pasurie. Në përgjigjen e ASHK nr.7914/1, dt.23.07.2021, protokolluar në Bashkinë Tiranë me nr.29219Prot, dt.23.07.2021, citohet se nga verifikimi në terren, sipërfaqjaprej 31 m2 e pretenduar është verandë.
73 Arjan Xhavit Bojni 8120 1/327/ND-N1 Ndërtesë               52.7  –   52.7 52.7 52.70 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit për truallin
74 Din Rrustem Ismailaj 8120 1/302-ND Ndërtesë             129.3 129.3   129.3     129.30 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit për truallin. Leje legalizmi dt 29.09.2016
75 Arian Bardhyl Xhafa 8120 1/178/ND Ndërtesë             121.5 121.5 121.5     121.50 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit për truallin. Leje legalizmi dt 29.09.2017. kati I perdhe 55.6m2 kati i pare 65.9 m2
76 Nerim Hmait Disha 8120 1/ 68 Truall+ ndërtesë 288.3 288.3 29106 8,391,259.8 60,000.0 139.85   72.2   72.2 72.2     212.05 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021  Leje legalizmi dt 27.12.2010  trualli me vkm 494 dt 19.06.2013
77 Mimoza Vjollca  OrnelaReganKlevisRenis Murat Sajmir Sajmir Sajmir Sajmir Sajmir Berisha 8120 1/173/ND Ndërtesë             112.4 112.4 112.4     112.40 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021 Leje legalizimi, Godinë banimi 2 kate sip. kati perdhe 55.7 m2 kati I pare 56.7 m2 sip verande 2.6 m²
78 Serjan Fejzo Alikaj 8120 1/59/ND Ndërtesë               50.0   50.0 50.0     50.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/4 prot datë 01.02.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. Prot5341 dt. 01.02.2021 NGREHINE
79 Rexhep Abaz Kerciku 8120 1/66/ND Ndërtesë               64.0   64.0 64.0     64.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/4 prot datë 01.02.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. Prot5341 dt. 01.02.2021 NGREHINE
80 Naim Kasem Tresa 8120 1/58/ND Ndërtesë               50.0   50.0 50.0     50.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/4 prot datë 01.02.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. Prot5341 dt. 01.02.2021 NGREHINE
81 Xhelal Neim Mustafallari 8120 1/17/ND Ndërtesë               80.0   80.0 80.0     80.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/4 prot datë 01.02.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. Prot5341 dt. 01.02.2021 Leje legalizimi nr 83 dt 01.02.2021.  Godinë banimi 1kt kati perdhe 80m2.Kufizohen veprimet deri ne pagesen e detyrimeve pranë ashk
82 Gjin Ndrec Nikolli 8340 1/1734-ND Ndërtesë             131.8 131.8 131.8     131.80 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Kufizohen veprimet deri në pagesën e detyrimeve pranë ASHK.  Vendim Leje Legalizimi dt 12.02.2021Godinë banimi 1 kate
83 Batjar Petref Ymeraj 8120 1/360 Truall 536.4 536.4 29106  15,612,458.4 60,000.0 260.21 212.6 212.6   212.6     472.81 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Leje legalizimi nr 1231411 dt 23.09.2018 Godinë banimi 2 kate . Kati perdhe 102.2m2sip. shkalle 1.7 m2kati pare 102.2m2  verande 24+shkalle 6.5m2
84 Hilmi Hasan Metaj 8120 1/510/ND Ndërtesë             61.8 61.8 61.8     61.80 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/2 prot datë 17.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Leje Legalizmi nr 1233782 dt 26.11.2020 Godinë banimi 1 kat. Kati perdhe 61.8m2
85 KESH SHA 8120 1/157 Truall 10.0 10.0 29,106.0 291,060.0 60,000.0 4.85       10.0 10.0 14.85 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kabinë elektrike 1k
 Kompensimi në sipërfaqe  (m2)   115,864 105,821        51,750.2 19,644.3 10,570.1  10,570.1 7,822.9 7,832.9  70,153.2  
PA INFORMACION  NË ASHK
1 PPV 8120 1/431 Truall   89.2   89.2 29,106.0 2,597,419.4 60,000.0 43.29           43.29 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
2 PPV 8120 1/340 Truall   88.3   88.3 29,106.0 2,570,641.9 60,000.0 42.84           42.84 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Altin Muharrem Manellari
3 PPV 8120 1/297 Truall 954.6 481.0 29,106.0 13,999,986.0 60,000.0 233.33           233.33 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
4 PPV 8120 1/403 Truall  111.4  111.4 29,106.0 3,242,117.3 60,000.0 54.04           54.04 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
