Published on: 08/01/2024

VENDIM Nr. 717, datë 13.12.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 332, DATË 31.5.2023, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 332, datë 31.5.2023, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “truall”, “ndërtesë”, “pemëtore” dhe “pyll”, me një vlerë të përgjithshme prej 420 537 115.55 (katërqind e njëzet milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekësh.”.

  1. Në pikën 4, vlera “179 008 557.70 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë milionë e tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë shtatëdhjetë) lekë” zëvendësohet me “420 537 115.55 (katërqind e njëzet milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekë”.
  2. Pika 7 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.”.

  1. Pika 8 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“8. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.”.

  1. Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamzë–Vorë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Rurale 2, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit.”.

  1. Tabelës bashkëlidhur vendimit i shtohet tabela që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  2. Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 90 000 (nëntëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
  3. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kamzë–Vorë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Rurale 2, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Durrës dhe Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK, “PËR DISA SHTESA NË VKM-në NR. 332, DATË 31.5.2023, ‘PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT ‘NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR’’”

 

Nr. rendor Nr. i parcelizimit PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME

(Kufizime hipotekore, barrë mbi pasurinë etj.)

Arë  Truall  Ndërtesë Vlerat e kulturave bujqësore dhe dru-frutorëve sipas procesverbalit të Drejtorisë së Bujqësisë Vlera totale (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Arë

(m2)

Truall (m2) Ndërtesë (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2)  Vlera

(lekë)

 Sipërfaqja (m2)  Çmimi

(lekë/m2)

 Vlera

(lekë)

 Sipërfaqja (m2)  Çmimi

(lek/m2)

 Vlera

(lekë)

