Publikuar më: 29/06/2021

Ligj Nr.8561, përditësuar, 2020

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

L I G J

Nr.8561, datë 22.12.1999

 

PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJEN NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË PRONË PRIVATE PËR INTERES PUBLIK

(Ndryshuar me ligjin nr. 20/2016, datë 10.3.2016, nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

(I përditësuar)

 

Në mbështetje të neneve 41, 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

 

K U V E N D I

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

V E N D O S I:

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Objekti i ligjit

Neni 1

 

Ky ligj rregullon të drejtën e shtetit për të shpronësuar ose për të marrë në përdorim të përkohshëm për interes publik pasuritë e personave fizikë ose juridikë privatë, si dhe mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të pronarëve përkatës.

Neni 2

 1. Personat fizikë dhe juridikë privatë kanë të drejtën për respektimin e pasurive në pronësi të tyre. Shpronësimi i pasurive pronë private bëhet vetëm për interes publik, në kushtet kur interesi publik mbizotëron kundrejt interesave private të pronarëve të tyre, në përputhje me kushtet e parashikuara nga ligji dhe parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.
 2. E drejta e shpronësimit dhe e marrjes në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private ushtrohet për një interes publik që nuk mund të realizohet ose të mbrohet në mënyrë tjetër, veçse për shkaqe dhe në respektim të procedurave të përcaktuara shprehimisht në këtë ligj, në atë masë sa është e domosdoshme për realizimin e qëllimit të shpronësimit dhe në çdo rast kundrejt një shpërblimi të drejtë.

Neni 3

Shpronësimi dhe marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private realizohet në përputhje me kushtet dhe procedurat e përcaktuara në këtë ligj, duke garantuar transparencën, barazinë e shtetasve dhe mbrojtjen e interesave dhe të drejtave të tyre pasurore.

Neni 4

Shpronësimi dhe marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private bëhet duke respektuar dhe kompensuar në vlerë, në përputhje me ligjin, të drejtat e të tretëve mbi pasuritë pronë private që shpronësohen, si dhe zhvlerësimin për shkak të shpronësimit të pasurive të tjera pronë private që nuk janë objekt i shpronësimit.

KREU II

SHPRONËSIMI

Neni 5

Kuptimi i shpronësimit

(ndryshuar fjalë në pikën 1 dhe ndryshuar pika 2 me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 1. Kur realizimi ose mbrojtja e interesave publike nuk mund të arrihet pa ushtruar të drejtat e pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme ose të luajtshme pronë private, Këshilli i Ministrave, mbi kërkesën e subjektit kërkues në favor të të cilit bëhet shpronësimi, me propozim të ministrit përgjegjës për zhvillimin urban, vendos shpronësimin e këtyre pasurive.
 2. Kur shpronësimi është kryer me kërkesën e një subjekti juridik privat, ministri përgjegjës për zhvillimin urban i kërkon Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin (ASHSH) që, mbi kërkesën paraprake të këtij subjekti, të bëjë kalimin e pronësisë së pasurive të shpronësuara nga shteti në favor të subjektit privat që ka kërkuar shpronësimin, me kushtin që të jetë vërtetuar sipas ligjit realizimi i ndërtimit ose i investimit për interes publik, për të cilin është kryer shpronësimi.
 3. Kur kërkuesi privat nuk kërkon kalimin e pronësisë në favor të tij, pronësia mbetet në favor të shtetit.
 4. Objektet e shpronësuara, për shkaqet e parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh” dhe “ë” të nenit 8 të këtij ligji mbeten në çdo rast në pronësi të shtetit.

