Publikuar më: 31/01/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim- asfaltim i rrugës “Fuat Toptani”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tiranë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 65 798 622 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e dy) lekë.

 

 

                                                                            DREJTORI I PËRGJITHSHËM

                                                                                                    Kryetar

                                                                    i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

                                                                                                 Erlis HERENI

 

LISTA PARAPRAKE
E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “ “SISTEMIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS “FUAT TOPTANI””
NR PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME(Kufizime hipotekore barre mbi pasurinëetj )
“TRUALL” VLERA TOTALE(LEKE)
EMËR ATËSIA MBIEMËR QYTETI  Z. KADASTRALE NR. I PASURISË LLOJI I PASURISë SIP. TOTALE TRUALL (m²) Truall (m2) VOL FAQE SIPëRFAQJA(m2) ÇMIMI (LEKE/M²)        VLERA ( LEKË)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 YLLI ZYLYFTAR  BYLO TIRANE 8190 13/1030 TRUALL 1135 1135 45 142 51 33755 1721505 1721505 PERSH. VECANT: PASURIA SHPRONESOHET PER SIPERFAQEN 65.2M2 ME VKM NR. 230 DT. 21.03.2017 REF 8010; D-MBI KETE TRUALL POZICIONOHET NDERTESA ME NR. PAS. 13/191-ND, VOL 40 FQ. 84 ZK. 8190; E- KUFIZOHET KRYERJA E VEPRIMEVE ME PASURINE NE ZGJIDHJEN E PROBLEMATIKES SE KRIJUAR ; TE MOS KRYHET ASNJE VEPRIM ME PASURINE MASE SIGURIE PADIE NE ORIGJINE TE PASURISE
2 BASHKEPRONARET BAJRAMI, BERAMI, GURI, HASA, CINGO, MUSTA, DAPI, KORA, VAKO, NELKU, ELMAZI,HARUNI TIRANE 8190 13/1031 TRUALL 296 296 45 143 19 33755 641345 641345 PERSHKRIM I VECANTE – PASURIA SHPRONESOHET PER SIPERFAQEN 65.2ME ME VKM 230DT. 21.03.2017 REF 8010; MBI KËTË TRUALL POZICIONOHET NDËRTESA 13/191-ND. KA PESË NDËRTIME PA LEJE. REGJISTROHET KONTRATA E SHITJES ME KUSHT PËR PJESËT TAKUESE TË BESNIK BAJRAMIT,RAMAZAN BAJRAMIT,MAJLINDA BAJRAMIT, IRMA HADRO, ALTIN BAJRAMI
3 BASHKEPRONARET  BAJRAMI, BERAMI, GURI, HASA, CINGO, MUSTA, DAPI, KORA, VAKO, NELKU, ELMAZI,HARUNI TIRANE 8190 13/185 TRUALL 1938 1938 4 226 66 33755 2227830 2227830 VENDOSET MASA SEKUESTRO KONSERVATIVE NGA PËRMBARUES EUGLENT OSMANAJ. REGJISTROHET KONTRATA E SHITJES ME KUSHT PËR PJESËT TAKUESE TE BESNIK BAJRAMIT,RAMAZAN BAJRAMIT,MAJLINDA BAJRAMIT, IRMA HADRO, ALTIN BAJRAMI
4 BASHKEPRONARET BAJRAMI, BERAMI, GURI, HASA, CINGO, MUSTA, DAPI, KORA, VAKO, NELKU, ELMAZI,HARUNI TIRANE 8190 13/186 TRUALL 1938 1938 35 33755 1181425 1181425 KJO PASURI ËSHTË OKUPUAR  REGJISTROHET KONTRATA E SHITJES ME KUSHT PËR PJESËT TAKUESE TË BESNIK BAJRAMIT,RAMAZAN BAJRAMIT,MAJLINDA BAJRAMIT, IRMA HADRO, ALTIN BAJRAMI