Vlera e kulturës bujqësore (lekë) Vlera e dru-frutorëve (lekë)
216 584 Ermal Sali Hidri Thumane 3599 86/51 Are 2,000 2,000     7 108 51.00 442 22,542.00  –  –  –  – 22,542.00 Konf. ASHK
Elidon Sali Hidri
217 585 Begtash Haxhi Aliu Thumane 3599 86/71 Are 1,875 1,875     9 143 291.00 442 128,622.00  –  –  –  – 128,622.00 Konf.ASHK
218 586 Hasan Selman Aliu Thumane 3599 86/61 Are 8,210 8,210     8 61 721.00 442 318,682.00  –  –  –  – 318,682.00 Konf.ASHK
219 587 Xhemal Selman Aliu Thumane 3599 86/42 Are 37,020 37,200     7 20 230.00 442 101,660.00  –  –  –  – 101,660.00 Konf.ASHK
220 593 Gezim Hajdar Fresku Thumane 3599 87/19 Are+Truall 5,250 4950 300 103 6 140 222.00 442 98,124.00  –  –  –  – 98,124.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.205558 dt.29.08.2019 banim 1 Kat . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.Shpronesuar ne baze te VKM Nr.656, date 28/09/2011″Per shpronesimin per interes publik, te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private , qe preken nga zgjerimi i segmentit rrugore Fushe-Kruje-Milot dhe i rrugeve dytesore te tij.
(Sqarim,: Sipas verifikimit të gjurmës, sipërfaqja e shpronësuar nuk mbivendoset me sipërfaqen e shpronësuar me VKM Nr. 387, datë 25.05.2016)
221 594 Perparim Xheke Bushi Thumane 3599 87/21 Truall 1,860   1,860 116 6 142  –  – 78.00 442.00 34,476.00  –  –  – 34,476.00 Konf. ASHK . Leje Sp. Ndertimi Nr.1 dt.18.04.2000; Leje ndertimi Nr. 3 dt. 02.04.2009, Pike Karburanti, Servis, Lavazh. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.Shpronesuar ne baze te VKM Nr.656, date 28/09/2011″Per shpronesimin per interes publik, te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private , qe preken nga zgjerimi i segmentit rrugore Fushe-Kruje-Milot dhe i rrugeve dytesore te tij. (Sqarim,: Sipas verifikimit të gjurmës, sipërfaqja e shpronësuar nuk mbivendoset me sipërfaqen e shpronësuar me VKM Nr. 387, datë 25.05.2016)
222 595 Shkelzen Sefulla Fresku Thumane 3599 87/25 Are 6,400 6,400     6 146 686.00 442 303,212.00  –  –  –  – 303,212.00 Konf. ASHK.Shpronesuar ne baze te VKM Nr.387, date 25/05/2016 “Per shpronesimin per interes publik, te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private , qe preken nga realizimi i projektit “Permisimi i shtresave rrugore Fushe Kruje-Thumane”.(Sqarim,: Sipas verifikimit të gjurmës, sipërfaqja e shpronësuar nuk mbivendoset me sipërfaqen e shpronësuar me VKM Nr. 387, datë 25.05.2016)
223 597 Artur Besim Lama Thumane 3599 87/27 Are 3,000 3,000     6 152 1,149.00 442 507,858.00  –  –  –  – 507,858.00 Konf. ASHK .U be rivleresimi I pasurise me vlere 6 000 000, me ekspert privat Dashurie Shatraj.Shpronesuar ne baze te VKM Nr.387, date 25/05/2016 “Per shpronesimin per interes publik, te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private , qe preken nga realizimi i projektit “Permisimi i shtresave rrugore Fushe Kruje-Thumane”. (Sqarim,: Sipas verifikimit të gjurmës, sipërfaqja e shpronësuar nuk mbivendoset me sipërfaqen e shpronësuar me VKM Nr. 387, datë 25.05.2016)
224 598 Artur Xhemali Jangozi Thumane 3599 87/28 Are 2063 2063     6 153 207.00 442 91,494.00  –  –  –  – 91,494.00 Konf. ASHK.Shpronesuar ne baze te VKM Nr.387, date 25/05/2016 “Per shpronesimin per interes publik, te pronareve te pasurive te paluajtshme, prone private , qe preken nga realizimi i projektit “Permisimi i shtresave rrugore Fushe Kruje-Thumane”. (Sqarim: Sipas verifikimit të gjurmës, sipërfaqja e shpronësuar nuk mbivendoset me sipërfaqen e shpronësuar me VKM Nr. 387, datë 25.05.2016)
225 617 Rexhep Haxhi Jangozi Thumane 3599 213/14 Are 6,900 6,900     1 229 595 442 262,990.00  –  –  –  – 262,990.00 Konf. ASHK . Akt I pafirmosur (Nuk pengon procedurat e shpronësimit)
226 15 Esat Shaqir Farruku Koder Thumane 2182 213/7 Are 11808 11808     1 18 4163 362  1,507,006.00  –  –  –  – 1,507,006.00 Konf. ASHK . Deklarate noteriale Nr.6181 rep Nr.3255 kol mbi humbjen e certifikates. U regjistrua kontrata e qirase Nr.151/79 dt.09.01.2019 me qeramarres Andi Gjoka shpk. (Kjo kontratë nuk kufizon procedurat për shpronësim)
227 33 Shkelqim Ramadan Qira Borizane 1247 509/20 Are 8,900 8,900     3 17 54 343 18,522.00      –         18,522.00 Konf. ASHK
228 45 Fatmir Mustafa Qira Borizane 1247 510/20 Are 2,500 2,500     17 190 234 343 80,262.00  –  –  –  – 80,262.00 Konf. ASHK
229 85 Kreshnik Gjon Stojani Bilaj 1185 6/12 Are 5217 5217     6 57 82 233 19,106.00  –  –  –  – 19,106.00 Konf. ASHK
230 124 Mikel Gjin Shota Bilaj 1185 47/13 Are 9830 9830     2 99 2471 233 575,743.00  –  –  –  – 575,743.00 Konf. ASHK
231 174 Gjon Mark Doda Bilaj 1185 78/28 Are 666 666     4 169 666 233 155,178.00  –  –  –  – 155,178.00 Konf. ASHK
232 175 Gjon Mark Doda Bilaj 1185 78/29 Are+Truall 4999   4999 171 4 170  –  – 1,401.00 235.00  329,235.00  –  –  – 329,235.00 Konf. ASHK . -Karburant+Autoservis+Lavazh;-Mbi kete pasuri ndodhet ndertesa nr.78/44 vol. 5 fq. 212. Nuk preket nga gjurma e rrugës.H42
232 189 Ervis Mark Doda Bilaj 1185 86/21 Ndertese 129.00     129.00 5 204  –  –  – 129.00  51,000.00 6,579,000.00  – 6,579,000.00 Konf. ASHK . Mbi kete pasuri ndodhet ndertesa me nr.66/21 vol.5 fq.204
233 199 Denis Pashk Vokli Bilaj 1185 90/14 Ndertese 102     102 5 186  –  –  – 102.00  51,000.00 5,202,000.00  – 5,202,000.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi nr.244519 dt. 10.02.2016 godine banimi 1 kat
234 247 Selver Mustafa Berisha Budull 1299 398/27 Are 4000 4000     11 36 1404 233 327,132.00  –  –  –  – 327,132.00 Konf. ASHK
235 249 Shpetim Mustafa Kurti Budull 1299 398/50 Ndertese       115      –  –  – 115.00  51,000.00 5,865,000.00  – 5,865,000.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.203775 dt.24.01.2018 godine banimi 1 kat
236 274 Mimoza Gjergj Paluka Budull 1299 411/48 Ndertese       112 16 41  –  –  – 112.00  51,000.00 5,712,000.00  – 5,712,000.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi nr.205714, dt26.12.2019, banimi 1 Kat.
237 279 Gazmir Sadik Barci Budull 1299 411/54 Truall 370   370 91 6 179  –  – 203.00 218.00 44,254.00 91.00  51,000.00 4,641,000.00  – 4,685,254.00 Konf. ASHK.
238 293 Sherife Hajdar Mamoci Budull 1299 410/29 Are 900 900     13 235 489 233 113,937.00  –  –  –  – 113,937.00 Konf. ASHK
Sheje Ibrahim Qordi
Mereme Ibrahim Sgura
Vojsana Ismail Mamoci
Denada Haki Mamoci
239 304 Rexhep Hasan Sinani Budull 1299 392/26 Are 6610 6610         758 233 176,614.00  –  –  –  – 176,614.00 Konf. ASHK
240 315 Qazim Mustafa Sala Hasan 1934 62/2 Are+Truall 1200 1000 200 120 1 165 1,000.00 296 296,000.00    –  –  –  – 296,000.00 Konf. ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
241 316 Xheme Mustafa Disha Hasan 1934 62/1 Pemtore+truall 3900 3900 200 130 1.00 85 1,095.00 296 324,120.00  –  –  –  – 324,120.00 Konf. ASHK . Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, janë mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Bajame Mustafa Lloti
Nafije Mustafa Sejdi
Besim Mustafa Sala
Qazim Mustafa Sala
Myzejen Mustafa Pupa
Violeta Mustafa Gjoka
Fatos Mustafa Sala
Hasime Mustafa Porja
Bernarda Vesel Karaj
242 317 Besim Mustafa Sala Hasan 1934 64/1 Arë+Truall 11200 11000 200.00 99.00 1.00 87 23.00 296  6,808.00  –  –  –  – 6,808.00 Konf.ASHK. Objekti nuk prekt nga gjurma e rruges.
243 318 Fatos Mustafa Sala Hasan 1934 64/8 Arë 520.00 520.00     5.00 6 61.00 296 18,056.00  –  –  –  – 18,056.00 Konf. ASHK .Ne favor te Gener 2, me kont 6708/2295 date 21.12.2022.
244 319 Kursim Osman Marku Hasan 1934 64/9 Are 3,000 3,000     5 7 1,543.00 296 456,728.00  –  –  –  – 456,728.00 Konf. ASHK . Garanci hipotekore/bllokim ne favor te te treteve. Kontrate/deklarate noteriale per vendosje hipoteke 6534/2225 dt.12.12.2022. (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
Dhurata Mustafa Marku
245 320 Mimoza Sabri Saliu Hasan 1934 64/6 Are 1,000 1,000     4 226 562.00 296 166,352.00  –  –  –  – 166,352.00 Konf. ASHK
246 321 Fatos Mustafa Sala Hasan 1934 64/10 Are 1,780 1,780     5 8 812.00 296 240,352.00  –  –  –  – 240,352.00 Konf.ASHK
247 322 Maksim Ramazan Dishi Hasan 1934 64/5 Are+Truall 1,000 650 350 109 4 51 638.00 296 188,848.00 350.00 312.00  109,200.00 109.00  11,496.05 1,253,069.45  – 1,551,117.45 Konf. ASHK . Rivleresuar prona dt.26.12.2011 me dok.0647 me vleren 288000 leke, Leje legalizimi nr.200584 dt.27.09.2016, godine banimi, sip e katit perdhe 109 m2. Objekti eshte vleresuar si njesi ekonomike sociale per shkak se ishte I paperfunduar (karabina)
Deshira Bilal Dishi
248 324 Leze Bib Troksi Hasan 1934 64/3 Are 800 800     1 25 83.00 296 24,568.00  –  –  –  – 24,568.00 Konf. ASHK
Suljana Renato Troksi
Eliojom Renato Troksi
249 364 Shaban Nezir Celami Arameras 1042 333/2 Are+truall 200   200 58.00 12 27  –  – 81.00 442.00 35,802.00 58.00  51,000.00 2,958,000.00  – 2,993,802.00 Konf. ASHK.
250 376 Sefulla Muharrem Zalla Larushk 2385 53/12 Are 9250 9250     2 65 426.00 296 126,096.00  –  –  –  – 126,096.00 Konf. ASHK. Akti eshte I pafirmosur (Nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