Neni 6

Të drejta dhe privilegje të pronarit të pasurisë pronë private që shpronësohet

(ndryshuar pika 1 dhe ndryshuar emërtimi në pikat 2, 3 dhe 5 me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 1. Në rastet kur pronari ka vdekur ose është shpallur i zhdukur dhe nuk është lëshuar dëshmia e trashëgimisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin ose subjektet e interesuara për shpronësimin kanë të drejtë të paraqesin kërkesën për lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin Civil dhe në ligjin për noterinë, në rast se kërkesa nuk është paraqitur ose refuzohet të paraqitet nga subjektet e interesuara.
 2. Kur në përfundim të procedurave dhe afateve të parashikuara me këtë ligj, lidhur me njoftimin dhe publikimin e kërkesës për shpronësim, nuk gjendet pronari i pasurive pronë private që kërkohet të shpronësohen, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin vazhdon procedurat e shpronësimit dhe masa e shpërblimit, që i takon pronarit të shpronësuar, depozitohet në bankë për llogari të këtij të fundit.
 3. Kur nuk dihet pronari i pasurive pronë private që kërkohet të shpronësohen, në zbatim të nenit 172 të Kodit Civil, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin është i autorizuar me këtë ligj të kërkojë në gjykatë kalimin e këtyre pasurive në pronësi të shtetit. Shpenzimet gjyqësore dhe të përfaqësimit janë në ngarkim dhe parapaguhen nga kërkuesi i shpronësimit.
 4. Nuk lejohet shpronësimi kur pronari i pasurisë pronë private merr përsipër realizimin e interesit publik dhe të qëllimit për të cilin kërkohet shpronësimi nga një subjekt juridik privat, i parashikuar në shkronjat “c” dhe “ç” të nenit 8 të këtij ligji dhe duke plotësuar të njëjtat kushte ligjore dhe garanci për respektimin e afateve përkatëse.
 5. Kur pronarët e pasurive pronë private, nëpërmjet një deklarate me shkrim, japin pëlqimin dhe pranojnë kalimin e pronësisë së këtyre pasurive në favor të shtetit në përputhje me kushtet e ofruara nga Agjencia Shtetërore për Shpronësimin nëpërmjet njoftimit të drejtpërdrejtë dhe publikimit të kërkesës së shpronësimit për interes publik, procedura e shpronësimit për këto pasuri quhet e përfunduar.
 6. Pronari i shpronësuar ose trashëgimtarët e tij gëzojnë të drejtën e parablerjes në rastin kur pasuritë e tyre, që kanë qenë objekt i shpronësimit, si dhe projektet ose investimet e realizuara mbi to, vihen në shitje ose tjetërsohen në çdo mënyrë nga shteti ose subjekti privat përfitues i shpronësimit.

Neni 7

Objekte të shpronësimit

(ndryshuar me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

Objekte të shpronësimit janë pasuritë e paluajtshme në formën e tokës, të ndërtimeve të çdo lloji, me karakter të përhershëm, pasuritë e luajtshme të treguara në shkronjat “e” dhe “ë”, të nenit 8, të këtij ligji, kulturat bujqësore, si dhe çdo investim tjetër i trupëzuar në tokën bujqësore, që do të shpronësohet.

Neni 8

Shkaku i shpronësimit

(shtuar shkronja “f”, me ligjin nr. 20/2016, datë 10.3.2016, ndryshuar shkronja “ë” dhe shtuar shkronja “g” me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

Në funksion të interesit publik, shpronësimi mund të bëhet për këto shkaqe:

 1. a) Për realizimin e detyrimeve të shtetit që rrjedhin nga traktatet dhe konventat ndërkombëtare shumëpalëshe.
 2. b) Për realizimin e programeve, të projekteve dhe investimeve, të parashikuara në marrëveshje ndërkombëtare me shtrirje në territorin e disa shteteve, ku shteti ynë është palë.
 3. c) Për realizimin e projekteve dhe të investimeve, që paraqesin interes ose shtrirje territoriale kombëtare ose vendore në fushën e transporteve të çdo lloji, të energjetikës, të telekomunikacionit, të veprave ujore të çdo lloji, në shërbim dhe interes të publikut.

ç) Për realizimin e projekteve dhe investimeve kombëtare ose vendore, në funksion të ruajtjes së mjedisit, të shëndetit, kulturës dhe arsimit publik, si dhe të infrastrukturës, në shërbim dhe interes të publikut.

 1. d) Për realizimin e programeve dhe investimeve në fushën e mbrojtjes kombëtare.
 2. dh) Për mbrojtjen e monumenteve dhe objekteve të paluajtshme të karakterit arkeologjik, historik, kulturor e shkencor, kur këto qëllime, për vetë natyrën e këtyre objekteve, nuk mund të realizohen nga pronari privat për shkak të pamundësisë objektive apo të qëndrimit subjektiv të tij, me pasojë rrezikimin real të mosrealizimit, dëmtimit ose të pengimit të funksionimit të tyre.
 3. e) Për mbrojtjen e objekteve të luajtshme me vlerë historike, arkeologjike, kulturore ose shkencore në rastet kur, edhe me realizimin e detyrimeve të organeve kompetente sipas ligjit, këto objekte rrezikohen të dëmtohen ose të zhduken.

ë) Për rastet kur objekte të luajtshme e të paluajtshme, për shkaqe objektive, në kushtet e degradimit ose forcës madhore, krijojnë rrezik të përhershëm për sigurinë dhe shëndetin publik ose krijojnë rreziqe për zhvillimin e qëndrueshëm, në atë shkallë që me gjithë ndihmën e shtetit, këto rreziqe nuk mund të parandalohen nga pronari i tyre.

 1. f) Për realizimin e investimeve strategjike, sipas legjislacionit në fuqi.
 2. g) Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Neni 9

Subjekti në favor të të cilit bëhet shpronësimi

(ndryshuar pika 2, me ligjin nr. 20/2016, datë 10.3.2016)

 

 1. Shpronësimi mund të bëhet në favor të shtetit dhe të personave juridikë publikë ose privatë, vendas ose të huaj, për realizimin nga ana e tyre të një projekti, investimi apo objekti që, në çdo rast në përputhje me këtë ligj, paraqet interes publik.
 2. Personi juridik privat mund të paraqesë kërkesë për shpronësim për interes publik, vetëm lidhur me shkaqet e shpronësimit të parashikuara në shkronjat “c”, “ç” dhe “f  të nenit 8 të këtij ligji.

