Publikuar më: 27/06/2022

KËRKESË Nr. 401/7, datë 27.5.2022 PËR SHPRONËSIM DHE/OSE PËR SHKËMBIMIN E PRONËS, PËR INTERES PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim dhe/ose për shkëmbimin e pronës për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, në zonën e planifikuar për rindërtim, sipas planit të detyruar vendor, për zonën e dëmtuar pikësore, për 5 banesa kolektive në Bashkinë Durrës, miratuar me vendimin nr. 596, datë 30.9.2020, të Bashkisë Durrës.

Njësia zbatuese për këtë projekt është Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim dhe/ose për shkëmbim për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen, sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, si:

Për pasurinë e llojit “truall” është bërë bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”:

  1. Për pasuritë e llojit “ndërtesë”, me funksion jobanimi, është bërë sipas VKM-së nr. 138, datë 23.3.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, të ndryshuar, bazuar në çmimet mesatare të Entit Kombëtar të Banesave, për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit, për vitin 2016;
  2. Për pasuritë e llojit “ndërtesë”, me funksion banimi, është bërë sipas VKM-së nr. 138, datë 23.3.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, të ndryshuar, bazuar në çmimin mesatar të shitblerjeve, të 3 (tre) muajve të fundit, për zonën kadastrale nr. 8513, konfirmuar nga ASHK-ja, Drejtoria Vendore Durrës, me shkresën nr. 1496/1 prot., datë 28.3.2022.
  3. Personat që preken nga ky projekt, të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare dhe në portalin unik qeveritar për rindërtimin, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentet përkatëse pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Bashkisë Durrës, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin, duke u shprehur nëse pranojnë kalimin vullnetar të pronësisë me kushtet e ofruara.

Kërkesa për shpronësimin dhe/ose shkëmbimin e pronës për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, është me vlerë totale paraprake të kompensimit nga shpronësimi në shumën 26,582,812 (njëzet e gjashtë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë) lekë.

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

KRYETAR I KOMISIONIT TË POSAÇËM

TË SHPRONËSIMIT DHE/OSE SHKËMBIMIT

Erlis Hereni

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA PROCESI I RINDËRTIMIT NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM, SIPAS PLANIT TË DETYRUAR VENDOR, PËR ZONËN E DËMTUAR PIKËSORE, PËR 5 BANESA KOLEKTIVE, TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 596, DATË 30.9.2020, TË BASHKISË DURRËS