5 PPV 8120 1/299 Truall   27.8   27.8 29,106.0 807,691.5 60,000.0 13.46   27.8   27.8       13.46 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Syrja Ngota
6 PPV 8120 1/300 Truall 179.6 179.6 29,106.0 5,226,564.4 60,000.0 87.11   79.5   79.5       87.11 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Syrja Tofik Ngota. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Syrja Ngota
7 PPV 8120 1/500 Truall 136.7 136.7 29,106.0 3,979,954.4 60,000.0 66.33           66.33 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
8 PPV 8120 1/46 Truall 216.2 216.2 29,106.0 6,293,590.4 60,000.0 104.89   95.0   95.0       104.89 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Ivzi Hasan Hoxha. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Syrja Ngota
9 PPV 8120 1/426 Truall 1,964.3 1151.6 29,106.0 33,518,469.6 60,000.0 558.64           558.64 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
10 PPV 8120 1/47 Truall 385.5 385.5 29,106.0   11,219,489.8 60,000.0 186.99 149.9 149.9 25.9     212.89 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Alti Hasan Hoxha. Mbi këtë pasuri ndodhe. 2 objekte: ndërtesa nr.1/47/ND me sip. 124 m², në pronësi të Atli Hoxha dhe një ndërtesë PPV
11 PPV 8120 1/48 Truall 144.9 144.9 29,106.0 4,217,459.4 60,000.0 70.29   34.5   34.5       70.29 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Ali Uruc Tola. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Ali Tola.
12 PPV 8120 1/312 Trotuare 107.9 28.1 29,106.0 817,878.6 60,000.0 13.63           13.63 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
13 PPV 8120 1/70 Truall 149.0 149.0 29,106.0 4,337,376.1 60,000.0 72.29 122.7 122.7       72.29 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Xhafer Ramazan Bitri. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/70-ND, në pronësi të Luljeta Bitri.
14 PPV 8120 1/69 Truall 245.8 245.8 29,106.0 7,155,128.0 60,000.0 119.25 10.0 10.0 10.0     129.25 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Din Rustemi Ismailaj, Lulezim Din Ismailaj.
15 PPV 8120 1/295 Truall 670.4   90.6 29,106.0 2,637,003.6 60,000.0 43.95           43.95 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
16 PPV 8120 1/468 Truall 117.3 117.3 29,106.0 3,415,298.0 60,000.0 56.92           56.92 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
17 PPV 8120 1/424 Truall 467.1   60.7 29,106.0 1,766,734.2 60,000.0 29.45           29.45 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
18 PPV 8120 1/302 Truall 136.3 136.3 29,106.0 3,968,021.0 60,000.0 66.13 136.3 136.3       66.13 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Din Rustem Ismailaj. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/302-ND, në pronësi të Din Rustem Ismailaj.
19 PPV 8120 1/303 Truall 54.1 54.1 29,106.0 1,574,925.7 60,000.0 26.25 54.1 54.1       26.25 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Lulzim Din Ismailaj. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Lulzim Din Ismailaj.
20 PPV 8120 1/480 Truall   25.6   25.6 29,106.0  745,113.6 60,000.0 12.42           12.42 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
21 PPV 8120 1/56 Truall 115.9 115.9 29,106.0 3,372,221.2 60,000.0 56.20           56.20 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Arjan Qamil Muca
22 PPV 8120 1/369 Truall 109.2 109.2 29,106.0 3,178,375.2 60,000.0 52.97           52.97 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
23 PPV 8120 1/386 Truall 477.4 477.4 29,106.0  13,894,331.2 60,000.0 231.57           231.57 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
24 PPV 8120 1/ 20 Truall   4,530.6 56.8 29,106.0 1,653,220.8 60,000.0 27.55           27.55 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
25 PPV 8120 1/59 Truall 265.3 265.3 29,106.0 7,720,948.6 60,000.0 128.68           128.68 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Serjan Fejzo Alikaj, ka nje ndertim pa leje
26 PPV 8120 1/58 Truall 230.3 230.3 29,106.0 6,702,238.6 60,000.0 111.70           111.70 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Naim Kasem Tresa
27 PPV 8120 1/57 Truall 277.5 277.5 29,106.0 8,076,915.0 60,000.0 134.62   111.1   111.1       134.62 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Hajri Ali Tola. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/57/ND, në pronësi të Hajri Ali Tola.