251 377 Astrit Asllan Dusaku Larushk 2385 53/14 Are 2420 2420     6 160 9.00 296  2,664.00  –  –  –  – 2,664.00 Konf. Nga ASHK-Rivleresuar pasuria me dt.09.02.2012 me dok. 508 me vlere -1430800 leke (Ky shënim nuk ndikon në vlerësimin e pasurive objekt shproësimi dhe procedurat për shpronësim)
252 378 Saba Murat Milla Larushk 2385 53/20 Are 2600 2600     8 235 130.00 296 38,480.00  –  –  –  – 38,480.00 Konf.ASHK
253 379 Arjan Ramiz Loci Larushk 2385 53/10 Are 11840 11840     1 178 8,376.00 296  2,479,296.00  –  –  –  – 2,479,296.00 Konf.ASHK
254 381 Besnik Riza Loci Larushk 2385 51/12 Are 8580 8580     3 56 6,840.00 296  2,024,640.00  –  –  –  – 2,024,640.00 Konf. Nga ASHK Akti eshte I pafirmosur (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
255 382 Kasem Xhemali Prushi Larushk 2385 51/13 Are 5,400 5,400         47.00 296 13,912.00  –  –  –  – 13,912.00 Konf. ASHK
256 384 Vathe Sinan Aruçi Larushk 2385 213/6 Are 15,050 15,050     1 23 145.00 296 42,920.00  –  –  –  – 42,920.00 Konf. ASHK .
Afrim Besim Aruçi
Afërdia Besim Danaj
Adelina Besim Biçaku
Alketa Besim Aruçi
Alfred Besim Aruçi
Alban Besim Aruçi
257 385 Sabri Ibrahim Aruçi Larushk 2385 213/7 Are 5400 5400     1 22 253.00 296 74,888.00  –  –  –  – 74,888.00 Konfi. Nga ASHK Akti eshte I pafirmosur (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
258 386 Gjin   Lata Larushk 2385 213/8 Are 6120 6120     3 212 470.00 296 139,120.00  –  –  –  – 139,120.00 Konf. ASHK .Akti eshte I pafirmosur (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
259 387 Hill Gjon Lata Larushk 2385 213/29 Are 7980 7980     8 231 1,101.00 296 325,896.00  –  –  –  – 325,896.00 Konf. ASHK .Nr.00001658, dt. 11/10/2022; Objekti kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
260 389 Flogerta Sali Aruci Larushk 2385 213/35 Are 3080 3080     9 218 1,937.00 296 573,352.00  –  –  –  – 573,352.00 Konf. ASHK .Nr.001668, dt. 13/12/2022; Objekti kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
261 390 Valentin Gjon Lata Larushk 2385 213/28 Are 1700 1700     8 220 417.00 296 123,432.00  –  –  –  – 123,432.00 Konf.ASHK
262 391 Valentin Gjon Lata Larushk 2385 213/27 Are 8380       8 219 2,184.00 296 646,464.00  –  –  –  – 646,464.00 Konf.ASHK
263 392 Kol Zef Lata Larushk 2385 213/13 Are 5,220.00 5220     3 233 1,617.00 296 478,632.00  –  –  –  – 478,632.00 Konf. ASHK . Nr.00001663, date 21/10/2022; Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noterialetëe lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akmarrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me VKM Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin D të kartelës të hiqet.
264 393 Aleksander Bardhok Lata Larushk 2385 213/14 Are 3600 3600     3 214 1,356.00 296 401,376.00  –  –  –  – 401,376.00  Konf. ASHK .Objekti i kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
265 394 Pal   Lata Larushk 2385 213/15 Are 3,400 3,400     3 221 1,165.00 296 344,840.00  –  –  –  – 344,840.00 AKonf. ASHK. Akti eshte i pafirmosur(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
266 395 Pjeter Zef Lata Larushk 2385 213/16 Are 4680 4680     3 225 1,675.00 296 495,800.00  –  –  –  – 495,800.00 Konf. ASHK . Nr.001670, date 23/12/2022; Objekti I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
267 396 Vitore Gjon Lata Larushk 2385 213/17 Are 10080 10080     3 235 3,511.00 296  1,039,256.00  –  –  –  – 1,039,256.00 Konf. ASHK .Nr.001661, date 18/10/2022; Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
Altina Nikoll Ҫota
Mimoza Nikoll Syla
Gentjan Nikoll Lata
268 397 Dave Simon Lata Larushk 2385 213/18 Are 6660 6660     3 231 2,248.00 296 665,408.00  –  –  –  – 665,408.00 Konf. ASHK .Nr.001669, date 19/12/2022; Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
Tereze Pashk Leka
Nue Pashk Lata
Trifile Pashk Lleshi
Valmira Pashk Doda
Afrim Pashk Lata
Nest Pashk Lata
Majlinda Pashk Shoferi
269 398 Vlash Ndrec Lata Larushk 2385 213/19 Are 10080 10080     3 237 3,440.00 296  1,018,240.00  –  –  –  – 1,018,240.00 Konf. ASHK
270 399 File Pren Lata Larushk 2385 213/20 Are 10080 10080     3 222 3,694.00 296  1,093,424.00  –  –  –  – 1,093,424.00 Konf. ASHK .Nr. 00001659, date 11/10/2022; Objekti I kesaj kontrate eshte dhenia pales se pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
Kastriot Lek Lata
Lindita Lek Leka
Fredi Lek Lata
Luljeta Lek Coku
Blerim Lek Lata
271 400 Dave Simon Lata Larushk 2385 213/21 Are 9,900.00 9,900.00     3 230 2,688.00 296 795,648.00  –  –  –  – 795,648.00 Konf. ASHK . Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procesit te shpronesimit. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
Tereze Pashk Leka
Trifile Pashk Lleshi
Afrim Pashk Lata
Nue Pashk Lata
Valmira Pashk Doda
Nest Pashk Lata
Majlinda Pashk Shoferi
272 401 Pjeter Zef Lata Larushk 2385 213/22 Are 5040 5040     3 226 1,304.00 296 385,984.00  –  –  –  – 385,984.00 Konf. ASHK . Nr.001653, date 26/09/2022; Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
273 403 Havie Musli Maloku Larushk 2385 49/11 Are 4,550.00 4550     1 101 2,429.00 296 718,984.00  –  –  –  – 718,984.00 Konf. ASHK
Gezim Bajram Maloku
Besmir Bajram Maloku
Klodian Bajram Maloku
Majlinda Milani Doku
274 404 Hamdi Asllan Xhixha Larushk 2385 49/10 Are 4,000 4,000     1 145 203.00 296 60,088.00  –  –  –  – 60,088.00 Konf. ASHK
275 406 Simon   Lata Larushk 2385 50/10 Are 5600 5600     3 209 1.00 296 296.00  –  –  –  – 296.00 Konf. ASHK . Akti eshte I pafirmosur. (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
276 408 Bp. Xheka 10 persona Bp. Xheka 10 persona Bp. Xheka 10 persona Nikel 2795 12/1 Are 3100 3100     3 247 2,058.00 163 335,454.00  –  –  –  – 335,454.00 Konf. ASHK .Akti eshte I pafirmosur. Lista e bashkpronareve nuk gjendet e pasqyruar ne regjistrin kadastral si dhe ASHK Kruje nuk administron ate as si pjese te ref. 2030.
277 409 Vath Xhemal Xheka Nikel 2795 12/2 Are 8350 8350         2,666.00 163 434,558.00  –  –  –  – 434,558.00 Konf. ASHK .Nr.002027, date 26/09/2022; Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia e te drejtes së përdorimit pales se dyte (Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit. Siperfaqja e kesaj pasurie perfshihet tek pasuria 12/3, sipas aktit 270. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
278 410 Vath Xhemal Xheka Nikel 2795 12/3 Are+Truall 4650 4350 300 80 4 1 1,262.00 163 205,706.00  –  –  –  – 205,706.00 Konf. ASHK .Nr.002027, Dt. 26/09/2022; Objekti I kesaj kontrate eshte dhenia e se drejtes se perdorimit Pales se Dyte (Gener 2) perpara perfundimit te procedures se shpronesimit. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges. (Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
279 411 Hasan Muharrem Karaj Nikel 2795 12/4 Are 13,200.00 13200     3 7 3,353.00 163 546,539.00  –  –  –  – 546,539.00 Konf. ASHK .Nr.001239 date 20.04.2016, ndertese. Mbi kete pasuri ndodhet objekti me nr pas 12/11 Nd pronar Ardian Xheka, dhe nr.01244, date 09.05.2016, ndertese, Mbi kete pasuri ndodhet objekti me nr. pas 12/12 ND Vol.8, Fq.202. Ka shenim ne seksionin D. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
280 412 Pashe Sinan Xheka Nikel 2795 12/5 Are 9500 9500     4 16 1,556.00 163 253,628.00  –  –  –  – 253,628.00 Konf.ASHK
Arjana Bashkim Stojku
Gentjan Bashkim Xheka
Oltjon Bashkim Xheka
281 413 Ali Haziz Xheka Nikel 2795 12/6 Are 9200 9200     4 110 759.00 163 123,717.00  –  –  –  – 123,717.00 Konf. ASHK . Kjo pasuri eshte vene peng ne favor te shoqerise “Partneri Shqiptar ne Mikrokredi” shpk. (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
282 414 Shefqet Shaban Xheka Nikel 2795 12/7 Are 25200 25200     4 10 113.00 163 18,419.00  –  –  –  – 18,419.00 Konf. ASHK . Mbi kete pasuri ndodhet ndertesa me Nr.12/13 dhe ndertesa Nr.12/15 . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
283 417 Ali Haziz Xheka Nikel 2795 3/1 Are 3000 3000     4 99 203.00 163 33,089.00  –  –  –  – 33,089.00 Konf. ASHK .Kjo pasuri eshte vene peng ne favor te shoqerise “Partneri Shqiptar ne Mikrokredi” shpk (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
284 418 Petrit Kadri Rraja Nikel 2795 3/2 Are 5000 5000     2 232 168.00 163 27,384.00  –  –  –  – 27,384.00  Konf. ASHK . Ka shenim ne Sek. “E”
285 419 Alban Sabri Karaj Nikel 2795 3/11 Are 1950 1950     7 94 94.00 163 15,322.00  –  –  –  – 15,322.00 Konf. ASHK
286 420 Besmir Sabri Karaj Nikel 2795 3/12 Are 1950 1950     7 95 128.00 163 20,864.00  –  –  –  – 20,864.00 Konf. ASHK
287 421 Shkelqim Ibrahim Karaj Nikel 2795 3/4 Are 3450 3450     4 101 415.00 163 67,645.00  –  –  –  – 67,645.00 Konf. ASHK . Rivleresuar pasuria me dt. 27.03.2012 me dok. 731 me vlere-6589502 leke. (Ky shënim nuk ndikon në vlerësimin e pasurive objekt shpronësimi dhe procedurat për shpronësim)
288 422 Bashkim Gezim Karaj Nikel 2795 3/5 Are 10150 10150     2 246 1,096.00 163 178,648.00  –  –  –  – 178,648.00 Konf. ASHK . Rregj. Kont. Noteriale nr.1387/624-1 date 14.05.2021, per fshirjen dhe lirimin e pasurise nga barra hipotekore, e vendosur me kontraten 3916/1734 date 20.12.2019 me inskriptin 01616 date 23.12.2019. (Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