Nr. TË DHËNA MBI STATUSIN JURIDIK TË PASURISË  VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT Ë PASURISË Shpronësimi dhe ose shkëmbimi, sipas kreut II të VKM-së 7, datë 6.1.2020 Vlera totale për shpronësim KOMENTE
C. SEKSIONI I PASURISË A. SEKSIONI I IDENTIFIKIMIT TË PASURISË B. SEKSIONI I PËRSHKRIMIT TË PASURISË Përshkrimi i veçantë SEKSIONI D SEKSIONI E Shpronësim tokë “truall” Ndërtesë banimi (shtëpi) Ndërtesë jobanimi  Përllogaritja e masës së shpërblimit të pasurive prone private që shpronësohen
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. Pas. Vol F. Indeksi i hartës Dokumenti i pronësisë Lloji i pasurisë Sip. Totale ref (m2) Sipërfaqja e pasurisë sipas LN (m2) Sip.
(m2)
Sip. për shpronësim, sipas planit të shpronësimit – ndërtesat kolektive
(m2)
Sip. totale për shpronësim
(m2)
Çmimi (lek/m2), sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016 Vlera
(lek)
Sip. ndërt. konf. nga ASHK-Durrës
(m2)
Sip. për shpronësim sipas planit të shpronësimit – ndërtesa kolektive
(m2)
Sip. Totale për shpronësim
(m2)
Çmimi sipas shkresës së ASHK DV Durrës, nr. 1496/1 , datë 28.03.2022 Vlera
(lekë)
Sip. ndërt. konf. nga ASHK-Durrës
(m2)
Sip. për shpronësim, sipas planit të shpronësimit – ndërtesa kolektive
(m2)
Sip. totale për shpronësim
(m2)
Çmimi sipas UKM nr. 3, datë 28.12.2016 (l/m2) Vlera
(lekë)
1. PASURI PRIVAT                               507 507 507 6,559,620 214 214 214 14,712,500 218 218 218   5,310,692 26,582,812   26,582,812  
1 BESIM ABDI BAKALLI 8513 5/672 50 220 DR-HI-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 89.00   Godine banimi 1 kat   Nr. 16377 dok. datë. 01.07.2010 Vihet në H/L në favor të F.I.B Bank me K. hip. Nr. 2151/949 , datë 01.07.2010 Not. A. Spahiu.
Nr. Dok. 34253 , datë 27.03.2019 Fshihet K/Hip 16377 me Dek. Not. Nr. 706/534/1 , datë 26.03.2019
89.00 89.00 89.00  12,945 1,152,105 89.00 89.00 89.00 68,750 6,118,750           7,270,855 Me shkresën nr. 972 , datë 31.3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 7,270,855  
2 HAXHI R. KARABOJA 8513 5/673 52 157 DR-HI-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 83.10   Godinë banimi dhe shërbimi 1-katëshe     83.10 83.10 83.10  12,945 1,075,730 41.00 41.00 41.00 68,750 2,818,750 14.00 14.00 14.00  32,105 242,876 4,137,355 Me shkresën nr. 972, datë 31.3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 4,137,355 Mbështetur në informacionin e dërguar nga ASHK Durrës me shkresën nr. 1432/1, datë 17.3.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 275/3 , datë 18.03.2022, sipërfaqja e ndërtimit të objektit është 55 m2 nga të cilat 41 m2 janë banim dhe 14 m2 janë me funksion social-ekonomik.
3 KIMETE
JONIDA
  RUSHITI
PASHO
8513 5/715 61 143 DR-HI-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 28.00   Godinëë banimi 1-katëshe     28.00 28.00 28.00  12,945 362,460 28.00 28.00 28.00 68,750 1,925,000           2,287,460 Me shkresën nr. 972, datë 31.3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 2,287,460  
4 NAZMI BAHRI RUSHITI 8513 5/716 61 144 DR-HI-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 34.63         34.63 34.63 34.63 12,945 448,285 28.00 28.00 28.00 68,750 1,925,000           2,373,285 Me shkresën nr. 972, datë 31.0`3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion, në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 2,373,285 Mbështetur në informacionin e dërguar nga ASHK Durrës me shkresën nr. 1432/1, datë. 17.3.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 275/3 datë 18.3.2022, ndërtesa ka funksion banimi.
5 BLEDAR SHYQYRI VORA 8513 5/1204 79 208 DR-H.I-6.7 Kartelë e pasurisë së Paluajtshme TRUALL 272.00   Godine social-ekonomike 1 kat   Nr. dok. 00059940, datë 4.12.2015. Vihet në hipotekë ligjore në favor të Banka Societe Generale Albania sh.a., me k. hip. nr. 1744/43, datë 3.12.2015,
nr. dok. 00030897, datë 26.9.2017. Vihet në hipotekë ligjore në favor të Banka Societe Generale Albania sh.a., me k. hip. nr. 4453/1803, datë 25.9.2017
272.00 272.00 272.00  12,945 3,521,040          – 204.00 204.00 204.00  32,105 5,067,816 8,588,856 Me shkresën nr. 972, datë 31.3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 8,588,856  
6 KASTRIOT XHEMAL PRIU 8513 5/516                      –        28.00 28.00 28.00 68,750 1,925,000.00         1,925,000.00 Me shkresën nr. 972, datë 31.3.2022, FSHZH i ka kërkuar Bashkisë Durrës informacion në lidhje me propozimin për mënyrën e realizimit të shpronësimit dhe/ose shkëmbimit të pasurive private. Jemi në pritje të përgjigjes nga Bashkia Durrës. 1,925,000.00 Mbështetur në informacionin e dërguar nga ASHK Durrës me shkresën nr. 390/1, datë 7.4.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 274/1, datë 7.4.2022, objekti në pronësi të Kastriot Xhemal Priu rezulton i pajisur me leje legalizimi nr. 296604, viti 2020.
Me shkresën e ASHK Durrës nr. 390/2, datë 26.0`4.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 274/2, datë 28.0`4.2022, është dërguar leja e legalizimit nr. 296604, viti 2020, për pasurinë nr. 5/516 ZK. 8513, objekti: godinë banimi 1-katëshe dhe planimetria e katit përdhes, me sipërfaqe banimi 28 m2.
Mbështetur në shkresën e ASHK-së Durrës nr. 3272/1, datë. 16.5.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 274/4 datë 16.5.2022, funksioni i ndërtesës është banim.
