Publikuar më: 28/04/2022

KËRKESË Nr. 254/26, datë 21.4.2022 PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor ‘Rishikimi i projektit për segmentin rrugor të vazhdimit të Unazës së Madhe Tiranë nga ‘Sheshi Shqiponja – Bulevardi i Ri’ dhe ‘Rikualifikimi i ‘Unazës Lindore’’ për lotet 4, 5, 6’”. Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar. Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim për pasuritë, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë
3.2.2016, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, si dhe bazuar në vendimin nr. 138, datë 23.2.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive, pronë private, që shpronësohen të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë për interes publik”, për pasuritë e llojit “truall”, “tokë arë” dhe “ndërtesë”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur. Vlera totale paraprake e shpronësimit është 3 122 708 499.31 (tre miliardë e njëqind e njëzet e dy milionë e shtatëqind e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë tridhjetë e një) lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

Erlis Hereni

 

TABELA PARAPRAKE E PASURIVE PËR SHPRONËSIM QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’ – ‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’’” PËR LOTET 4, 5, 6”.

NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGEMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË “UNAZËS SË MADHE” TIRANË NGA “SHESHI SHQIPONJA”-“BULEVARDI I RI” DHE “RIKUALIFIKIMI I “UNAZËS LINDORE” PËR LOTET 4, 5, 6”.
Nr Emri Atësia Mbiemri TË DHËNAT E PASURISË  TOKË TRUALL TOKË ARË NDËRTESË  SOC. EK OBJEKT BANIMI VLERA Totale (LEKË) SHËNIME
Zona Kadastrale Numri Pasurisë Lloji Pasurisë
    Sip. Totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar Çmimi Vlera    Sip. Totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar Çmimi Vlera    Sip. Totale m2 Sipërfaqja e shpronësuar  Vlera sipas preventivit    Sip. Totale m2 Sipërfaqja e shpronesuar Çmimi Vlera
(m2) (lekë/m2) lekë (m2) (lekë/m2) lekë (m2)  lekë (m2) m2 lekë
1 Arlind Tonin Rrapi 8310 12/128 Truall       967.00 86.2 31,219.00 2,691,077.80                – 0.00 2,691,077.80
2 Alesio-2014 8310 12/129 Truall         33.00 2.6 31,219.00 81,169.40                – 0.00 81,169.40
3 Shtet 8310 11/219 Truall + Ndërtesë       635.00 7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Mustafa Mustafa Boja , Ka nje ndertim te paligjshem
4 Shtet 8310 11/225 Truall    2,657.00 1227 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Xhemal Hazis Gaci , Ka dy ndertim te paligjshem
5 Refik Qamil Allushi 8310 11/656-Nd Ndërtesë 0.00                – 171 171.00 4,802,706.00 0.00 4,802,706.00 Rregjistrohet kontrate qiraje ne favor te Kolegji Universitar I Biznesit Te plotesohen katet
6 Refik Qamil Allushi 8310 11/657-Nd Ndërtesë 0.00                – 803.60 803.60 29,945,410.60 0.00 29,945,410.60 Kjo ndertese ndodhet mbi truallin nr. 11/605 vol. 30 fq 179 ne pronesi shtet te percaktohet nr I kateve
7 Refik Qamil Allushi 8310 11/707 Truall    1,100.00 1100 31,219.00 34,340,900.00                – 0.00 34,340,900.00 Mbi kete truall Jane regjistruar 2 ndertesa Me Nr. 11/656NDdhe 11/657 Nd
8 Shtet 8310 11/221 Truall         13.00 13 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar Ka nje ndertim te paligjshem
9 Shtet 8310 11/220 Truall + Ndërtesë       386.00 248 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Hamdi Hazis Gaci  , Ka nje ndertim te paligjshem
10 Kujtim Fadil Gaci 8310 11/575 Truall + Ndërtesë       433.70 433.7 31,219.00 13,539,680.30                – 243.70 243.70 96,753.41 23,578,806.02 37,118,486.32 Pasuria hipotekohet ne favor te “Banka e Bashkuar e Shqiperise” ne vleren 1500000 leke
11 Shtet 8310 11/641 Truall       106.30 106.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00
12 Fatmir Xhelal Dusha 8310 11/640 Truall + Ndërtesë       234.70 216 31,219.00 6,743,304.00                – 106.00 106.00 96,753.41 10,255,861.46 16,999,165.46
13 Shtet 8310 11/204 Truall       333.00 333 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Pashk Luk Luli , Ka nje ndertim te paligjshem
14 Shtet 8310 11/203 Truall       550.00 550 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Musa Ahmet Hyseni , Ka dy ndertim te paligjshem
15 Shtet 8310 11/206 Truall       347.00 328 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Selami Jaho Hoxhallari  , Ka tre ndertim te paligjshem
16 Fatjon Nikë Zhaborrja 8310 11/645 Truall + Ndërtesë       476.40 476.4 31,219.00 14,872,731.60                – 148.40 148.40 96,753.41 14,358,206.04 29,230,937.64
17 Shtet 8310 11/646 Truall       255.70 246.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00
18 Mitër Zef Curri 8310 11/200 Truall       309.90 154 31,219.00 4,807,726.00                – 0.00 4,807,726.00
19 Lazer
Mirela
Zef
Nikollë
Curri
Curri
8310 11/539 Truall + Ndërtesë       432.90 432.90 31,219.00 13,514,705.10                – 375.60 375.60 96,753.41 36,340,580.80 49,855,285.90 Pasuria rivlersohet per shumen 41656608 leke
20 Shtet 8310 11/201 Truall       158.00 158 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Lazer Zef Curri, Ka nje ndertim te paligjshem
21 Agron Zef Curri 8310 11/600 Truall         74.80 17 31,219.00 530,723.00                – 0.00 530,723.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Agron Zef Curri, Ka nje ndertim te paligjshem
22 Shtet 8310 11/177 Truall       179.00 1.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Elton Hetem Gjona , Ka dy ndertim te paligjshem
23 Vladimir
Gentian
Fidai
Fidai
Xhangolli Xhangolli 8310 11/778 Truall + Ndërtesë       350.30 299 31,219.00 9,334,481.00                – 197.40 197.90 6,907,082.00 260.90 260.90 96,753.41 25,242,964.67 41,484,527.67 nd+banim+soc-eko.
24 Shtet 8310 11/779 Truall         30.70 30.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00
25 Shtet 8310 11/176 Truall       391.00 193 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Elton Hetem Gjona , Ka dy ndertim te paligjshem
26 Shtet 8310 11/595 Truall       727.00 56.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Guri Rexhep Gjoni , Ka nje ndertim te paligjshem
27 Shtet 8310 10/768 Truall         60.00 60 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Koci Tahir Tahiri
Ka 2 ndertime te pa ligjshme
28 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/927 Truall + Ndërtesë       249.80 249.8 31,219.00 7,798,506.20                – 299 299 96,753.41 28,929,269.59 36,727,775.79
29 Shtet 8310 10/777 Truall         12.00 12 0.00 0.00                – 0.00 0.00
30 Albana Koçi Tahiri 8310 10/471 Truall + Ndërtesë       121.00 121 31,219.00 3,777,499.00                – 198.00 198.00 96,753.41 19,157,175.18 22,934,674.18
31 Agron Hamit Beqiraj 8310 10/39 Truall + Ndërtesë       262.00 262 31,219.00 8,179,378.00                – 103.00 103.00 96,753.41 9,965,601.23 18,144,979.23 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa nr. 10/39/nd. Mbi të ka një ndërtim të paligjshëm.
32 Elmas Haki Strazimiri 8310 10/42 Truall + Ndërtesë       102.00 102 31,219.00 3,184,338.00                – 246.20 246.20 96,753.41 23,820,689.54 27,005,027.54 Pasuria rivleresohet ne shumen 17,234,000. Sipas aplikimit nr 51543 dt 02.09.2021
33 Shtet 8310 10/16 Truall       397.00 280 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen tre ndërtime të paligjshme.
34 Shtet 8310 10/17 Truall       582.00 582 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
35 Arben Mark Ndoci 8310 10/805 Truall + Ndërtesë       224.00 214 31,219.00 6,680,866.00                – 209.00 209.00 96,753.41 20,221,462.69 26,902,328.69
36 Shtet 8310 10/15 Truall       199.00 76 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
37 Shtet 8310 10/13 Truall       915.00 915 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen katër ndërtime të paligjshme.
