Publikuar më: 01/03/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i segmentit të kryqëzimit “ish Kombinati “Josif Pashko”- ish “Uzina Dinamo e Re”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tiranë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, si dhe bazuar në vendimin nr. 138, datë 23.02.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, për pasuritë e llojit “ndërtesë banimi ose jo banimi”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 3,524,632.8 (tre milionë e pesëqind e njëzet e katër mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy pikë tetë) lekë.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

                                                                            DREJTORI I PËRGJITHSHËM

                                                                                                   Kryetar

                                                                    i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

 

                                                                                 Erlis HERENI

 

LISTA PARAPRAKE
                                     E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “NDËRTIMI I SEGMENTIT TË KRYQËZIMIT “ISH KOMBINATI JOSIF PASHKO”- “ISH UZINA DINAMO E RE”
NR. PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM         SHËNIME                               (Kufizime hipotekore,                                             barrë mbi pasurinë )
“TRUALL” “NDËRTESË” VLERA TOTALE   (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z.Kadastrale Nr.i pasurisë Lloji I pasurisë Sipërfaqja totale “Truall” (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë)
1 Qazim Dajlan Shaqia Tiranë 8330 1/451 Truall 127.5 127.5 63 15 220 54.6 34068        1,860,112.8 0 0                        – 1,860,112.8
2 Muhamet Rexhep Cenaliu Tiranë 8330 1/170-ND Ndërtesë 56.9 0 56.9 19 47 0 0                          – 20 83226        1,664,520.0 1,664,520.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “Përshkrimi i veçantë” ka shënimin “Nuk ka marrëdhënie me truallin . Kartela e vlefshme për blerjen e truallit”.                                             Në seksionin “D” ka shënimin “Bllokohet prona në favor të Fondit  për shumën 300000 lekë k.hip.2611/1417 date 25.09.2014 not.M.Yefi”.                                      Në seksionin “C” ka shënimin “Shteti është pronar i truallit 1/170 V.24 fq.233 mbi të cilin ndodhet ndërtesa 1/170-ND”.                                             VO:  Në lidhje me funksionin e ndërtesës bazohemi në faktin që me  shkresën nr. prot. 33851/1, datë 12.10.2018,ZVRPP Tiranë ka sjell vendim  gjykate ku gjejme funksionin e ndertesës që është banesë.
3 Shtet Tiranë 8330 1/740 Truall 145 145 0 22 151 139 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z.Bedri Beqir Halili. Ka një ndertim të paligjshëm.”
4 Shtet Tiranë 8330 1/744 Truall 91 91 0 22 155 68.9 0                          – 0 0                        – 0.0 Në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z.Qazim Dajlan Shaqe.”
5 Shtet Tiranë 8330 1/748 Truall 285 285 0 22 159 17 0                          – 0 0                        – 0.0  Në seksionin“E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z.Selman Llesh Dapa. Ka një ndertim të paligjshëm.”
6 Shtet Tiranë 8330 1/749 Truall 70 70 0 22 160 47 0                          – 0 0                        – 0.0 Në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z.Dritan Rexhep Meta. Ka një ndertim të paligjshëm.”
7 Shtet Tiranë 8330 1/750 Truall 100 100 0 22 161 100 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Beqir Ahmet Kurtaj. Ka një ndertim të paligjshëm.”
8 Shtet Tiranë 8330 1/751 Truall 159 159 0 22 162 100 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Ylli Sadik Merja. Ka një ndertim të paligjshëm.”
9 Shtet Tiranë 8330 1/756 Truall 60 60 0 22 167 38 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Fatmir Lleshi. Ka një ndertim të paligjshëm.”
10 Shtet Tiranë 8330 1/158 Truall 341 341 0 24 221 178 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Mevlud Isof Conii. Ka një ndertim të paligjshëm.”
11 Shtet Tiranë 8330 1/165 Truall 134 134 0 24 228 64 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Xhafer Nezir Stafa. Ka një ndertim të paligjshëm.”
12 Shtet Tiranë 8330 1/166 Truall 191 191 0 24 229 129 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Shkurt Ali Dervishi. Ka një ndertim të paligjshëm.”
13 Shtet Tiranë 8330 1/167 Truall 180 180 0 24 230 127 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Niko Panajot Kocos. Ka një ndertim të paligjshëm.”
14 Shtet Tiranë 8330 1/169 Truall 151 151 0 24 232 84 0                          – 0 0                        – 0.0 Në seksionin “E” të kartelës ka shënimin “Kjo pasuri është e okupuar nga Maksim Jorgji Zoraqi. Ka dy ndërtime të paligjshëm”.
15 Shtet Tiranë 8330 1/170 Truall 360 360 0 24 233 290 0                          – 0 0                        – 0.0 Në seksioin “D” ka shënimin “Muhamet Rexhep Cenaliu është pronar i pasurisë 1/170-ND ndërtesë Vol.19, Fq.47,  mbi truallin 1/170”.
16 Shtet Tiranë 8330 1/145 Truall 967 967 0 24 213 82 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z. Adnan Bedri Halili. Ka një ndertim të paligjshëm.”
17 Shtet Tiranë 8330 1/146 Truall 845 845 0 24 214 24 0                          – 0 0                        – 0.0 Në kartelën e pasurisë në seksionin “D” ka shënimin mbi truallin e pasurisë nr. 1/146, pozicionohet pasurianr. 1/1164/ND, Vol.48, Fq.32”. Në seksionin “E” ka shënimin “Kjo pasuri është okupuar nga z.Agron Osman Boka. Ka një ndertim të paligjshëm.”
Total 193.6          1,860,112.8 20        1,664,520.0 3,524,632.8