Publikuar më: 27/06/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësim shpall kërkesën “Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Rikualifikimi Urban i bllokut që kufizohet nga rrugët “Kastriotët”- “Gramozi”- “E.Bashajve”- “Ramadan Citaku”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tiranë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim,   për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”.

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në Bashkinë Tiranë, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 30,004,857 (tridhjetë milionë e katër mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë.

 

LISTA EMERORE PARAPRAKE E PRONAREVE, PASURITE E PALUAJTSHME, PRONE PROVATE  TE TE CILAVE PREKEN  QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI                                                                                                “RIKUALIFIKIM URBAN I BLLOKUT QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT” – “GRAMOZI” – “E. BASHAJVE” – “RAMADAN ÇITAKU””
NR PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME(KUFIZIME HIPOTEKORE BARRE MBI PASURINËETJ )
“TRUALL” “NDERTESE” VLERA TOTALE(LEKE)
EMËR ATESIA MBIEMËR QYTETI  Z. KADASTRALE NR. I PASURISË LLOJI I PASURISË SIP. TOTALE TRUALL (M²) TRUALL (M2) NDERTESE(M2) VOL FAQE SIPËRFAQJA(M2) ÇMIMI (LEKE/M²)        VLERA ( LEKË) SIPËRFAQJA(M2)        VLERA ( LEKË)
A B C D E F G H I J K L M O P Q R T U V
1 XHEVAHIR MUSTAFA KODRA TIRANE 8320 6/612 TRUALL 46 46 0 21 64 41 22,985 942,385 0 0 942,385
2 XHEVAHIR ; VLADIMIR ; HAMIDE  MUSTAFA; MUSTAFA; HASAN KODRA TIRANE 8320 6/616 TRUALL 500 500 0 21 68 45 22,985 1,034,325 0 0 1,034,325
3 VALENTINA; ZELFIJE; RUDINA; ALFRED; HAJDAR; REZARTA; SELAUDIN; JAHO; SELAUDIN; SELAUDIN; SELAUDIN; SELAUDIN; LIKAFI; RRUSHI; NELKU; RRUSHI; RRUSHI; RRUSHI; TIRANE 8320 6/156 TRUALL 405.1 405.1 130.7 5 159 41 22,985 942,385 0 0 942,385 PERSHKRIM I VECANT ( L.LEG ME NR.122402,DT.24.04.2018 GODINE BANIMI 3 KAT, SIP. E KATIT PERDHE = 130.7 M2 (GARAZH), SIP. E KATIT TE PARE = 130.7 M2 (SIP. VERANDE = 40 M2), SIP. E KATIT TE DYTE = 130.7 M2 (SIP. VERANDE = 40 M2))
4 MARK GJIN LEKGEGAJ TIRANE 8320 6/423 TRUALL 206.6 206.6 87.3 14 195 21 22,985 482,685 0 0 482,685 PERSHKRIM I VECANT ( 1.LEJE LEGALIZIMI NR.11020, DT.16.05.2012, GODINE BANIMI 1 KAT + 1 KAT, NENTOKE, SIP E KATIT NENTOKE 87.3 M2, SIP E KATIT PERDHE 87.3 M2 (REF.1787), 2.L. LEG. NR.117944, DT.20.09.2016, SHTESE KATI 1 KAT+PAPAFINGO NE OBJEKTIN, EKZISTUES 2 KAT SIP. SHTESE KATI I 109.2 M2, (SHKALLE 9.2 M2), SIP. SHTESE PAPAFINGO 63.1, M2 (REF.2638))
5 ARJAN KODHEL SHKEMBI TIRANE 8320 6/223 TRUALL 297 297 84.1 14 141 31 22,985 712,535 0 0 712,535 PERSHKRIM I VECANTE (L. LEGALIZIMI 91510, DT . 12.05.2016 GODINE BANIMI 1KT)
6 REXHEP; VIJON NË VOL. 27, FAQE 109-112 , N XHAFERR DURRSI TIRANE 8320 6/683 TRUALL 508.3 508.3 113.4 26 47 28 22,985 643,580 0 0 643,580 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 122873, DATË 28.04.2018 GODINË BANIMI 3 KATE + 1 NËNTOKË – SIP. KATI NËNTOKE = 46.4 M2 – SIP. KATI PËRDHE = 113.4 M2 – SIP. KATI PARË = 114.3 M2 – SIP. KATI DYTË = 102.7 M2) , SEKSIONI C E BAZE TE APLIKIMIT NR.23616 DATE 20.07.2020 RIVLERESOHE T PASURIA NE SHUMEN 15.876.000.00 LEKE.