38 Lek Gjon Seferi 8310 10/918 Truall + Ndërtesë       357.00 140 31,219.00 4,370,660.00                – 142.20 142.20 96,753.41 13,758,334.90 18,128,994.90
39 Shtet 8310 10/5 Truall       339.00 260 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
40 Shtet 8310 10/4 Truall       702.00 702 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
41 Shtet 8310 10/8 Truall       178.00 178 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
42 Shtet 8310 10/3 Truall       310.00 310 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
43 Shtet 8310 2/524 Truall       287.00 214 0.00 0.00                – 0.00 0.00
44 Shtet 8310 2/480 Truall         82.00 70 0.00 0.00                – 0.00 0.00
45 Shtet 8310 2/97 Truall       150.00 150 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga … dhe ka nje ndertim te paligjshem
46 Shtet 8310 2/98 Truall       427.00 427 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Isuf Asllan Azemja dhe ka dy ndertim te paligjshem
47 Shtet 8310 2/99 Truall       347.00 347 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Petrit  marku dhe Gjovalin Marku dhe ka nje ndertim te paligjshem
48 Petrit Martin Marku 8310 2/480-ND Ndërtesë 0.00                – 160.00 160.00 96,753.41 15,480,545.60 15,480,545.60 Prona bllokohet ne favor te bankes bujqesore te B. Currit Nr. 247 dt 27.09.1993; Objekt banimi 2 kat
49 Shtet 8310 2/243 Truall       106.00 106 0.00 0.00                – 0.00 0.00
50 Shtet 8310 2/84 Truall  29,178.00 15344 0.00 0.00                – 0.00 0.00
51 Shtet 8310 2/485 Truall       209.00 209 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Hamdi Asllan Azemaj dhe ka nje ndertim te paligjshem
52 Amdi Asllan Azemaj 8310 2/247 Truall         55.50 55.5 31,219.00 1,732,654.50                – 40 40 96,753.41 3,870,136.40 5,602,790.90
53 Shtet 8310 10/479 Truall         74.00 6.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar Nga Luan Ali Korra
Ka ndertim te pa ligjshem
54 Shtet 8310 10/478 Truall         76.00 50.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar Nga Gezim Hasan Zili, Dashamir Hasan Zili.
Ka 2 ndertime te pa ligjshem
55 Shtet 8310 10/756 Truall         39.00 39 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar NgaAgim Hasan Ziiu.
Ka 1 ndertime te pa ligjshem
56 Shtet 8310 10/816 Truall         30.00 26.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00
57 Shtet 8310 10/162 Truall         27.90 18.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Vezire Hamit Zaimaj
58 Xhemal Haziz Gaçi 8310 11/695 Truall    2,400.00 1554.4 31,219.00 48,526,813.60                – 0.00 48,526,813.60
59 Bashkim
Fadil
Fadil
Hazis
Gaci
Gaci
8310 11/579 Truall + Ndërtesë       222.30 222.3 31,219.00 6,939,983.70                – 100.70 100.70 96,753.41 9,743,068.39 16,683,052.09
60 Sami Ali Gaçi 8310 11/694 Truall + Ndërtesë       303.40 303.4 31,219.00 9,471,844.60                – 249.80 249.80 96,753.41 24,169,001.82 33,640,846.42 Bllokohet ne favor te FED INVEST per shumen 1500000 leke
61 Shtet 8310 11/708 Truall       229.00 229 0.00 0.00                – 0.00 0.00
62 Shtet 8310 11/720 Truall       339.00 339 0.00 0.00                – 0.00 0.00
63 Shkëlqim Ali Gaçi 8310 11/719 Truall + Ndërtesë       370.50 370.5 31,219.00 11,566,639.50                – 313.00 313.00 96,753.41 30,283,817.33 41,850,456.83
64 Shtet 8310 10/84 Truall    1,143.00 418 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Okupuar nga Prend Lera, Ka 3 ndertime te paligjshme
65 Shtet 8310 10/473 Truall       586.00 586 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/279-ND
66 Bashkëpronarët
Islamaj dhe Demiraj
8310 10/278 Truall + Ndërtesë       436.00 164.5 31,219.00 5,135,525.50                – 0.00 5,135,525.50 sipas verifikimeve ne terren objekti nuk ekziston
67 Shtet 8310 10/525 Truall         33.00 6.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00
68 Robert Enver Ibro 8310 10/279-ND Ndërtesë 0.00                – 277.00 277.00 3,170,754.00 0.00 3,170,754.00 Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/473, me pronar shtet.
69 Shtet 8310 10/752 Truall         60.00 59.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
70 Shtet 8310 10/786 Truall       164.60 164.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/86-n2, në marrdhënie qeraje me truallin.
71 Shtet 8310 10/472 Truall         55.00 55 0.00 0.00                – 0.00 0.00
72 Iljaz Tahir Gega 8310 10/785-ND Ndërtesë 0.00                – 138.92 138.92 96,753.41 13,440,983.72 13,440,983.72 Në përshkrimin e veçantë është shënimi “Ka element bashkëpronësie”.
Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/786,
73 Dritan Luan Gaci 8310 10/238 Truall       394.30 75.4 31,219.00 2,353,912.60                – 0.00 2,353,912.60 Shpronësuar sip. 25.7m2 me VKM  nr. 814, date 21.10.2020
74 Shtet 8310 10/87 Truall         47.00 47 0.00 0.00                – 0.00 0.00
75 Kujtim Hasan Muzhaqi 8310 10/83 Truall + Ndërtesë       218.00 218 31,219.00 6,805,742.00                – 31.30 31.30 1,559,234.00 213.00 213.00 96,753.41 20,608,476.33 28,973,452.33
76 Emiljano
Pjeter
Pjetër,
Ndrek
Përshqefni
Pershqefni
8310 10/870 Truall       388.80 388.8 31,219.00 12,137,947.20                – 0.00 12,137,947.20
77 Emiljano
Pjeter
Pjetër,
Ndrek
Përshqefni
Pershqefni
8310 10/870+1-2 Apartament 0.00                – 288.72 288.72 96,753.41 27,934,644.54 27,934,644.54
78 Emiljano
Pjeter
Pjetër,
Ndrek
Përshqefni
Pershqefni
8310 10/870+1-1 Apartament 0.00                – 288.72 288.72 96,753.41 27,934,644.54 27,934,644.54
79 Shtet 8310 10/82 Truall       205.00 205 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
80 Shtet 8310 10/81 Truall       183.00 183 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
81 Shtet 8310 10/80 Truall       149.00 149 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
82 Shtet 8310 10/79 Truall         72.00 72 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
83 Sokol Pal Syla 8310 10/78 Truall + Ndërtesë       184.00 184 31,219.00 5,744,296.00                – 295.30 295.30 96,753.41 28,571,281.97 34,315,577.97
84 Petrit Ndue Abazi 8310 10/71 Truall + Ndërtesë       180.00 180 31,219.00 5,619,420.00                – 80.00 80.00 96,753.41 7,740,272.80 13,359,692.80
85 Adem Sadik Brahimi 8310 10/77 Truall + Ndërtesë       112.00 112 31,219.00 3,496,528.00                – 249.00 249.00 96,753.41 24,091,599.09 27,588,127.09 Te plotesohen te dhenat per nr e kateve
86 Shtet 8310 10/769 Truall           0.20 0.2 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
87 Shtet 8310 10/767 Truall       283.00 283 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/767-nd.
88 Dritan Luan Gaci 8310 10/244 Truall       121.63 114.9 31,219.00 3,587,063.10                – 0.00 3,587,063.10
89 Shtet 8310 10/70 Truall       110.00 2 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
90 Shtet 8310 10/773 Truall         30.00 30 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
91 Shtet 8310 10/772 Truall       425.00 425 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
92 Safet Lutfi Sinani 8310 10/41 Truall + Ndërtesë       307.00 307 31,219.00 9,584,233.00                – 10.30 10.30 547,318.19 196.30 196.30 96,753.41 18,992,694.38 29,124,245.57
93 Ilir Halil Seci 8310 10/821 Truall + Ndërtesë       171.00 171 31,219.00 5,338,449.00                – 44.40 44.40 96,753.41 4,295,851.40 9,634,300.40 Ne proces konfirmimi (trajtuar ne proces publikimi)
94 Fatmir Halil Seci 8310 10/854 Truall + Ndërtesë         68.00 68 31,219.00 2,122,892.00                – 94.80 38.90 96,753.41 3,763,707.65 5,886,599.65 proces konfirmimi
95 Shtet 8310 10/855       250.00 250 0.00 0.00                – 0.00 0.00
96 Behije Rrahim Noka 8310 10/766 Truall + Ndërtesë         64.00 64 31,219.00 1,998,016.00                – 200.70 200.70 96,753.41 19,418,409.39 21,416,425.39 Te plotesohen sip e kateve
97 Shtet 8310 10/916 Truall         21.00 21 0.00 0.00                – 0.00 0.00
98 Fejzo,
Fredi
Hekuran
, Fejzo
Rapanj
Rapanj
8310 10/915 Truall + Ndërtesë       119.00 34 31,219.00 1,061,446.00                – 156.40 156.40 96,753.41 15,132,233.32 16,193,679.32
99 Bukurie Cara 8310 10/280-ND Ndërtesë 0.00                – 50.00 50.00 96,753.41 4,837,670.50 4,837,670.50 Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 10/280, me pronar shtet.
100 Shtet 8310 10/765 Truall         45.00 27 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr pas. 10/763-nd si dhe një ndërtim i paligjshëm.