289 423 Haxhi Hasan Xheka Nikel 2795 3/6 Are 3300 3300     4 102 657.00 163 107,091.00  –  –  –  – 107,091.00 Konf. ASHK
290 424 Sinan Miftar Xheka Nikel 2795 3/7 Are 15,600.00 15600     2 22 2,888.00 163 470,744.00  –  –  –  – 470,744.00 Konf. ASHK . Objekt I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet.)
291 425 Hanke Veli Xheka Nikel 2795 3/14 Are+Truall 7700 7200 500 87 9 31 1,084.00 163 176,692.00 500.00 188.00 94,000.00 87.00  51,000.00 4,437,000.00  – 4,707,692.00 Konf.ASHK.
Violeta Halil Xheka
Arjan Halil Xheka
Artan Halil Xheka
292 426 Arjan Halil Xheka Nikel 2795 3/15 Are 6700 6700     9 32 1,704.00 163 277,752.00  –  –  –  – 277,752.00 Konf.ASHK
Rixhels Arjan Xheka
293 427 Mide Ali Xheka Nikel 2795 3/9 Are 3100 3100     3 243 1,245.00 163 202,935.00  –  –  –  – 202,935.00  Konf. ASHK . Akti eshte I pafirmosur siperfaqja e kesaj pasurie sipas aktit eshte e perfshire ne pasurine 4/2. Kjo ndodh ne rastet kur siperfaqja e parceles nuk ploteson siperfaqen e dhene me AMTP, dhe pjesa e mbetur e siperfaqes eshte marre nga pasuria me nr.4/2. Kemi te bejme me parimet baze te procesit te regjistrimit fillestar te AMTP .
294 428 Haxhi Hasan Xheka Nikel 2795 3/10 Are+Truall 11,100.00 10900 200 100 4 4 1,670.00 163 272,210.00  –  –  –  – 272,210.00 Mbi kete ndodhet objekti me NR. 3/13 Nd. V8 F2018 . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
295 429 Mondi Haxhi Xheka Nikel 2795 3/13 ND Ndertese 119.00   119.00 119.00 8.00 218      – 119.00 188.00 22,372.00 244.00  51,000.00  12,444,000.00     12,466,372.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.154894 Dt.22.03.2016. Godine banimi 2 kat sip katit perdhe 119 m2, kati I pare 125 m2. Ka shenim ne seksionin “D”
296 431 Shefqet Shaban Xheka Nikel 2795 5/6 Pemtore+truall 1580 1280 300 80 9 55 1,013.00 163 165,119.00  –  –  –  – 165,119.00 Konf.ASHK. Nuk preket nga gjurma e rruges. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
297 432 Zamir Rexhep Kullaj Nikel 2795 5/2 Pemtore 1350 1350     4 103 887.00 163 144,581.00  –  –  –  – 144,581.00 Konf. ASHK . Mbi kete pasuri ndodhet ndertesa me nr.5/5 vol.9 fq.29. Ne favor te Banka Credins sha me Kont. Nr.1059/990 dt.03.12.2020 Noter Mimoza Sina . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Shqipe Isuf Kullaj
298 433 Oltjon Bashkim Xheka Nikel 2795 5/3 Pemtore+truall 1,650.00 1350 300 50 4 15 450.00 163 73,350.00  –  –  –  – 73,350.00 Konf.ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Gentjan Bashkim Xheka
Arjana Bashkim Stojku
Pashe Sinan Xheka
299 435 Osman Qazim Qenami Nikel 2795 7/1 Are 12000 12000     2 77 3,114.00 163 507,582.00  –  –  –  – 507,582.00 Konf. ASHK . Kjo pasuri eshte vene peng ne favor te Fondi Besa sha me Kont. Hip 6604 rep 3565 kol dt.13.11.2017(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
300 436 Rexhep Qazim Qinami Nikel 2795 7/2 Are 15,950 15,950     2 79 3,941.00 163 642,383.00  –  –  –  – 642,383.00 Konf. ASHK
301 437 Kujtim Muharrem Kodra Nikel 2795 7/3 Are 12200 12200     2 86 5,239.00 163 853,957.00  –  –  –  – 853,957.00 Konf. ASHK
302 438 Suzana Xhavit Duka Nikel 2795 7/44 Are 3000 3000     10 30 3.00 163 489.00  –  –  –  – 489.00 Konf. ASHK
303 440 Hike Muharrem Kodra Nikel 2795 7/19 Are 3000 3000     2 81 1,285.00 163 209,455.00  –  –  –  – 209,455.00 Konf. ASHK
Ismete Muharrem Kodra (Kursi)
Gjyle Muharrem Kodra (Ziri)
Bedrie Muharrem Kodra (Hoxha)
Pellumb Muharrem Kodra
304 441 Astrit Faik Luka Nikel 2795 7/37 Are 17,000.00 17000     8 156 291.00 163 47,433.00  –  –  –  – 47,433.00 Konf.ASHK
Fatmir Faik Luka
Refael Faik Luka
305 442 Bedrie Muharrem Loka Nikel 2795 7/38 Are 1000 1000     8 57 532.00 163 86,716.00  –  –  –  – 86,716.00 Konf. ASHK
Kade Faik Mullaj
Feride Faik Bejtja
Teuta Faik Stema
Lume Faik Tashko
Vera Faik Cani
Mira Faik Qira
306 445 Imer Shaban Zeneli Rinas 3183 6/38 Are 4922 4922     4 181 263.00 198 52,074.00  –  –  –  – 52,074.00 Konf.ASHK
307 446 Clirim Shaban Zeneli Rinas 3183 6/37 Are 2507 2507     4 180 314.00 198 62,172.00  –  –  –  – 62,172.00 Konf. ASHK
308 447 Naze Zenel Budlla Rinas 3183 6/3 Are 7800 7,800.00     1 83 1,523.00 198 301,554.00  –  –  –  – 301,554.00 Konf. ASHK
Xhume Zenel Kurti
Riza Zenel Disha
Musa Zenel Disha
Mide Zenel Kaziu
Sanije Zenel Disha
Zamira Musa Shahini
Arjan Musa Disha
Flutura Xhemal Disha
309 448 Haxhi Dervish Disha Rinas 3183 6/4 Are 2801 2801     1 71 575.00 198 113,850.00  –  –  –  – 113,850.00 Konf.ASHK
310 449 Liman Dervish Disha Rinas 3183 6/5 Are 4908 4908     1 73 872.00 198 172,656.00  –  –  –  – 172,656.00 Konf.ASHK
311 450 Xhemal Mustafa Disha Rinas 3183 6/6 Are 7250 7250     1 77 1,175.00 198 232,650.00  –  –  –  – 232,650.00 Konf.ASHK
312 451 Vath Xhemal Disha Rinas 3183 6/7 Are 5379 5379     1 81 998.00 198 197,604.00  –  –  –  – 197,604.00 Konf.ASHK
313 452 Rexhep Hasan Disha Rinas 3183 6/52 Are 6600 6600     6 89 1,383.00 198 273,834.00  –  –  –  – 273,834.00 Konf.ASHK
314 455 Rexhep Hasan Disha Rinas 3183 6/55 Are+Truall 1150   250 140 6 92 259.00 198 51,282.00  –  –  –  – 51,282.00 Konf.ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
315 457 Xheme Mustafa Disha Rinas 3183 6/23 Are+Truall 1155 905 250 120 1 99 905.00 198 179,190.00  –  –  –  – 179,190.00 Konf. ASHK .Dok. Nr.267. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
Bedrie Asllan Hima
Fatbardha Asllan Pupa
Flutura Asllan Beqja
Enkeleda Asllan Sadiku
Manushqae Asllan Gashi
316 459 Edmir Asllan Disha Rinas 3183 6/15 Are 2,948 2,948     1 98 545.00 198 107,910.00  –  –  –  – 107,910.00 Konf. ASHK .Dok. Nr. 267.
Kujtim Asllan Disha
317 461 Edmir Asllan Disha Rinas 3183 6/49 Truall     300 107 6 3  –  – 300.00 4,455.00  1,336,500.00 107.00  51,000.00 5,457,000.00  – 6,793,500.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.183245 Dt. 19.04.2015 Godine Banimi 1 Kat
318 462 Edmir Asllan Disha Rinas 3183 6/50 Are 3663 3663     6 12 1,939.00 198 383,922.00  –  –  –  – 383,922.00 Konf. ASHK
Kujtim Asllan Disha
319 463 Edmir Asllan Disha Rinas 3183 6/51 Truall 500   500 105 6 13  –  – 347.00 4,455.00  1,545,885.00 221.00  51,000.00  11,271,000.00  – 12,816,885.00 Konf.ASHK; Leje legalizimi nr.183644 dt. 03.08.2015 godine banimi 2 kt kati perdhe -105 m2 kati pare -116 m2
Kujtim Asllan Disha
320 465 Rexhep Hasan Disha Rinas 3183 6/16 Are 2100 2100     1 88 1,402.00 198 277,596.00  –  –  –  – 277,596.00 Konf.ASHK
321 466 Met Besim Disha Rinas 3183 6/17 Are 2490 2490     1 93 923.00 198 182,754.00  –  –  –  – 182,754.00 Konf. ASHK
322 467 Riza Zenel Disha Rinas 3183 6/20 Are 4582 4582     1 85 812.00 198 160,776.00  –  –  –  – 160,776.00 Konf. ASHK
Musa Zenel Disha
Sanije Zenel Disha
Naze Zenel Disha
Xhume Zenel Disha
323 468 Xhemal Mustafa Disha Rinas 3183 6/21 Are 2,244 2,244     1 78 669.00 198 132,462.00  –  –  –  – 132,462.00 Konf. ASHK
324 470 Islam Kapllan Milla Rinas 3183 15/1 Are+Truall 2890 2390 500 141.80 4 189 1,200.00 198 237,600.00  –  –  –  – 237,600.00 Konf. ASHK . Ka shenim ne seksionin “E”, Leje legalizimi nr.61274 dt. 24.12.2012; godine banimi 2 kat, kat perdhe 141.8 m2, kati I pare 156.26 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
325 471 Halil Kapllan Milla Rinas 3183 15/40 Are 3971 3971     5 190 1,676.00 198 331,848.00  –  –  –  – 331,848.00 Konf. ASHK
326 472 Petrit Kapllan Milla Rinas 3183 15/4 Are+Truall 2043 1543 500 134.55 1 116 1,220.00 198 241,560.00 500.00 4,455.00  2,227,500.00 282.61  51,000.00  14,413,110.00  – 16,882,170.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.61272 dt. 24.12.2012, Godine banimi 2 kat, kati perdhe 134.55 m2 , kati I pare 148.06 m2
327 473 Muharrem Kapllan Milla Rinas 3183 15/3 Are+Truall 3141 2891 250 99 1 134 285.00 198 56,430.00  –  –  –  – 56,430.00 Sakt. Kuf. Dok. 547. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
328 474 Mehmet Mustafa Milla Rinas 3183 15/5 Are 3096 3096     1 110 789.00 198 156,222.00  –  –  –  – 156,222.00 Konf. ASHK .Ka shenim ne Seksionin “D”. -Mbi kete pasuri ndodhet ndertesa me Nr.15/50 Vol. 6 Fq.38 . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
329 475 Pellumb Isuf Milla Rinas 3183 15/26 Are+Truall 2890 2390 500 112.58 4 189 344.00 198 68,112.00  –  –  –  – 68,112.00 Konf. ASHK .Leje legalizimi Nr.61271 dt. 24.12.2012, Godine banimi 2 kat, kati perdhe 112.58 m2 , kati I pare 118.72 m2 . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
330 476 Kasem Ali Stema Rinas 3183 15/7 Are 5044 5044     1 162 231.00 198 45,738.00  –  –  –  – 45,738.00 U rivleresua pasuria = 998712 leke
331 477 Adem Xhemali Stema Rinas 3183 15/8 Are 4980 4980     1 158 202.00 198 39,996.00  –  –  –  – 39,996.00 Konf. ASHK .Ka shenim ne Seksionin “D”.
332 494 Petrit Kapllan Milla Rinas 3183 16/4 Pemtore 220 220     1 117 90.00 198 17,820.00  –  –  –  – 17,820.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