5 GENTIAN DHIMITRAQ MILO TIRANE 8190 13/189 TRUALL 365 365 4 230 46 33755 1552730 1552730 PER VECANT: L.LEG NR. 91796 DATE 03.06.2016; VKM SHPRONESIMI 230 DT. 21.03.2017 GODINE BANIMI 2 KATE + 1 KAT NENTOK; SOP. KATI PERDHE 103.9 M2 SIP VERANDE + SHKALLE 18.7 M2; SIP. KATI PARE 152.4 M2 SIP BODRUM 60.1 M2 KUFIZOHEN VEPRIMET,VENDIM GJYKATE PËR SIGURIM PADIE
6 BEHAR , ROBERT MAILI,  FETO TIRANE 8190 13/455 TRUALL 3680 3680 8 249 48 0 0 0 KA NJË NDËRTIM TË PALIGJSHËM. BAZUAR NË VENDIMIN E GJYKATËS TË LARTË, KOLEGJI CIVIL NR.1177 DATE 16.10.2009 PERCJELLË NË ZVRPP TIRANË ME DOSJEN PËRMBARIMORE NR.3799 PROT, DATË 08.03.2010 ËSHTË VENDOSUR “ANULLIMI I PJESSHËM I VKKKP NR. 410/1995 DHE NJOHJEN TRASHËGIMTAR NE SIP. 2500M2 TË TRASHËGIMTARËVE TE ALI BERAMI SIPAS PJESËVE QË I VIJNE NGA TRASHËGIMIA. NË KËTO KUSHTE TË JEPET PËLQIMI ME DEKLARAT NOTERIALE NGA TË GJITHË BASHKEPRONARËT PËR TRASAKSIONET E KRYERA OSE PASOJAT TË REGULLOHEN ME VENDIM GJYKATE. BLLOKOHET PASURIA NË FAVOR TE SHOQ “GIRONA” SH.P.K  ; MENAXHUAR ME LEJE NDERTIMI
7 BASHKEPRONARET BAJRAMI, BERAMI, GURI, HASA, CINGO, MUSTA, DAPI, KORA, VAKO, NELKU, ELMAZI,HARUNI TIRANE 8190 13/856 TRUALL 9667 9667 34 117 44 33755 1485220 1485220 REGJISTROHET KONTRATA E SHITJES ME KUSHT PËR PJESËT TAKUESE TË BESNIK BAJRAMIT,,RAMAZAN BAJRAMIT,MAJLINDA BAJRAMIT, IRMA HADRO, ALTIN BAJRAMI
8 FATMIR  HAN PEPOSHI TIRANE 8190 8/1101 TRUALL 375 375 42 244 13 33755 438815 438815 PERSHKRIM I VECANT- LEJE LEGALIZIMI NR.124643.DT.20.08.2019 OBJEKT BANIMI 2 KAT, SIP KATI PERDHE 107.6 M2, SIP KATI I PARE 96M2
9 PETRIT  FADIL  TRESA TIRANE 8190 8/1084 “TRUALL” 500 500 40 126 15 33755 506325 506325
10 ILIR SALI BEZATI TIRANE 8190 8/819 “TRUALL” 338 338 24 98 16 33755 540080 540080 PERSH, VECANT: L. LEG NR. 2624606 DATE 14.12.2017 GODINË BANIMI 3 KATE ; SIP. KATI PERDHE 128.0M2; ; SIP. KATI PARE 1.2M2; ; SIP. VERANDE 11.7 M2;
11 MAHMUT  DERVISH  ABAZI TIRANE 8190 15/845 TRUALL 947 947 35 111 151 33755 5097005 5097005 PER VECANT: L.LEG NR.126568 DT. 27.07.2020  GODINE BANIMI 2 KAT +1 KAT NENTOKE SIP. KATI NENTOKE 108.6 M2; SIP. KATI PERDHE 111.1 M2 VERANDE + SHKALLE 22.1 M2 SIP KATI PARE 102.8 M2 VERANDE 24.2 M2
12 OSMAN  ABAZI TIRANE 8190 15/801 TRUALL 725 725 32 63 245 33755 8269975 8269975
13 BASHKEPRONARET ABAZI, ÇULLHAJ, DERJA, BALLA, MUMAJESI, HOXHA, RAUFI. TIRANE 8190 15/424 TRUALL 715 715 42 228 246 33755 8303730 8303730 MBI KËTË TRUALL NDODHET NDËRTESA 8/858-ND VOL 35 FQ212  HALIM BIBA. NDËRTESA 8/857-ND, ZK 8190 NË PRONËSI TË PETRIT BIBA. KA 5 NDËRTIME TË PALIGJSHME.
14 SHEFQET  MALIQ  ABAZI TIRANE 8190 15/401 TRUALL 98 98 11 105 98 33755 3318116.5 3318117 D- E VLEFSHME PER SHPROENSIM PRANE INSTITUCIONIT PERKATES SIPAS PLANIT TE RILEVIMIT ORTOFOTOS ESHTE RRUGE
15 BAJRAM COL GELAJ TIRANE 8190 15/400 TRUALL 400 400 11 104 18 33755 607590 607590 MBI KËTË PASURI KA NJË NDËRTIM PA LEJE
16 RESHAT DERVISH ABAZI TIRANE 8190 15/393 TRUALL 1281 1281 10 213 256 33755 8641280 8641280 K. SHITJE