101 Shtet 8310 10/49 Truall       135.00 41 0.00 0.00                – 0.00 0.00 per saktesim
102 Shtet 8310 10/760 Truall         53.00 53 0.00 0.00                – 0.00 0.00
103 Haxhi Xhevdet Alimeta 8310 10/52 Truall + Ndërtesë       240.00 15.7 31,219.00 490,138.30                – 0.00 490,138.30
104 Shtet 8310 10/826 Truall         22.00 5.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00
105 Hamit Islam Mollaj 8310 10/825 Truall + Ndërtesë         78.00 21 31,219.00 655,599.00                – 0.00 655,599.00
106 Shtet 8310 10/759 Truall         22.00 7.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
107 Besnik
Perparim
Ramazan
Garip
Tarja
Azisllari
8310 10/757 Truall         47.00 16.7 31,219.00 521,357.30                – 0.00 521,357.30
108 Besnik Ramazan Tarja 8310 10/757+1-1 Apartament 0.00                – 29.10 29.10 96,753.41 2,815,524.23 2,815,524.23
109 Dritan
Elda
Mehmet
Enver
Abazaj
Abazaj
8310 10/757+1-2 Apartament 0.00                – 47.00 47.00 96,753.41 4,547,410.27 4,547,410.27
110 Shtet 8310 10/20 Truall         33.00 21.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00
111 Shtet 8310 10/18 Truall    1,056.00 1056 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
112 Suri Ramadan Cala 8310 10/22 Truall + Ndërtesë       296.80 44.2 31,219.00 1,379,879.80                – 0.00 1,379,879.80
113 Shtet 8310 10/938 Truall       199.00 199 0.00 0.00                – 0.00 0.00
114 Marash Pjetër Gjoka 8310 10/937 Truall + Ndërtesë       297.00 297 31,219.00 9,272,043.00                – 218.60 96,753.41 21,150,295.43 30,422,338.43
115 Shtet 8310 10/11 Truall       248.00 248 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
116 Shtet 8310 10/456 Truall         28.00 28 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhet një ndërtim i paligjshëm.
117 Fiqiri Ymer Cena 8310 10/23 Truall + Ndërtesë       419.00 249 31,219.00 7,773,531.00                – 477.40 477.40 96,753.41 46,190,077.93 53,963,608.93
118 Shtet 8310 10/10 Truall       628.00 628 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
119 Shtet 8310 10/9 Truall       379.00 379 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi këtë truall ndodhen dy ndërtime të paligjshme.
120 Gjin Prek Kola 8310 10/819 Truall + Ndërtesë       259.00 139.8 31,219.00 4,364,416.20                – 90.40 90.40 96,753.41 8,746,508.26 13,110,924.46
121 Shtet 8310 10/820 Truall         18.60 12.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00
122 Shtet 8310 2/103 Truall       134.00 87.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Perparim Baram Aliaj dhe ka dy ndertim te paligjshem
123 Shtet 8310 2/477 Truall       111.00 1.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Skender Ismail Shehi, Rajmond Skender Shehi, Erjon Skender Shehi
dhe ka nje ndertim te paligjshem
124 Shtet 8310 2/476 Truall       181.00 181 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Leke Martin marku dhe ka nje ndertim te paligjshem
125 Shtet 8310 2/475 Truall         99.00 99 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Gjin Dede Qehaja dhe ka nje ndertim te paligjshem
126 Shtet 8310 2/101 Truall       235.00 159 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Nevruz Murteza Myftari dhe ka dy ndertim te paligjshem
127 Shtet 8310 2/474 Truall       135.00 135 0.00 0.00                – 0.00 0.00
128 Shtet 8310 2/481 Truall         76.00 76 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Ndue Pjeter Bunga dhe ka nje ndertim te paligjshem
129 Shtet 8310 2/473 Truall         42.00 15 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sabah Halim Rama dhe ka nje ndertim te paligjshem
130 Selim Zenel Gjonaj 8310 2/482 Truall + Ndërtesë         89.10 89.10 31,219.00 2,781,612.90                – 163.70 163.70 96,753.41 15,838,533.22 18,620,146.12
131 Kudret Shaban Ferti 8310 2/702 Truall + Ndërtesë       262.00 96.2 31,219.00 3,003,267.80                – 0.00 3,003,267.80
132 Shtet 8310 2/703 Truall         16.00 16 0.00 0.00                – 0.00 0.00
133 Shtet 8310 2/532 Truall       252.00 176 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga …. dhe ka nje ndertim te paligjshem
134 Ramazan Ferhat Hyra 8310 2/125 Truall + Ndërtesë       363.00 6.5 31,219.00 202,923.50                – 0.00 202,923.50
135 Astrit Aqif Doku 8310 2/464 Truall + Ndërtesë       233.00 48.6 31,219.00 1,517,243.40                – 0.00 1,517,243.40 Kjo pasuri eshte okupuar nga Astrit Aqif Doku dhe ka nje ndertim te paligjshem
136 Shtet 8310 2/123 Truall       341.78 8.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Arben dhe Ilir Cami dhe ka dy ndertim te paligjshem
137 Shtet 8310 2/632 Truall       115.00 6.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00
138 Xhelal Vesel Duka 8310 2/631 Truall + Ndërtesë       319.00 182.8 31,219.00 5,706,833.20                – 140.80 140.80 96,753.41 13,622,880.13 19,329,713.33
139 Shtet 8310 2/633 Truall         13.00 13 0.00 0.00                – 0.00 0.00
140 Gazmen Shaqir Ndreu 8310 2/489 Truall + Ndërtesë       349.00 2.2 31,219.00 68,681.80                – 0.00 68,681.80 Bllokohet ne favor te BKT per shumen 1,400,000 lek
141 Blendi Rrap Mazreku 8310 2/733 Truall  10,673.00 398 31,219.00 12,425,162.00                – 0.00 12,425,162.00 Mbi kete pasuri ka dy ndertime te paligjshme
142 Blendi Rrap Mazreku 8310 2/734 Truall       312.00 312 31,219.00 9,740,328.00                – 0.00 9,740,328.00
143 Shtet 8310 2/70 Truall       312.00 849 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Agim Ibrahim Kalosh dhe ka dy ndertim te paligjshem
144 Sazan Rrustem Sulaj 8310 2/696 Truall + Ndërtesë       272.00 175 31,219.00 5,463,325.00                – 227.20 227.20 96,753.41 21,982,374.75 27,445,699.75
145 Shtet 8310 2/64 Truall       244.00 13 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Mirash Mark Shpendi dhe ka nje ndertim te paligjshem
146 Rina Milan Dedndreaj 8310 2/63 Truall + Ndërtesë       292.00 292 31,219.00 9,115,948.00                – 219.80 219.80 96,753.41 21,266,399.52 30,382,347.52
147 Gjin Lepur Pjetergjokaj 8310 2/62 Truall + Ndërtesë       273.00 249 31,219.00 7,773,531.00                – 221.10 221.10 96,753.41 21,392,178.95 29,165,709.95
148 Shtet 8310 2/51 Truall       149.00 106 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sajmir Mehmet Cela dhe ka nje ndertim te paligjshem
149 Shtet 8310 2/53 Truall + Ndërtesë       149.00 1.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sokol Zef Vukaj dhe ka nje ndertim te paligjshem
150 Shtet 8310 2/54 Truall       163.00 7.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Abedin Brecani dhe ka nje ndertim te paligjshem
151 Shtet 8310 2/49 Truall       128.00 74 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Dalip Sejdin daja dhe ka nje ndertim te paligjshem
152 Shtet 8310 2/47 Truall       409.00 409 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Bibe Cokaj, Abaz Memia  dhe ka nje ndertim te paligjshem
153 Shtet 8310 2/429 Truall       122.00 122 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Bujar Ibrahim Demka dhe ka nje ndertim te paligjshem
154 Shtet 8310 2/430 Truall       279.00 279 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Gjin Ded Qehaja dhe ka nje ndertim te paligjshem