7 THANAS VANGJEL BUZO TIRANE 8320 6/188 TRUALL 287 287 93.3 14 117 51 22,985 1,172,235 0 0 1,172,235 PERSHKRIM I VECANT ( L. LEGALIZIMI NR. 94585, DT.17.05.2016 GODINE BANMIMI  KATI PERDHE SIP 83.3M2; VERANDE +SHKALLE 13.6M2 KATI I PARE SIP 122.6 M2 KATI I DYTE SIP . 119.7 M2)
8 BLEONARD SHYQYRI ÇOPANI TIRANE 8320 6/210 TRUALL 482.8 482.8 84.3 14 132 54 22,985 1,241,190 0 0 1,241,190 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.91101, DATE 25.04.2016, GODINE BANIMI 2 KATE KATI,PERDHE SIP.NDERTIMI, 84.30 M2, SIP.VERANDE 3.90 M2, SIP.BANIMI 88.20 M2, KATI PARE SIP.NDERTIMI 81.90 M2, SIP.BANIMI 81.90 M2)
9 ASTRIT AQIF BALLGJINI TIRANE 8320 6/672 TRUALL 298.4 298.4 67 24 129 17 22,985 390,745 0 0 390,745 PERSHKRIM I VECANT (L.LEG NR. 994421DT .21.09.2016 GODINE BANIMI 2 KATE SIP KATI PERDHE67M2 SIP KATI PARE 96.6 M2
10 FETE; DUDE ; LUAN; IRDI ; ARTUR; ERJON ; PËRPARIM  BAJRAM; FERIT; FERIT FERIT ;FERIT ;FERIT BOSHKU; TIRANE 8320 6/441 TRUALL 302.7 302.7 150.7 14 211 40 22,985 919,400 0 0 919,400 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 125423, DATË 29.05.2018, GODINË BANIMI 2 KATE + 1 KAT, NËNTOKË + PAPAFINGO – SIP. KATI NËNTOKË = 26.7 M2 – SIP. KATI PËRDHE = 150.7 M2 – SIP. KATI PARË = 176.8 M2 – SIP. KATI PAPAFINGO = 118.2 M2 ); SHENIMET (DËSHMI.TRASHËGIMI E.LIGJORE.NR.1050.RE
P,NR.880.KOL,DATË.1 8.04.2019.NOTER.LEK E.VATNIKAJ)
11 KASEM OSMAN UZUNI TIRANE 8320 6/198 TRUALL 415.5 415.5 107.3 14 126 85 22,985 1,953,725 20 283,184 2,236,909 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 1230557, DATË 22.10.2018 GODINË BANIMI 2 KATE + GODINË NDIHMËS – SIP. NDËRTIMI KATI PËRDHE =87.3 M2, SIP. VERANDE = 16.7M2, SIP. BANIMI = 104 M2 – SIP. NDËRTIMI OBJEKTINDIHMËS = 20 M2)
12 ILIR SHEFQET DUNGA TIRANE 8320 6/668 TRUALL 327 327 0 24 98 47 22,985 1,080,295 0 0 1,080,295 SEKSIONI D( MBI KETE PASURI NDODHET NDERTESA ME NR. 6/225-ND NE PRONESI TE BP DUNGA ; RIVLERSIM PASURIE PER SHUMEN 4509657LEKE ) SEKSIONI E ( MBI KETE PASURI NDODHET NDERTESA ME NR 6/255-ND NE PRONESI BP. DUNGA
13 XHAFERR HASAN MUSAJ TIRANE 8320 6/168 TRUALL 272.3 272.3 66.6 14 104 26 22,985 597,610 0 0 597,610 PERSHKRIM I VECANTE (LEJE LEGALIZIMI NR. 994946 DT. 18.10.2016 GODINE BANIMI 2 KATE + 1 KAT NENTOKE SIP. KATI NENTOKE 31.9 M2 SIP. KATI PERDHE 66.6 M2 SIP. VERANDE + SHKALLE 10.1 M2 SIP. KATI I PARE 75.7 M2 )
14 KODHEL SELMAN SHKEMBI TIRANE 8320 6/167 TRUALL 283 283 103 3 21 30 22,985 689,550 0 0 689,550 NDERTESA NUK EKZISTON URDHER ….
15 ROZETA ; ERIKETA ; LORENA ; KRISTINA RAMADAN; EDMONT; EDMONT ; EDMONT; SHKEMBI; SANÇO; BOLLGURI; SHKEMBI TIRANE 8320 6/190 TRUALL 203 203 75.2 14 119 41 22,985 942,385 0 0 942,385 PERSHKRIM I VECANT (SIP. PREJ 5 M² ËSHTË MARRË NGA PAS. ME NR.6/189, VOL.14,FQ.118- LEJE LEGALIZIMI NR. 1230773, DATË 22.11.2018 GODINË BANIMI 1 KAT+OBJEKT , NDIHMËS 1 KAT – SIP. KATI PËRDHE = 66.4 M² – SIP. KATI PËRDHE (OB.NDIHMËS) = 8.8 M²}
16 ALI ZAÇE KANANAJ TIRANE 8320 6/194 TRUALL 343.5 343.5 115.8 14 122 31 22,985 712,535 0 0 712,535 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 79415 DT.15.03.2016, GODINE BANIMI 2 KATE + 1 KATE, NENTOKE,SIP. KATI NENTOKE. 61M2, SIP.KATI PERDHE, 115.8M2, SIP SHKALLE 8.1 M2,SIP. KATI PARE 145.5M2); SEKSIONI E(NE FAVOR TE “BANKAE TIRANES”SH.A DERI NE
LIKUIDIMIN E SHUMES PREJ 13,500,000 LEKE.); SEKSIONI E NE FAVOR TE “BANKA E TIRANES”SH.A
DERI NE LIKUIDIMIN E SHUMES PREJ
13,500,000 LEKE.K.HIPOTEKIMI
2141 REP1135/4 KOL
17 ILMI MURAT BOSHKU TIRANE 8320 6/217 TRUALL 180 180 69 14 136 32 22,985 735,520 4 94,008 829,528 PERSHKRIMI I VECANT (LEJE LEG 125473,DT.30.5.2018; GODINE BANIMI 2 KATE ; SIP. NDERTIMI K. PERDHE 60.5M2; SIP. NDERTIMI K. PARE 60.8M2; SIP VERANDE 6.3M2 ; OBJEKT NDIHMES  SIP K. PERDHE 8.5M2)
18 SHAQIR XHEVDET BOSHKU TIRANE 8320 6/417 TRUALL 498.2 498.2 129.1 14 189 46 22,985 1,057,310 0 0 1,057,310
19 XHEVDET SHAQIR BOSHKU TIRANE 8320 6/416 TRUALL 243.6 243.6 80.60 14 188 22 22,985 505,670 0 0 505,670 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEG 91832,DT.13.06.2016; GODINE BANIMI 3KATE ; SIP. BANIMIO K. PERDHE 80.6M2; SIP. BANIMI K. PARE 100.5M2; SIP BANIMI K. DYTE 100.5)