Neni 10

Kërkesa dhe dokumentet shoqëruese të kërkesës për shpronësim

 

 1. Subjekti, në favor të të cilit bëhet shpronësimi, duhet të paraqesë në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin kërkesën për shpronësim. Kjo kërkesë duhet të shoqërohet me këtë dokumentacion:
 2. a) Aktet që vërtetojnë cilësinë dhe regjistrimin e tij si person juridik.
 3. b) Projektet e nevojshme dhe të miratuara sipas ligjit, si dhe argumentet përkatëse ligjore për interesin publik, lidhur me realizimin e këtyre projekteve.
 4. c) Dokumentacioni lidhur me burimin dhe garantimin e fondeve financiare të nevojshme për realizimin e projektit, duke përfshirë edhe ato të shpronësimit apo të zhvlerësimit.

ç) Vlerësimi paraprak i objekteve të shpronësimit dhe i masës së shpërblimit që parashikohet për secilin pronar privat.

 1. d) Lejet dhe miratimet përkatëse nga organet kompetente sipas ligjit, në përputhje me natyrën dhe llojin e projektit që kërkohet të realizohet.
 2. dh) Aktet që vërtetojnë mënyrën e realizimit të projektit, nga vetë kërkuesi i shpronësimit ose me të tretë, si dhe afatet përkatëse.
 3. e) Lista e pronarëve të pasurive pronë private për të cilat kërkohet shpronësimi, lista e pronarëve, pasuritë private të të cilëve zhvlerësohen për shkak të shpronësimit, si dhe lista e personave të tretë që duhet të kompensohen për të drejtat e tyre mbi pasuritë pronë private që kërkohet të shpronësohen, së bashku me shpjegimet dhe të dhënat e nevojshme për secilin prej tyre, me parashikimet përkatëse për vlerësimin e këtyre pasurive dhe të drejtave, si dhe adresat dhe vendbanimi më i fundit i njohur i pronarëve dhe personave të tretë përkatës.

ë) Dokumentet që vërtetojnë shkakun e shpronësimit, sipas nenit 8 të këtij ligji.

 1. Në rastet kur kërkues i shpronësimit është një organ shtetëror ose institucion shtetëror i krijuar me ligj të posaçëm, nuk paraqiten dokumentet e parashikuara në shkronjat “a” dhe “c” të këtij neni.
 2. Rregullat e hollësishme, lidhur me përmbajtjen dhe standardet që duhen respektuar në hartimin dhe paraqitjen e dokumentacionit që shoqëron kërkesën për shpronësim për interes publik, caktohen me akt normativ të Këshillit të Ministrave.

Neni 11

Ministria përgjegjëse për zhvillimin urban dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin

(ndryshuar titulli, pika 1 dhe shtuar pikat 5 dhe 6 me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 

 1. Kërkesa për shpronësim paraqitet në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin, ndërsa propozimi në Këshillin e Ministrave për miratimin e kërkesës për shpronësim bëhet nga ministri përgjegjës për zhvillimin urban.
 2. Me paraqitjen e kërkesës për shpronësim për interes publik, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin urdhëron ngritjen e komisionit të posaçëm për ndjekjen dhe realizimin e procedurave të shpronësimit.
 3. Anëtarët e komisioneve duhet të jenë nëpunës ose ekspertë të pavarur, me përvojë dhe kualifikim të posaçëm në fushën juridike, ekonomike dhe inxhinierike, të cilët, në çdo rast, nuk duhet të kenë lidhje fisnore apo krushqie me të shpronësuarit, ose lidhje interesash të çdo lloji me palët e interesuara për shpronësimin.
 4. Rregullat për përbërjen dhe procedurat e punës së komisionit të posaçëm për shpronësimet caktohen me akt normativ të Këshillit të Ministrave.
 5. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin është institucion në varësi të ministrit përgjegjës për zhvillimin urban, e cila, përveç detyrave të tjera të përcaktuara në këtë ligj, kryen edhe detyrat e mëposhtme:
 6. a) planifikon dhe trajton kërkesat për shpronësim nga institucionet përkatëse;
 7. b) përllogarit masën e shpronësimit për çdo pronë të prekur nga shpronësimi;
 8. c) mbikëqyr ecurinë e procesit të shpronësimeve;

ç) krijon bazën e të dhënave për të gjitha shpronësimet dhe likuidimet e çdo shpronësimi;

 1. d) ka të drejtë të hyjë në negociata me subjektet që shpronësohen, për sa i përket vlerës së shpronësimit dhe afatit të shlyerjes së kësaj vlere. Rregullat e hollësishme për mënyrën e negocimit me subjektet e shpronësuara përcaktohen nga Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për zhvillimin urban.
 2. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për zhvillimin urban, përcakton mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të agjencisë.