155 Shtet 8310 2/42 Truall       263.00 263 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Zenel Gjeleshi dhe ka nje ndertim te paligjshem
156 Shtet 8310 2/40 Truall       352.00 259 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Ibrahim Izet Cani dhe ka nje ndertim te paligjshem
157 Mufit Elmas Kulemani 8310 2/38 Truall + Ndërtesë       246.00 246 31,219.00 7,679,874.00                – 107.20 107.20 96,753.41 10,371,965.55 18,051,839.55
158 Përviz Aziz Kulemani 8310 2/39 Truall + Ndërtesë       529.00 529 31,219.00 16,514,851.00                – 219.60 219.60 96,753.41 21,247,048.84 37,761,899.84
159 Gëzim Pjetër Aliaj 8310 2/20 Truall + Nd            355 20.3 31,219.00 633,745.70                – 0.00 633,745.70
160 Ismet Muharrem Dervishi 8310 2/683 Truall + Ndërtesë       280.00 257.3 31,219.00 8,032,648.70                – 312.10 312.10 96,753.41 30,196,739.26 38,229,387.96
161 Shtet 8310 2/682 Truall         34.70 34.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00
162 Shtet 8310 2/721 Truall       420.00 420 0.00 0.00                – 0.00 0.00
163 Besnik Ali Madani 8310 2/720 Truall + Ndërtesë       416.00 416 31,219.00 12,987,104.00                – 332.80 332.80 96,753.41 32,199,534.85 45,186,638.85
164 Ndue
Age
Dukate
Mira
Sofi
Pavlin
Zoje
Dedë
Dedë
Dedë
Dedë
Dede
Dedë
Ndue
Toma
Hasanaj
Hysenaj
Sokoli
Hasanaj
Toma
Toma
8310 2/590 Truall + Ndërtesë       496.00 142.6 31,219.00 4,451,829.40                – 293.80 293.80 96,753.41 28,426,151.86 32,877,981.26
165 Shtet 8310 2/591 Truall    1,061.00 890 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Ndue Ded Toma dhe ka dy ndertim te paligjshem
166 Shtet 8310 2/10 Truall    1,578.00 708 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Mehdi Shahin Pepa dhe ka nje ndertim te paligjshem
167 Shtet 8310 2/594 Truall       753.00 183 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Leka Fasllia Ska ndertim pa leje
168 Agim Cerciz Selimi 8310 2/84-ND9 Ndërtesë 0.00                – 288 271.00 2,227,791.20 0.00 2,227,791.20 Ndalohen vep mbi pasurine me afat
“Deri ne zgjidhjen e problemit te krijuar nga regjistrimi I parregullt ne sistemin hipotekor”
169 Agim Cerciz Selimi 8310 2/84-ND8 Ndërtesë 0.00                – 766 766.00 6,919,664.00 0.00 6,919,664.00
170 Agim Cerciz Selimi 8310 2/84-ND4 Ndërtesë 0.00                – 615 615.00 5,930,032.40 0.00 5,930,032.40 Ndalohen vep mbi pasurine me afat
“Deri ne zgjidhjen e problemit te krijuar nga regjistrimi I parregullt ne sistemin hipotekor”
171 Kolë Pal Progri 8310 2/82 Truall + Ndërtesë       217.00 37 31,219.00 1,155,103.00                – 184.30 184.30 96,753.41 17,831,653.46 18,986,756.46
172 Mirash Ndue Vukaj 8310 2/83 Truall + Ndërtesë       445.00 425.2 31,219.00 13,274,318.80                – 221.50 221.50 96,753.41 21,430,880.32 34,705,199.12 Kjo pasuri eshte okupuar nga Mirash Ndue Vukaj dhe ka nje ndertim te paligjshem
173 Prel Dedë Kolpreçaj 8310 2/72 Truall + Ndërtesë       478.00 474.3 31,219.00 14,807,171.70                – 399.00 399.00 96,753.41 38,604,610.59 53,411,782.29 Ne proces konfirmimi
174 Mexhit Ali Hida 8310 2/71 Truall + Ndërtesë       400.00 400 31,219.00 12,487,600.00                – 68.00 68.00 96,753.41 6,579,231.88 19,066,831.88
175 Shtet 8310 2/715 Truall         89.50 71 0.00 0.00                – 0.00 0.00
176 Artan Koli Çerma 8310 2/714 Truall + Ndërtesë       220.50 220.5 31,219.00 6,883,789.50                – 554.50 554.50 96,753.41 53,649,765.85 60,533,555.35
177 Shtet 8310 2/439 Truall       162.50 110 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Perparim Hekuran Mullaj  dhe ka dy ndertim te paligjshem
178 Shtet 8310 2/73 Truall       195.00 79 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Rasim Ramazan Mecani dhe ka nje ndertim te paligjshem
179 Alban Costruzioni Sh.P.K 8310 2/5 Truall       594.00 413.5 31,219.00 12,909,056.50                – 0.00 12,909,056.50
180 Shtet 8310 2/44 Truall       300.00 300 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fran Milan Kolndreu dhe ka dy ndertim te paligjshem
181 Shtet 8310 2/428 Truall 304 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Mark Milen Kolndreu dhe ka dy ndertim te paligjshem
182 Kadri Ali Hida 8310 2/716 Truall + Ndërtesë       197.00 197 31,219.00 6,150,143.00                – 202 202 96,753.41 19,544,188.82 25,694,331.82
183 Qamil Ali Hida 8310 2/521 Truall + Ndërtesë       150.00 95.2 31,219.00 2,972,048.80                – 127.10 127.10 96,753.41 12,297,358.41 15,269,407.21
184 Flogerta Qamil Bala 8310 2/34 Truall + Ndërtesë       189.00 43.3 31,219.00 1,351,782.70                – 79.50 79.50 96,753.41 7,691,896.10 9,043,678.80
185 Shtet 8310 2/426 Truall       103.00 103 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga … dhe ka nje ndertim te paligjshem
186 Shtet 8310 2/36 Truall       255.00 255 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Simon Coklaj dhe ka nje ndertim te paligjshem
187 Memet Shefqet Leka 8310 2/35 Truall + Ndërtesë       157.50 157.5 31,219.00 4,916,992.50                – 76.70 76.70 96,753.41 7,420,986.55 12,337,979.05
188 Lazër Zef Dedaj 8310 2/427 Truall + Ndërtesë       464.00 464 31,219.00 14,485,616.00                – 187.10 187.10 96,753.41 18,102,563.01 32,588,179.01
189 Gjin Lekë Marticanaj 8310 2/419 Truall + Ndërtesë       444.00 83.6 31,219.00 2,609,908.40                – 0.00 2,609,908.40
190 Shkëlqim Ali Hida 8310 2/724 Truall + Ndërtesë       230.00 230 31,219.00 7,180,370.00                – 177.10 177.10 96,753.41 17,135,028.91 24,315,398.91
191 Shtet 8310 2/27 Truall    2,818.00 1240 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Ylbet Deme Hasani, Ilit Deme Hasani, teki Deme Hasani
dhe ka 3 ndertim te paligjshem
192 Shtet 8310 2/26 Truall       900.00 900 0.00 0.00                – 0.00 0.00
193 Shtet 8310 2/589 Truall    1,311.00 135 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fadil Sali Hyseni dhe ka nje ndertim te paligjshem
194 Shtet 8310 2/592 Truall    1,479.00 300 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fatmir Fran Hasani dhe ka nje ndertim pa leje
195 Nazmi Ibrahim Zhguni 2884 266/6 Truall       500.00 10.5 3,560.00 37,380.00                – 0.00 37,380.00
196 Nazmi Ibrahim Zhguni 2884 267/3 Truall + Ndërtesë       500.00 432.2 3,560.00 1,538,632.00                – 178.2 178.2 52,000.00 9,266,400.00 10,805,032.00
197 Mahmut Fadil Shehu 2884 265/4 Truall + Ndërtesë       416.70 349.3 3,560.00 1,243,508.00                – 138.9 138.9 52,000.00 7,222,800.00 8,466,308.00
198 Altin Hasan Boshku 2884 294/9 Arë+Truall+Ndërtesë       450.00 350 3,560.00 1,246,000.00 100.00 100 448    44,800.00 455.5 455.5 52,000.00 23,686,000.00 24,976,800.00
199 Nexhmedin Nafiz Metallari 2884 305/9 Truall + Ndërtesë       425.50 425.5 3,560.00 1,514,780.00                – 90.30 90.3 52,000.00 4,695,600.00 6,210,380.00
200 Ruzhdi Nafiz Metallari 2884 305/16 Truall + Ndërtesë       253.80 253.8 3,560.00 903,528.00                – 95.30 95.3 52,000.00 4,955,600.00 5,859,128.00 Mbi pasurinë është vendosur hipotekë ligjore.
201 Pashie
Sadik
Abdulla
Isak
Allaraj
Allaraj
2884 305/4-ND1 Ndërtesë 0.00                – 140 140 52,000.00 7,280,000.00 7,280,000.00 Ndërtesa ngrihet mbi truallin me nr. pasurie 305/4. Mbi pasurinë është vendosur hipotekë ligjore.