20 ETEMIJE; SUZANA; FATBARDHA; FLORA; MILJAN AHMET; HAJRULLA; HAJRULLA; HAJRULLA; HAJRULLA PRESPA TIRANE 8320 6/52 TRUALL 1480 1480 0 3 139 14 22,985 321,790 0 0 321,790
21 LEONARDI YTBI HAJDERDHI TIRANE 8320 6/266 TRUALL 147.16 147.16 65.4 4 49 8 22,985 183,880 0 0 183,880 PERSHKRIM I VECANT (GODINE 2 KAT ME SIP NDER KATI PERDHE 65.4 M2)
22 ZYLYFTAR XHEMAL SULEJMANI TIRANE 8320 6/635 TRUALL 500 500 151.2 23 35 3 22,985 68,955 0 0 68,955 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.79538, DATE29.03.2016GODINE BANIMI 3 KATE + 1 KAT NENTOKEKATI NENTOKE SIP.NDERTIMI151.20 M2, SIP.BANIMI 151.20 M2ATI PERDHE SIP.NDERTIMI151.20, SIP.BANIMI 218.20 M2,SIP.VERANDE + SHKALLE 67.00M2KATI PARE SIP.NDERTIMI 226.30M2, SIP.BANIMI226.30 M2
KATI DYTE SIP.NDERTIMI 226.30
M2, SIP.BANIMI 226.30 M2
)
23 DYLBER REXHEP KOÇI TIRANE 8320 6/642 TRUALL 506.6 506.6 106.7 23 164 2 22,985 45,970 0 0 45,970 PERSHKRIM I VECAN (LEJE LEGALIZIMI NR.993909DT.29.08.2016GODINE BANIMI 1 KAT + 1 KATNENTOKEKATI NENTOKE 57.6 M2KATI PERDHE 106.7 M2(VERANDE + SHKALLE 21.5 M2))
24 ENVER OSMAN UZUNI TIRANE 8320 6/206 TRUALL 366 366 99 14 129 13 22,985 298,805 0 0 298,805 PERSHKRIM I VECANT (L.LEG.NR.91634, DT.26.05.2016 GODINE BANIMI 1 KAT+ 1 KAT NENTOKESIP.KT.NENTOKE , SIP.ND :91.7 M2SIP.BANIMI : 35.7 M2 SIP.KT.PERDHE , SIP.ND: 99 M2SIP.VERANDE : 6.3 M2SIP.BANIMI : 105.3 M2)
25 EMINE; QANIJE; VESIME; FATOS; IRMA; SUZANA; HALIL; LUMNIE; ARBEN; IKBALE; ARTAN; ALMA; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; MUKADES; KLAJDI; ANILA; MYZEJEN; ELDA; ENDRIT; ENELA; LIRIJE; DHURATA; MYZEJEN; SEFER; QEMAL; NEXHMIJE; HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; QAZIM; AGIM; AGIM; HYSEN; SULEJMAN; KUJTIM; MUSTAFA; BARDHYL; BARDHYL; BARDHYL ; HASAN; HASAN;HASAN;AHMET; AHMET;AHMET;AHMET; MURAT ; RAMAZAN;  STEAJ, BAKALLI, XHAXHIU, PEMA, CANAMERI,XHETANI, VORPSI, XHAKO, VORPSI;  PEMA; PEMA; PEMA; SULA, PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;SHABA, PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;FORTUZI, MATO,KUÇUKU, PEMA;  DELIALLISI; DELIALLISI TIRANE 8320 7/512 TRUALL 91 91 0 24 199 6 22,985 137,910 0 0 137,910
26 LIRIJE; ARTAN; IKBALE; FATOS; VESIME; HALIL; ARBEN; LUMNIE ; SUZANA ; EMINE; IRMA; MUKADES; KLAJDI; ALMA; QEMAL; NEXHMIE; DHURATA; ELDA; ENDRIT; ENELA; SEFER; QANIJE; MYZEJEN; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; ANILA; MYZEJEN; AHMET; AGIM; QAZIM; HAKI; HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; HAKI; HAKI; MUSTAFA; BARDHYL; AGIM; MURAT; RAMAZAN; AHMET; HASAN; HASAN; HASAN; AHMET; HAKI; BARDHYL; HYSEN; SULEJMAN; KUJTIM KUJTIM; BARDHYL ; AHMET  FORTUZI,PEMA, PEMA; PEMA;XHAXHIU,VORPSI,VORPSI; XHAKO ,XHETANI,STEAJ,CANAMERI ;PEMA PEMA; PEMA,DELIALLISI; DELIALLISI,MATO, PEMA; PEMA; PEMA; PEMABAKALLI, PEMA ; SULA,PEMA; PEMA; PEMA;  SHABA, KUÇUKU TIRANE 8320 7/514 TRUALL 684 684 0 24 201 63 22,985 1,448,055 0 0 1,448,055
27 FLORENC SABRI LAMELLARI TIRANE 8320 6/665 TRUALL 309 309 80.5 24 77 8 22,985 183,880 0 0 183,880 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 997276 DATE 21.04.2017 GODINE BANIMI 2 KATE SIP. KATI PERDHE 80.5 M2 SIP. VERANDE + SHKALLE 8.6M2 SIP. KATI I PARE 99.5 M2
28 ADRIATIK MYSLYM MATRAKU TIRANE 8320 6/651 TRUALL 424.4 424.4 123 23 196 49 22,985 1,126,265 0 0 1,126,265 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.99245, DATE 29.08.2016 GODINE BANIMI 1,2 KATE KATI PERDHE SIP.NDERTIMI 123.00 M2, SIP.BANIMI 123.00 M2 (PJESERISHT KARABINA) KATI PARE SIP.NDERTIMI 102.00 M2, SIP.BANIMI 102.00 M2
29 KRISTAQ BEQIR VOGLI TIRANE 8320 6/235 TRUALL 338.9 338.9 117.9 14 149 61 22,985 1,402,085 0 0 1,402,085 PERSHKRIM I VECANT ( LEJE LEGALIZIMI NR.1230472 DT. 28.09.2018. GODINE BANIMI 2 KAT