28 PPV 8120 1/339 Truall   2,093.5   2,093.5 29,106.0  60,933,411.0 60,000.0 1015.56 515.1 515.1 515.1     1,530.66 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
29 PPV 8120 1/342 Truall 125.4 125.4 29,106.0 3,648,728.2 60,000.0 60.81 125.4 125.4       60.81 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Qemal Shehat Feta, Ismet Shehat Feta. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Qemal Shehat Feta, Ismet Shehat Feta.
30 PPV 8120 1/341 Truall 100.2 100.2 29,106.0 2,916,421.2 60,000.0 48.61 100.2 100.2       48.61 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Perparim Qemal Feta. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Perparim Qemal Feta.
31 PPV 8120 1/ 26 Truall 331.2 331.2 29,106.0 9,639,907.2 60,000.0 160.67   99.0   99.0       160.67 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Vehbi Zanal Ilnica. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Vehbi Zanal Ilnica.
32 PPV 8120 1/344 Truall 143.7 143.7 29,106.0 4,182,532.2 60,000.0 69.71 149.7 143.7       69.71 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Lulzim Faik Cami. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Lulzim Faik Cami.
33 PPV 8120 1/190 Truall 399.4 361.6 29,106.0 10,524,729.6 60,000.0 175.41           175.41 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
34 PPV 8120 1/174 Truall 808.6 808.6 29,106.0 23,534,529.5 60,000.0 392.24           392.24 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
35 PPV 8120 1/356 Truall 395.8 395.8 29,106.0 11,521,319.0 60,000.0 192.02           192.02 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
36 PPV 8120 1/357 Truall   22.4   22.4 29,106.0 652,847.6 60,000.0 10.88   22.4   22.4 22.4     33.28 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
37 PPV 8120 1/497 Truall 331.3 331.3 29,106.0 9,642,817.8 60,000.0 160.71           160.71 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
38 PPV 8120 1/358 Truall 123.6 123.6 29,106.0 3,598,083.7 60,000.0 59.97 123.6 123.6       59.97 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Vladimir Petref Imeraj. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Vladimir Petref Imeraj.
39 PPV 8120 1/ 12 Truall 1,173.6 1173.64 29,106.0 34,159,965.8 60,000.0 569.33           569.33 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Vladimir Petref Imeraj, Sazan Petref Imeraj, Baftjar Petref Imeraj
40 PPV 8120 1/329 Truall   49.2   49.2 29,106.0 1,430,851.0 60,000.0 23.85           23.85 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Jashar Shefqet Karabrhimi  Shpetim Shefqet Karabrahimi
41 PPV 8120 1/ 18 Truall 522.2 552.2 29,106.0 16,071,751.1 60,000.0 267.86   84.6   84.6       267.86 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Dylbere Nuredin Sula. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/57/ND, në pronësi të Dylbere Nuredin Sula
42 PPV 8120 1/ 17 Ranishte 187.2 187.2 29,106.0 5,448,643.2 60,000.0 90.81           90.81 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
43 PPV 8120 1/335 Truall   27.8   27.8 29,106.0 808,855.7 60,000.0 13.48   27.8   27.8 27.8     41.28 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
44 PPV 8120 1/433 Truall 455.1 445.1 29,106.0 12,954,207.4 60,000.0 215.90           215.90 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
45 PPV 8120 1/338 Truall   36.3   36.3 29,106.0 1,056,838.9 60,000.0 17.61   36.3   36.3 36.3     53.91 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
46 PPV 8120 1/ 28 Truall 113.2 113.2 29,106.0 3,295,963.4 60,000.0 54.93 113.2 113.2       54.93 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Riza Nezir Alla. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Bp Alla.