17 BASHKEPRONARET TAIP MALIQ ABAZI; ENVER MALIQ ABAZI; BARDHYL ABAZI; HATIXHE BALLA; HAXHIRE BAKALLI; HAZIZ ABAZI; KAJE MUMAJESI; KUMERI BALLA; MUHARREM ABAZI; MUSA ABAZI; OSMAN ABAZI; RAZIJE RAUFI; REFIK ABAZI; SHEQERE ABAZI; SHERIFE ABAZI; VELI ABAZI; XHARIJE ABAZI; XHEMILE ABAZI; SHEFQET MALIQ ABAZI; AFMET MALIQ ABAZI; PASHE MALIQ PICORI; FIQIRETE MALIQ VAROSI; PASHA RAMAZAN DERJA; MEREME PASHA BARDHI; HASAN PASHA DERJA; ISMAIL PASHA DERJA; SELIM PASHA DERJA; HANKE PASHA BARDHI; FLUTURA PASHA HAXHIU TIRANE 8190 15/381 TRUALL 280 280 10 143 144 33755 4860720 4860720 KA TRE NDËRTIME TË PALIGJSHME
18 VELI ABAZI TIRANE 8190 15/380 TRUALL 1300 1300 10 142 256 33755 8641280 8641280 PERSHKRIM I VECANT: – LEJE LEG NR, 127411, DT.17.01.2021 GODINE BANIMI 3 KATE SIP KATI PERDHE 123 M2 ; SIP KATI I PARE 125.9 M2( VERANDE 20 M2); SIP KATI I DYTE 125.9 ( VERANDE 20 M2 )
19 PETRIT BARDHOK LLESHI TIRANE 8190 15/365 TRUALL 400 400 10 40 145 33755 4894475 4894475 D- RIVLERESOHET PASURIA PER SHUMEN 13502000LEKE, E- KA TRE NDERTIME TE PALIGJSHME
20 SEIT ISMAIL TRESA TIRANE 8190 15/339 TRUALL 708 708 10 10 20 33755 675100 675100 LEJE LEGALIZIMI NR. 125035, DT.31.01.2020 GODINE BANIMI 3 KAT +PAPAFINGO SIP KATI PERDHE 119.1 M2, SIP KATI PARE 119.1 M2,(VERANDE+SHKALLE 23.3 M2),SIP KATI DYTE 115.1 M2,(VERANDE+SHKALLE 52.9 M2)
SIP PAPAFINGO 83.4 M2,(VERANDE 76 M2 ; MBI KËTË TRUALL POZICIONOHET PJESËRISHT ND ME NR. 8/857-ND ZK.8190 NË PRONËSI TË PETRIT BIBA. KA DY NDËRTIME TË PALIGJSHME.
21 BASHKËPRONARET MEVLUDE ZAIM PARLLAKU; ALBAN BAJRAM PARLLAKU; DRITAN BAJRAM PARLLAKU; GËZIM BAJRAM PARLLAKU; MIMOZA BAJRAM KRASNIQI TIRANE 8190 15/272 TRUALL 400 400 7 224 20 33755 675100 675100 KA NJE NDERTIM TE PALIGJSHËM
22 ALTIN  DALIP HYSA TIRANE 8190 15/267 TUALL 300 300 6 99 45 33755 1518975 1518975 K. SHITJE
23 SHTET TIRANE 8190 15/587 TRUALL 498 498 25 90 5 0 0 0 KJO PASURI ËSHTË  OKUPUAR NGA XHEVAT BAJRAMI KA NJË NDËRTIM PA LEJE
24 SHTET TIRANE 8190 15/647 TRUALL 30174 30174 25 150 3 0 0 0 E-KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR
25 SHTET TIRANE 8190 8/802 TRUALL 1056 1056 24 81 48 0 0 0 KJO PASURI ËSHTË E OKUPUAR KA NJË NDËRTIM PA LEJE
26 SHTET TIRANE 8190 8/806 TRUALL 1365 1365 24 85 74 0 0 0 KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA  ….. KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHEM
27 SHTET TIRANE 8190 8/812 “TRUALL” 531 531 24 91 13 0 0 0 MBI KËTË PASURI NDODHET NDËRTESA ME NR. 8/812-ND1 DHE NDËRTESA ME NR.8/812-ND2. OKUPUAR NGA FATJON, SHEFQET, HATXHI, MUHAREM,HAMIT XHABAFTI KA NJË NDËRTIM PA LEJE
28 SHTET TIRANE 8190 8/813 “TRUALL” 828 828 24 92 17 0 0 0 KJO PASURI ËSHTË E OKUPUAR KA NJË NDËRTIM PA LEJE
29 SHTET TIRANE 8190 8/821 TRUALL 326 326 24 100 6 0 0 0 KJO PASURI ESHTE E OKUPUAR NGA Z. ISLAM BAJRAM LLOCI , KA NJE NDERTIM TE PA LIGJSHM
30 SHTET TIRANE 8190 8/1083 TRUALL 174 174 40 125 44 0 0 0
31 SHTET TIRANE 8190 8/1123 TRUALL 18 18 43 123 7 0 0 0
32 SHTET TIRANE 8190 8/1102 TRUALL 38 38 42 245 38 0 0 0
33 SHTET TIRANE 8190 8/1135 TRUALL 26 26 44 157 22 0 0 0
SHUMA       65,798,622                   65,798,622