30 RUFAT ARIF TROCI TIRANE 8320 6/638 TRUALL 500 500 141.2 23 139 7 22,985 160,895 0 0 160,895 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.91640,T.26.05.2016GODINE BANIMI 2-KAT+ 1-KATNENTOKESIP.BANIM K.NENTOKE=96.4 M2SIP.BANIM K.PERDHE=141.2 M2SIP.VERANDE=8 M2SIP.BANIM K.PARE=142 M2)
31 VELI ARIF TROCI TIRANE 8320 6/670 TRUALL 500 500 135.4 24 125 18 22,985 413,730 0 0 413,730 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEG. 91743, DT. 31.05.2016 GODINE BANIMI 1 KAT +PAPAFINGO SIP. BANIM K.PERDHE= 135.4 M2 SIP. BANIM K. PAPAFINGO= 36.8 M2 SIP. VERANDE= 32 M2)
32 EMINE; QANIJE; VESIME; FATOS; IRMA; SUZANA; HALIL; LUMNIE; ARBEN; IKBALE; ARTAN; ALMA; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; MUKADES; KLAJDI; ANILA; MYZEJEN; ELDA; ENDRIT; ENELA; LIRIJE; DHURATA; MYZEJEN; SEFER; QEMAL; NEXHMIJE; HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; QAZIM; AGIM; AGIM; HYSEN; SULEJMAN; KUJTIM; MUSTAFA; BARDHYL; BARDHYL; BARDHYL ; HASAN; HASAN;HASAN;AHMET; AHMET;AHMET;AHMET; MURAT ; RAMAZAN;  STEAJ, BAKALLI, XHAXHIU, PEMA, CANAMERI,XHETANI, VORPSI, XHAKO, VORPSI;  PEMA; PEMA; PEMA; SULA, PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;SHABA, PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;FORTUZI, MATO,KUÇUKU, PEMA;  DELIALLISI; DELIALLISI TIRANE 8320 7/515 TRUALL 122 122 0 24 202 26 22,985 597,610 0 0 597,610
33 OSMAN NEZIR KOLECI TIRANE 8320 6/655 TRUALL 300 300 122.7 23 222 35 22,985 804,475 0 0 804,475 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.69148, DT.09.05.2015, GODINE BANIMI 3-KATE , SIP.BANIM K.PERDHE=122.7 M2, SIP.BANIM K.PARE=157.2 M2, SIP.BANIM K.DYTE=157.2 M2)
34 PETRIT BEQIR VOGLI TIRANE 8320 6/633 TRUALL 177.4 177.4 110.6 23 23 15 22,985 344,775 0 0 344,775 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.79495, DATE 24.03.2016 GODINE E KOMBINUAR 2 KATE KATI PERDHE SIP.NDERTIMI 110.60M2, SIP.SOC.EKO 96.60 M2, SIP.BANIMI 14.00 M2 KATI PARE SIP.NDERTIMI 130.90M2, SIP.VERANDE 3.60M2, SIP.BANIMI 134.50M2)
35 DËFRIM MURAT QOSE TIRANE 8320 7/533 TRUALL 500 500 98.8 25 37 26 22,985 597,610 0 0 597,610 PERSHKRIM I VECANTE (LEJE LEG. 994538, DT. 29.09.2016; GODINE BANIMI 2 KATE; SIP. K. PERDHE= 98.8 M2 ;SIP. VERANDE+ SHKALLE= 15.4M2; SIP. K. PARE= 119.8 M2)
36 BASHKIA  TIRANE TIRANE 8320 7/257 TRUALL 6796 6796 0 15 57 49 0 0 0 0 0 PERSHKRIM I VECANT (SHKOLLA 9 VJEÇARE ISA BOLETINI.); SHENIMET (V.K.M NR. 219, DATË 21.03.2017)
37 GENTIAN ; MIRELA; GRETA PETRIT GJONA; GJATA; GJONA TIRANE 8320 6/401 TRUALL 198 198 87 14 177 13 22,985 298,805 0 0 298,805 SEKSIONI C – RIVLERESOHET PJESA TAKUESE E GRETA GJOAJ
NE SHUMEN 1,324,878 LEK
APL.40497. DT.08.07.2021
38 ARBEN FATMIR GJONA TIRANE 8320 6/400 TRUALL 236 236 109 14 176 29 22,985 666,565 0 0 666,565 PERSHKRIMI I VECANTE – : LEJE LEGALIZIMI NR. 1231514, DATË 23.10.2019 GODINË BANIMI 2 KATE +
GODINË SHËRBIMI 1 KAT -SIP. NDËRTIMI KATI PËRDHE = 97.7 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I
PARË = 132.9 M²; SIP. SOC-EKOMIKE (OBJEKT SHERBIMI) = 11.3 M²
39 AGIM HABIP VODA TIRANE 8320 6/528 TRUALL 158 158 108.7 15 24 19 22,985 436,715 0 0 436,715 PERSHKRIM I VECANT -GODINE SHERBIMI 2 KATE. SIP. SOC-EKO KATI PERDHE 108,7M2. SIP SOCEKO KATI I PARE 96M2. SIP VERANDE KATI PARE 25,5M2. SIP. SHKALLE KATI P
40 LUAN NDUE RAJTA TIRANE 8320 6/70 TRUALL 212.3 212.3 91 14 76 21 22,985 482,685 0 0 482,685
41 JANI ALI PERAJ TIRANE 8320 6/712 TRUALL 470.4 470.4 156.8 28 22 79 22,985 1,815,815 0 1,815,815 PERSHKRIM I VECANT: VENDIM NR. 783, DATË 09.04.2021 GODINË BANIMI 3 KAT -SIP. NDËRTIMI KATI
PËRDHE = 156.8 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I PARË = 183.5 M²; SIP. VERANE KATI I PARË =
24.8 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I DYTË = 176.4 M²; SIP. VERANDE KATI I DYTË = 31.9 M²;
42 ISMAIL XHEMAL MEXHIKA TIRANE 8320 6/710 TRUALL 274 274 79.5 27 246 45 22,985 1,034,325 0 0 1,034,325 PERSHKRIM I VECANT ; VENDIM NR. 35, DATË 28.09.2020 PËR KALIMIN NË PRONËSI TË OBJEKTIT TË
NGRITUR PARA DATËS 10.08.1991 DHE TË TRUALLIT TË TIJ FUNKSIONAL – A.SH.KD.V.T.VERI OBJEKT BANIMI DY KAT + PODRUM – SIP. KATI NËNTOKË = 32.6 M² – SIP.
