Publikuar më: 27/06/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin shpall kërkesën për shpronësim, për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 144, datë 22.2.2017, të Këshillit të Ministrave “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i qytetit të Pukës”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Pukë.

 

 

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personin e prekur nga ky shpronësim,                       për interes publik, për pasurinë e paluajtshme, pronë private, i cili do të kompensohet sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:

 

  • Për objektin e llojit “njësi”, vlerësimi është bërë sipas VKM nr. 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar.

Personi që preket nga ky projekt, i cili ka emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këtë listë, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit në Bashkinë Pukë, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimin.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 1,528,477 (një milion e pesëqind e njëzetë e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë.

 

 

       DREJTORI I PËGJITHSHËM

 

                                                                                                                                                                    KRYETAR

            I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

 

     Erlis Hereni

 

LISTA EMËRORE PARAPRAKE E PRONARIT, PASURIA E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, E TË CILIT PREKET NGA DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 144, DATË 22.2.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I QYTETIT TË PUKËS”
Lloji i pasurisë së palujteshme që shpronësohet: “Ndërtesë”,
Nr TË DHËNAT E PRONËS
Emri Atësia Mbiemri Zona  Kadastrale Nr. Pasurisë Lloji i pasurisë  Sip. totale e objektit të shpronësuar m2  Sip që shpronësohet e objektit m² Vlera e e objektit me situacion lekë Shënime
1 Gezim Mustaf Kurtalia 3069 1/422-N Njësi                  54.72                      54.72                  1,528,477 Konfirmuar nga ASHK, Drejtoria Vendore Pukë
Sipërfaqe totale shpronësimi m2                      54.72
Vlera totale paraprake e shpronësimt në lekë                  1,528,477
Shënime:
1.  Për objektin e llojit “njësi”, vlerësimi është bërë sipas VKM nr. 138, datë 23.03.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, i ndryshuar,