47 PPV 8120 1/66 Truall 249.4 249.4 29,106.0 7,257,872.2 60,000.0 120.96           120.96 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Rexhep Abaz Kerciku.
48 PPV 8120 1/67 Truall 188.2 188.2 29,106.0 5,477,167.1 60,000.0 91.29 41.3 41.3       91.29 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Ulvi Shefqet Pira. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Kujtim Cerrit.
49 PPV 8120 1/330 Truall 386.5 386.5 29,106.0  11,250,342.2 60,000.0 187.51           187.51 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Mbi këtë truall pozicionohet ndertesa nr pas 1/488=ND vol 58 fq 186  posedues Jashar Shefqet Karabrahimi Shpetim Shefqet Karabrahimi
50 PPV 8120 1/334 Truall 227.5 227.5 29,106.0 6,621,032.9 60,000.0 110.35           110.35 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
51 PPV 8120 1/ 22 Truall 187.0 187.0 29,106.0 5,442,822.0 60,000.0 90.71   83.2   83.2       90.71 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Luan Zenel Muçka. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Luan Zenel Muçka.
52 PPV 8120 1/61 Truall 550.4 550.4 29,106.0  16,019,942.4 60,000.0 267.00           267.00 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Gentjan Male Ibrahimi, Halil Agaj
53 PPV 8120 1/353 Truall   74.0   74.0 29,106.0 2,153,552.9 60,000.0 35.89 13.5 13.5 13.5     49.39 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
54 PPV 8120 1/ 16 Truall 1,596.3 1,596.3 29,106.0 46,460,452.5 60,000.0 774.34 116.9 116.9       774.34 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Medi Shefqet Karabrahimi. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/16-ND, në pronësi të  Medi Shefqet Karabrahimi.
55 PPV 8120 1/62 Truall 282.7 282.7 29,106.0 8,227,102.0 60,000.0 137.12   95.9   95.9       137.12 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Nezir Halil Shehu. Mbi këtë pasuri ndodhet objekti në proces legalizimi, në emër të Nezir Halil Shehu.
56 PPV 8120 1/327 Truall 272.2 272.2 29,106.0 7,922,071.1 60,000.0 132.03   88.3   88.3       132.03 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Xhevit Sali Bojni ka nje ndertim pa leje. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr.1/327-ND, në pronësi të Bp Bojni.  Në përgjigjen e ASHK nr.7914/1, dt.23.07.2021, protokolluar në Bashkinë Tiranë me nr.29219Prot, dt.23.07.2021, citohet se parcela ndërtimore e përfituar nga Xhavit Bojni me kontratën nr.846 rep dhe nr. 190/2 kol, dt.04.03.2016, rezulton pjesërisht të pronësi të të tretëve dhe PPV. Për këtë arsye, subjekti duhet të paraqitet pranë ASHK për kalimin e pronësisë së pasurisë PPV.
57 PPV 8120 1/347 Truall   33.4   33.4 29,106.0 973,304.6 60,000.0 16.22           16.22 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
58 PPV 8120 1/ 25 Truall 964.1 964.1 29,106.0 28,062,258.8 60,000.0 467.70           467.70 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Posedues Qamal Shehat Feta ,Perparim Qamal Feta ,Ismet Qamal Feta
59 PPV 8120 1/509 Truall   50.4 50.4 29,106.0 1,466,942.4 60,000.0 24.45           24.45 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
 Kompensimi në sipërfaqe  (m2)   24,780 15,142       8,700.8           9,351.8  
NË PROCES LEGALIZIMI NË ASHK
1 Sajmir Muhar Manollari 8120   Ndërtesë               74.3   74.3 74.3     74.3 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
2 Lulzim Din Ismailaj 8120   Ndërtesë             104.1 104.1 104.1     104.1 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
3 Nikolin Pashk Lugja 8120   Ndërtesë               36.0   36.0 36.0     36.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
4 Perparim Qemal Feta 8120   Ndërtesë             200.0 100.0   100.0 100.0     100.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
5 Ismail Hamit Disha 8120   Ndërtesë               96.5   96.5 96.5     96.5 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
6 Luan Zenel Muçka 8120   Ndërtesë             134.5 134.5   134.5       134.5 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
7 Lulzim Dfaik Cami 8120   Ndërtesë             134.0 134.0   134.0       134.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
8 Naim Kasem Tresa 8120   Ndërtesë             172.0 172.0   172.0       172.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
9 Ali Uruc Tola 8120   Ndërtesë               22.0   22.0 22.0     22.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
10 Fran Ded Permargjeta 8120   Ndërtesë               26.0   26.0 26.0     26.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Ka dy objekte banimi. Objekti prej 89.9 m2 nuk preket nga projekti.