NDËRTIMI KATI PËRDHE = 79.5 M², SIP. SHKALLE = 2.4 M² – SIP. NDËRTIMI KATI PARË =
79.5 M², SIP. VERANDE = 6 M²
43 SHTET TIRANE 8320 6/525 TRUALL 563 563 0 14 28 11 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SABRI HAMDI KORRA , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
44 SHTET TIRANE 8320 6/459 TRUALL 286 286 0 14 226 13 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.KUJTIM SHABAN GJOKA  , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
45 SHTET TIRANE 8320 7/513 TRUALL 508 508 0 24 200 10 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA . RAMAZAN XHEMAL MEZHIGA KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
46 SHTET TIRANE 8320 6/393 TRUALL 229 229 0 14 169 62 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. GENTJAN MALIQ DUNGA ,  KA 2 NDERTIME PA LEJE )
47 SHTET TIRANE 8320 6/395 TRUALL 247 247 0 14 171 27 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. HASAN XHAFERR ALLKURTI  KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
48 SHTET TIRANE 8320 6/195 TRUALL 284 284 0 14 123 83 0 0 0 0 0 KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ASTRIT ISUF TOPI ; KA NJE NDERTIM PA LEJE
49 SHTET TIRANE 8320 6/172 TRUALL 388 388 0 14 108 16 0 0 0 0 0 SEKSIONI D(MBI TRAULLIN E PASURISE NR.6/172 POZICIONOHET PASURIA NR.6/630/ND, VOL.22, FQ.233) ; SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA. Z.REXHEP ABDULLA MULLAI KA DY NDERTIME PALEJE.)
50 SHTET TIRANE 8320 6/170 TRUALL 687 687 0 14 106 51 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. RAMAZAN HASAN MUSAJ,  KA DY NDERTIME PA LEJE )
51 SHTET TIRANE 8320 6/171 TRUALL 251 251 0 14 107 46 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.PETRIT SHEFQET KOCI,  KA NJE NDERTIME PA LEJE )
52 SHTET TIRANE 8320 6/189 TRUALL 304 304 0 14 118 82 0 0 0 0 0 SEKSIONI I PERSHKRIMIT TE VECANT : SIP. PREJ 5 M2 KALON NE PAS. ME NR.6/190, VOL.14, FQ.119SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA . FEIM ALI JAHO  KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
53 SHTET TIRANE 8320 6/192 TRUALL 264 264 0 14 18 35 0 0 0 0 0 SEKSIONI D ( MBI KETE TRUALL NDODHET PASURIA 6/192-ND, NE PRONESI TE SHYQYRI NURI HASANIT.
54 SHTET TIRANE 8320 6/193 TRUALL 278 278 0 14 121 28 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SADIK ISUF KEPUTA KA NJ E NDERTIME PA LEJE)
55 SHTET TIRANE 8320 6/196 TRUALL 306 306 0 14 124 69 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.ISLAM FADIL DOKA KA KATER NDERTIME PA LEJE )
56 SHTET TIRANE 8320 6/581 TRUALL 365 365 0 7 3 92 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA HAMIT BAJRAM CANGA KA NJE NDERTIME PA LEJE)
57 SHTET TIRANE 8320 6/428 TRUALL 352 352 0 14 200 51 0 0 0 0 0 KSEKSIONI E (JO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA NEVRUZ JASHAR SINGA KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
58 SHTET TIRANE 8320 6/429 TRUALL 231 231 0 4 144 56 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA FLAMUR JASHAR SINGA KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
59 SHTET TIRANE 8320 6/218 TRUALL 212 212 0 14 137 17 0 0 0 0 0 SEKSIONI C -MBI KETE PASURI NDODHET NDERTESA ME NR.6/218 VOL 24 FAQE 247. SEKSIONI D (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z, RAMAZAN XHEVDET BOSHKU , KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
60 SHTET TIRANE 8320 6/220 TRUALL 229 229 0 14 139 27 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. GEZIM  META,  KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
61 SHTET TIRANE 8320 6/191 TRUALL 258 258 0 14 120 14 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SELMAN … , KA NJE  NDERTIME PA LEJE )
62 SHTET TIRANE 8320 6/84 TRUALL 361 361 0 14 84 30 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA GOXHO LILO MALAJ KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
63 SHTET TIRANE 8320 6/85 TRUALL 197 197 0 14 85 22 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. MANJOL RAMAZAN KUZARI , KA NJE NDERTIME PA LEJE)
64 SHTET TIRANE 8320 6/219 TRUALL 356 356 0 14 138 104 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGAZ, MYSLYM BAJRAM LEKA KA NJ E NDERTIME PA LEJE)
65 SHTET TIRANE 8320 6/711 TRUALL 274 274 0 27 247 79 0 0 0 0 0
66 SHTET TIRANE 8320 6/621 TRUALL 192 192 0 21 115 3 0 0 0 0 0
67 SHTET TIRANE 8320 6/543 TRUALL 373 373 0 15 34 19 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA POLIKRON STAVRI SHAPTE , KA DY NDERTIME PA LEJE )
68 SHTET TIRANE 8320 6/17 TRUALL 437 437 0 14 54 9 0 0 0 0 0 SEKSIONI D(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.BESIM OSMAN UZUNI . KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
69 SHTET TIRANE 8320 6/207 TRUALL 542 542 0 14 130 8 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.PERPARIM SKENDER SHAMETI. KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
70 SHTET TIRANE 8320 6/208 TRUALL 357 357 0 14 131 17 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.VANGJELIE MITI BITRO KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
71 SHTET TIRANE 8320 6/397 TRUALL 288 288 0 14 173 22 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.HYSNI ALIKO GEBRI  KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
72 SHTET TIRANE 8320 6/204 TRUALL 291 291 0 14 128 31 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. NEZIR ZYFER BEZATI , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
73 ASHK TIRANE 8320 6/197 TRUALL 291 291 0 14 125 66 0 0 0 0 0 SEKSIONI C- MBI KËTË PASURI POZICIONOHE T NDËRTESA ME NR. 6/197-ND, VOL. 27, FAQE 45, ZONA KADASTRALE NR. 8320 LEJE LEGALIZIM; SEKSIONI D (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SHEFIK SEFER LUZI  , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
74 SHTET TIRANE 8320 6/71 TRUALL 356 356 0 14 77 33 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.MUSTAFA POJANI  , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
75 SHTET TIRANE 8320 6/74 TRUALL 332 332 0 14 78 79 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.RAMAZAN MAHMET SHIMA  , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
76 SHTET TIRANE 8320 6/32 TRUALL 250 250 0 14 63 45 0 0 0 0 0 SEKSIONI C MBI KETE TRUALL POZICIONOHENT NDERTESA NR. 6/32-ND, VOL 27, FAQE 166, ZK 8320, VENDIM NR. 181.DATE 15.02.2021; SEKSIONI D (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA ZVAIP MURAT KANANAJ  , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
77 SHTET TIRANE 8320 6/30 TRUALL 269 269 0 14 62 52 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SPIRO VASIL KANANI  , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM ), SEKSIONI C – MBI KETE TRUALL POZICIONOHET NDERTESA NR. 6/30 -ND VOL. 26 FQ. 42 , ZK. 8320, VENDIM PER LEGALIZIM
78 SHTET TIRANE 8320 6/666 TRUALL 252.6 252.6 0 24 78 40 0 0 0 0 0 SEKSIONI C -MBI KËTËPASURI POZICIONOHET NDËRTESA
ME NR.6/666-ND, VOL.
