Publikuar më: 28/04/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM DHE/ OSE PËR SHKËMBIMIN E PRONËS, PËR INTERES PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën  për shpronësim dhe /ose për shkëmbimin e pronës , për interes publik, që preken nga projekti “Ndërtimi i godinës së Kopshtit publik Vorë”, Bashkia Vorë.

 

Njësia zbatuese për këtë projekt është Bashkia Vorë.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim dhe/ ose për shkëmbim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:

 

  1. Për pasuritë e llojit “truall” është bërë bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;
  2. Për pasuritë e llojit “apartament” dhe “ndërtesë” me funksion banimi,është bërë sipas VKM 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar, bazuar në çmimet mesatare të Entit Kombëtar të Banesave, për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit, për vitin 2016;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare dhe në portalin unik qeveritar për rindërtimin, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentet përkatëse pranë Bashkisë Vorë, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin, duke u shprehur nëse pranojnë kalimin vullnetar të pronësisë me kushtet e ofruara.

 

Kërkesa për shpronësim dhe /ose  shkëmbimin e pronës , për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, është me vlerë totale paraprake të kompensimit nga shpronësimi në shumën 1 425 312 (një milionë e katërqind e njëzetë e pesë mijë e treqind e dymbëdhjetë) lekë.

                                                                                          DREJTOR I PËRGJITHSHËM

                                                                                      KRYETAR

                                                                             

                                                                           I KOMISIONIT TË POSAÇËM

                                                                            TË SHPRONËSIMIT DHE/ OSE SHKËMBIMIT

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                               Erlis Hereni

 

LISTA EMERORE E  PRONAREVE QE SHPRONESOHEN NGA PROJEKTI “RINDERTIM I GODINES SE KOPSHTIT PUBLIK VORE”, BASHKIA VORE
Nr. 0 Vlera totale paraprake per shpronesim SHENIME MBI SHPRONESIM/SHKEMBIMIN E PASURISE SIPAS KREUT II TE VKM NR.7, DATE 06.01.2020 KOMENTE
C.SEKSIONI I PASURISE A. SEKSIONI I IDENTIFIKIMIT TE PASURISE B. SEKSIONI I PERSHKRIMIT TE PASURISE Pershkrimi i vecante SEKSIONI D SEKSIONI E Tokë “truall” Ndërtesë banimi (shtëpi, ap) Ndërtesë jo banimi
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. Pas. Vol Fq Indeksi i hartes Dokumenti i Pronësisë Lloji Pas. Sip. Totale (m2) Siperfaqja e pasurise sipas LN (m2) Sip. Totale konf. Nga ASHK Kamez Vore
(m2)
Sip. Per shpronesim  sipas planit te shpronesimit – truall
(m2)
Sip. Per shpronesim sipas planit te shpronesimit – objekt
(m2)
Çmimi (lekë/m2) sipas Vendimit ne.89, date 03.02.2016 Vlera
(lekë)
Sip. Ndërt. konf. nga ASHK Kamez-Vore
(m2)
Sip. Per shpronesim e zene nga projekti-truall
(m2)
Sip. Per shpronesim e zene nga projekti ndertes
(m2)
Çmimi sipas UKM nr.3, date 28.12.2019   (l/m2) Vlera
(lekë)
Sip. Ndërt. konf. nga ASHK
(m2)
Sip. Per shpronesim -truall
(m2)
Sip. Per shpronesim sipas projektit te ndertesave kolektive
(m2)
Çmimi sipas UKM nr.3, date 28.12.2019   (l/m2) Vlera
(lekë)
1. PRONE PRIVATE 0 552 336 0 1,425,312 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SHEFQET         SABRIJE           XHEVRIJE      OSMAN           SHERIFE           XHAVIT             ARTAN ZENEL                ZENEL         ZENEL            ISMAIL         HASAN         ZENEL         ZENEL MUÇA          KULLI              GJERGJI           MUÇA                MUÇA             MUÇA                      MUÇA 3127 1/24 4 160 VO-D-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 552,00 Okupues Shaban Muça. Ka nje ndertim pa leje. 552.00 336.00 2560 1,425,312 0 0 1,425,312 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK me shkresen nr. 7901/1 date 07.12.2021, protokolluar prane Bashkise Vore me nr. 8175/1 date 07.12.2021 nga verifikimet e kryera per pasurine nr. 1\24 rezulton qe nuk ka objekte fizike ne proces legalizimi ne kete pasuri.
2. PRONE SHTET 2,650 0 0 32,113 0
1 3127 1/18 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 2,649.00 2649 2,649.00 8.60 0 0 0 0 PASURIA ME KODIN UNIK 3127 04155.                         ( PASURIA BIE MBI ISH OBORRIN E SHKOLLES “9 VJECARE VORE”)
2 3127 1/28 104 163 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 1,00 229,00 229,00 229,00 0 0 0 0
3 3127 1/326 5 56 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 1,00 8,00 8,00 3.40 3.40 0 0 0 0
4 3127 1/327 5 57 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 1,00 61,00 61,00 36.05 0 0 0 0
5 3127 1/384 5 86 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TRUALL 1.00 251,00 Okupuar nga subjekt I paidentifikuar. Ka nje ndertim pa leje. 251,00 143.13 53.60 0 0 0 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK me shkresen nr. 7901/1 date 07.12.2021, protokolluar prane Bashkise Vore me nr. 8175/1 date 07.12.2021  Ashk ka percjelle informacion qe kur eshte bere regjistrimi sistematik I zones, jane bere shenime ne seksionin E. me pas gjate procedures se regjistrimit te lejeve te legalizimit ose tituj pronesie te tjere keto shenime nuk kane vlere ligjore.
6 3127 1/591 5 247 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme RRUGE 447,00 447,00 58.39 0 0 0 0
7 3127 3/61 7 8 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme RRUGE 356,00 356,00 2.75 0 0 0
8 3127 3/62 7 9 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TROTUARE 260,00 260,00 86.75 0 0 0 0
9 3127 3/63 7 10 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme SHESH 1,00 256,00 256,00 132.21 0 0 0 0
10 3127 2/198 6 55 VO-B-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme TROTUARE 1,00 45,00 45.00 0 0 0 0
11 3127 3/91 7 32 VO-C-2 Kartela e Pasurisë së Paluajtshme RRUGE 1,901.00 1,901.00 188,85 0 0 0 0 0