333 495 Mehmet Mustafa Milla Rinas 3183 16/5 Pemtore 365 365     1 111 288.00 198 57,024.00  –  –  –  – 57,024.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
334 496 Pellumb Isuf Milla Rinas 3183 16/6 Pemtore 663 663     1 123 541.00 198 107,118.00  –  –  –  – 107,118.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
335 497 Kasem Ali Stema Rinas 3183 16/7 Pemtore 551 551     1 163 173.00 198 34,254.00  –  –  –  – 34,254.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
336 498 Adem Xhemali Stema Rinas 3183 16/8 Pemtore 300 300     1 159 87.00 198 17,226.00  –  –  –  – 17,226.00 Konf. ASHK . Ka shenim SEK. “D”. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
337 499 Shoqeria “Auto Holiday Albania” Shoqeria “Auto Holiday Albania” Shoqeria “Auto Holiday Albania” Rinas 3183 16/9 Pemtore 557 557     1 168 80.00 198 15,840.00  –  –  –  – 15,840.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
338 500 Fatmir Muharrem Karruka Rinas 3183 16/10 Pemtore 304 304     1 234 36.00 198  7,128.00  –  –  –  – 7,128.00 Konf. ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
339 501 Dorjan Agim Karruka Rinas 3183 16/11 Pemtore 420 420     2 211 64.00 198 12,672.00  –  –  –  – 12,672.00 Konf. ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesat për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
340 502 Liri Xhumali Muça Rinas 3183 16/12 Pemtore 323 323     1 228 41.00 198  8,118.00  –  –  –  – 8,118.00 Konf. ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Kujtime Skender Muça
341 503 Deli Shaban Çupani Rinas 3183 16/13 Pemtore 380 380     1 209 48.00 198  9,504.00  –  –  –  – 9,504.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
342 504 Ramazan Shaban Çupani Rinas 3183 16/14 Pemtore 380 380     1 214 41.00 198  8,118.00  –  –  –  – 8,118.00 Konf. ASHK . Akti eshte I pafirmosur. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
343 505 Adriatik Fadil Elezi Rinas 3183 16/15 Pemtore 532 532     2 212 42.00 198  8,316.00  –  –  –  – 8,316.00 Konf. ASHK .Siperfaqja e kesaj pasurie sipas aktit eshte e perfshire ne pasurine 16/12. Kjo ndodh ne rastet kur siperfaqja e parceles nuk ploteson siperfaqen e dhene me AMTP, dhe pjesa e mbetur e siperfaqes eshte marre nga pasuria me Nr.16/12. Kemi te bejme me parimet baze te procesit te regjistrimit fillestar te AMTP. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
344 506 Muharrem Shaban Çupani Rinas 3183 16/16 Pemtore 380 380     2 213 20.00 198  3,960.00  –  –  –  – 3,960.00 Konf. ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
345 830 Ishe Ramazan Çopani Rinas 3183 27/8 Pemetore 60 60     3 130 60.00 198 11,880.00  –  –  –  – 11,880.00 Konf. ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Xhuma Selman Çopani(Peza)
Sherife Selman Çopani(Daja)
Bajram Selman Çopani
Feride Selman Çopani(Cangu)
346 831 Ilir Hamdi Zenelaj Rinas 3183 27/12 Arë 330 330     5 104 214.00 198 42,372.00  –  –  –  – 42,372.00 Konf. ASHK .Rivleresuar pasuria ne date 23.08.2012 Nr. Dok 821 me vlere 70950 leke.
Vera Bajram Zenelaj
347 832 Hamdi Bajram Zenelaj Rinas 3183 27/13 Are 80 80     5 105 41.00 198  8,118.00  –  –  –  – 8,118.00 Konf. ASHK .Rivleresuar pasuria ne dt.29.08.2012 me dok.821 ne vleren-17200 lek(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
348 833 Shoqeria “F.M.T Servomatik”shpk Shoqeria “F.M.T Servomatik”shpk Shoqeria “F.M.T Servomatik”shpk Rinas 3183 19/1 Pemtore 3000 3000     1 21 859.00 198 170,082.00  –  –  –  – 170,082.00 Konf. ASHK .Ne favor te Intesa San Paolo Bank Albania sha me Kont 9641/3304 dt02.12.2022. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
349 834 Subhi Abdul Alajlani Rinas 3183 21 Pyll 9400       2 76 204.00 198 40,392.00  –  –  –  – 40,392.00 Konf. ASHK
Randa Isuf Alazeni
Nevis Hektor Bregasi
Helga Ali Topi
Abdon Ali Ypi
Blendi Hektor Fevzi
350 835 Marsida Stavri Thomollari Rinas 3183 26/4 Are 3268.65 3268.65     4 170 619.00 198 122,562.00  –  –  –  – 122,562.00 Konf. ASHK .Rivleresuar pasuria vlera 647193 lek. Ky regjistrim eshte I vlefshem vetem per kryerjen e nje traksasioni mbi kete pasuri.(Ky shënim nuk ndikon në vlerësimin e pasurive objekt shproësimi dhe procedurat për shpronësim)
351 838 Isuf Hamdi Milla Rinas 3183 15/27 Are 2875 2875     4 190 274.00 198 54,252.00  –  –  –  – 54,252.00 Konf. ASHK
352 839 Shoqeria Auto Holiday Albania Shoqeria Auto Holiday Albania Shoqeria Auto Holiday Albania Rinas 3183 15/43 Are+Truall 1652 1152 500 120 5 197 127.00 198 25,146.00 72.00 4,455.00  320,760.00  –  –  – 345,906.00 Konf. ASHK .Leje legalizimi Nr.209065 dt.27.11.2020- Godine banimi 2 kate sip kati perdhe -120 m2, sip kati I pare -120 m2. Ne favor te BBSH sha me Kont. 7238/1431 dt.02.12.2021. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
353 840 Fatmir Muharem Karruka Rinas 3183 15/10 Are+Truall 3192 2692 500 105 1 233 114.00 198 22,572.00  –  –  –  – 22,572.00 Konf. ASHK .Sak Kuf. Dok 530 dt.14.08.2001. Leje Legalizimi Nr.55510 dt.11.03.2013 godine banimi 2 kat. Kati perdhe -105 m2, kati I pare 117 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
354 841 Xhelal Muharem Karruka Rinas 3183 15/12 Are 2706 2706     1 238 144.00 198 28,512.00  –  –  –  – 28,512.00 Konf. ASHK .Sak. Kuf dok 530 dt.14.08.2008
355 842 Sali Ismail Haka Rinas 3183 15/13 Are 2850 2850     1 227 248.00 198 49,104.00  –  –  –  – 49,104.00 Konf. ASHK .Sak. Kuf Dok 517
356 843 Ramazan Shaban Çupani Rinas 3183 15/45 Are 2680 2680     5 205 133.00 198 26,334.00  –  –  –  – 26,334.00 Konf. ASHK
357 844 Pajtim Namik Abazaj Rinas 3183 15/38 Are 1441 1441     5 88 152.00 198 30,096.00  –  –  –  – 30,096.00 Konf. ASHK .Rivleresuar pasuria ne dt.29.03.2012 me dok. 796 ne vleren 309815 lek(Ky shënim nuk ndikon në vlerësimin e pasurive objekt shproësimi dhe procedurat për shpronësim)
358 845 Muharrem Shaban Çupani Rinas 3183 15/51 Are 2680 2680     6 163 122.00 198 24,156.00  –  –  –  – 24,156.00 Konf. ASHK
359 846 Qazim Shaban Çupani Rinas 3183 15/18 Are 3398 3398     1 222 140.00 198 27,720.00  –  –  –  – 27,720.00 Konf. ASHK
360 847 Majlinda Petrit Koro (Kullaj) Rinas 3183 15/48 Truall 300   300 70 5 222      – 78.00 4,455.00  347,490.00  –  –  – 347,490.00 Konf. ASHK .Leje legalizimi nr.142856 dt.12.08.2014 godine banimi 1 kat kati perdhe 70 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
361 848 Saba Rexhep Muja Rinas 3183 15/31 Are 3000 3000     5 30 236.00 198 46,728.00  –  –  –  – 46,728.00 Konf. ASHK
362 850 Nazmi Hamid Visha Rinas 3183 57/16 Are 3346 3346     4 152 138.00 198 27,324.00  –  –  –  – 27,324.00 Konf. ASHK .U rivleresua prona dt.05.12.2011 me dok. Nr 970 ne vleren 719390 lek (Ky shënim nuk ndikon në vlerësimin e pasurive objekt shproësimi dhe procedurat për shpronësim)
363 851 Lulezim Ramazan Çupani Rinas 3183 26/1/2 Are+Truall 10000 9500 500 155 2 200 1,337.00 198 264,726.00  –  –  –  – 264,726.00 Konf. ASHK .Leje legalizimi nr.61393 dt.24.12.2012-Godine banimi 2 kat-kati perdhe -155 m2-kati I pare 40 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
364 852 Jonida Fatmir Guga Rinas 3183 15/49 Are 1685 1685     6 16 31.00 198  6,138.00      –         6,138.00 Konf. ASHK
Shela Fatmir Guga
365 507 Agim Ramazan Copani Rinas 3183 26/5 Are+Truall 11259.35 11259.35 500 134.00 4 171 3,771.00 198 746,658.00  –  –  –  – 746,658.00 Leje legalizimi Nr. 139101 dt. 21.02.2013, godine banimi 1 kat. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
366 508 Lulzim Ramazan Çupani Rinas 3183 26/2/1 Pemtore 2400 2400     2 201 1,019.00 198 201,762.00  –  –  –  – 201,762.00 Konf. ASHK .Nr. 00001604, Date 07/10/2022; Objekti I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit.(Në lidhje me këtë shënim ASHK Drejtoria Vendore Krujë, me shkresën nr. 1796/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noteriale e lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me këto VKM, Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin “D” të kartelës të hiqet. )Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
367 509 Xhemal Sulejman Çopani Rinas 3183 26/2/2 Pemtore 1000 1000     1 26 1,988.00 198 393,624.00  –  –  –  – 393,624.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
368 512 Bajram Selman Çupani Rinas 3183 27/1 Pemtore 1044 1044     1 23 1,008.00 198 199,584.00  –  –  –  – 199,584.00 Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
369 513 Nazmi Hamdi Zenelaj Rinas 3183 27/14 Are 370 370     5 106 240.00 198 47,520.00  –  –  –  – 47,520.00 Konf. ASHK .Rivleresuar pasuria me Dt.23.08.2012 me Dok. 821 me Vlere 79550 Leke(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
370 514 Agim Ramiz Balliu Rinas 3183 27/3 Pemtore 506 506     2 217 275.00 198 54,450.00  –  –  –  – 54,450.00 Konf. ASHK .Sip. Sipas aktit tek Vol. 1 Fq. 10. – Ka shenim ne sek “E”.Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
371 515 Ylli Haxhi Kurti Rinas 3183 27/4 Pemtore 841 841     2 219 730.00 198 144,540.00  –  –  –  – 144,540.00 Konf. ASHK .Konf.ASHK. Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