11 QemalIsmet Shehat Qemal Feta 8120   Ndërtesë             250.0 130.0   130.0 120.0     130.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
12 Rexhep Abaz Kerciku 8120   Ndërtesë             153.6 10.4 10.4   79.2   10.4 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Nga konfirmimi i ASHK-se është zbritur sip me dokument pronesie 64 m²
13 Riza Vehbi Nezir Riza Alla 8120   Ndërtesë             124.9 124.9   124.9       124.9 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
14 Serjan Fejzo Alikaj 8120   Ndërtesë             202.4 202.4   202.4       202.4 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Nga konfirmimi i ASHK-se është zbritur sip me dokument pronesie 50 m². Sipas planimtrive bashkëlidhur në secilin kat sip. Shkalle + verande = 20.7 m2
15 Syrja Tefik Ngota 8120   Ndërtesë             133.4 133.4   133.4       133.4 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
16 Ulvi Shefqet Pira 8120   Ndërtesë             178.0 178.0   178.0       178.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
17 Vehbi Zenel Ilnica 8120   Ndërtesë             204.5 204.5   204.5       204.5 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
18 Vladimir Petref Imeraj 8120   Ndërtesë             260.1 260.1   260.1       260.1 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
19 Zef Nikoll Gega 8120   Ndërtesë               98.2   98.2 98.2     98.2 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
20 Engjellushe Ramazan Kruja 8120   Ndërtesë               20.0   20.0 20.0     20.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
21 Vlash Mark Marku 8340   Ndërtesë               80.9   80.9 80.9     80.9 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 verandë +shkallë 40.1m2
22 Kujtim Miftar Cerri 8340   Ndërtesë               42.7   42.7 42.7     42.7 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
23 ViktorMirashNdrec Ndrec  DedaDeda Marku 8340   Ndërtesë             356.4 356.4   356.4       356.4 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
24 Gjergj Shyt Blini 8340   Ndërtesë             106.3 106.3   106.3       106.3 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
25 ZefTonin Nikoll Gjergji 8340   Ndërtesë             252.3 252.3   252.3       252.3 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
26 Xhevair Zenun Gaxhenji 8340   Ndërtesë             278.0 278.0   278.0       278.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
27 Besim Seit Feza 8120   Ndërtesë             138.7 138.7   138.7       138.7 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 Në praktikë administrohet deklarata noteriale për kalim të drejtash në emër të Fatjon Ismet Abdiu
28 Myftar Seit Feza 8120   Ndërtesë               90.2   90.2 90.2     90.2 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
29 Ivzi Hasan Hoxha 8120   Ndërtesë             505.0 505.0   505.0       505.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
30 Marash Mhill Mhilli 8120   Ndërtesë             195.0 195.0   195.0       195.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
31 Murat Qamil Shima 8120   Ndërtesë               92.0   92.0 92.0     92.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
32 Bashkim Ali Tola 8120   Ndërtesë             103.3 103.3   103.3       103.3 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
33 Mark Petrit Prend Deda 8340   Ndërtesë             106.0 106.0   106.0       106.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
34 Ndok Preng Vela 8340   Ndërtesë               99.8   99.8 99.8     99.8 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
35 Behar Zenun Gaxhenji 8120   Ndërtesë             101.0 101.0 101.0     101.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021  Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 7914/1 prot datë 23.07.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.29219 dt. 23.07.2021 Verandë 6.3 m2
36 Genc  Stefan Pashk Pashk Lugja  Lugja 8120   Ndërtesë             396.0 396.0   396.0       396.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021  Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 7914/1 prot datë 23.07.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.29219 dt. 23.07.2021  