Neni 12

Kthimi pa veprim dhe refuzimi i kërkesës

 1. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen verifikimet e nevojshme për subjektin kërkues, në favor të të cilit kërkohet shpronësimi, për dokumentacionin e paraqitur, për shkakun e shpronësimit, si dhe administron aktet e pronësisë për objektet e shpronësimit, duke kryer, nëse është e nevojshme, edhe verifikime në vend.
 2. Në rastet kur dokumentacioni i paraqitur nga kërkuesi nuk është i plotë ose i saktë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin i kthen menjëherë pa veprim kërkuesit të shpronësimit kërkesën e shpronësimit dhe dokumentacionin shoqërues të tij sipas këtij neni, duke caktuar edhe afat të posaçëm për plotësimet përkatëse.
 3. Kur kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues nuk paraqiten të plotësuar në afatin e caktuar ose gjenden të pambështetur, për mungesë të shkakut ose të kushteve të shpronësimit sipas këtij ligji, kërkesa refuzohet nga Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe i njoftohet menjëherë kërkuesit të shpronësimit.
 4. Kërkuesi i shpronësimit ka të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e marrjes së njoftimit.
 5. Shqyrtimi gjyqësor bëhet në përputhje me dispozitat ligjore për gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative të Kodit të Procedurës Civile.

Neni 13

Pranimi i kërkesës

 1. Në përfundim të verifikimeve të nevojshme, si dhe të procedurave të parashikuara në nenin 12 të këtij ligji, kur kërkesa dhe dokumentacioni shoqërues përkatës janë të mbështetur në kushtet dhe kriteret e këtij ligji, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin vendos për pranimin e kërkesës për shpronësim, duke njoftuar menjëherë me shkrim subjektin kërkues në favor të të cilit kërkohet të bëhet shpronësimi.
 2. Brenda 10 ditëve nga data e njoftimit të pranimit të kërkesës për shpronësim ndërmjet subjektit kërkues në favor të të cilit kërkohet të bëhet shpronësimi dhe Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, lidhet një marrëveshje për të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella, lidhur me procedurën e shpronësimit. Në rastin e kërkuesit subjekt privat kjo marrëveshje bëhet me akt noterial.
 3. Në aktmarrëveshje palët marrin përsipër plotësimin e detyrimeve të caktuara ose që përcaktohen në këtë ligj në afatet përkatëse. Aktmarrëveshja është titull ekzekutiv.
 4. Aktmarrëveshja është e pavlefshme në rast se në çastin e nënshkrimit të saj nuk i bashkëlidhen dokumentet që shoqërojnë kërkesën për shpronësim sipas këtij ligji.

Neni 14

Njoftimi i kërkesës për shpronësim

 1. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, brenda 10 ditëve nga data e lidhjes së marrëveshjes me subjektin kërkues të shpronësimit, fillon përmbushjen e procedurave të njoftimit të drejtpërdrejtë të secilit pronar a bashkëpronar të pasurive pronë private që kërkohet të shpronësohen ose zhvlerësohen, si dhe personave të tretë lidhur me kompensimin e tyre. Së bashku me procedurat e njoftimit, ministri kompetent realizon edhe ato të publikimit të kërkesës për shpronësim për interes publik.
 2. Rregullat e hollësishme për mënyrën e njoftimit, përmbajtjen e tij dhe procedurat përkatëse caktohen me akt normativ të Këshillit të Ministrave.

Neni 15

Publikimi i kërkesës për shpronësim për interes publik

(ndryshuar pika 1 me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 1. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin njëkohësisht me njoftimin e kërkesës për shpronësim për interes publik, sipas pikës 1, të nenit 14, të këtij ligji, për të krijuar mundësinë për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të personave të tretë ndaj ose për shkak të pasurisë, pronë private, që kërkohet të shpronësohet, bën publikimin e kërkesës për shpronësim në Fletoren Zyrtare dhe në faqen e internetit të ASHSH-së.
 2. Personat e tretë, jo më vonë se 15 ditë nga data e plotësimit të afateve të publikimit sipas këtij neni, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatëse në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.
 3. Në rastin kur pretendimet e personave të tretë mbi pronësinë, si dhe për kushtet e ofruara të shpronësimit, vërtetohen se janë të mbështetura në ligj, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin procedon me shpronësimin, duke respektuar edhe këto të drejta.