372 517 Besnik Haxhi Kurti Rinas 3183 27/6 Pemtore 595 595     1 2 421.00 198 83,358.00  –  –  –  – 83,358.00 Konf. ASHK .Siperfaqja e kesaj pasurie sipas aktit eshte e perfshire ne pasurine 25/2 (Sqarim per kete shënim nga subjekti kërkues). Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesat për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Deshire Hajdar Kurti
373 518 Xhemal Sulejman Çopani Rinas 3183 26/7 Are+Truall 3872 3372 500 135.52 6 35 1,200.00 198 237,600.00  –  –  –  – 237,600.00 Konf. ASHK .Leje Leg Banim 1 kat. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
374 519 Bajram Selman Ҫupani Rinas 3183 25/16 Are+Truall 10956 10456 500 111 4 139 2,283.00 198 452,034.00  –  –  –  – 452,034.00 Konf. ASHK . Leje legalizimi Nr.61392 dt.16.01.2013, Godine banimi 2 kat, kati perdhe 111 m2, Kati pare 37 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
375 520 Ishe Ramazan Copani Rinas 3183 25/14 Are 16324 16324     3 240 2,206.00 198 436,788.00  –  –  –  – 436,788.00 Konf. ASHK
Xhuma Selman Copani ( Peza)
Sherife Selman Copani (Daja)
Bajram Selman Copani
Feride Selman Copani
376 521 Hamdi Bajram Zenelaj Rinas 3183 25/13 Are 1000 1000     3 239 775.00 198 153,450.00  –  –  –  – 153,450.00 Konf. ASHK . Nr. 001609, Date 18/10/2022; Objekti I kesaj kontrate eshte dhenia nga pala e pare, pales se dyte te se drejtes se perdorimit te pasurise objekt kontrate perpara perfundimit te procedures se shpronesimit. Sipas shkresës së ASHK Drejtoria Vendore Kamëz Vorë, me nr. 6075/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noterialetëe lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akt marrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me VKM Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin D të kartelës të hiqet.
377 522 Agim Ramiz Balliu Rinas 3183 25/5 Are 9350 9350     10 10 2,510.00 198 496,980.00  –  –  –  – 496,980.00 Konf. ASHK . Hipoteke ligjore se kredise se dhene nga institucionet bankare. Kontrate per vendosje e hipotekes per garantimin e kredise se dhene nga banka apo institucion tjeter kredidhenes, sipas vlerave te kredise me Nr.3014/1544 date 12.08.2017 per 25 vite Baknka Credins.
378 523 Ylli Haxhi Kurti Rinas 3183 25/4 Are 7955 7955     1 7 2,197.00 198 435,006.00  –  –  –  – 435,006.00 Konf.ASHK
379 524 Muharrem Haxhi Kurti Rinas 3183 25/25 Are 4792 4792     6 23 255.00 198 50,490.00  –  –  –  – 50,490.00 Konf. ASHK
380 547 Bajram Haxhi Karruka Rinas 3183 45/4 Are 13597 13597     1 243 3,160.00 198 625,680.00  –  –  –  – 625,680.00 Konf. ASHK . U vendos sekuestro konservative nga shp Zig me nr.12836 prot dt.08.04.2015(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
381 548 Besim Haxhi Karruka Rinas 3183 45/37 Are+Truall 14490 14240 250 108 6 185 7,740.00 198  1,532,520.00  –  –  –  – 1,532,520.00 Konf.ASHK. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
382 549 Flora Gjin Ndreca Rinas 3183 45/27 Are 2000 2000     5 228 1,711.00 198 338,778.00  –  –  –  – 338,778.00 Konf.ASHK
383 550 Besim Haxhi Karruka Rinas 3183 45/38 Are 1000 1000     6 186 14.00 198  2,772.00  –  –  –  – 2,772.00 Konf.ASHK
384 552 Qamil Haxhi Karruka Rinas 3183 45/14 Are 7093 7093     3 248 245.00 198 48,510.00  –  –  –  – 48,510.00 -Konf. ASHK . AB288Rivleresuar pasuria ne date 30.11.20111 me dok. 701 ne Vlere.- Ara 2198550 leke -Truall 310250 Leke -Ndertese 3256100 Leke. Dublikante dok 001627AB283 AB291Y288
385 553 Besnik Haxhi Karruka Rinas 3183 45/13 Are+Truall 10226 9476 750 239 3 248 422.00 198 83,556.00  –  –  –  – 83,556.00 Konf. ASHK .-Rivleresuar pasuria ne date 30.11.20111 me dok. 701 ne Vlere.- Ara 2198590 leke -Truall 310250 Leke -Ndertese 3656100 Leke. Leje legalizimi Nr.625222 dt. 07.02.2013 Godine Banimi 2 kat kt perdhe 139 m2, kt pare 134 m2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
386 554 Arjan Ramazan Karruka Rinas 3183 45/15 Are 3000 3000     5 148 129.00 198 25,542.00  –  –  –  – 25,542.00 Konf.ASHK
387 555 Liljana Ramazan Ciku (Karruka) Rinas 3183 45/16 Are 3333 3333     5 149 150.00 198 29,700.00  –  –  –  – 29,700.00 Konf.ASHK
388 556 Besmir Ramazan Karruka Rinas 3183 45/17 Are 3498 3498     5 150 246.00 198 48,708.00  –  –  –  – 48,708.00 Konf.ASHK
389 560 Et’hem Sulejman Stafa Rinas 3183 46/11 Are 10098 1098     5 62 3,201.00 198 633,798.00  –  –  –  – 633,798.00 Konf. ASHK
390 607 Marsel Ndryshim Kurti Rinas 3183 57/15 Are 452 452     4 89 428.00 198 84,744.00  –  –  –  – 84,744.00 Konf.ASHK
391 614 Lumturije Isuf Krrashi Rinas 3183 58/21 Are 3656,60 3656,60     5 133 153.00 198 30,294.00  –  –  –  – 30,294.00 Konf. ASHK
392 615 Pellumb Isuf Milla Rinas 3183 58/17 Are 7040 7040     4 191 273.00 198 54,054.00  –  –  –  – 54,054.00 Konf. ASHK . Rruge
393 577 Silvana Ali Lila Rinas 3183 46/12 Are 3000 3000     5 63 3,000.00 198 594,000.00  –  –  –  – 594,000.00 Konf. ASHK . Dok. 01599, Dublikate
394 578 Bukurije Xhemal Allushi Rinas 3183 46/4 Are 6694 6694     2   6,065.00 198  1,200,870.00  –  –  –  – 1,200,870.00 Konf. ASHK . U rivleresua pasuria = 1.325.412 leke; Ne favor te Banka “OTP Albania” sha me Kontraten Hipotekore Nr.1535 Rep Nr. 870 Kol. Date 21.02.2020
Gentjana Isuf Muça
Nertila Isuf Hithi
Lumturije Isuf Hithi
Amarildo Isuf Allushi
Armando Astrit Muça
Anjesa Astrit Muça
395 579 Haki Kamber Shera Rinas 3183 46/9 Are+Truall 4000   300 88 4 32 2,310.00 198 457,380.00  –  –  –  – 457,380.00 Konf. ASHK . Dek. Noteriale Nr.2041/788/1 dt. 10.06.2022 per fshirjen dhe lirimin e pasurisë nga nga Kont. Hip. Nr.2160/1175 dt. 15.04.2017, Noter Mark P. Zefi (Subjektit të shpronësuar I është shuar barra hipotekore që ka patur mbi këtë pasuri )
396 580 Fatmir Muharrem Karruka Rinas 3183 46/10 Are 7671 7671     4 33 1,090.00 198 215,820.00  –  –  –  – 215,820.00 Konf. ASHK
397 619 Eduart Ibrahim Koni Fushë-Prezë 1669 42/2/1 Arë 16,810 16,810     7 78 6,363 448  2,850,624.00  –  –  –  – 2,850,624.00 Konf. ASHK .Bazuar në kërkesën e qytetarit dt.24.11.2011 dhe në ligj nr.10418 dt.21.04.2011 vlera e pas sipas eksp të lic është 94566336 lekë.
Demush Idriz Demushaj
398 621 Shkëlqim Haxhi Carungu Fushë-Prezë 1669 42/20 Arë 4,000 4,000     5 242 1,223 448 547,904.00  –  –  –  – 547,904.00 Konf. ASHK .Shkrese kthim pergjigje date 21.07.2023, ASHK Kamez-Vore. Me kerkesen nr. 1118804 date 3.07.2008 te qytetarit si dhe ne baze te ligjit 10418 date 21.04.2011, vlera e pasurise eshte 1792000
399 622 Rakip   Mandri Fushë-Prezë 1669 42/21 Arë 6,800 6,800     5 243 4,873 448  2,183,104.00  –  –  –  – 2,183,104.00 Konf. ASHK. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
400 625 KEAD KEAD KEAD Fushë-Prezë 1669 42/2/18 Arë 8,700 8,700     6 90 3,620 448  1,621,760.00  –  –  –  – 1,621,760.00 Konf. ASHK .Prona bllokohet në favor të “Pro Credit Bank” sha për shumën 1.500.000 Euro. K. HIP Nr. 3228/1467/1 dt. 10.10.2018 Not. E. Telharaj
401 626 Lista e bashkëpronarëve sipas Ref.0951 Lista e bashkëpronarëve sipas Ref.0951 Lista e bashkëpronarëve sipas Ref.0951 Fushë-Prezë 1669 42/2/15 Arë 8,350 8,350     9 68 47 448 21,056.00  –  –  –  – 21,056.00 Konf. ASHK
402 628 Shkelqim Haxhi Carungu Fushë-Prezë 1669 42/25 Arë 4,100 4,100     5 247 3,223 448  1,443,904.00  –  –  –  – 1,443,904.00 Konf. ASHK
403 631 “Albania Real Estate Investments” shpk “Albania Real Estate Investments” shpk “Albania Real Estate Investments” shpk Fushë-Prezë 1669 42/15 Arë 5,550 5,550 5,550   5 226 1,698 448 760,704.00  –  –  –  – 760,704.00 Konf. ASHK .Sipas references 0822 lirohet pasuria me urdher 223 date 09.05.2009 dhe me shkresen numer 19.03.2009(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim)
404 636 Qazim Xhemali Carungu Fushë-Prezë 1669 41/24 Arë 3,200 3,200     6 16 1,418 448 635,264.00  –  –  –  – 635,264.00 Konf. ASHK
405 638 Shoqëria “T.C.N” shpk Shoqëria “T.C.N” shpk Shoqëria “T.C.N” shpk Fushë-Prezë 1669 41/1/39 Arë 25,786 25,786     8 50 15,303 448  6,855,744.00  –  –  –  – 6,855,744.00 Konf. ASHK.
406 639 Alfred Sherif Sukthi Fushë-Prezë 1669 41/1-5 Arë 10,500 10,500     3 3 4,221 448  1,891,008.00  –  –  –  – 1,891,008.00 Konf.ASHK
Zenel Sherif Sukthi
Veri Sherif Sukthi
Suzana Sherif Mema
Fatmir Sherif Sukthi
407 640 Shoqëria “Luem Trade & Construction” shpk Shoqëria “Luem Trade & Construction” shpk Shoqëria “Luem Trade & Construction” shpk Fushë-Prezë 1669 41/1/35 Arë 10,300 10,300     7 84 4,001 448  1,792,448.00  –  –  –  – 1,792,448.00 Konf. ASHK
408 642 Hamdi Jonuz Ibrahimi Fushë-Prezë 1669 41/21 Arë 2,200 2,200     5 216 374 448 167,552.00  –  –  –  – 167,552.00 Konf. ASHK
409 643 Kujtim Bajram Gërdeci Fushë-Prezë 1669 41/1/22 Arë 2,200 2,200     5 217 940 448 421,120.00  –  –  –  – 421,120.00 Konf. ASHK
410 644 Shoq. “Aurora Group” shpk Shoq. “Aurora Group” shpk Shoq. “Aurora Group” shpk Fushë-Prezë 1669 41/1-8 Arë 10,770 10,770     3 108 2,603 448  1,166,144.00  –  –  –  – 1,166,144.00 Konf. ASHK
411 645 Ramazan Sherif Mezini Fushë-Prezë 1669 41/1-9 Arë 3,360 3,360     3 210 1,134 448 508,032.00  –  –  –  – 508,032.00 Konf.ASHK
412 646 Besnik Sherif Mezini Fushë-Prezë 1669 41/1/10 Arë 3,700 3,700     3 209 942 448 422,016.00  –  –  –  – 422,016.00 Konf. ASHK