202 Kujtim Mehdi Krrashi 2884 305/11 Truall + Ndërtesë       278.00 142.5 3,560.00 507,300.00                – 176.6 176.60 52,000.00 9,183,200.00 9,690,500.00
203 Ramiz
Zylfi
Zylfi
Hysni
Allaraj
Allaraj
2884 240/8-ND Ndërtesë 0.00                – 116.20 116.20 52,000.00 6,042,400.00 6,042,400.00 Vendoset hipotek ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit per truallin prane Aluiznit
204 Esat Rasim Allaraj 2884 240/7 Truall       500.00 500 3,560.00 1,780,000.00                – 178.40 178.40 52,000.00 9,276,800.00 11,056,800.00 nuk ka seksionin D dhe E
205 Artan Mehdi Allaraj 2884 240/5 Truall       500.00 446.2 3,560.00 1,588,472.00                – 0.00 1,588,472.00 Mbi kete pasuri ndodhet godine banimi me sip 100 m2 ne fazen karabina
perfituar me leje legalizimi nr 70206239 dt 17.12.2016
206 Nikolin,
Albana
Mark,
Jonuz
Gjinaj 2884 240/17 Truall + Ndërtesë       446.70 307.2 3,560.00 1,093,632.00                – 171.9 171.90 52,000.00 8,938,800.00 10,032,432.00
207 Mehdi Fiqiri Daci 2884 33/4 Arë+Truall+Ndërtesë       840.00 6.3 3,560.00 22,428.00                – 117.70 117.70 52,000.00 6,120,400.00 6,142,828.00
208 Lulezim Xhemal Hyseni 2884 32/8 Arë+Truall+Ndërtesë       500.00 399 3,560.00 1,420,440.00                – 109.90 109.90 52,000.00 5,714,800.00 7,135,240.00
209 Shaqir,
Xhevahire,
Hasan
Hasan, Semedi, Shaqir Hasa 2884 31/3-ND  Ndërtesë       163.30 0.00                – 466.5 466.50 52,000.00 24,258,000.00 24,258,000.00 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit per truallin prane ALUIZNI-t
210 Festim Lutfi Balla 2884 20/6 Arë+Truall+Ndërtesë       275.00 95 3,560.00 338,200.00                – 267.20 267.20 52,000.00 13,894,400.00 14,232,600.00
211 Nikoll
Mark
Ndue
Nikoll
Zefi
Zefi
2884 14/1 Truall       432.20 295 3,560.00 1,050,200.00                – 435.40 435.40 13,273,713.00 201.40 201.40 52,000.00 10,472,800.00 24,796,713.00
212 Elmira Hashim Ndreu 1066 985/8 Truall + Ndërtesë       500.00 290 3,560.00 1,032,400.00                – 792.4 792.4 20,957,921.95 683.60 683.60 52,000.00 35,547,200.00 57,537,521.95
213 Flutura Sali Hysa 1066 985/9 Truall + Ndërtesë       338.30 338.3 3,560.00 1,204,348.00                – 143.00 143.00 52,000.00 7,436,000.00 8,640,348.00
214 Mal Rexhep Dardha 1066 985/10 Truall + Ndërtesë       472.40 425.7 3,560.00 1,515,492.00                – 30.5 30.5 792,177.30 188.1 188.10 52,000.00 9,781,200.00 12,088,869.30
215 Bledian,
Besmir,
Taqi
Razim
Razim
Razim
Veliasi
Veliasi
Veliasi
1066 985/7 Truall + Ndërtesë       410.80 154 3,560.00 548,240.00                – 133.4 133.4 3,039,850.95 188.10 291.20 52,000.00 15,142,400.00 18,730,490.95
216 Kujtim Hajdar Cahani 1066 985/11 Truall + Ndërtesë       390.20 390.2 3,560.00 1,389,112.00                – 148.20 148.20 52,000.00 7,706,400.00 9,095,512.00
217 Nebi Hasan Domi 1066 288/2 Truall + Ndërtesë       369.40 369.4 3,560.00 1,315,064.00                – 131.10 131.10 52,000.00 6,817,200.00 8,132,264.00
218 Kastriot Baftjar Belishta 1066 985/14 Truall + Ndërtesë       152.90 138 3,560.00 491,280.00                – 76.40 76.40 52,000.00 3,972,800.00 4,464,080.00
219 Selman Halit Lataj 1066 262-Nd Ndërtesë 0.00                – 81.90 81.90 52,000.00 4,258,800.00 4,258,800.00 Pasuria bllokohet nga drejtoria e Aluiznit Kamez-Vore
220 Jetnor Ymer Zenunllari 1066 263/3 Truall + Ndërtesë       264.00 264 3,560.00 939,840.00                – 84.00 84.00 52,000.00 4,368,000.00 5,307,840.00
221 Agim Hasim Çakmashi 1066 263/1 Truall + Ndërtesë       117.20 117.2 3,560.00 417,232.00                – 136.40 136.40 52,000.00 7,092,800.00 7,510,032.00
222 Petrit Zyfer Hamolli 1066 265/2 Truall + Ndërtesë       481.20 150 3,560.00 534,000.00                – 108.97 108.97 52,000.00 5,666,440.00 6,200,440.00
223 Shpetim Hekuran Sallo 1066 240 Truall + Ndërtesë       307.50 307.5 3,560.00 1,094,700.00                – 194.40 194.40 52,000.00 10,108,800.00 11,203,500.00
224 Leonard,
Taulant,
Remzi
Shpëtim, Remzi,
Sabri
Sallo, Çaushllari, Caushllari 1066 239/1-Nd Ndërtesë 0.00                – 475.5 475.5 15,643,587.00 608.00 608.00 52,000.00 31,616,000.00 47,259,587.00 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit per truallin
225 Edmont Nazmi Pere 1066 237/31 Truall + Ndërtesë       255.60 253.5 3,560.00 902,460.00                – 253.50 253.50 52,000.00 13,182,000.00 14,084,460.00
226 Mehmet Ramadan Muçka 1066 236/12 Truall + Ndërtesë       246.60 246 3,560.00 875,760.00                – 204.00 204.00 52,000.00 10,608,000.00 11,483,760.00
227 Gentjan Abaz Qesari 1066 236/9 Truall + Ndërtesë       238.50 238.5 3,560.00 849,060.00                – 88.20 88.20 52,000.00 4,586,400.00 5,435,460.00 Vendoset kufizim deri ne shlyerjen e takses se ndikimit ne infrastrukture (per lejen e legalalizimit)
228 Ylli Ibrahim Metolli 1066 221/9-Nd Ndërtesë 0.00                – 110.50 110.50 52,000.00 5,746,000.00 5,746,000.00 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit per truallin prane ALUIZNI-t
kjo ndertese ndodhet mbi pasurine nr 221/9 vol 15fq37 zk 1066
229 Ylli Ibrahim Metolli 1066 221/9 Nd1 Ndërtesë 0.00                – 20.50 20.50 52,000.00 1,066,000.00 1,066,000.00 Vendoset hipoteka ligjore deri ne shlyerjen e detyrimit per truallin prane ALUIZNI-t
230 Astrit Petrit Basha 1066 220/1 Truall + Ndërtesë       350.80 58.3 3,560.00 207,548.00                – 208.00 208.40 52,000.00 10,836,800.00 11,044,348.00
231 Mehmet Ramë Musaj 1066 216/8 Truall + Ndërtesë       333.70 269 3,560.00 957,640.00                – 577.30 577.30 52,000.00 30,019,600.00 30,977,240.00
232 Behar Qamil Beqiraj 1066 1156/2 Truall + Ndërtesë       496.40 102.1 3,560.00 363,476.00                – 335.95 335.95 52,000.00 17,469,400.00 17,832,876.00
233 Shtet 8120 2/610 Truall       153.11 96 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Shpetim
234 Shtet 8120 2/609 Truall       237.19 153 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Lumturi Gici
235 PPV 8120 2/608 Truall + Ndërtesë       140.56 50 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Agim Ahmet Xhanbazi
236 Shtet 8120 2/58 Truall       277.69 178 0.00 0.00                – 0.00 0.00
237 PPV 8120 2/779 Truall       311.39 39.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Idriz Ramadan Krasniqi
238 Shtet 8120 2/887 Truall       192.43 161.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00
239 PPV 8120 2/607 Truall + Ndërtesë       173.67 80.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Mersin Ahmet Tushe
240 PPV 8120 2/606 Truall + Ndërtesë       107.77 96 0.00 0.00                – 0.00 0.00
241 PPV 8120 2/604 Truall + Ndërtesë       288.03 7 0.00 0.00                – 0.00 0.00
242 PPV 8120 2/792 Truall       655.61 136 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Njohur bashkepronar Haxhi Pellumbi, ka 1 ndertim pa leje
243 Shtet 8120 3/1 Truall    7,550.21 2454 0.00 0.00                – 0.00 0.00
244 Shtet 8120 3/4 Truall    7,560.87 1582.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00
245 Rino Beqir Jonay 8120 3/436 Truall + Ndërtesë  32,690.00 2896 29,106.00 84,290,976.00                – 0.00 84,290,976.00 Mbi kete truall gjenden ndertesat Nr. 3/446nd, 3/447nd, 3/449nd, 3/450nd dhe 3/451nd zk 8120. Trualli me qera. Kufizim, mungon dokumentacioni ne arkive
246 Xhevair Hasan Popshini 8120 3/7 Truall + Ndërtesë       189.70 29.4 29,106.00 855,716.40                – 114.06 114.06 81,666.61 9,314,893.54 10,170,609.94
247 PPV 8120 3/12 Truall       636.65 639 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Seit Ibrahim Allushi
248 Nishat Ibrahim Allushi 8120 3/13 Truall + Ndërtesë       162.10 131.8 29,106.00 3,836,170.80                – 75.60 75.60 81,666.61 6,173,995.72 10,010,166.52
249 Sinan Imer Hida 8120 3/453 Truall + Ndërtesë       164.65 134.5 29,106.00 3,914,757.00                – 80.40 80.40 81,666.61 6,565,995.44 10,480,752.44
250 PPV 8120 3/454 Truall       140.02 140 0.00 0.00                – 0.00 0.00
251 PPV 8120 3/14 Truall + Ndërtesë       130.33 73 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Nishat Ibrahim Allushi
252 PPV 8120 3/205 Truall + Ndërtesë       413.56 391 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Mersin Ahmet Tushe
253 PPV 8120 3/18 Truall + Ndërtesë       685.27 342 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Xhelal Ymer Hida
254 PPV 8120 3/15 Truall + Ndërtesë       269.33 70 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Idriz Ramazan Krasniqi
255 PPV 8120 3/17 Truall + Ndërtesë       538.18 358.1 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Afrim Sulejman Veseli
256 PPV 8120 3/16 Truall + Ndërtesë       140.76 63 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Agim Ahmet Xhanbazi
257 Ruzhdi
Islam
Nazif
Nazif
Lumi
Lumi
8120 3/459 Truall + Ndërtesë       299.80 127.7 29,106.00 3,716,836.20                – 267.00 267.00 81,666.61 21,804,984.87 25,521,821.07
258 PPV 8120 3/460 Truall       458.73 125.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00
259 PPV 8120 3/204 Truall + Ndërtesë    1,142.39 665 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Ka 2 ndertime pa leje. Posedues Besnik Qemal Orgji
260 PPV 8120 3/470 Truall    1,285.24 50 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi kete pasuri ngrihet ndertesa me nr 3/149/nd vol.60 fq.12
261 Besim Kapllan Aruçi 8120 3/23 Truall       301.80 2 29,106.00 58,212.00                – 0.00 58,212.00
262 PPV 8120 3/26 Truall + Ndërtesë       306.35 282 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Ashim Qemal Orgji
263 PPV 8120 3/27 Truall + Ndërtesë       255.63 252 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Pellumb Dalip Demiri
264 PPV 8120 3/29 Truall       565.59 514 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Ka 5 ndertime pa leje. Posedues Dalip Karamani
265 PPV 8120 3/28 Truall + Ndërtesë       102.53 69 0.00 0.00                – 0.00 0.00
266 Shtet 8120 3/141 Truall         20.65 20.65 0.00 0.00                – 0.00 0.00
267 Drita Preng Lalaj 8120 3/432 Truall + Ndërtesë       124.30 86.1 29,106.00 2,506,026.60                – 95.5 94.5 81,666.61 7,717,494.65 10,223,521.25 leje leg per godine banimi një kat
268 Emiljano Preng Legisi 8120 3/428 Truall + Ndërtesë       176.80 136.4 29,106.00 3,970,058.40                – 185.5 185.5 81,666.61 15,149,156.16 19,119,214.56 leje leg per godine banimi dy kat
269 PPV 8120 3/30 Truall + Ndërtesë       255.86 255.8 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Avdi Tahir Xhediku
270 PPV 8120 3/33 Truall + Ndërtesë       469.46 397 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Tonin Nikoll Gjomarku
271 PPV 8120 4/152 Truall + Ndërtesë    1,071.46 848.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Simon Dod Lleshi
272 PPV 8120 4/462 Truall + Ndërtesë       210.24 139 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Rifat Hasan Duko
273 PPV 8120 4/463 Truall       548.51 530 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Ferdinand Lleshi
274 PPV 8120 4/153 Truall + Ndërtesë       812.41 292 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Gëzim Feta Koçi
275 PPV 8120 4/154 Truall + Ndërtesë    2,239.76 480 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi ktë truall ndodhen pasuritë nr.4/154/nd.Posedues Selman Gafur Karasani.