Neni 16

Konfliktet gjyqësore dhe paraqitja e pretendimeve

 1. Ministri kompetent nuk mund të kërkojë në Këshillin e Ministrave marrjen e vendimit të shpronësimit përpara një afati njëmujor nga dita e përfundimit të procedurave dhe afateve të njoftimit të drejtpërdrejtë të pronarit që shpronësohet dhe e publikimit të kërkesës për shpronësim sipas këtij ligji.
 2. Ngritja e padive ose shqyrtimi gjyqësor i një çështjeje civile, lidhur me pasurinë pronë private që kërkohet të shpronësohet, nuk përbën shkak ligjor për të kërkuar apo vendosur nga gjykata ndërprerjen ose pezullimin e procedurave të shpronësimit sipas këtij ligji. Gjykata ose ministria kompetente duhet të njoftojnë menjëherë njëra-tjetrën për këto raste. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin është e detyruar që, me përfundimin e procedurës së shpronësimit, të vendosë masën e shpërblimit ose të kompensimit të pasurisë pronë private të shpronësuar apo të zhvlerësuar, në një llogari të posaçme bankare. Masa e shpërblimit ose e kompensimit i paguhet apo vendoset në dispozicion të personit që rezulton nga vendimi i formës së prerë të gjykatës, pasi të jetë vënë në dijeni ministria kompetente.
 3. Brenda 15 ditëve nga data e njoftimit sipas këtij ligji ose të afatit të publikimit të kërkesës për shpronësim, pronari, bashkëpronarët apo personat e tretë duhet të vënë në dijeni Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, duke u shprehur edhe nëse pranojnë kalimin vullnetar të pronësisë me kushtet e ofruara prej saj.
 4. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, brenda 15 ditëve nga marrja e përgjigjes nga i njoftuari, por në çdo rast jo më përpara se 1 muaj nga data e fundit e afatit të publikimit të kërkesës për shpronësim për interes publik, në rastet kur të njoftuarit kanë pranuar kushtet e ofruara prej saj apo i ka gjetur si të drejta edhe pretendimet e paraqitura prej tyre, në kuadrin e shpronësimit dhe me autoritetin e organit që bën shpronësimin, kryen me të njoftuarit, sipas rastit, veprimet për kalimin e pronësisë në favor të shtetit kundrejt shpërblimit apo pagesës së masës të kompensimit për zhvlerësimin e pasurive pronë private ose të të drejtave të të tretëve për shkak të shpronësimit. Me përmbushjen e detyrimeve të ndërsjella, procedura e shpronësimit të këtyre pasurive pronë private, quhet e përfunduar.
 5. Me pëlqimin e Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, veprimet e mësipërme mund të kryhen edhe tej afateve të lartpërmendura edhe sikur propozimi për shpronësim të jetë paraqitur në Këshillin e Ministrave, përderisa nga ky i fundit nuk është vendosur shpronësimi.

Neni 17

Vlerësimi i objekteve që shpronësohen

(shtuar fjalë në pikën 1 dhe shtuar pika 4 me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 1. Në përfundim të procedurave të parashikuara në nenet 14 e 15 të këtij ligji, komisioni i posaçëm, që ngrihet nga Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, kryen veprimet për identifikimin e vlerësimin përfundimtar, si dhe për llogaritjen e masës së shpërblimit për objektet që shpronësohen dhe llojin e shpërblimit.
 2. Në vlerësimin e pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive të tjera që zhvlerësohen apo të të drejtave të të tretëve që duhet të kompensohen për shkak të shpronësimit, sipas natyrës së tyre, merren parasysh vlera fillestare e tyre, amortizimi, destinacioni, vendndodhja e objektit, indekset e ndryshimit të çmimeve të tregut dhe të monedhës.
 3. Kriteret e tjera teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës të shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të tjera të personave të tretë, sipas këtij ligji, caktohen nga Këshilli i Ministrave.
 4. Masa e shpërblimit për pasuritë, pronë private, që shpronësohen për interes publik, për realizimin e projekteve dhe të investimeve në bazë të një marrëveshjeje ndërkombëtare të ratifikuar me ligj, llogaritet në përputhje me parashikimet e marrëveshjes, në rastet kur atje përcaktohet edhe mënyra e përllogaritjes së masës së shpërblimit.

Neni 18

Kompensimi për vlerën e zhvlerësimit të pronës

 1. Jepet kompensim për vlerën e zhvlerësimit të pronës në rastet kur shpronësimi për interes publik shoqërohet me zhvlerësimin e pjesës së pronës që nuk është shpronësuar ose të pronës që ndodhet pranë asaj që shpronësohet.
 2. Rastet, mënyrat dhe llogaritjet e shumës së kompensimit caktohen me udhëzim të Këshillit të Ministrave.

Neni 19

Llogaritja dhe lloji i shpërblimit

(ndryshuar me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 

 1. Mbi bazën e vlerës që rezulton nga vlerësimi përfundimtar i objekteve që shpronësohen, përllogaritet masa e shpërblimit përkatës, në masë të njëjtë me vlerën e plotë të tij.
 2. Përjashtimisht kompensimit në vlerë, sipas parashikimeve në këtë ligj, shpërblimi mund të bëhet dhe në natyrë për rastet dhe sipas rregullave që përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Neni 20