413 647 Shaqir Ibrahim Mezini Fushë-Prezë 1669 41/1-11 Arë 5,000 5,000     1 249 1,740 448 779,520.00  –  –  –  – 779,520.00 Konf. ASHK
414 648 Ylli Fadil Mezini Fushë-Prezë 1669 41/1/12 Arë 1,620 1,620     2 64 355 448 159,040.00  –  –  –  – 159,040.00 Konf. ASHK
Xhume Fadil Mullahi
Shpresa Fadil Kubati
Vera Fadil Mezini
Agim Fadil Mezini
Petrit Fadil Mezini
415 649 Shqipe Haxhi Selmani Fushë-Prezë 1669 41/1/15 Arë 9,500 9,500     5 183 4,336 448  1,942,528.00  –  –  –  – 1,942,528.00 Konf. ASHK
416 651 Shaban Muharrem Garipi Fushë-Prezë 1669 41/1/14 Arë 1,850 1,850     5 181 1,106 448 495,488.00  –  –  –  – 495,488.00 Konf. ASHK
417 653 Shaban Muharrem Garipi Fushë-Prezë 1669 41/1/16 Arë 2,400 2,400     5 184 1,113 448 498,624.00  –  –  –  – 498,624.00 Konf. ASHK . Nr.2198, datë 16.01.2023, përdorim, me akte të tjera noteriale, Nr.6482/2207 datë 08.12.2022, për 99 vite, Gener 2.
418 654 Qamil Xhemali Garipi Fushë-Prezë 1669 41/1-17 Arë 2,540 2,540     3 204 1,668 448 747,264.00  –  –  –  – 747,264.00 Konf. ASHK . (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
419 655 Eduart Ibrahim Koni Fushë-Prezë 1669 41/25 Arë 7,230 7,230     7 105 4,348 448  1,947,904.00  –  –  –  – 1,947,904.00 Konf. ASHK . Në bazë të Ligjit Nr.10418 Dt.21.04.2011 vlera e pasurisë bazuar në rivlerësim është 60983604.
420 656 Xhemali Ibrahim Koni Fushë-Prezë 1669 41/1/20 Arë 2,100 2,100     1 3 854 448 382,592.00  –  –  –  – 382,592.00 Kjo pasuri përfshihet në pasurinë me Nr.41 akti. (Kjo ndodh ne rastet kur siperfaqja e parceles nuk ploteson siperfaqen e dhene me AMTP, dhe pjesa e mbetur e siperfaqes eshte marre nga parcela me Nr.41 akti.Kemi te bejme me parimet baze te procesit te regjistrimit fillestar te AMTP .)
421 657 Qemal Nazmi Kulli Fushë-Prezë 1669 41/1/34 Arë 4,960 4,960     7 15 2,971 448  1,331,008.00  –  –  –  – 1,331,008.00 Konf. ASHK.
422 658 Ramazan Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 41/1/38 Arë 2,860 2,860     8 44 2,157 448 966,336.00  –  –  –  – 966,336.00 Konf. ASHK
423 659 Agim Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 41/1-26 Arë 8,100 8,100     1 7 603 448 270,144.00  –  –  –  – 270,144.00 Konf. ASHK . Bllokohet pasuria në favor të palës blerëse Shoqëria “Academy Plus” deri në likujdimin e plotë të shumës kontratë shitje me kusht 254/140 dt.03.02.2016 Noter P.Bodina. U rivlerësua pasuria sipas çmimit minimal fiskal të vitit 2011 në vlerën 5.693.895 lek.
424 665 Ramazan Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 61/15 Arë 6,830 6,830     1 245 318 448 142,464.00  –  –  –  – 142,464.00 Konf. ASHK
425 666 Qemal Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 61/14 Arë 5,300 5,300     1 243 395 448 176,960.00  –  –  –  – 176,960.00 Konf. ASHK
426 667 Agim Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 61/13/2 Arë 2,000 2,000     7 52 1,013 448 453,824.00  –  –  –  – 453,824.00 Konf. ASHK
427 668 Xemali Ismail Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 61/12 Arë 3,500 3,500     1 101 297 448 133,056.00  –  –  –  – 133,056.00 Konf. ASHK . (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
428 669 Ramazan Ismail Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 61/11 Arë 3,900 3,900     2 45 904 448 404,992.00  –  –  –  – 404,992.00 Konf. ASHK . (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
429 670 Hamid Ismail Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 61/10 Arë 5,530 5,530     1 95 944 448 422,912.00  –  –  –  – 422,912.00 Konf. ASHK . (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
430 671 Xhafer Isuf Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 61/9 Arë 8,580 8,580     1 99 1,371 448 614,208.00  –  –  –  – 614,208.00 Konf. ASHK . (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
431 672 Beqir Asllan Kulli Fushë-Prezë 1669 61/25 Arë 3,130 3,130     9 105 497 448 222,656.00  –  –  –  – 222,656.00 Konf. ASHK .Plan rilevimi dosja orgjinale në REF.442 ZK3049.
432 673 Kujtim Asllan Kulli Fushë-Prezë 1669 61/26 Arë 2,000 2,000     9 106 526 448 235,648.00  –  –  –  – 235,648.00 Konf. ASHK .Plan rilevimi dosja orgjinale në REF.442 ZK3049.
433 674 Beqir Asllan Kulli Fushë-Prezë 1669 61/7 Arë 3,200 3,200     2 73 679 448 304,192.00  –  –  –  – 304,192.00 Konf. ASHK
434 675 Sinan Haxhi Kulli Fushë-Prezë 1669 61/6 Arë 4,700 4,700     1 143 1,108 448 496,384.00  –  –  –  – 496,384.00 Konf. ASHK
435 676 Lule Ramazan Kulli Fushë-Prezë 1669 61/5 Arë 6,280 6,280         1,270 448 568,960.00  –  –  –  – 568,960.00 Konf. ASHKNr.02168 dt.01.11.2022: Dhënia në përdorim me kontratën Nr.5308/1811 dt. 19.10.2022 për 99 vite Shoqërisë “Gener 2″Sipas shkresës së ASHK Drejtoria Vendore Kamëz Vorë, me nr. 6075/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noterialetëe lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akmarrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me VKM Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin D të kartelës të hiqet.
Shqiponja Besim Alushi
Miranda Besim Axha
Edlira Besim Shkreta
436 677 Shaqir Ibrahim Mezini Fushë-Prezë 1669 61/4 Arë 8,520 8,520     1 248 1,210 448 542,080.00  –  –  –  – 542,080.00 Konf. ASHKMbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa Nr.61/4-Nd Vol.8 Fq. 209 L.Leg . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
437 678 Xhume Fadil Mullahi Fushë-Prezë 1669 61/3 Arë 9,800 9,800     2 62 1,233 448 552,384.00  –  –  –  – 552,384.00 Konf. ASHK
Shpresa Fadil Kubati
Ylli Fadil Mezini
Vera Fadil Mezini
Agim Fadil Mezini
Petrit Fadil Mezini
438 679 Dalip Seit Kulli Fushë-Prezë 1669 61/2 Arë 7,500 7,500     1 148 1,879 448 841,792.00  –  –  –  – 841,792.00 Konf. ASHK
439 680 Sabri Sali Kulli Fushë-Prezë 1669 61/1 Arë 11,000 11,000     3 191 2,516 448  1,127,168.00  –  –  –  – 1,127,168.00 Konf. ASHK
440 682 Bajram   Carungu Fushë-Prezë 1669 96/1 Arë 11,000 11,000     7 247 2,010 448 900,480.00  –  –  –  – 900,480.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
Qamile   Kapllani(Carungu)
Muharrem   Carungu
Mejte   Ramhoxha (Carungu)
Admet   Carungu
Sude   Sukthi(Carungu)
Ismail   Carungu
Dylaver   Carungu
Zonje   Hoxha(Carungu)
Ramazan Gani Carungu
Lule Osman Carungu
Gani Adem Carungu
Denart Shyqyri Carungu
Fatime Xhemali Carungu
441 683 Osman Vath Carungu Fushë-Prezë 1669 96/2 Arë 9,500 9,500     1 14 1,937 448 867,776.00  –  –  –  – 867,776.00 Konf. ASHK Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa me Nr.96/2-Nd, Vol. 1, Fq. 14 L.Leg. Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me Nr.- Nr.96/2-Nd-1, Vol. 8 Fq. 182. Nr.96/2-Nd-2, Vol. 8, Fq.185 L.Leg . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
442 739 Sadik Hysen Carungu Fushë-Prezë 1669 92/2-ND Ndërtesë 155.80     155.80 8 142      –      – 155.80  51,500.00 8,023,700.00  – 8,023,700.00 Konf. ASHKKjo ndërtesë bie mbi pasurinë Nr.96/2 vol 1 faqe 14. L.Leg. Vendoset hipotekë ligjore deri në shlyerjen e detyrimeve ndaj ALUIZNI-t. L.Leg Nr.70208668 dt.26.09.2017 Godinë banimi 1 kat sip e katit përdhe =155.8 m2
Melitan Sadik Carungu
443 740 Osman Vath Carungu Fushë-Prezë 1669 97/1-1 Truall 300   300 100 1 15      – 300.00 2,452.00  735,600.00 100.00  51,500.00 5,150,000.00     5,885,600.00 Konf. ASHK. Objekt nga lista e trojeve përfituar në bazë të VKM-së Nr. 827.
444 687 Sadik Hysen Carungu Fushë-Prezë 1669 96/9 Arë 6,600 6,600     9 40 338 448 151,424.00  –  –  –  – 151,424.00 Konf. ASHK Shkresë kthim përgjigje datë 19.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
445 688 Ali Hysen Carungu Fushë-Prezë 1669 96/6 Arë 1,590 1,590     2 100 1,332 448 596,736.00  –  –  –  – 596,736.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
446 739 Hasan Hysen Carungu Fushë-Prezë 1669 96/6-ND1 Ndërtesë 106.5     106.5 8 247      –  – 219.10  51,500.00  11,283,650.00  –  11,283,650.00 Konf. ASHK Kjo ndërtesë pozicionohet mbi pasurinë Nr.96/6 Vol.2 Fq. 100 L.Leg. Vendoset hipoteka ligjore deri në shlyerjen e detyrimit për truallin L.Leg. L. Leg Nr.702013297 Dt.28.08.2019 Godinë banimi 2 kat sip kati përdhe ndërtim 106.5 m2 sip shkallë 3.1 m2 sip banimi 109.6 m2 sip kati i parë 109.5 m2.
447 689 Hasan Hysen Carungu Fushë-Prezë 1669 96/4 Arë 5,800 5,800     1 207 106 448 47,488.00  –  –  –  – 47,488.00 Konf. ASHK
448 691 Besnike Hamit Abazi Fushë-Prezë 1669 96/7 Arë 15,700 15,700     5 128 3,111 448  1,393,728.00  –  –  –  – 1,393,728.00 Konf. ASHK
Shpresa Hamit Ҫarçiu
Ardiana Hamit Mesi
Lumturije Hamit Hoxha
Luan Hamit Abazi
Mustafa Hamit Abazi
449 692 Agim Ahmet Disha Fushë-Prezë 1669 96/8 Arë 1,000 1,000     1 212 886 448 396,928.00  –  –  –  – 396,928.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
