Publikuar më: 06/10/2021

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK.

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i unazës së qytetit Bajram Curri faza II”, Tropojë.

 Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tropojë.

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr.89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall” dhe bazuar në VKM nr. 138, datë 23.03.2000, për pasuritë e llojit “ndërtesë”,sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 13 425 681 (trembëdhjetë milionë e katërqind e njëzetë e pesë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e një) lekë. 

                

                                                                               DREJTOR I PËRGJITHSHËM

                                                     Kryetar i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

                                                                                             Erlis Hereni

 

Lista paraprake e pronarëve të pasurive, pronë private, që shpronësohen nga ralizimi i projektit
“Ndërtimi i unazës së qytetit Bajram Curri”,  faza II”
Nr Emër Atësi Mbiemër Të dhënat mbi pasurinë Vlerësimet për shpronësim sipas llojit të pasurisë Vlera totale në lekë Adresa Shënime Sqaruese
Z. K Nr. i Pasurisë Lloji I pasurisë Sip. Totale m2 Shpronësim tokë “truall” Shpronësim Ndërtesë
Sip.  (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (Lekë) Sip. Ndërtesës e konfirmuar nga ASHK (m2) Vlera e llogaritur me situacion (lekë)
1 Uke Bajram Hysenukaj 1347 7/54-ND Ndërtesë 41 41 1017487 1017487 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr. pasurie 7/53
2 Naim Qazim Haklaj 1347 7/53-ND Ndërtesë 22.8 22.8 623497 623497 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr. pasurie 7/55
3 Nurie Bajram Hysenukaj  Adriana Sadri Boshnjaku  Afërdita Sadri Demiraj   Alma Sadri Çakraj       Arben Sadri Hysenukaj 1347 7/79. Godinë 34.16 34.16 1873 63982 34.16 988 644 1052626 Lagjia “Dardania”
4 Kreshnik Petrit Katana  Jutbina Petrit Katana    Juliana Petrit Katana    Bekim Petrit Katana 1347 7/57-ND Ndërtesë 57 57 1161153 1161153 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/57
5 Kujtim Hamez Osmani   Astrit Hamez Osmani 1347 7/211-ND Ndërtesë 28 28 760359 760359 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/211
6 Kujtim Hamez Osmani   Astrit Hamez Osmani 1347 7/213-ND Ndërtesë 33 33 835256 835256 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/213
7 Bute Selim Neziraj 1347 7/56-ND Ndërtesë 17.76 17.76 548793 548793 Lagjia “Dardania” Ndodhet në truallin me nr pasurie 7/56
8 Shkëlzen Qazim Gjeçaj 1347 7/66. Godinë 50.9 50.9 1873 95336 50.9 1358582 1453918 Lagjia “Dardania” Bllokohet pas në favor të shoqërisë “FAF”
9 Gani Binak Malizi 1347 7/99. Godinë 85.38 85.38 1873 159917 85.38 1928978 2088895 Lagjia “Dardania” Bllokohet pas në favor të shoqërisë “FAF”
10 PPV 1347 7/67. Godinë 100 100 1873 187300 54 1092496 1279796 Lagjia “Dardania” Posedohet nga Agim Motina
11 Kadri Sokol Mustafaj   Hamdi Sokol Mustafaj   Isa Sokol Mustafaj 1347 7/70. Truall 431 431 1873 807263 807263 Lagjia “Dardania” Mbi këtë pasuri janë 2 ndërtime pa leje
12 Bedri Haxhi Islamukaj 1347 7/92. Truall 250 34.23 1873 64113 64113 Lagjia “Dardania” Ndalohen veprimet mbi pasurinë
13 Shtet 1347 7/54. Truall 119 119 1873
14 Shtet 1347 7/53. Truall 51 51 1873
15 Shtet 1347 7/57. Truall 82 82 1873
16 Shtet 1347 7/56. Truall 33 33 1873
17 Shtet 1347 7/211. Truall 51 51 1873
18 Shtet 1347 7/213. Truall 51 51 1873
19 Saimir Ahmet Malaj  Enida Sadik Malaj 1347 10/42. Truall 1500 75 1873 140475 140475 Lagjia “Partizani”
20 Halil Mal Gjongecaj 1347 10/27/9. Truall 837 75 1873 140475 140475 Lagjia “Partizani”
21 Halil Mal Gjongecaj 1347 10/27/10. Truall 1141 95 1873 177935 177935 Lagjia “Partizani”
22 Lulzim Adem Rrahmanaj   Zeqir Sali Bushgjokaj 1347 10/27/12. Truall 2270 220 1873 412060 412060 Lagjia “Partizani”
23 Skënder Ahmet Mella   Lirie Ahmet Mulaj          Azgan Ahmet Mella 1347 10/27/3. Truall 1236 115 1873 215395 215395 Lagjia “Partizani”
24 Raze Cole Boshnjaku   Shpëtim Idris Gjongecaj  Dea Fatmir Gjongecaj   Bekim Fatmir Gjongecaj   Lida Idriz Kuçana         Teuta Veli Hajdari 1347 10/27/2. Truall 491.5 35 1873 65555 65555 Lagjia “Partizani”
25 Besnik Ahmet Alia 1347 10/27/1. Truall 723 15 1873 28095 28095 Lagjia “Partizani”
26 Saimir Ahmet Malaj 1347 10/195. Truall 1155 250 1873 468250 468250 Lagjia “Partizani”
27 Besnik Ahmet Alia 1347 10/21/1. Truall 1088 45 1873 84285 84285 Lagjia “Partizani”
Vlera totale paraprake 3110435 13425681
shënim: 1. Vlerësimi i pasurisë së llojit “tokë truall”, është kryer bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016.
  2. Vlerësimi I pasurisë “Ndërtesë”, është kryer bazuar në VKM-në nr. 138, datë 23.03.2000.