Propozimi për shpronësim

(ndryshuar me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 1. Me përfundimin e procedurave paraprake të shpronësimit, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin i paraqet ministrit përgjegjës për zhvillimin urban propozimin për shpronësim, të shoqëruar me dokumentacionin si më poshtë:
 2. a) Relacionin përmbledhës për qëllimin, shkakun dhe nevojën e shpronësimit, afatin e fillimit e të mbarimit të shpronësimit, si dhe për afatin e fillimit e të përfundimit të punimeve ose të realizimit të qëllimit të shpronësimit, në të cilin citohen edhe dokumentet që kërkohen në shkronjat “a” deri në “dh”, të nenit 10, të këtij ligji.
 3. b) Listën përfundimtare të pronarëve të pasurive, pronë private, që shpronësohen ose që zhvlerësohen, e cila përmban edhe të dhënat identifikuese për aktet përkatëse kadastrale, si dhe listën e personave të tretë, të drejtat e të cilëve duhet të kompensohen për shkak të shpronësimit.
 4. c) Dokumentacionin që citon bazën ligjore përkatëse për vlerësimin e pasurive që shpronësohen e zhvlerësohen, e të drejtave të të tretëve që lidhen me to, dhe të masës së shpërblimit apo kompensimit të propozuar.
 5. Ministri, në rast se dokumentacioni i paraqitur në pikën 1, të këtij neni, është i plotë, dërgon në Këshillin e Ministrave projektvendimin për miratimin e shpronësimit.

Neni 21

Vendimi i shpronësimit

 1. Këshilli i Ministrave vendos shpronësimin në rastet kur propozimi për shpronësim gjendet i bazuar në ligj dhe në fakt.
 2. Vendimi i shpronësimit duhet të përmbajë:
 3. a) Qëllimin dhe shkakun ligjor të shpronësimit;
 4. b) pasuritë pronë private që shpronësohen dhe pronarët përkatës;
 5. c) masën e shpërblimit për pronarët që shpronësohen, për pronarët e pasurive që zhvlerësohen, për personat e tretë që kompensohen për të drejtat e tyre për shkak të pronësimit, si dhe afatin dhe mënyrën e pagimit të tyre;

ç) afatin e fillimit dhe të mbarimit të shpronësimit, si dhe organin ose subjektin që merr në përdorim pasuritë pronë private të shpronësuara;

 1. d) afatin e fillimit dhe të përfundimit të punimeve për projektin dhe investimin ose për realizimin e qëllimit të shpronësimit;
 2. dh) vlerën e shpenzimeve të procedurës së shpronësimit në ngarkim të kërkuesit të shpronësimit.
 3. Kur janë shumë objekte dhe bashkëpronarë, të dhënat e kërkuara sipas shkronjave “b” dhe “c” të këtij neni, pasqyrohen në lidhje të veçantë si pjesë e pandarë e vendimit.
 4. Në rastet kur shpronësimi është kërkuar nga një subjekt privat, pasuritë e shpronësuara kalojnë në pronësi të shtetit. Kalimi i pronësisë së këtyre pasurive në favor të subjektit privat që ka kërkuar shpronësimin bëhet vetëm kur ky i fundit të ketë realizuar, sipas ligjit, qëllimin dhe shkakun e shpronësimit për interes publik.
 5. Me cilësinë e një akti nënligjor zbatues, vendimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin hyn në fuqi menjëherë. Gjithashtu, ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

 

Neni 22

Refuzimi i kërkesës për shpronësim

Kur për kërkesën e pranuar nga Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, refuzohet shpronësimi nga Këshilli i Ministrave, kërkuesit të shpronësimit i kthehen nga ministria kompetente të gjitha fondet e depozituara për procedurën e shpronësimit.

Neni 23

Pagesa e shpërblimit për shkak të shpronësimit

Masa e shpërblimit u jepet ose u vihet në dispozicion, përkatësisht, të shpronësuarit, pronarit apo personit të tretë të dëmtuar, brenda afatit të treguar në shkronjën “c” të nenit 21 të këtij ligji dhe, në çdo rast, jo më vonë se 3 muaj nga mbarimi i këtij afati ose nga data që ka marrë formë të prerë vendimi i gjykatës, sipas pikës 2 të nenit 16 dhe nenit 24 të këtij ligji.

Neni 24

Ankimi i vendimit

 1. Vendimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin u njoftohet nga Agjencia Shtetërore për Shpronësimin drejtpërdrejt pronarëve të shpronësuar, pronarëve të pasurive që zhvlerësohen nga shpronësimi dhe personave të tretë, të drejtat e të cilëve kompensohen për shkak të shpronësimit, të cilët vetëm lidhur me masën e shpërblimit të caktuar në këtë vendim kanë të drejtën e ankimit në gjykatë brenda 30 ditëve nga marrja dijeni.
 2. Ankimi kundër vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimin nuk pezullon zbatimin e këtij vendimi dhe procedurën përkatëse të regjistrimit të pasurisë së shpronësuar.
 3. Lidhur me masën e shpërblimit të shpronësimit, nëse nuk bëhet ankimi në gjykatë brenda afatit tridhjetëditor, sipas këtij ligji, vendimi i Këshillit të Ministrave për shpronësimin përbën titull ekzekutiv.
 4. Shqyrtimi gjyqësor bëhet në përputhje me dispozitat ligjore lidhur me gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative të Kodit të Procedurës Civile.