450 694 Veli Shaban Disha Fushë-Prezë 1669 100/1 Pemëtore 960 960     4 89 194 448 86,912.00  –  –  –  – 86,912.00 Konf. ASHK., Në lidhje me vlerësimin e pasurive kultura bujqësore, Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën Nr. 437/1 prot., datë 26.10.2023, shprehet se, jan mbajtur procesverbalet e vlerësimit të pasurive kultura bujqësore dhe pemëtore, në terren dhe procedurat e vlerësimit vijojnë të jenë në proces konstatimi dhe vlerësimi nga komisionet e ngritura nga ana e Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Tiranë. Në kërkesën për shpronësim në vazhdimësi, do të jenë të pasqyruara edhe përllogaritja e kulturave bujqësore dhe pemëve frutore për të gjitha pasuritë që preken nga VKM nr. 332, datë 31.05.2023 dhe me kërkesën për shpronësim për disa shtesa në VKM Nr. 31.05.2023.
Mimoza Shaban Disha
451 734 Veli Shaban Disha Fushë-Prezë 1669 100/1 ND Ndërtesë 160.8     160.8 9 190      –  – 321.60  51,500.00  16,562,400.00  –  16,562,400.00 Konf. ASHK Objekt banimi dy kat, kati përdhe 160.8 m2 sipërfaqe banimi. Kati I parë 160.8 m2 sipërfaqe banimi.
Merita Rexhep Disha
452 696 Mimoza Shaban Disha Fushë-Prezë 1669 101/1 Arë 1,440 1,440     5 141 1,040 448 465,920.00  –  –  –  – 465,920.00 Konf. ASHK Dhurimi bëhet me kushtin që z.Veli Disha të mbajë në shtëpinë e tij deri ditën e fundit të jetës dy prindërit e tij, Shaban dhe Fatime Disha. K.DH me kusht 2402/1051 dt.29.12.2016(Ky shënim nuk pengon vijimin e procedurave për shpronësim për pasurinë objekt shpronësimi)
Veli Shaban Disha
453 697 Haxhi Bektash Zhilla Fushë-Prezë 1669 100/2-1 Truall 300   300 50 4 242      – 230.00 2,452.00  563,960.00  –  –  – 563,960.00 Konf. ASHK.. Nuk preket objekti nga gjurma e rrugës.
454 698 Haxhi Bektash Zhilla Fushë-Prezë 1669 101/2 Arë 2,507 2,507     2 215 1,364 448 611,072.00  –  –  –  – 611,072.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
455 699 Vera Ramazan Kuqo Fushë-Prezë 1669 101/3 Arë 2,389 2,389     2 216 1,191 448 533,568.00  –  –  –  – 533,568.00 Konf. ASHK
Fejzulla Ramazan Disha
Sermoela Rexhep Gjoka
Kimete Ramazan Kuqo
Majlinda Ramazan Disha
Ilir Ramazan Disha
Ali Rexhep Disha
Caje Ramazan Muça
Bajram Rexhep Disha
Lumturije Ramazan Lekaj
456 700 Andi Fejzulla Disha Fushë-Prezë 1669 101/4 Arë 1,950 1,950     2 217 1,119 448 501,312.00  –  –  –  – 501,312.00 Konf. ASHK Shkrese kthim pergjigje date 21.07.2023, ASHK Kamez-Vore. Me kerkesen nr. 107215 date 13.08.2016 te qytetarit si dhe ne baze te ligjit 10418 date 21.04.2011, vlera e pasurise eshte 873600
457 701 Riza Shaban Disha Fushë-Prezë 1669 101/5 Arë 1,500 1,500     2 220 916 448 410,368.00  –  –  –  – 410,368.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
458 702 Ahmet Fejzulla Disha Fushë-Prezë 1669 101/15 Arë 965 965     7 250 429 448 192,192.00  –  –  –  – 192,192.00 Konf. ASHK
459 703 Ahmet Fejzulla Disha Fushë-Prezë 1669 101/16 Arë 965 965     8 1 487 448 218,176.00  –  –  –  – 218,176.00 Konf. ASHK
460 704 Agim Ahmet Disha Fushë-Prezë 1669 101/14 Arë 1,002   150.1 111 6 66 551.90 448 247,251.20 150.10 2,452.00  368,045.20 246.90  51,500.00  12,715,350.00  –  13,330,646.40 Konf. ASHK Nr. 02202, dt. 16.01.2023; Dhënë në përdorim me kontratën Nr.6654/2275 dt. 20.12.2022 për 99 vite Shoqërisë “Gener 2”. Godinë banimi 2 kat, kati përdhe me sip. 111.2 m2, kati I parë me sip. 135.7 m2. Sipas shkresës së, ASHK Drejtoria Vendore Kamëz Vorë, me nr. 6075/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noterialetëe lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akmarrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me VKM Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin D të kartelës të hiqet.
461 705 Rexhep Zyber Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 101/7 Arë 1,460 1,460     2 219 1,090 448 488,320.00  –  –  –  – 488,320.00 Konf. ASHK Dhënë në përdorim me aktin noterial Nr.6708/2294 datë 21.12.2022 për 99 vite “Gener 2” Sipas shkresës së ASHK Drejtoria Vendore Kamëz Vorë, me nr. 6075/1 prot., datë 10.11.2023, sqaron se, në seksionet përkatëse të kartelës janë rregjistruar akt marrëveshjet noterialetëe lidhura sipas pëlqimit të tyre, mes Konçesionarit dhe pronarëve të pasurive me qëllim shpronësimin për realizimin e projektit “Thumanë-Vorë -Kashar”. Subjekti kërkues Shoqëria “G2 Infra”, sh.p.k, me shkresën nr. 454/1 Prot., datë 13.11.2023, sqaron se, akmarrëveshjet e regjistruara pranë ASHK-ve përkatëse, nuk janë kontrata hipotekimi por janë marrëveshje të bëra me qëllim lehtësimin e procesit për shpronësim, dhe respektimin e afateve të përcaktuara në Kontratën e Koncensionit. Këto kufizime nuk e pengojnë procesin e daljes së VKM -së së shpronësimit. Në lidhje me likuidimin e pronarëve të cilët janë subjekt shpronësimesh me VKM Shoqëria ka filluar marrjen e masave të menjëhershme duke aplikuar në ASHK për të bërë korrigjimin e këtij kufizimi në mënyrë që shënimi në seksionin D të kartelës të hiqet.
462 706 Muharrem Zyber Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 101/8 Arë 1,441 1,441     2 235 1,106 448 495,488.00  –  –  –  – 495,488.00 Konf. ASHK
463 707 Osman Zyber Demirxhiu Fushë-Prezë 1669 101/9 Arë 874 874     2 218 810 448 362,880.00  –  –  –  – 362,880.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
464 712 Haki Islam Axha Fushë-Prezë 1669 105/45 Arë 660 660     2 108 124 448 55,552.00  –  –  –  – 55,552.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
465 714 Arben Ramazan Kulli Fushë-Prezë 1669 105/43 Arë 640 640         640 448 286,720.00  –  –  –  – 286,720.00 Konf.ASHK
Razije Ramazan Tarko
Besnike Ramazan Halili
Fatmir Ramazan Kulli
Kaje Ramazan Loka
Shpresa Ramazan Kamberi
466 715 Haxhi Hysen Kulli Fushë-Prezë 1669 105/42 Arë 1,080 1,080     2 77 1,080 448 483,840.00  –  –  –  – 483,840.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
467 716 Feride Ramazan Kulli Fushë-Prezë 1669 105/41 Arë 1,700 1,700     2 74 1,700 448 761,600.00  –  –  –  – 761,600.00 Konf. ASHK Korrigjohet konfiguracioni ne harte sipas dokumentacionit tekniko ligjor
468 718 Skënder Hysen Kulli Fushë-Prezë 1669 105/40 Arë 2,400 2,400     1 218 1,515 448 678,720.00  –  –  –  – 678,720.00 Konf. ASHK Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
470 721 Beqir Shaban Mesi Fushë-Prezë 1669 152/43 Arë 2506.5 2506.5     9 176 1,745 448 781,760.00  –  –  –  – 781,760.00 Konf. ASHK.
471 736 Beqir Shaban Mesi Fushë-Prezë 1669 152/42 Arë 683.5 683.5     9 175 590 448 264,320.00  –  –  –  – 264,320.00 Konf. ASHK.
472 722 Haki Seid Mesi Fushë-Prezë 1669 152/9 Arë 3,000 3,000     1 179 28 448 12,544.00  –  –  –  – 12,544.00 Konf. ASHK Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa Nr.152/9-Nd, Vol.8, Fq.211 L.Leg . Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
473 723 Shaban Beqir Mesi Fushë-Prezë 1669 152/40 Arë 2,623 2,623     9 171 1,882 448 843,136.00  –  –  –  – 843,136.00 Konf. ASHK.
474 737 Shaban Beqir Mesi Fushë-Prezë 1669 152/41 Arë 7,762 7,762     9 172 719 448 322,112.00  –  –  –  – 322,112.00 Konf. ASHK.
475 725 Kasëm Hamid Mesi Fushë-Prezë 1669 152/5 Arë 4,793 4,793     1 169 1,193 448 534,464.00  –  –  –  – 534,464.00 Konf. ASHK. Shkresa kthim përgjigje datë 12.06.2023. (Sqarim: Kartela dhe HTR për këtë pasuri na është vënë në dispozicion ASHK Kamëz Vorë bashkëlidhur kësaj shkrese.)
476 724 Xhemal Ramazan Mesi Fushë-Prezë 1669 152/6 Arë 4,250 4,250     1 172 1,142 448 511,616.00  –  –  –  – 511,616.00 Konf. ASHK
Flutur Vesel Mesi
Luan Xhemal Mesi
Kelidon Xhemal Mesi
Feride Ramazan Mesi
477 726 Tixhe Shaban Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/35 Arë 3,490 3,490     9 54 643 448 288,064.00  –  –  –  – 288,064.00 Konf. ASHK Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa me Nr. Pas 152/35-ND Volum 9 Faqe 167 dhe Pas Nr.152/35-ND1 Volum 9 Faqe 170. Objekti nuk preket nga gjurma e rruges.
Mehmet Qazim Ҫaka
Hurme Qazim Kurti
478 727 Tixhe Shaban Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/34 Arë 1,280 1,280     9 53 654 448 292,992.00  –  –  –  – 292,992.00 Konf. ASHK
Mehmet Qazim Çaka
Hurme Qazim Ҫaka
479 729 Xhevdet Muharrem Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/22 Arë 3,000 3,000     8 91 1,056 448 473,088.00  –  –  –  – 473,088.00 Konf. ASHK
480 730 Besim Muharrem Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/21 Arë 2,000 2,000     8 90 530 448 237,440.00  –  –  –  – 237,440.00 Konf. ASHK
481 731 Behar Veli Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/39 Arë 2,100 2,100     9 162 731 448 327,488.00  –  –  –  – 327,488.00 Konf. ASHK
482 732 Ruzhdi Veli Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/38 Arë+Truall 3,160   397 132 9 161 609 448 272,832.00  –  –  –  – 272,832.00 Konf. ASHK Vendim Nr.2628 dt. 19.05.2022; Objekt banimi sip. Kati përdhe ndërtim=132.3 m2 sip verandë=27.09 m2 sip. Banimi =160.2 m2 kati I parë =179.2. Objekti nuk preket nga gjurma e rrugës.
Diana Bajram Ҫaka
483 733 Isuf Selman Ҫaka Fushë-Prezë 1669 152/1 Arë 3,800 3,800     1 137 729 448 326,592.00  –  –  –  – 326,592.00 Konf. ASHK
Vlera Totale 99,446,199.20      8,115,079.20     133,967,279.45     241,528,557.85  
Sqarim: 1. Shënimet e pasqyruara në kolonën e fundit të tabelës, seksioni “shënime” (kufizime hipotekore, barrë mbi pasurinë etj.), pasqyrojnë kufizimet e pronësisë sipas kartelave të pasurive të konfirmuara nga ASHK-ja dhe këto shënime nuk kufizojnë/pengojnë vijimin e procedurave për shpronësim;