Publikuar më: 31/01/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtim Kopshti dhe Çerdhe e integruar nr. 42”,

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Tiranë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM-në nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, për pasuritë e llojit “truall”, si dhe bazuar në vendimin nr.138, datë 23.02.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, për pasuritë e llojit “ndërtesë banimi ose jo banimi”, sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 66 620 761.20 (gjashtëdhjetë e gjashtë milionë e gjashtëqind e njëzet mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e një pikë njëzet) lekë.

 

 

                                                                            DREJTORI I PËRGJITHSHËM

                                                                              Kryetar

                                                                     i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

                                                                                                 Erlis HERENI

 

LISTA PARAPRAKE
                                                                                            E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “NDËRTIM KOPSHTI DHE ÇERDHE E INTEGRUAR NR.42”
NR. PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM         SHËNIME            (Kufizime hipotekore, barrë mbi pasurinë )
“TRUALL” “NDËRTESË” VLERA TOTALE   (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z.Kadastrale Nr.i pasurisë Lloji I pasurisë  Sipërfaqja totale  “Truall” (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë)
1      Jorgo      Petraq        Gaqo        Gaqo Papadhopuli Papadhopulli Tiranë 8270  2/899  Truall 657.5 657.5 93 107 657.5 66969 44,032,117.50 44,032,117.50
2         David         Mark      Bashkim           – Haxhi  Shantoja Tiranë 8270 2/427  Truall 337.3 337.3 24 157 337.3 66969 22,588,643.70 22,588,643.70
3 Bashkia Tiranë Tiranë 8270 2/269  Truall 929 929 401.34 54 233 929 0 0 401.34 0 0 0 Kopshti nr. 42
4 Shtet Tiranë 8270 2/900  Truall 58 58 93 108 58 0.00 0 0
Total 1981.8 401.34 66,620,761.20