38 Genc  Stefan Prend Gjini 8340   Ndërtesë             133.6 133.6   133.6       133.6 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/3 prot datë 13.01.2021 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot1635 dt. 13.01.2021  
39 Nezir Halil Shehu 8120   Ndërtesë               88.3   88.3 88.3     88.3 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
40 Arben Zef Marku 8340   Ndërtesë             353.6 353.6   353.6       353.6 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
41 Petrit Hasan Hamiti 8120   Ndërtesë               56.0   56.0 56.0     56.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
42 Xhevdet  Entela Artan Mynyr Kruja 8120   Ndërtesë               43.2   43.2 43.2     43.2 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
43 Vait Sadik Ahmetaj 8120   Ndërtesë             122.6 122.6   122.6       122.6 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
44 Ervin Hysen Lilaj 8120   Ndërtesë               34.7   34.7 34.7     34.7 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
45 Elvis Nazif Laçi 8120   Ndërtesë               93.5   93.5 93.5     93.5 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
46 Bekim Nazif Laçi 8120   Ndërtesë             108.0 108.0   108.0       108.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
47 Xherxh Nazif Laçi 8120   Ndërtesë             200.7 200.7   200.7       200.7 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021 sipas planimetrise bashkelidhur sip ndertimi kati perdhe 100.5 m², kati pare 100.2 m², sip verande 43.2 m²
48 Dyle Shahin Bushati 8120   Ndërtesë               79.2   79.2 79.2     79.2 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
49 Melita Xhelal Ziza 8120   Ndërtesë               80.0   80.0 80.0     80.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/2 prot datë 17.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
50 Rabije Rexhep Ziza 8120   Ndërtesë               53.0   53.0 53.0     53.0 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 7914/1 prot datë 23.07.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.29219 dt. 23.07.2021  
51 Rexhep Abas Ziza 8120   Ndërtesë               65.6   65.6 65.6     65.6 Shkëmbim Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 7914/1 prot datë 23.07.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.29219 dt. 23.07.2021  
 Kompensimi në sipërfaqe  (m2)     6,881.5 6,518  6,716.90 299.2   6,716.9      
SHTET
1 Shtet 8340 1/257 Truall 81.0 81.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Ariz servet Mance Ka nje ndertim ta paligjshem
2 Shtet 8340 1/1399 Truall 145.0 145.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
3 Shtet 8340 1/1401 Truall  6.0  6.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Hazhirete Rami
4 Shtet 8340 1/400 Rrugë   53.0   28.3 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
5 Shtet 8340 1/253 Truall 532.0 146.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kjo pasuri është okupuar nga Ndok Pren Vela . Ka nje ndertim te paligjshem
6 Shtet 8340 1/254 Truall   94.0   94.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Pahk Pren Vela
7 Shtet 8340 1/258 Truall 183.0 183.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kjo pasuri është okupuar nga Xhevahir nZenun Gazhenji . Ka nje ndertim te paligjshem
8 Shtet 8340 2/506 Truall 109.0   5.1 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kjo pasuri është Okupuar nga Petrit Selman Bardhoshi
9 Shtet 8340 1/1519 Rrugë   42.0   42.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
10 Shtet 8340 1/1444 Rrugë 561.0 105.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
11 Shtet 8340 2/505 Truall 21.0  4.8 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Ismet Selman Bardhoshi
12 Shtet 8340 1/1518 Truall 114.0   34.3 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Xhel Ndue Nikolli
13 Shtet 8340 1/1387 Truall 17.0 17.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
14 Shtet 8340 1/1388 Truall   25.0   25.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
15 Shtet 8340 1/1209 Truall 225.0 206.3 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Mbi këtë pasuri pozicionohet ndertesa nr 1/1209-ND vol 30 fq 73.Kjo pasuri është okopuar nga Femi Xheladin Suti . Ka nje ndertim te paligjshem
16 Shtet 8340 1/1389 Truall 110.0 102.1 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