276 PPV 8120 4/464 Truall    1,294.89 1081 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Mbi ktë truall ndodhen pasuritë nr.4/155-nd dhe nr.4/156-nd, si dhe dy ndërtime pa leje.
277 Shtet 8120 4/206 Truall       854.95 587 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Ka 1 ndertim pa leje
278 Bashkëpronarët Sota 8120 4/670 Truall       253.30 2.6 29,106.00 75,675.60                – 0.00 75,675.60
279 PPV 8120 4/671 Truall       537.02 210 0.00 0.00                – 0.00 0.00
280 Shtet 8120 4/478 Truall       597.13 331 0.00 0.00                – 0.00 0.00
281 PPV 8120 4/477 Truall         67.00 54 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedues Sadik Rustem Hakorja
282 Myfit Duro 8120 5/672 Truall           3.20 3.2 29,106.00 93,139.20                – 0.00 93,139.20 në terren është rrugë
283 Myfit Duro 8120 5/673 Truall         64.30 31 29,106.00 902,286.00                – 0.00 902,286.00 ne terren eshte trotuar
284 Shtet 8120 5/63 Truall       187.70 47.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Ka 1 ndertim pa leje
285 Demir Mexhit Haka 8120 5/830 Truall         75.00 55.6 29,106.00 1,618,293.60                – 0.00 1,618,293.60
286 Bashkëpronarët
Haka
8120 5/829 Truall         75.00 75 29,106.00 2,182,950.00                – 0.00 2,182,950.00
287 Bukurosh Lleshi 8120 5/670 Truall         27.00 27 29,106.00 785,862.00                – 0.00 785,862.00 ne terren është trotuar
288 Bukurosh Lleshi 8120 5/671 Truall       193.00 193 29,106.00 5,617,458.00                – 0.00 5,617,458.00
289 Shtet 8120 5/500 Truall         30.28 30.2 0.00 0.00                – 0.00 0.00
290 Bashkëpronarët
Liçi dhe Hoxha
8120 5/339 Truall         80.00 80 29,106.00 2,328,480.00                – 0.00 2,328,480.00
291 Shtet 8120 5/1 Truall       122.36 122.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00
292 Shtet 8120 5/66 Truall + Ndërtesë       348.33 193 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Posedon Dali osman Shehu
293 Shtet 8120 5/573 Truall + Ndërtesë       325.75 36 0.00 0.00                – 0.00 0.00
294 Shtet 8120 5/67 Truall + Ndërtesë       216.39 60 0.00 0.00                – 0.00 0.00
295 Shtet 8120 5/68 Truall + Ndërtesë       179.24 36 0.00 0.00                – 0.00 0.00
296 Shtet 8120 5/69 Truall + Ndërtesë       396.81 9 0.00 0.00                – 0.00 0.00
297 Shtet 8120 5/597 Truall       651.56 262 0.00 0.00                – 0.00 0.00
298 Shtet 8120 5/595 Truall    1,419.35 40 0.00 0.00                – 0.00 0.00
299 Shtet 8120 5/154 Truall    1,356.52 15 0.00 0.00                – 0.00 0.00
300 Shtet 8120 5/156 Truall       255.26 78 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Okupues Fari Bode
301 Shtet 8120 5/155 Truall + Ndërtesë       875.71 725 0.00 0.00                – 0.00 0.00 e okupuar
302 Shtet 8120 5/598 Truall + Ndërtesë       766.52 493.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Okupues Shefqet Mema
303 Shtet 8120 5/616 Truall + Ndërtesë       239.24 14 0.00 0.00                – 0.00 0.00
304 Shtet 8120 5/215 Truall + Ndërtesë       237.00 44.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00
305 Shtet 8120 5/618 Truall + Ndërtesë       353.65 317.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00
306 Nuri Abedin Selimaj 8120 5/409 Truall + Ndërtesë       196.01 196.01 29,106.00 5,705,067.06                – 316.5 316.5 81,666.61 25,847,482.07 31,552,549.13
307 Shtet 8120 5/216 Truall       512.05 445 0.00 0.00                – 0.00 0.00
308 Shtet 8120 5/217 Truall       960.49 85 0.00 0.00                – 0.00 0.00
309 Shtet 8120 5/619 Truall       320.01 209 0.00 0.00                – 0.00 0.00
310 Shtet 8120 5/224 Truall + Ndërtesë  26,410.02 7895 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Në administrim të Min. së Bujqësisë,
311 Bashkëpronarët
Kokonozi, Uznova, Shatku, Pocesta
8120 5/336 Truall  12,011.70 6089.6 29,106.00 177,243,897.60                – 0.00 177,243,897.60 Mbi ktë truall ndodhen një ndërtime pa leje. Ka mbivendosje.
312 Shtet 8120 5/225 Truall  19,780.04 584 0.00 0.00                – 0.00 0.00
313 Dashamir Rakip Doçi 8120 5/330 Truall         47.00 2.8 29,106.00 81,496.80                – 0.00 81,496.80 Regjistruar leje zhvillimore
314 PPV 8120 5/776 Truall         67.14 40 0.00 0.00                – 0.00 0.00
315 Pal Gjon Prela 8120 5/630 Truall + Ndërtesë       399.00 45.6 29,106.00 1,327,233.60                – 0.00 1,327,233.60
316 Shefqet Zenel Durmishi 8120 5/774 Truall + Ndërtesë       233.00 17.6 29,106.00 512,265.60                – 0.00 512,265.60
317 Bashkepronaret Kaca 8120 5/273 Truall    1,060.00 23.5 29,106.00 683,991.00                – 0.00 683,991.00 Mbi kete pasuri pozicionohet ndertesa Nr. 5/926-Nd vol. 63 fq 120
318 Mustafa Ibrahim Avdiu 8110 7/66 Truall 410.50 216.2 23,703.00 5,124,588.60                – 0.00 5,124,588.60 proçes konfirmimi nga ASHK
319 Bashkepronaret Ndroqi,
Basha, Myderizi,
Kruetani, Myftiu,
Kokonozi
8110 5/477 Truall    1,579.00 181.3 23,703.00 4,297,353.90                – 0.00 4,297,353.90 proçes konfirmimi nga ASHK
320 Shtet 8110 5/41 Truall       419.30 159 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
321 Shtet 8110 5/43 Truall       534.10 534 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fatmir Duka ka nje ndertim te paligjshem,proçes konfirmimi nga ASHK
322 Shtet 8110 5/42 Truall       231.20 214 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Besnik Sabri Hoxha ka dy ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
323 Shtet 8110 5/44 Truall    1,131.00 351 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Z. Hatergjonaj, proçes konfirmimi nga ASHK
324 Shtet 8110 5/53 Truall       427.00 191 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Shyqyri Rexhep Bami, proçes konfirmimi nga ASHK
325 Shtet 8110 5/54 Truall       380.80 275 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fluturim Bajram Krafmani ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
326 Shtet 8110 5/55 Truall       298.60 350 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Dragush Tomorr Shkembi ka nje ndertim te paligjshem,proçes konfirmimi nga ASHK
327 Shtet 8110 5/58 Truall       630.20 630 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar ngaMiftar Hamit Kolmili ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
328 Shtet 8110 5/57 Truall       882.00 417 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Arben Gafur Karasani ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
329 Shtet 8110 5/329 Truall       709.00 324 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Arben Gafur Karasani ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
330 Shtet 8110 5/553 Truall       537.10 533 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
331 Shtet 8110 5/60 Truall       652.20 454.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Besnik Bari Kamberaju ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
332 Shtet 8110 5/61 Truall       736.80 712.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Skender Shaqo Kamberaj ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
333 Shtet 8110 5/62 Truall       335.20 285 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Avni Hasan Misku ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
334 Shtet 8110 5/330 Truall       488.60 484 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Bilal Shaqir Gurra ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
335 Shtet 8110 5/63 Truall       356.70 356 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Hamit Shaqir Gurra ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
336 Shtet 8110 5/397 Truall       325.80 283 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Ramazan Shaqir Gurra ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
337 Shtet 8110 7/340 Truall       124.00 35.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Agim Fadil Dervishi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
338 Shtet 8110 7/28 Truall       644.00 109 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Dashmir Ibrahim Bali ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
339 Shtet 8110 7/29 Truall       412.00 392 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Leonard Shefqet Allushi ka dy ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
340 Shtet 8110 7/33 Truall       713.00 697 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Altin Shefqet Allushi, proçes konfirmimi nga ASHK
341 Shtet 8110 7/314 Truall       857.00 223 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Luftie Islam Shima,proçes konfirmimi nga ASHK
