Publikuar më: 12/11/2021

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjensia Shtetërore për Shpronësimin, shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave të qytetit Kavajë”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Kavajë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

 

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 3,581,823.00 (tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e njëzet e tre) lekë.

                                                                                    Drejtor i Përgjithshëm          

                                                      Kryetar  i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

                                                                                                Erlis Hereni

 

LISTA EMËRORE  PARAPRAKE E PRONARËVE, TË PASURIVE, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA  REALIZIMI I PROJEKTIT  “ZGJERIMI I VARREZAVE TË QYTETIT KAVAJË”.
Nr. Emër Atësi  Mbiemër Nr.i pasurisë ZK Lloji I pasurisë Sipërfaqja e prekur Vol Faqe Çmimi /njësi lekë m 2 Vlera në lekë Kufizimet e pronësisë
1 Sulejman Rustem Allajbeu  12/32 8552 arë 2200 12 101 329 723,800.00
2  Hajdar Rustem Allajbeu  12/33 8552 arë 2104 12 102 329 692,216.00 Kufizime në seksionin “D”
3 Jemin Rustem Allajbeu  12/34 8552 arë 2202 12 100 329 724,458.00 Kufizime në seksionin “D”
4 Besnik Rustem Allajbeu  12/35 8552 arë 2181 12 99 329 717,549.00 Kufizime në seksionin “D”
5 Hasan Rustem Allajbeu  12/36 8552 arë 2200 12 98 329 723,800.00
                                     Total 3,581,823.00