Publikuar më: 27/06/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësim shpall kërkesën “Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga projekti “Rikualifikimi urban i lagjes 28 Nëntori i qytetit të Ballshit, Mallakastër”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Bashkia Mallakastër.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim,                       për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” ” dhe vlerësimi i pasurisë “ndërtesë” është llogaritur bazuar në vendimin nr. 138, datë 23.02.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik, për pasuritë e llojit “ndërtesë banimi ose jo banimi”.

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në Bashkinë Mallakastër, si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësim.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 7,164,536.75 (shtatë milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë.

 

 

 

 

     DREJTORI I PËGJITHSHËM

 

        KRYETAR

            I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

               Erlis Hereni

 

          LISTA PARAPRAKE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “RIKUALIFIKIMI URBAN I LAGJES 28 NËNTORI TË QYTETIT TË BALLSHIT, BASHKIA MALLAKASTËR”
PRONARI TË DHËNAT HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIMET
TRUALL NDËRTESË
Nr.
Emri Atësi Mbiemri Qyteti Z.Kadastrale Nr. Pasurisë Sipërfaqja Totale Truall m2 Ndërtesë m2 Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Spërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) VLERA TOTALE (lekë) SHËNIME
1 ALBERT SHYQYRI MEÇANAJ BALLSH 1090 4/113 174 174 0 7 192 174 1406 244,644.00 0 0 0 244,644.00
2 ALBERT SHYQYRI MEÇANAJ BALLSH 1090 4/328 1376 1376 0 22 207 1376 1406 1,934,656.00 0 0 0 1,934,656.00
3 ADRIAN SABRI HAZIZAJ BALLSH 1090 4/338 33 33 33 23 15 16 1406 22,496 16 21144.9 338,318.00 360,814.00 Në këtë pasuri prej 33 m² preken nga projekti vetëm 16 m², sipërfaqe për të cilën është bërë dhe llogaritja e vlerës së shpronësimit. Llogaritja e vlerës së shpronësimit është bërë sipas situacionit bashkëlidhur dosjes. Çmimi prej 21144.9 lekë/m² për ndërtesën është çmimi i cili del si rezultat i pjestimit të vlerës totale të objektit me sipërfaqen e tij, pasi ky objekt është objekt njësi shërbimi dhe llogaritja e vlerës së shpronësimit është bërë me situacion punimesh.
4 LUAN MUHAMET NUHAJ BALLSH 1090 4/183 87 87 24.75 9 237 87 1406 122,322.00 24.75 21,193 524,526.75 646,848.75 Vlera prej 21193 lekë/m² është marr sipas çmimit mesatar të shitblerjeve të kryera nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Mallakastër konfirmuar me shkresën nr. 25/1 prot., datë 14.02.2022, të cilën e gjeni bashkëlidhur dokumentave.
5 ISUF HAXHI HODAJ BALLSH 1090 4/343 320 320 0 23 45 320 1406 449,920.00 0 0 0 449,920.00
6 DONIKA MEÇAN SOPIKU BALLSH 1090 4/342 951 951 0 23 44 951 1406 1,337,106.00 0 0 0 1,337,106.00 Gjeneralitet e bashkëpronarëve dhe të dhënat e tjera në lidhje me pronën të paraqitura në këtë tabelë, janë sipas të dhënave të kartelave të pasurive të paluajtshme si dhe sipas dokumenteve të identifikimit të tyre.
GJINOVEFA MEÇAN MYRTAJ
ISMAIL MEÇAN MEÇANAJ
LEONORA MEÇAN ÇOBO
MERJEME MEÇAN ALIMI
NJOFTIME MEÇAN SINAJ
SHQIPONJË MEÇAN YMERAJ
VELEDIN MEÇAN MEÇANAJ
7 DONIKA MEÇAN SOPIKU BALLSH 1090 4/168 1125 1125 0 7 191 1125 1406 1,581,750.00 0 0 0 1,581,750.00 Gjeneralitet e bashkëpronarëve dhe të dhënat e tjera në lidhje me pronën të paraqitura në këtë tabelë, janë sipas të dhënave të kartelave të pasurive të paluajtshme si dhe sipas dokumenteve të identifikimit të tyre.
GJINOVEFA MEÇAN MYRTAJ
ISMAIL MEÇAN MEÇANAJ
LEONORA MEÇAN ÇOBO
MERJEME MEÇAN ALIMI
NJOFTIME MEÇAN SINAJ
SHQIPONJË MEÇAN YMERAJ
VELEDIN MEÇAN MEÇANAJ
8 DONIKA MEÇAN SOPIKU BALLSH 1090 4/116 433 433 0 7 196 433 1406 608,798.00 0 0 0 608,798.00 Gjeneralitet e bashkëpronarëve dhe të dhënat e tjera në lidhje me pronën të paraqitura në këtë tabelë, janë sipas të dhënave të kartelave të pasurive të paluajtshme si dhe sipas dokumenteve të identifikimit të tyre.
GJINOVEFA MEÇAN MYRTAJ
ISMAIL MEÇAN MEÇANAJ
LEONORA MEÇAN ÇOBO
MERJEME MEÇAN ALIMI
NJOFTIME MEÇAN SINAJ
SHQIPONJË MEÇAN YMERAJ
VELEDIN MEÇAN MEÇANAJ
SHUMA 7,164,536.75