Neni 25

Regjistrimi i ri i pasurive të shpronësuara

(ndryshuar me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

 

Pasuritë pronë private, të shpronësuara, duhet të regjistrohen sipas ligjit. Ky regjistrim duhet të kryhet nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 ditëve, nga data e marrjes së vendimit të Këshillit të Ministrave për shpronësimin.

Neni 26

Pavlefshmëria e shpronësimit

 

 1. Në rastet kur subjekti, në favor të të cilit bëhet shpronësimi, brenda 3 muajve nga data e mbarimit të afateve përkatëse të caktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nuk fillon apo përfundon punimet për projektet dhe investimet ose për realizimin e qëllimit për shkak të të cilit është kryer shpronësimi, ky shpronësim quhet i pavlefshëm. Brenda afatit tremujor të lartpërmendur, kryesisht apo me kërkesë të argumentuar të subjektit në favor të të cilit është bërë shpronësimi, Këshilli i Ministrave mund të vendosë shtyrjen e afatit të fillimit dhe përfundimit të punimeve apo realizimit të qëllimit të shpronësimit.
 2. Në rastet kur subjekti, në favor të të cilit bëhet shpronësimi, i përdor pasuritë pronë private të shpronësuara ose kryen veprime në kundërshtim me shkakun dhe qëllimin e shpronësimit, si dhe kur ndryshon destinacionin e këtyre pasurive ose të projekteve dhe të investimeve të realizuara mbi to përpara përfundimit të periudhës të ruajtjes të destinacionit të caktuar në vendimin e shpronësimit dhe nëse Këshilli i Ministrave, brenda një afati tremujor, nuk vendos marrjen përsipër nga shteti të realizimit të qëllimit dhe të shkakut të shpronësimit për interes publik, ky shpronësim quhet i pavlefshëm.
 3. Shpronësimi quhet i pavlefshëm në rast se brenda afateve të parashikuara në nenin 23 të këtij ligji nuk është kryer pagesa ose vënia në dispozicion të masës së shpërblimit, sipas këtij ligji, për llogari të pronarëve të shpronësuar, si dhe të pronarëve e personave të tretë të dëmtuar për shkak të shpronësimit.
 4. Në rastet e pavlefshmërisë së shpronësimit, të parashikuara në pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni, me kërkesën e pronarëve përkatës, pasuritë pronë private të shpronësuara u kthehen atyre me të drejta të plota si në çastin e shpronësimit dhe, nga ana tjetër, pronarët e shpronësuar detyrohen të kthejnë, paraprakisht, masën e shpërblimit që u është paguar për shkak të shpronësimit në vlerë ose duke e kompensuar këtë vlerë me pasuri në natyrë.
 5. Përveç sa parashikohet në pikën 4 të këtij neni, pronarët e shpronësuar, si dhe pronarët dhe personat e tretë të dëmtuar për shkak të shpronësimit, kanë të drejtën të kërkojnë nga subjekti, në favor të të cilit është bërë shpronësimi, shpërblimin e dëmeve të shkaktuara për shkak të shpronësimit.

KREU IV

MARRJA NË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË

Neni 27

Marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë së personave juridikë e fizikë privatë bëhet për nevoja të punimeve dhe shërbimeve në funksion të interesit publik, në përputhje me kushtet dhe rastet që përcaktohen shprehimisht në këtë ligj, si dhe për  përballimin e nevojave dhe urgjencave për shkak të ngjarjeve të forcave madhore ose të gjendjes së jashtëzakonshme apo të luftës.

Neni 28

Marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private mund të bëhet edhe për nevoja të realizimit të projekteve ose të investimeve për interes publik, për të cilat është marrë një vendim shpronësimi, për të siguruar rrugët e nevojshme të përkohshme të transportit, për ngritjen e kantiereve dhe magazinave, për hapjen e kanaleve të devijimit të ujërave, për instalimet e rrjeteve të nevojshme inxhinierike, si dhe për nevoja të tjera të domosdoshme në funksion të këtyre projekteve dhe të investimeve për interes publik.

Neni 29

Në ngjarjet e forcës madhore, të gjendjes së jashtëzakonshme ose të luftës, marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë bëhet vetëm kur përballimi i tyre nuk garantohet ose koha e rrethanat nuk lejojnë përdorimin apo janë të pamjaftueshme mjetet që ka në dispozicion shteti apo organi kompetent ose subjekti juridik përkatës, të cilët janë ngarkuar sipas ligjit.

Neni 30

Marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë bëhet për ato objekte, në atë masë dhe për aq kohë sa vazhdon shkaku i ligjshëm dhe, në çdo rast, kundrejt një shpërblimi të caktuar.

