Publikuar më: 20/10/2021

Kërkese për Shpronësim, për interes publik

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Rikualifikimi urban i lulishtes panoramike pranë Lumit Devoll, blloku nr.1, Qyteti Maliq”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Maliq.

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, si dhe bazuar në vendimin nr.138, datë 23.02.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, për pasuritë e llojit “ndërtesë banimi ose jo banimi”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 858,333 (tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë.

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Kryetar

                   i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

 

      Erlis HERENI

 

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE E PRONARËVE QË PREKEN NGA ZBATIMI I PROJEKTIT
“RIKUALIFIKIMI URBAN I LULISHTES PANORAMIKE PRANË LUMIT DEVOLL, BLLOKU NR.1, QYTETI MALIQ”
Nr. PRONARI TË DHËNAT (mbi pasurinë, sipas ASHK-Korçë VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM, SIPAS LLOJIT TË PASURISË SHËNIME
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Zona Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji I pasurisë Sip. Totale (m²) “Truall” (m²) “Ndërtesë”(m²) Volumi Faqe “Ndërtesë” “Trualli” VLERA TOTALE  (lekë)
Sipërfaqja (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë)
1 Andrea Jani Bazelli, Pranvera Avni Ibo, Anesti Jani Bazelli, Andon Jani Bazelli Maliq 2573 1/120 Truall + Ndërtesë 53 53 50.4 8 120 50.4 situacion/çmimet EKB   764,258 53   1,775   94,075              858,333 Konfirmuar nga ASHK “pasuria Nr. 1/120 në rradhorët e hipotekës, figuron e regjistruar kontrata e shitblerjes me Nr. 4353 rep., Nr. 3153 Kol., datë 28.10.1996, sipas të cilës Avni Bazelli ka blerë objektin “Agjencia Maliq” , së bashku me truallin me sip. 50.4 m²”.
2 Shtet Maliq 2573 1/433 Truall 1791.6 1791.6 0 9 231 0 0 0 0 0 0 Konfirmuar nga ASHK
Vlera totale e shpronësimt në Lekë              858,333