2. PASURI SHTET                                                                    
1       8513 5/231 25 216 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TROTUAR 557.34         557.34                                    
2       8513 5/257 25 209 DR-HJ-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP     687.00 Nr 6
1. 21.70 m2
2. 18.54 m2
3. 24.11 m2
4. 18.79 m2
5. 32.56 m2
6. 46.60 m2
————–
162.30 m2
  Nr. dok. 9082, datë 20.7.2004 Kufizim
Ka gjashte ndertime pa leje:
Sip.:
1. 21.70 m2
2. 18.54 m2
3. 24.11 m2
4. 18.79 m2
5. 32.56 m2
6. 46.60 m2
678.00                                    
3 Ne pergjegjesi administrim: “KESH” sha     8513 5/258 8 199 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP KABINE ELEKTRIKE   18.54       18.54                   18.54                
4       8513 5/265 25 205 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   220.65       220.65                                    
5       8513 5/291 33 54 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   212.73     Pasuria është e okupuar nga Isa Ramiz Shabani. Ka nd. pa leje me sip..:
1. 45.58 m2
2.13.49 m2
3. 9.9 m2
Shuma: 59.40 m2
212.73                                    
6       8513 5/405 25 170 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TROTUAR 2,005.65         2,005.65                                    
7       8513 5/514 31 1 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   306.80     Pasuria është e okupuar nga Pellumb Fejzo Alliu. Ka NPL me sip.: 30.91 m2 306.80                                    
8       8513 5/516 29 37 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   71.94 N.P.L 45.58 M2
Posedues Lulzim Mynyr Mehmeti
  Pasuria është e okupuar nga Lulzim Mynyr Mehmeti. Në këtë truall ka një ndërtim pa leje me sip.: 45.58 m2 71.94                                    
9       8513 5/517 6 167 DR-J.K-4.5 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   57.62     Prona është e okupuar nga Sazan Fatmir Lohja. Ka një NPL me sip.: 42.80 m2 57.62                                    
10       8513 5/518 40 235 DR-J.K-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   37.76     Prona është e okupuar nga Ruzhdi Ramadan Kotrja me NPL 37.6 m2 37.76                                    
11       8513 5/519 5 142 DR-J.K-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   72.87 N.P.L 31.16 m2
4.64 m2
———
35.8 m2
Ilir Nazmi Maloku
  Prona është e okupuar nga Ilir Nazmi Maloku. Ka një NPL me sip.: 35.80 m2 72.87                                    
12       8513 5/520 4 24 DR-J.K-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   22.44     Pasuria është e okupuar nga Pal Jorgoni. Ka një ndërtim pa leje me sip.: 22.44 m2 22.44                                    
13       8513 5/521 3 151 DR-J.K-4.5 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL   27.10     Pasuria është e okupuar nga Shpetim Rifat Qershia. Ka nje ndertim pa leje me sip.: 20.85 m2 27.10                                    
14       8513 5/847 52 154 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 144.60         144.60                                    
15       8513 5/849 52 156 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 406.25         406.25                                    
16       8513 5/862 52 225 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 730.02         730.02                                    
17       8513 5/919 57 245 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 520.18         520.18                                    
18       8513 5/936 60 114 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 644.94         644.94                                    
19       8513 5/999 66 210 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 578.87         578.87                                    
20       8513 5/1008 67 148 DR-J.K-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 1,071.79   Godine   Mbi këtë truall ka ndërtime pa leje:
1. NPL N1 – 17 m2
2. NPL N2 – 17 m2
Pronar i paidentifikuar
1,071.79                                    
21       8513 5/1203 79 207 DR-H.I-6.7 Fotokopje e regjistrit – KPP TRUALL 2.38         2.38                                    
                                                           
1. Çmimi sipas VKM nr. 89, datë 3.2.2016 – Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë Çmimi (lek/m2)
  1 Truall 12,945
2. Çmimi sipas vendimit nr. 138, datë 23.3.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohet, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”.  
Mbështetur në shkresën e ASHK Durrës nr. 1496/1, datë 28.3.2022, protokolluar në FSHZH me nr. 736/1, datë 30.3.2022, çmimi mesatar i shitblerjeve për objekte banimi për tre muajt e fundit, Bashkia Durrës, për ZK 8513, është 68750 lekë/m2 Çmimi (lek/m2)
  1 Njësi banimi/ apartament 68,750
   
2. Mbështetur në shkresën e EKB nr. 3332/1, datë 27.9.2021, protokolluar në FSHZH me nr. 2904/1, datë 29.9.2021. Çmimi sipas UKM nr. 3, datë 28.12.2019, për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të banesave nga Enti kombëtar i Banesave, pre vitin 2016, çmimi është 32,105 leke/m2. Çmimi (lek/m2)  
  1 Njësi shërbimi* 32,105
   
* Për njësitë e shërbimit është zbritur amortizimi i objektit në mbështetje të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 (i përditësuar), neni 22, pika 3.