Publikuar më: 31/01/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM DHE/ OSE PËR SHKËMBIMIN E PRONËS, PËR INTERES PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.528, datë 24.06.2020, të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin për interes publik,                                 të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, në funksion të procesit të rindërtimit në zonën 1/1, të re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë”.

 

Njësia zbatuese për këtë projekt është Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim dhe/ ose për shkëmbim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:

 

  1. Për pasuritë e llojit “arë” është bërë bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelat e publikuara dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare dhe në portalin unik qeveritar për rindërtimin, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentet përkatëse pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit,                        si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin, duke u shprehur nëse pranojnë kalimin vullnetar të pronësisë me kushtet e ofruara.

 

Kërkesa për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.528, datë 24.06.2020, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit, ka sjellë zbritje të vlerës së përgjithshme të shpronësimit të pronarëve, nga 20,932,039 (njëzetë milionë e nëntëqind e tridhjetë e dy mijë e tridhjetë e nëntë) lekë në 20,611,147 (njëzetë milionë e gjashtëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e dyzetë e shtatë) lekë, me efekt zbritës në shumën 320,892 (treqind e njëzetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) lekë, vlerën e ndryshuar, sipas rastit, pas veprimeve për lidhjen e marrëveshjeve/ kontratave të shkëmbimit, mes pronarëve të shpronësuar dhe Njësisë Zbatuese.

                                                               DREJTOR I PËGJITHSHËM

                                                                 KRYETAR

                                                      I KOMISIONIT TË POSAÇËM

                                                                                                                                                         TË SHPRONËSIMIT DHE/ OSE SHKËMBIMIT                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                               Erlis Hereni