342 Shtet 8110 7/315 Truall       361.00 361 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Xhevit Bajram Markia, Gezim Bajram Markia, Lufti Bajram Merkia
ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
343 Shtet 8110 7/32 Truall    1,311.00 717 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar, proçes konfirmimi nga ASHK
344 Shtet 8110 7/31 Truall    1,062.00 16.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Luftie Islam Shima ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
345 Shtet 8110 7/359 Truall           6.30 6.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fadil Selim Kasa ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
346 Shtet 8110 7/317 Truall       254.00 254 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Tahir Sabri Cani ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
347 Shtet 8110 7/318 Truall       335.00 321 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
348 Shtet 8110 7/320 Truall       332.00 332 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Qamil Sherif Prenci ka nje ndertim te paligjshem,proçes konfirmimi nga ASHK
349 Isuf Polici 8110 7/37 Truall       353.00 311.3 29,106.00 9,060,697.80                – 0.00 9,060,697.80 Kjo pasuri eshte okupuar nga Viktor Ramadan Gjolena ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
350 Shtet 8110 7/322 Truall       311.00 311 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Dervish Ramadan Gjolena ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
351 Shtet 8110 7/34 Truall       303.00 303 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Mefail Novruz Trimi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
352 Shtet 8110 7/36 Truall       380.00 369 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Kastriot Osman Markia, proçes konfirmimi nga ASHK
353 Shtet 8110 7/35 Truall       149.00 149 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Esat Ramazan Disha, proçes konfirmimi nga ASHK
354 Shtet 8110 7/404 Truall       210.00 210 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Esat Ramazan Dishi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
355 Shtet 8110 7/43 Truall       376.00 33 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Medi Agim Kaca ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
356 Shtet 8110 7/301 Truall       400.00 387 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
357 Shtet 8110 7/323 Truall       345.00 29 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Besim Dalip Truka ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
358 Shtet 8110 7/300 Truall       164.00 134 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Nezir Sejdin Shehi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
359 Shtet 8110 7/44 Truall       578.00 564 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Bajra Shaban Ndregjoni ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
360 Shtet 8110 7/402 Truall       153.00 153 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Zyber Sejdin Shehi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
361 Shtet 8110 7/46 Truall       224.00 168.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Baftiar Ramadan Cenaj ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
362 Shtet 8110 7/45 Truall       235.00 149 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Nuri Ramazan Tufa (Tafa) ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
363 Artan Cakmashi 8110 7/48 Truall       109.00 109 23,703.00 2,583,627.00                – 0.00 2,583,627.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Osman Hasan Manreka ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
364 Shtet 8110 7/49 Truall       238.00 128 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Llan Destan Lasku ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
365 Shtet 8110 7/325 Truall       210.00 123.5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Bilal Llan Lasku ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
366 Shtet 8110 7/351 Truall         15.90 15.9 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
367 Shtet 8110 7/70 Truall       366.00 328 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Murat Ymer Basha ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
368 Shtet 8110 7/72 Truall       164.00 69 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Marina Enrik Bylyku ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
369 Shtet 8110 7/74 Truall       288.00 257 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Viktor Zef Matoshi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
370 Shtet 8110 7/381 Truall       162.00 162 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Dil Hysen Matoshi ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
371 Shtet 8110 7/69 Truall       376.00 215 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sinan Taf Lasku ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
372 Shtet 8110 7/386 Truall         28.00 28 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
373 Shtet 8110 7/383 Truall         47.70 1.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00 proçes konfirmimi nga ASHK
374 Shtet 8110 7/321 Truall       791.00 666 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Fadil Hajdar Gjolena ka nje ndertim te paligjshem, proçes konfirmimi nga ASHK
375 Shtet 8170 3/681 Truall       145.00 90.3 0.00 0.00                – 0.00 0.00
376 Engjellushe
Eva
Sokol
Ali
Grigor
Grigor
Loli 8170 3/97 Truall       225.00 3.8 32,878.00 124,936.40                – 0.00 124,936.40
377 Shtet 8170 3/571 Truall         42.00 3 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Hysen Myrtezai, ka nje ndertim pa leje,
378 Shtet 8170 3/98 Truall       570.00 5 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Agim Hysen Myrtezai, ka dy ndertim pa leje,
379 Bp Matja, Shijaku,
Merepeza, Kokonozi, Mancja, Hoxha,
Dervishi, Hoti, Kojnara
8170 3/1110 Truall    5,674.00 185.8 32,878.00 6,108,732.40                – 0.00 6,108,732.40 Mbi kete truall eshte rregjistruar ne baze te L.Leg, ndertesa me Nr. Pas 3/895 Vol.25 fq 34 zk 8170,
380 Zef Pjeter Bala 8170 3/430 Truall + Ndërtesë       300.00 117.8 32,878.00 3,873,028.40                – 200 200   8,622,381.20 0.00 12,495,409.60 proçes konfirmimi nga ASHK
381 Shtet 8170 3/137 Truall         19.00 19 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Engjell Mazreku ka nje ndertim pa leje,
382 Bashkepronaret Kokonozi,
Kojnara,
Merepeza,
Dervishi, Hoxha,
Mancja, Matja,
Naxhaku, Shijaku
8170 3/268 Truall    2,465.00 218.9 32,878.00 7,196,994.20                – 0.00 7,196,994.20 Ndalon veprimet mbi pasurine me afat
deri ne zgjidhjen e problemit te krijuar nga regjistrimi I parregullt ne sistemin hipotekor
383 Engjell Mazreku 8170 3/859/ND Ndërtesë 0.00                – 205 146.9   4,172,585.53 0.00 4,172,585.53
384 Shtet 8170 3/902 Truall         77.70 46.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00
385 Shtet 8170 3/140 Truall    7,762.80 257.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00
386 Shtet 8170 3/162 Truall       148.00 11 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Durim Qemal Lela ,
387 Durim
Dritan
Qemal
Qemal
Çela
Çela
8170 3/601 Truall       500.00 19.6 32,878.00 644,408.80                – 0.00 644,408.80
388 Bp Matja, Shijaku,
Naxhaku, Kokonozi,
Mançja, Hoxha, Dervishi,
Hoti, Kojnara
8170 3/1039 Truall    9,107.00 2549.3 32,878.00 83,815,885.40                – 0.00 83,815,885.40
389 Shtet 8170 3/669 Truall         24.00 24 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sulejman Kalem Kurti ka nje ndertim pa leje
390 Shtet 8170 3/670 Truall         54.00 37 0.00 0.00                – 0.00 0.00
391 Bp Matja, Shijaku,
Naxhaku, Kokonozi, Mançja,
Hoxha, Dervishi, Hoti,
Kojnara
8170 3/945 Truall    3,850.00 730 32,878.00 24,000,940.00                – 0.00 24,000,940.00
392 Shtet 8170 3/668 Truall 45.00 17 0.00 0.00                – 0.00 0.00
393 Shtet 8170 3/207 Truall 12 12 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Bajram Mustafa Myftari
394 Bp Matja, Shijaku,
Naxhaku, Kokonozi, Mançja, Hoxha,
Dervishi, Hoti, Kojnara
8170 3/1047 Truall    2,704.20 687.7 32,878.00 22,610,200.60                – 0.00 22,610,200.60 mbi kete truall pozicionohet ND me Nr.Pas 3/196-ND, Vol 33 fq 65 ZK 8170, ne pronesi Hamdi Doka
395 Shtet 8170 3/208 Truall         12.00 12 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Mentar Irfan Malushi
396 Shtet 8170 3/211 Truall       313.00 295.6 0.00 0.00                – 0.00 0.00
397 Fatmire
Leonora
Vjollca
Yzeir
Alketa
Eglantina
Brunilda
Klodjan
Bajame
Resul
Fatmir
Fatmire
Fatmir
Fatmir
Fatmir
Fatmir
Fatmir
Fatmir
Qato