Neni 31

 1. Kërkesa për marrjen në përdorim të përkohshëm të objekteve pronë private bëhet përkatësisht nga organet shtetërore qendrore apo vendore ose nga personi juridik i interesuar dhe i drejtohet kryetarit të bashkisë ose komunës përkatëse, i cili japin mendimin e tij dhe ia dërgon për miratim prefektit.
 2. Kur marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë bëhet për nevoja të organeve shtetërore qendrore ose të projekteve që realizohen për llogari të shtetit në shkallë kombëtare, kërkesa përkatëse duhet t’i paraqitet ministrit të ngarkuar ose ministrit kompetent për realizimin e ndërtimit, të shërbimit ose për përballimin e ngjarjes së forcës madhore, të gjendjes së jashtëzakonshme ose të luftës.

Neni 32

Kërkesa për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë duhet të përmbajë:

 1. a) përshkrimin e pasurisë që do të merret në përdorim të përkohshëm;
 2. b) shkakun dhe afatin e marrjes në përdorim të përkohshëm të pasurisë;
 3. c) shpërblimin e ofruar.

Neni 33

Marrja në përdorim të përkohshëm të pasurisë private nuk mund të zgjasë pas rënies së shkakut të ligjshëm dhe, në çdo rast, jo më shumë se 2 vjet nga data e marrjes në përdorim të përkohshëm të objekteve.

Neni 34

Në rast nevoje dhe urgjence dhe kur rrethanat nuk presin, marrja në përdorim të përkohshëm të objekteve pronë private dhe vënia në përdorim e tyre për shkaqet e parashikuara në këtë ligj, mund të bëhet menjëherë nga organi shtetëror kompetent, si dhe nga çdo nëpunës shtetëror, por brenda 24 orëve, duhet të paraqitet kërkesa dhe të përmbushen procedurat përkatëse pranë organit kompetent.

Neni 35

 1. Akti për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë duhet të përmbajë objektin që merret në përdorim të përkohshëm, përshkrimin e tij, shkakun ligjor, afatin dhe masën e shpërblimit përkatës.
 2. Akti për marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë është titull ekzekutiv.

Neni 36

 1. Marrja e objekteve në dorëzim dhe kthimi i objekteve bëhet në çdo rast me akt të veçantë, ku pasqyrohet baza ligjore, karakteristikat e objektit dhe gjendja faktike e tij, kundrejt nënshkrimit të pronarit. Në mungesë të tij, këto veprime bëhen në prani të dy dëshmitarëve.
 2. Në rastet kur pronari refuzon dorëzimin e pasurisë pronë e tij private, zbatohen rregullat për ekzekutimin e titujve dhe, në raste të veçanta, ajo merret drejtpërdrejt.
 3. Pronari, në çastin e kthimit të pasurive të marra në përdorim të përkohshëm, ka të drejtë të kërkojë kthimin e tyre në gjendjen e mëparshme ose kundërvleftën për dëmet e shkaktuara.
 4. Kur pronari refuzon pranimin e kthimit, pasuria pronë private e marrë në përdorim të përkohshëm, mbahet në ruajtje për llogari të pronarit dhe shpenzimet mbeten në ngarkim të tij.

Neni 37

 1. Kundër vendimit të organit kompetent për marrjen e menjëhershme në përdorim të përkohshëm të pasurisë, sipas nenit 34 të këtij ligji, si dhe për masën e shpërblimit dhe mënyrën e gjendjen e kthimit të objektit, pronari i tij ka të drejtën e padisë në gjykatë brenda 30 ditëve nga marrja dijeni.
 2. Për mosmarrëveshjet e tjera që lindin nga marrja në përdorim të përkohshëm të pasurive private, pronari ka të drejtë t’i drejtohet gjykatës brenda 30 ditëve nga marrja dijeni.

 

KREU V

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 38

Për procedurat e shpronësimit, për të cilat, sipas nenit 7 të ligjit nr.7848, datë 25.7.1994 “Për shpronësimet për interes publik dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme”, është bërë publikimi i kërkesës për shpalljen e shpronësimit të pasurisë së paluajtshme për interes publik nga Këshilli i Ministrave, do të zbatohen dispozitat e ligjit nr.7848, datë 25.7.1994.

DISPOZITA KALIMTARE

(vendosur me ligjin nr. 11/2020, datë 12.2.2020)

Procedurat e shpronësimit, të nisura përpara ngritjes së Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin, do të vijojnë të kryhen nga ministritë kompetente, sipas dispozitave që kanë qenë në fuqi në çastin e nisjes së procedurave.

Neni 39

Ligji nr.7848, datë 25.7.1994 “Për shpronësimet për interes publik  dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë së paluajtshme”, si dhe çdo dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen.

Neni 40

Ky ligj hyn në fuqi më 1 mars 2000.

Shpallur me dekretin nr.2516, datë 11.1.2000 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë,

Rexhep Meidani

 

Shkarko këtu ligjin