Publikuar më: 31/01/2022

KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga realizimi i objektit “Rivitalizimi u rrugës “Andon Profka” dhe i hapësirave përreth saj, Fier”.

 Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Fier.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim,   për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si më poshtë vijon:

 

  1. Për pasuritë e llojit “truall”, vlerësimi është kryer bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
  2. Për pasuritë e llojit “ndërtesë/ njësi”, vlerësimi është kryer sipas VKM nr. 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit në Bashkinë Fier, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 6,084,267 (gjashtë milionë e tetëdhjetë e katër mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë ) lekë.

 

     DREJTORI I PËGJITHSHËM

KRYETAR

            I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

           Erlis Hereni

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE E PRONAVE DHE PRONARËVE, QË DO TË SHPRONËSOHEN PËR OBJEKTET: (PËR OBJEKTET E BANIMIT, SHËRBIMIT DHE TRUALLIT) QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS “ANDON PROFKA”
Nr EMËR ATËSIA  MBIEMËR  Zona Kad. NR. Pas. Sip. e truallit (m2) Sip. e objektit të shërbimit (m2) Lloji i pasurisë  Çmimii I truallit (l/m2)  Vlera e objektit të shërbimit sipas situacionit (lekë)  Vlera e truallit (lekë) Vlera totale e truallit dhe objektit shërbimit (lekë) KONFIRM ZVRPP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 GEZIM MALO MUHAJ 8534 4/59 13.2 truall   12,893    170,187.60                 170,187.60 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
2 DARVIN XHEMAL LLOSHI 8534 4/115 7.6 truall   12,893       97,986.80                    97,986.80 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
3 ENVER XHEMAL LLOSHI 8534 4/21 14.6 truall   12,893    188,237.80                 188,237.80 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
4 SULEJMAN BARJAM DINE 8534 5/201-ND 47 47 truall +njësi   12,893          1,519,465    605,971.00             2,125,436.00 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
5 REXHEP  SULA; 8534 5/163-N2 42 njësi          1,210,398                       –             1,210,398.00 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
6 LATIF BEHAR SAKAJ 8534 5/163-B1 34.4 bodrum             991,372                       –                 991,372.00 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
7 FESTIM HAMITAJ 8534 5/163-N1 42 njësi          1,210,398                       –             1,210,398.00 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
8 Novruz Teki Zylalaj  Donald Teki Zylalaj   Qemal Teki Zylalaj 8534 4/24+1-1; 4/24+1-2; 4/24+1-3; 7 truall   12,893       90,251.00                    90,251.00 ME ÇERTIFIKATË PRONËSIE
 Vlera totale paraprake                6,084,267.2