26, FAQE 240, ZONAKADASTRALE
NR. 8320 VENDIM.NR.3375,DT.14.09.1993.G
J.RR-TIRANË
79 SHTET TIRANE 8320 6/387 TRUALL 432 432 0 14 16 71 0 0 0 0 0 SEKSIONI C – MBI KETETRUALLNDODHETPASURIA6/387-ND NEPRONESI TESAFETKALEMIT.
80 SHTET TIRANE 8320 6/93 TRUALL 359 359 0 14 91 7 0 0 0 0 0 SEKSIONI D- KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA. Z.VLADIMIR SELIM NASTA KA NJE NDERTIM PALEJE.
81 SHTET TIRANE 8320 6/232 TRUALL 394 394 0 14 148 70 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SHEFIT ABEDIN BENGASI )
82 SHTET TIRANE 8320 6/477 TRUALL 183 183 0 14 244 16 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ALLAMAN HYSEN ARIKU  KA NJE NDERTIME PA LEJE )
83 SHTET TIRANE 8320 6/28 TRUALL 297 297 0 14 61 58 0 0 0 0 0 SEKSIONI E(KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.HALIL PEPA   , KA DY NDERTIM TE PA LIGJSHEM )
84 SHTET TIRANE 8320 6/87 TRUALL 274 274 0 14 87 29 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. FAIK SADIK NEBIHAJ KA DY NDERTIME PA LEJE)
85 SHTET TIRANE 8320 6/482 TRUALL 326 326 0 14 249 10 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. MARIGLEN MEZIN RESULAJ KA NJE NDERTIME PA LEJE )
86 SHTET TIRANE 8320 6/713 TRUALL 316.6 316.6 0 28 23 59 0 0 0 0 0
87 SHTET TIRANE 8320 6/486 TRUALL 146.9 146.9 0 15 3 34 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.SHABAN MEDI DACI, Z. ALBERT SHABAN DACI )
88 SHTET TIRANE 8320 6/483 TRUALL 543 543 0 14 250 8 0 0 0 0 0 SEKSIONI D; KJO PASURI ESHTE E
OKUPUAR NGA. Z.ABAZ
SULEJMAN HASKA
KA NJE NDERTIM PA
LEJE
89 SHTET TIRANE 8320 6/153 TRUALL 688 688 0 4 149 24 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.FEHMIT TAHIR TOLA , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
90 SHTET TIRANE 8320 6/147 TRUALL 275 275 0 14 98 24 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. IKMOND XHEVIT BAQOSHI, KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
91 SHTET TIRANE 8320 6/481 TRUALL 185 185 0 14 248 13 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. NEXHAT XHAVIT HYSA , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
92 SHTET TIRANE 8320 6/479 TRUALL 95 95 0 14 246 9 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. BARIE RUSTEM HAXHIU )
93 SHTET TIRANE 8320 6/700 TRUALL 314 314 0 27 70 24 0 0 0 0 0
94 SHTET TIRANE 8320 6/81 TRUALL 475 475 0 14 83 19 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ALI BAKIU , KA DY NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
95 SHTET TIRANE 8320 6/452 TRUALL 442 442 0 14 219 25 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. VALBONA ZEQIR VELIA, KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
96 SHTET TIRANE 8320 6/454 TRUALL 231 231 0 14 221 11 0 0 0 0 0
97 SHTET TIRANE 8320 6/455 TRUALL 312 312 0 14 222 2 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA. ZNJ.VIOLETALIMAN KORRA KA DY NDERTIME PALEJE.)
98 SHTET TIRANE 8320 6/92 TRUALL 616 616 0 14 90 11 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. MYSLLY ISTREF MUSARAJ , KA TRE NDERTIME PA LEJE )
99 SHTET TIRANE 8320 6/88 TRUALL 351 351 0 14 88 36 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. XHEVAIR ADEM PASHOLLARI , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
100 SHTET TIRANE 8320 6/77 TRUALL 290 290 0 14 79 46 0 0 0 0 0 SEKSIONI C MBI KETE TRUALL NDODHET NDERTESA NR.6/77-ND, ZK.8320; SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. IBRAHIM SELIM HALA , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
101 SHTET TIRANE 8320 6/522 TRUALL 39 39 0 15 21 2 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.ASLLAN SALI KURTESI)
102 SHTET TIRANE 8320 6/185 TRUALL 287 287 0 14 115 21 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. FEJZI SABRI META , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
103 SHTET TIRANE 8320 6/212 TRUALL 1142 1142 0 14 134 74 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ISUF PERA ETA , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
104 SHTET TIRANE 8320 6/457 TRUALL 189 189 0 14 224 16 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ESAT ISLAM GRAMA, KA NJE NDERTIME PA LEJE)
105 SHTET TIRANE 8320 6/183 TRUALL 462 462 0 14 114 24 0 0 0 0 0 KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. PELIVAN GJONA
106 SHTET TIRANE 8320 6/181 TRUALL 664 664 0 14 113 67 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. XHEMAL SULEJMAN KODRA  , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
107 SHTET TIRANE 8320 6/180 TRUALL 960 960 0 14 112 87 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. QEMAL ALI SINA  , KA TRE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
108 SHTET TIRANE 8320 6/641 TRUALL 46 46 0 23 146 3 0 0 0 0 0
109 SHTET TIRANE 8320 7/222 TRUALL 378 378 0 13 73 74 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. HAVA SADIK VOGLI  , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
110 SHTET TIRANE 8320 7/44 TRUALL 587 587 0 12 211 56 0 0 0 0 0 SEKSIONI C -MBI KËTËPASURI
POZICIONOHET NDËRTESA ME NR.