17 Shtet 8120 1/361 Truall 167.1 167.1 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
18 Shtet 8120 1/397 Truall   44.9   44.9 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
19 Shtet 8120 1/374 Truall 471.4 471.4 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
20 Shtet 8120 1/304 Truall 227.3 182.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa nr.1/70-ND vol.58 fq.131
21 Shtet 8120 1/325 Rrugë 268.7 268.7 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
22 Shtet 8120 1/408 Truall 142.7 142.7 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
23 Shtet 8120 1/346 Truall   2,420.5   37.6 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
24 Shtet 8120 1/32 Truall 1,096.5 1,096.5 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
25 Shtet 8120 1/215 Truall 134.1 126.9 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
26 Shtet 8120 1/223 Truall 534.5 179.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
27 Shtet 8120 1/216 Truall 314.1 41.9 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
28 Shtet 8120 1/193 Truall 676.0 41.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
29 Shtet 8120 1/212 Truall   4,683.6 209.8 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
30 Shtet 8120 1/104 Rrugë 992.1 992.1 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
31 Shtet 8120 1/314 Rrugë 1,816.4 24.4 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
32 Shtet 8340 2/506 Traull 109.0 109.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kjo pasuri është okupuar nga Petrit Selman Bardhoshi
33 Shtet 8340 2/505 Traull 21.0 21.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okopuar nga Ismet Selman Bardhosi
34 Shtet 8120 1/326 Rrugë 163.9 163.9 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
35 Shtet 8340 1/264 Truall 147.0 147.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 Kjo pasuri është okupuar nga Preng Pali Kodra,ka nje ndertese te paligjshem. Në përgjigjen e ASHK nr.7914/1, dt.23.07.2021, protokolluar në Bashkinë Tiranë me nr.29219Prot, dt.23.07.2021, citohet se parcela ndërtimore e përfituar nga Preng Pal Kodra, me kontratën nr. 552 rep., nr 217 kol, datë 10.05.2013., rezulton pjesërisht të pronësi të të tretëve dhe Shtet Për këtë arsye, subjekti duhet të paraqitet pranë ASHK për kalimin e pronësisë së pasurisë Shtet.
36 Shtet 8340 1/1207 Truall 133.0 133.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
37 Shtet 8340 1/250 Truall 530.0 530.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 kjo pasuri është okupuar nga Gjin Ndrec Nikolli
38 Shtet 8340 1/268 Truall 300.0 300.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020 konfirmuar me Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 2220/1 prot datë 12.03.2021 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.7741/1 dt. 16.03.2021  
39 Shtet 8340 1/1400 Rrugë   53.0   53.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
40 Shtet 8120 1/376 Rrugë   2,525.6 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
41 Shtet 8120 1/298 Truall 825.3 825.3 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
42 Shtet 8340 1/78 Truall 265.0 265.0 0 0           0   0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë nesh Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
43 Shtet 8120 1/352 Truall 138.5 138.5       14.73 14.73       0   Shkresa nga Dr Tirana Veri nr 8196/1 prot datë 15.10.2020 protokolluar pranë Bashkia Tiranë  me nr. prot.31043/1 dt. 15.10.2020  
 Kompensimi në sipërfaqe  (m2)    21,519 7,912 0 0     14.73 14.73   0   0      
TOTALI      86,221.9  
Shënime                                        
                      1. Llogaritjet paraprake të pasurive të kësaj liste, janë bazuar në shkresën nga Drejtoria e ASHK-së Tirana Veri nr. 8196/1 prot., datë 15.10.2020 , në shkresën me nr. 8196/3 prot., datë 13.1.2020.  Shkresa nga Dr. Tirana Veri nr. 8196/4 prot., datë 1.2.2021 dhe shkresën nr. 7914/1 prot. datë 23.7.2021.
2. Për vlerësimin e pasurive të llojit truall jemi referuar VKM-së nr. 89, datë 3.2.2016.
3. Çmimi i miratuar me vendim nga Enti Kombëtar i Banesave bazohet në shkresën nr. 1644/1, datë 4.4.2021.          
  4. Sipërfaqet për njësitë e tregtimit të objekteve që do të ndërtohen, bazuar në studimin e zonës, janë konfirmuar me shkresën nr. 17388/1, datë 10.5.2021.