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN, PËR INTERES PUBLIK, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT, PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM 1/1, NJËSIA ADMINISTRATIVE THUMANË, BASHKIA KRUJË.
Tabela B qe pasqyron pasurite qe ndryshohen ne tabelen bashkelidhur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020
VKM NR.528, DATE: 24.06.2020 NDRYSHIMET NE VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 Komente
Numri rendor TE DHENA MBI STATUSIN JURIDIK TE PASURISE SHPRONESIMET TOKE ‘ARE’ Pagesa Numri rendor TE DHENA MBI STATUSIN JURIDIK TE PASURISE SHPRONESIMET TOKE ‘ARE’  Perllogaritja e mases se shperblimit te pasurive prone private qe shpronesohe
C. SEKSIONI I PASURISE A. SEKSIONI I IDNETIFIKIMIT TE PASURISE B. SEKSIONI I PERSHKRIMIT TE PASURISE Pershkrimi i vecante SEKSIONI D SEKSIONI E Siperfaqja
m2
Çmimi leke/m2 Vlera /leke Vlera totale C. SEKSIONI I PASURISE A. SEKSIONI I IDNETIFIKIMIT TE PASURISE B. SEKSIONI I PERSHKRIMIT TE PASURISE Siperfaqja per shpronesim
m2
Çmimi leke/m2 Vlera /leke
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. Pas. Vol Fq Indeksi i hartes Dokumenti i pronesise Lloji i pasurise Sip. Totale ref (m2) Siperfaqja e pasurise sipas LN (m2) Emri Atesi Mbiemer ZK Nr. I Pasurise Vol Fq Indeksi i hartes Dokumenti i pronesise Lloji i pasurise Siperfaqja totale m2
       –                              –                  –                 – 8,380,320          27,661      5,723,900              7,488,939
6 SHTET 3599 25/1 4  127  K-34-88(86-A)  KPP ARË            –       4,100 4,100 0 0 6 ZOJE
AFRIM
SARA
KURT
XHEMALI
XHEMALI
ZIRA
ZIRA
ZIRA
3599 25/1 4 127  K-34-88(86-A) KPP ARË        4,100.0 4,100.00           442   1,812,200.0              1,812,200 Kjo pasuri eshte pasqyruar ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 me nr. rendor 6, me status juridik te pronesise ‘shtet’, e llojit ‘are’, me siperfaqe 4100 m2, me vlere totale te shpronesimit 0 leke.
Pas daljes se VKM nr. 528 dt. 24.06.2020, eshte rregjistruar AMTP me date 28.01.2021 dhe statusi juridik i kesaj pasurie eshte bere ‘privat’.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 4100 m2.
11 SABA ADEM ZIRA 3599 53/6 1  156  K-34-88-(86-D)  KPP ARË       2,300       1,750  Akti i pafirmosur.
Sek. Kons. Dt. 28.08.2011 nr.22276 FS SH.P.K.
2,300 442 1,016,600 1,016,600  E palikuiduar 11 SABA ADEM ZIRA 3599 53/6 1 156 K-34-88-(86-D) KPP ARË 1,750.00 1,750.00           442      773,500.0                 773,500 Kjo pasuri eshte pasqyruar ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 me nr. rendor 11, me status juridik te pronesise ‘privat’, e llojit ‘are’, me siperfaqe per shpronesim 2300 m2 dhe vlere totale te shpronesimit 1,016,600 leke.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 1750 m2.
14 NAFIJE
ALMA
EGLANTINA
TEUTA
ALFRED
SONILA
KLEVIS
SALI
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
3599 53/3 1  152  K-34-88-(86-D)  KPP ARË       2,040       1,750  Akti i pafirmosur 2,040 442 901,680 901,680  E palikuiduar 14 NAFIJE
ALMA
EGLANTINA
TEUTA
ALFRED
SONILA
KLEVIS
SALI
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ISMAIL
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
ZIRA
3599 53/3 1 152 K-34-88-(86-D) KPP ARË 1,750.00 1,750.00           442      773,500.0                 773,500 Kjo pasuri eshte pasqyruar ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 me nr. rendor 14, me status juridik te pronesise ‘privat’, e llojit ‘are’, me siperfaqe per shpronesim 2040 m2 dhe vlere totale te shpronesimit 901,680 leke.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 1750 m2.
16 MEREME TARE ZIRA 3599 53/1 1  118  K-34-88-(86-D)  KPP ARË       5,620       5,350  Akti i pafirmosur 5,620 442 2,484,040 2,484,040  E palikuiduar 16 FATIME
FLORA
GEZIM
MIMOZA
FATMIRA
ARJANA
GAZMIR
SALI
SINAN
SINAN
SINAN
SINAN
SINAN
SINAN
QIRA
CARUNGU
QIRA
KURTI
KURTI
RRYCI
3599 53/1 1 118 K-34-88-(86-D) KPP ARË 5,350.00 5,350.00           442   2,364,700.0              2,364,700 Kjo pasuri eshte pasqyruar ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 me nr. rendor 16, me status juridik te pronesise ‘privat’, e llojit ‘are’, ne pronesi te Mereme Tare Zira, me siperfaqe per shpronesim 5620 m2 dhe vlere totale te shpronesimit 2,484,040 leke.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 5350 m2 ne pronesi te trashegimtareve ligjore te Mereme Tare Zira.
18 XHAFER MUSTAFA NUZI 3599 122/2  KPP ARË       9,000 9,000 442 3,978,000 3,978,000  E palikuiduar 18  SHTET 2182 122/2 2 5 K-34-88-(86-D) KPP ARË 2,000.00 2,000.00              –                   –                           – Ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020, pasuria nr. 122/2 ne Z.K. 3599 eshte pasqyruar ne numrin rendor 18 me status juridk te pronesise ‘privat’, ne pronesi te Xhafer Mustafa Nuzi, me siperfaqe shpronesimi 9000 m2 dhe vlere totale te shpronesimit 3,978,000 leke.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 3083 dt. 12.05.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768 dt. 12.05.2021, dhe ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkrese nr. 2094 dt. 13.07.2020, protokolluar ne FSHZH me nr. 1544 dt. 15.07.2020, dhe me shkrese nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, ne sitin e rindertimit nuk ndodhet pasuria nr. 122/2 Z.K. 3599 por pasuria nr. 122/2 Z.K. 2182.
22 SHTET 3599 51/15 4  187  K-34-88 (86-D) ARË     32,350 32350 0 0 0 22  SHTET 3599 51/31 9 90 K-34-88 (86-D) KPP ARË 27,850.00 8,717.50              –                   –                           – Kjo pasuri eshte pasqyruar ne tabelen e shpronesimit bashkengjitur VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 me nr. rendor 22, me status juridik te pronesise ‘shtet’, e llojit ‘are’, me siperfaqe totale 32,350 m2 dhe vlere totale te shpronesimit  0 leke.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, pasuria nr. 51/15 eshte mbyllur pas rregjistrimit te AMTP dhe jane hapur pasurite 51/31, 51/32, 51/33.
30  PASHE
ARBEN
ILIR
MIRELA
DEJE
 MUHAREM
VATH
VATH
VATH
VATH
 UKA
UKA
UKA
ÇERA (UKA)
UKA
3599 51/32 9 91 K-34-88 (86-D) KPP ARË 2,010.00 1,725.30           442      762,582.6                 762,583 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, pasuria nr. 51/32 ka rezultuar pas mbylljes se pasurise nr. 51/15 vol.4 fq.187 dhe rregjistrimit te AMTP.
Me VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 pasuria nr. 15/15 eshte shpronesuar me status juridik te pronesise ‘shtet’, me siperfaqe 32350 m2.
Pas daljes se VKM nr. 528 dt. 24.06.2020, eshte rregjistruar AMTP me date 02.07.2020 dhe eshte hapur pasuria nr. 15/32 me statusi juridik ‘privat’.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 2010 m2.
31  PASHE
ARBEN
ILIR
MIRELA
DEJE
 MUHAREM
VATH
VATH
VATH
VATH
 UKA
UKA
UKA
ÇERA (UKA)
UKA
3599 51/33 9 92 K-34-88 (86-D) KPP ARË 2,490.00 2,268.00           442   1,002,456.0              1,002,456 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, pasuria nr. 51/33 ka rezultuar pas mbylljes se pasurise nr. 51/15 vol.4 fq.187 dhe rregjistrimit te AMTP.
Me VKM nr. 528 dt. 24.06.2020 pasuria nr. 15/15 eshte shpronesuar me status juridik te pronesise ‘shtet’, me siperfaqe 32350 m2.
Pas daljes se VKM nr. 528 dt. 24.06.2020, eshte rregjistruar AMTP me date 02.07.2020 dhe eshte hapur pasuria nr. 15/33 me status juridik ‘privat’.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1761/1 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 1768/2 dt. 24.09.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘are’ dhe eshte certifikuar me siperfaqe 2490 m2.
Shuma totale 8,380,320              7,488,939