Laze
Zere
Qato
Domi
Spanos
Bejko
Qato
Çela
8170 3/766 Truall + Ndërtesë       299.10 252.7 32,878.00 8,308,270.60                – 302.7 95,396.64 28,876,562.93 37,184,833.53 Pasuria rivleresohet ne shumen 27.995.809 leke. Ky rregjistrim eshte I vlefshem deri ne kryerjen e nje transaksioni mbi pasurine e rivleresuar. Ne proces rikonfirmimi (trajtur per faze publikimi)
398 Shtet 8170 3/724 Truall           7.00 7 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Njazi Ismail Laze
399 Shtet 8170 3/219 Truall         14.00 14 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Njazi Ismail Laze, ka nje ndertim pa leje
400 Sulejman Kokonozi 8170 3/839 Truall    1,412.60 68.8 32,878.00 2,262,006.40                – 0.00 2,262,006.40
401 Shtet 8170 3/611 Truall 15 15 0.00 0.00                – 0.00 0.00
402 Shtet 8170 3/714 Truall 9 9 0.00 0.00                – 0.00 0.00
403 Shtet 8170 3/607 Truall 388 53.4 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar
404 Agim Hamit Lena 8170 3/1042 Truall + Ndërtesë       281.20 84.2 32,878.00 2,768,327.60                – 118 118 95,396.64 11,256,803.52 14,025,131.12
405 Shtet 8170 3/605 Truall 169 105 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte e okupuar nga Fiqiri Ali keci, ka nje ndertim pa leje
406 Shtet 8170 3/163 Truall 51.00 51 0.00 0.00                – 0.00 0.00
407 Hamit Velo Allka 8170 3/160 Truall    1,167.00 692.7 32,878.00 22,774,590.60                – 0.00 22,774,590.60
408 Shtet 8170 3/159 Truall 443.00 371 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Pandeli Mico Kolagji ka nje ndertim pa leje
409 Shtet 8170 3/154 Truall 496.00 480 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar ngaEsma Haxhi Tallaku ka nje ndertim pa leje
410 Shtet 8170 3/586 Truall 22.00 22 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sadete Haxhi Kullolli ka nje ndertim pa leje
411 Shtet 8170 3/153 Truall 287.00 287 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Artan Rrahim Kullolli ka nje ndertim pa leje
412 Shtet 8170 3/152 Truall 194.00 194 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Sulejman Kalem Kurti ka nje ndertim pa leje
413 Shtet 8170 3/588 Truall 348.00 348 0.00 0.00                – 0.00 0.00 Kjo pasuri eshte okupuar nga Xheladin Kalem Kurti
414 Shtet 8170 3/589 Truall 266 266 0.00 0.00                – 0.00 0.00
415 Agron Riza Kolasi 8170 3/1008 Truall + Ndërtesë       165.90 80.2 32,878.00 2,636,815.60                – 342.70 342.70 95,396.64 32,692,428.53 35,329,244.13
416 Shhtet 8170 3/1007 Truall 16.00 16 0.00 0.00                – 0.00 0.00
417 Dritan
Dashnor
Qamil Hajdëraj 8170 3/221 Truall + Ndërtesë       275.90 8.1 32,878.00 266,311.80                – 0.00 266,311.80
418 Shtet 8170 3/380 Truall           9.70 9.7 0.00 0.00                – 0.00 0.00
419 Ferit Teki Qato 8170 3/381 Truall + Ndërtesë       215.30 160.6 32,878.00 5,280,206.80                – 91.5 95,396.64 8,728,792.56 14,008,999.36
420 Njazi Ismail Laze 8170 3/723 Truall + Ndërtesë       293.70 293.7 32,878.00 9,656,268.60                – 224 95,396.64 21,368,847.36 31,025,115.96
421 Shtet 8170 3/222 Truall    2,064.00 360.2 0.00 0.00                – 0.00 0.00 kjo pasuri eshte okupuar nga :
Tom Gjon Valbona, ka nje ndertim pa leje
422 Billi Al Sh.p.k 8310 10/366-N1 Njësi 0.00                – 243.80 243.80 11,425,430.00 0.00 11,425,430.00 Bllokohet ne favor te Union Bank Sh.a per shumen 300.000 Euro
423 Elis Fadil Cenaj 8310 10/366+1-1 Apartament 0.00                – 116.90 116.90 96,753.41 11,310,473.63 11,310,473.63
424 Naim Aqif Koltraka 8310 10/366+1-5 Apartament 0.00                – 89.00 89.00 96,753.41 8,611,053.49 8,611,053.49
425 Kujtim,
Shqipe
Qemal,
Hysen
Shehu 8310 10/366+1-3 Apartament 0.00                – 100.00 100.00 96,753.41 9,675,341.00 9,675,341.00
426 Xhuljano Gëzim Qeti 8310 10/366+1-2 Apartament 0.00                – 144.00 144.00 96,753.41 13,932,491.04 13,932,491.04 Pasuria bllokohet ne favor te Banka Societe Generale Albania
427 Dije File Sina 8310 10/366+1-4 Apartament 0.00                – 90.00 90.00 96,753.41 8,707,806.90 8,707,806.90
428 Edip Qamil Daçi 8310 10/348 Truall       236.00 26.5 31,219.00 827,303.50                – 0.00 827,303.50
429 Jetnor
Arben
Zenjel
Zenjel
Beqaraj
Beqaraj
8310 10/815 Truall       359.80 26.4 31,219.00 824,181.60                – 0.00 824,181.60
430 Arben Zenjel Beqaraj 8310 10/815+1-1 Apartament 0.00                – 117.3 117.3 96,753.41 11,349,174.99 11,349,174.99 trualli prej 359.8m2 ne bashkepronesi te detyrueshme te pasurive 10/815+1-1,10/815+1-2,10/815+1-3  Zk 8310
431 Jetnor Zenjel Beqaraj 8310 10/815+1-2 Apartament 0.00                – 124.52 124.52 96,753.41 12,047,734.61 12,047,734.61 trualli prej 359.8m2 ne bashkepronesi te detyrueshme te pasurive 10/815+1-1,10/815+1-2,10/815+1-3  Zk 8310
432 Arben Zenjel Beqaraj 8310 10/815+1-3 Apartament 0.00                – 124.52 124.52 96,753.41 12,047,734.61 12,047,734.61 trualli prej 359.8m2 ne bashkepronesi te detyrueshme te pasurive 10/815+1-1,10/815+1-2,10/815+1-3  Zk 8310
433 Xhemal Hazis Gaçi 8310 11/225/ND Ndërtesë 0.00                – 280 280 96,753.41 27,090,954.80 27,090,954.80
434 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926 Truall       291.00 291 31,219.00 9,084,729.00                – 0.00 9,084,729.00 ne favor te Andrea Onjea sipas Kontrates premtim shitje
435 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926-N1 Njësi 0.00                – 256.6 256.6   7,772,956.07 0.00 7,772,956.07
436 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-1 Apartament 0.00                – 67.3 67.3 96,753.41 6,511,504.49 6,511,504.49
437 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-2 Apartament 0.00                – 62.8 62.8 96,753.41 6,076,114.15 6,076,114.15
438 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-3 Apartament 0.00                – 106 106 96,753.41 10,255,861.46 10,255,861.46 ne favor te Rifan Skuka sipas kontrates premtim shitje
439 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-4 Apartament 0.00                – 82.3 82.3 96,753.41 7,962,805.64 7,962,805.64
440 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-5 Apartament 0.00                – 67.3 67.3 96,753.41 6,511,504.49 6,511,504.49
441 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-6 Apartament 0.00                – 62.8 62.8 96,753.41 6,076,114.15 6,076,114.15 ne favor te Rifan Skuka sipas kontrates premtim shitje
442 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-7 Apartament 0.00                – 106 106 96,753.41 10,255,861.46 10,255,861.46
443 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-8 Apartament 0.00                – 82.3 82.3 96,753.41 7,962,805.64 7,962,805.64
444 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-9 Apartament 0.00                – 67.3 67.3 96,753.41 6,511,504.49 6,511,504.49
445 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-10 Apartament 0.00                – 62.8 62.8 96,753.41 6,076,114.15 6,076,114.15
446 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-11 Apartament 0.00                – 106 106 96,753.41 10,255,861.46 10,255,861.46
447 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-12 Apartament 0.00                – 82.3 82.3 96,753.41 7,962,805.64 7,962,805.64
448 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-13 Apartament 0.00                – 67.3 67.3 96,753.41 6,511,504.49 6,511,504.49
449 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-14 Apartament 0.00                – 62.8 62.8 96,753.41 6,076,114.15 6,076,114.15
450 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-15 Apartament 0.00                – 106 106 96,753.41 10,255,861.46 10,255,861.46 ne favor te Andrea Onjeta sipas kontrates premtim shitje nr 2915/986/1 dt 02.05.2012 Not. M.Toro
451 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-16 Apartament 0.00                – 82.3 82.3 96,753.41 7,962,805.64 7,962,805.64
452 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-17 Apartament 0.00                – 147 147 96,753.41 14,222,751.27 14,222,751.27
453 Koçi Tahir Tahiri 8310 10/926+1-18 Apartament 0.00                – 105.1 105.1 96,753.41 10,168,783.39 10,168,783.39
454 Sadete
Reshadije
Bilal
Fidnete
Kimete
Eduard
Selim
Hajredin
Hajredin
Hajredin
Hajredin
Hajredin
Zadeja
Zyberi
Zadeja
Zadeja
Zadeja
Zadeja
2679 440/43 Arë 0.00 655 81.6 448    36,556.80 0.00 36,556.80
455 Fiqirete Isuf Gjoni 2679 440/102 Arë 0.00 600 7.4 448      3,315.20 0.00 3,315.20
TOTALI 126196.56 1,076,770,333.66 1,355.00 189.00 1,344.00 84,672.00 5,932.20 5,857.60 ############ 22,431.88 23,315.28 10,854,429.09 1,898,142,898.26 3,122,708,499.31