7/44-ND, VOL.27, FAQE 50,ZONA
KADASTRALE NR. 8320 LEJE
LEGALIZIMI; SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. DEMIR FAIK BLUSHI  , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
111 SHTET TIRANE 8320 6/211 TRUALL 656 656 0 14 133 72 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. BUJAR ISA XHOKA  , KA DY NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
112 SHTET TIRANE 8320 7/45 TRUALL 699 699 0 12 212 14 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. AFRIM FAIK BLUSHI , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
113 SHTET TIRANE 8320 6/398 TRUALL 287 287 0 14 174 19 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SOKOL HYSEN TOLLJA  , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
114 SHTET TIRANE 8320 6/187 TRUALL 421 421 0 14 27 33 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. PETRIT KOL QEHAJA   , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
115 SHTET TIRANE 8320 7/195 TRUALL 695 695 0 13 48 30 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. NAZMI RAMAZAN KOLGJEGJAJ , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
116 SHTET TIRANE 8320 6/691 TRUALL 216.6 216.6 26 212 48 0 0 0 0 0
117 SHTET TIRANE 8320 6/94 TRUALL 250 250 0 14 92 32 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. DULE GONXHE )
118 SHTET TIRANE 8320 6/64 TRUALL 587.2 587.2 0 14 71 23 0 0 0 0 0 SEKSIONI E: (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ERMAL PETRIT KAPEDANI, KA NJE NDERTIME PA LEJE )
119 SHTET TIRANE 8320 6/517 TRUALL 15 15 0 15 16 15 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.______ ,  KA NJE  NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
120 SHTET TIRANE 8320 6/717 TRUALL 3748.2 3748.2 0 28 63 312 0 0 0 0 0 SEKSIONI C – MBI TRUALLIN EPASURISE NR.6/533,VOL.14, FQ.69
POZICIONOHE T PASURIA NR.6/660/ND,VOL.23, FQ.234; MBI KETE
PASURIPOZICIONOHET NDERTESA
ME NR 6/533VOL 26 FQ 54L.LEG; MBI KËTË
TRUALL POZICIONOHET NDËRTESA NR.6/704-ND,VOL. 27, FAQE189, ZK 8320 VENDIM PER
LEG. E NDERTIMIT PA LEJE
121 SHTET TIRANE 8320 6/473 TRUALL 200 200 0 14 240 17 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. STAVRI ALEKS STEFANI,  KA NJE  NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
122 SHTET TIRANE 8320 6/472 TRUALL 191 191 0 14 239 18 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. BASHKIM RUSTEM MATA)
123 SHTET TIRANE 8320 6/465 TRUALL 5 5 0 14 232 5 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. HATIXHE HYSNI MAKSUTI )
124 SHTET TIRANE 8320 6/474 TRUALL 97 97 0 14 241 16 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.ALLAMAN HYSEN ARIKU )
125 SHTET TIRANE 8320 6/475 TRUALL 78 78 0 14 242 3 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. AGRON SHYQO KAPAJ )
126 SHTET TIRANE 8320 6/463 TRUALL 292 292 0 14 230 32 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. BALIL HYSNI KARAJ, KA DY NDERTIME PA LEJE )
127 SHTET TIRANE 8320 6/226 TRUALL 795 795 0 14 20 29 0 0 0 0 0 SEKSIONI D(MBI KETE TRUALL NDODHET NJE NDERTESA 6/226-ND NE PRONESI TE HAJREDIN DURO MARTELI ; SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SHYQYRI HYSEN DEMIRI , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
128 SHTET TIRANE 8320 6/224 TRUALL 284 284 0 14 142 33 0 0 0 0 0  SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ARIF KACA  , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
129 SHTET TIRANE 8320 6/415 TRUALL 362 362 0 15 86 360 0 0 0 0 0
130 SHTET TIRANE 8320 6/231 TRUALL 260 260 0 14 147 32 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. IDRIZ QAZIM LIKA , KANJE NDERTIME PA LEJE )
131 SHTET TIRANE 8320 6/230 TRUALL 556 556 0 14 146 28 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. VASIL NEZIR BEQIRI  , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
132 SHTET TIRANE 8320 6/425 TRUALL 383 383 0 14 197 64 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.FATMIR RAMAZAN LEKA . KA NJE NDERTIME PA LEJE )
133 SHTET TIRANE 8320 6/236 TRUALL 602 602 0 14 150 117 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.GEZIM RAMAZAN RUCI , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
134 SHTET TIRANE 8320 6/213 TRUALL 624 624 0 4 145 21 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.LUAN XHEVAT KULLOJKA, KA DY NDERTIME PA LEJE )
135 SHTET TIRANE 8320 6/225 TRUALL 769.6 769.6 0 14 143 29 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.SHAHIN …… , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
136 SHTET TIRANE 8320 6/518 TRUALL 36 36 0 15 17 24 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.FATMIR XHEMAL SHAMKU, KA NJE NDERTIME PA LEJE )
137 SHTET TIRANE 8320 6/462 TRUALL 219 219 0 14 229 53 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.BASHKIM EQEREM LECINI, KA NJE NDERTIME PA LEJE )
138 SHTET TIRANE 8320 6/461 TRUALL 448 448 0 14 228 31 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.HIQMET REXHEP UNAZA , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
139 SHTET TIRANE 8320 6/68 TRUALL 354 354 0 14 74 18 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA ARTUR QERIM LEQINI KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
140 SHTET TIRANE 8320 6/69 TRUALL 385 385 0 14 75 22 0 0 0 0 0 SEKSIONI C – MBI KETE TRUALL NDODHET PASURIA NR. 6/69, VOL 21 FAQE 247, VENDIM GJYKATE ; SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGAFADIL AJAZ MANJANI  KA NJ E NDERTIME PA LEJE )
141 SHTET TIRANE 8320 6/65 TRUALL 329 329 0 14 72 18 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. SALI HYSEN KAPEDANI, KA NJE NDERTIME PA LEJE )
142 SHTET TIRANE 8320 6/639 TRUALL 220.5 220.5 0 23 140 18 0 0 0 0 0
143 SHTET TIRANE 8320 6/671 TRUALL 66.5 66.5 0 24 126 7 0 0 0 0 0
144 SHTET TIRANE 8320 6/86 TRUALL 297 297 0 14 86 39 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.KUJTIM RAMAZAN KUZARI, KA DY NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
145 SHTET TIRANE 8320 6/78 TRUALL 255 255 0 14 80 37 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.RAMAZAN BALLIU  KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
146 SHTET TIRANE 8320 6/79 TRUALL 268 268 0 14 81 68 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. HYSNI MURAT QOSE  , KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHEM  )
147 SHTET TIRANE 8320 6/521 TRUALL 198 198 15 20 20 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z.ISMAIL DERVISH TUFA , KA NJE NDERTIME PA LEJE )
148 SHTET TIRANE 8320 7/534 TRUALL 273 273 0 25 38 34 0 0 0 0 0
149 SHTET TIRANE 8320 6/634 TRUALL 35.6 35.6 0 23 24 8 0 0 0 0 0
150 SHTET TIRANE 8320 6/449 TRUALL 718 718 0 14 216 5 0 0 0 0 0  E-  (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA. Z.CAUSH HAMZAISARAJ KA DY NDERTIME PALEJE.)
