Publikuar më: 25/10/2021

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i “Nënstacionit 400 kV Elbasan 3”.

Subjekti kërkues i këtij projekti është Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim,  për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:

 

  1. Për pasuritë e llojit “arë” është bërë bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit në Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a., si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 8,689,169 (tetë milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë.

   

 

                                                                                                                                                 DREJTORI I PËGJITHSHËM

KRYETAR  I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË  SHPRONËSIMEVE

                                                                                                                                                                  Erlis Hereni

 

 

LISTA E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I “NËNSTACIONIT 400 KV ELBASAN 3”
Lloji i pasurisë së palujteshme që shpronësohet: Tokë Arë,
Nr TË DHËNAT E PRONËS
Emri Atësia Mbiemri Zona  Kadastrale Nr. Pasurisë Lloji i pasurisë  Sip pronës m2  Sip pronës që shpronësohet m² Çmimi i shpronësimit në lekë/m² Vlera e shpronësimit                 lekë Shënime
Bashkia Elbasan
Fshati Kryezjarrth
1 Feim Avdul Zeneli & Alie Begtash Zeneli 2296 44/1/3 Arë     2,500            2,125            222                 471,750 Pasuria 44/1 ndarë
Mirela Preni Merdani 2296 44/1/4 Arë     2,000            1,700            222                 377,400
2 Nosi Vasil Biba 2296 44/2 Arë     4,000            3,187            222                 707,514
3 Englantina Josif Ranxha 2296 44/3/1 Arë     1,625        1,294.6            222                 287,401 Pasuria 44/3 është ndarë në 2 pasuri.
Englantina Josif Ranxha 2296 44/3/2 Arë     1,625        1,354.2            222                 300,632
4 Ndriçim Mathe Tollumi 2296 44/4 Arë     3,792        3,143.7            222                 697,901
5 Bashkrponësi Familja Zela 2296 44/5 Arë     2,700        1,882.4            222                 417,893
6 Dhimiter Vasil Zela 2296 44/6 Arë     2,700                 62            222                   13,764
7 Thoma Ilia Bica 2296 45/2/1 Arë     2,900            2,546            222                 565,212 Pasuria 45/2 është ndarë në 2 pasuri.
8 Jorgji Tasi Bica 2296  45/3 Arë     2,750        2,621.4            222                 581,951
9 Foti Ranxha 2296  45/4 Arë     4,125        4,034.6            222                 895,681
10 Shtet 2296  45/5 Arë     5,625        5,441.3               –                            –
11 Shtet 2296  45/6 Arë     1,875              86.9                            –
12 Bashkrpronësi Familja Roci 2296  45/7 Arë     3,539            1,470            222                 326,340
13 Kostandin Simon Drizari 2296  45/8 Arë     5,000            2,360            222                 523,920
14 Petrit Grigor Drizari 2296  45/9 Arë     2,500        1,317.5            222                 292,485
15 Ligor Simon Drizari 2296  45/10 Arë        810            459.5            222                 102,009
16 Agim Jakov Tollumi 2296  45/11 Arë     3,310        1,965.5            222                 436,341
17 Nikolla Vasil Biba 2296  45/12 Arë     1,570               983            222                 218,226
18 Aleks Vasil Biba 2296  45/13 Arë     5,500            3,540            222                 785,880
19 Bashkpronësi Familja Nikolla 2296  45/14 Arë     2,375            1,890            222                 419,580
20 Gezim Naum Shati & Bukurie Peter Shati 2296  45/15 Arë     1,625            1,204            222                 267,288
21 Shtet 2296 45/16 Arë                            –
Sipërfaqe totale shpronësimi m2    44,668.60
Vlera totale e shpronësimt në Lek për sipërfaqet e pronësisë        8,689,168.80
Shënime:
1.  Për tokën “truall”, çmimi i llogaritur është marrë nga Vendimi nr. 89, datë 03.02.2016 i Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;