151 SHTET TIRANE 8320 6/399 TRUALL 438 438 0 14 175 18 0 0 0 0 0 SEKSIONI C MBI KETE TRUALL NDODHET PASURIA 6/209-ND NE PRONESI TE GEZIM TOLLJAS.
152 SHTET TIRANE 8320 6/682 TRUALL 234.7 234.7 0 26 46 29 0 0 0 0 0
153 SHTET TIRANE 8320 7/517 TRUALL 1948.8 1948.8 0 24 204 41 0 0 0 0 0  E- KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA.Z.GJIN LLESH DOCI, Z.DED LLESH DOCI, Z.PRENG LLESH DOCI, ZNJ.DILA GJOKE DOCI, Z.ERVIN PRENG DOCI. KA NJE NDERTIM PALEJE.)
154 SHTET TIRANE 8320 6/66 TRUALL 352 352 0 14 73 20 0 0 0 0 0 SEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. NAMIK HAJDAR VELIA, KA NJE NDERTIME PA LEJE )
155 SHTET TIRANE 8320 6/654 TRUALL 90.9 90.9 0 23 221 10 0 0 0 0 0
156 SHTET TIRANE 8320 6/684 TRUALL 59 59 0 26 86 39 0 0 0 0 0
157 SHTET TIRANE 8320 6/154 TRUALL 381 381 0 15 194 74 0 0 0 0 0  D- (MBI KETE TRUALL NDODHET PASURIA 6/154-ND 25 FR NE PRONESI TE YMERLI SULEJMANASI )
158 SHTET TIRANE 8320 6/531 RRUGE 599 599 15 96 595 0 0 0 0 0
159 SHTET TIRANE 8320 6/523 RRUGE 426 426 15 92 369 0 0 0 0 0
160 SHTET TIRANE 8320 6/585 RRUGE 2440.2 2440.2 93 230 2,384 0 0 0 0 0
161 SHTET TIRANE 8320 6/565 RRUGE 813.4 813.4 15 110 816 0 0 0 0 0
162 SHTET TIRANE 8320 6/515 TROTUAR 393 393 15 90 27 0 0 0 0 0
163 SHTET TIRANE 8320 6/529 TROTUAR 31 31 15 94 4 0 0 0 0 0
164 SHTET TIRANE 8320 6/516 RRUGE 231 231 15 91 2 0 0 0 0 0
165 SHTET TIRANE 8320 6/561 SHESH 2046.5 2046.5 15 106 1,248 0 0 0 0 0
166 SHTET TIRANE 8320 6/524 RRUGE 269 269 15 93 267 0 0 0 0 0
167 SHTET TIRANE 8320 6/552 TROTUAR 56 56 15 101 3 0 0 0 0 0
168 SHTET TIRANE 8320 6/566 RRUGE 136 136 15 11 8 0 0 0 0 0
169 SHTET TIRANE 8320 6/447 RRUGE 130 130 15 89 125 0 0 0 0 0
170 SHTET TIRANE 8320 6/538 RRUGE 777 777 15 97 572 0 0 0 0 0
171 SHTET TIRANE 8320 6/539 RRUGE 34 34 15 98 34 0 0 0 0 0
172 SHTET TIRANE 8320 6/568 RRUGE 1238 1238 15 113 1,222 0 0 0 0 0
173 SHTET TIRANE 8320 6/564 RRUGE 535 535 15 109 535 0 0 0 0 0
174 SHTET TIRANE 8320 6/414 RRUGE 284 284 15 85 284 0 0 0 0 0
175 SHTET TIRANE 8320 6/555 RRUGE 273 273 15 104 270 0 0 0 0 0
176 SHTET TIRANE 8320 6/430 RRUGE 74 74 15 87 71 0 0 0 0 0
177 SHTET TIRANE 8320 6/567 RRUGE 999 999 15 112 730 0 0 0 0 0
178 SHTET TIRANE 8320 6/551 TROTUAR 59 59 15 100 4 0 0 0 0 0
179 SHTET TIRANE 8320 6/563 RRUGE 840 840 15 108 840 0 0 0 0 0
180 SHTET TIRANE 8320 6/412 RRUGE 191 191 15 83 154 0 0 0 0 0
181 SHTET TIRANE 8320 6/413 RRUGE 229 229 15 84 216 0 0 0 0 0
182 SHTET TIRANE 8320 7/432 TROTUAR 185 185 19 146 2 0 0 0 0 0
183 SHTET TIRANE 8320 6/554 TROTUAR 87 87 15 103 2 0 0 0 0 0
184 SHTET TIRANE 8320 6/553 TROTUAR 76 76 15 102 6 0 0 0 0 0
185 SHTET TIRANE 8320 7/64 RRUGE 1645 1645 15 81 18 0 0 0 0 0
186 SHTET TIRANE 8320 6/442 TRUALL 298 298 0 14 51 22 0 0 0 0 0 SEKSIONI C – MBI KETE TRUALL NDODHET PASURIA 6/442-D NE PRONESI TE PJETER RAJTASSEKSIONI E (KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. PJETER PASHK RAJTA)
187 SHTET TIRANE 8320 6/460 TRUALL 64 64 14 227 4 0 0 0 0 0
188 SHTET TIRANE 8320 7/21 RRUGE 622 622 0 15 56 26 0 0 0 0 0
SHUMA 30,004,857