Publikuar më: 27/06/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimet shpall kërkesën për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive pronë private, që preken nga realizimi i objektit “Rikonstruksioni dhe fuqizimi i segmentit të linjës 35 kV TEC/Fier–Hoxharë”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilat do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si:

 

  1. Për pasuritë e llojit “tokë arë, “ullishte”, “ranishte” dhe “kullotë është bërë bazuar në Vendimin nr. 89, datë 03.02.2016 të Këshillit të Ministarve “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”;

 

Personat që preken nga ky projekt të cilët kanë emrin në tabelën e publikuar dhe personat të cilët preken por nuk figurojnë në këto lista, jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga publikimi në Fletoren Zyrtare, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre, të shoqëruara me dokumentacionin përkatës, si edhe të shprehen nëse janë dakord me të dhënat e publikuara për përfundimin e proçedurave të shpronësimit, në Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a., si dhe në Agjencinë Shtetërore për Shpronësimet.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 160,121.49 (njëqind e gjashtëdhjetë mijë e njëqind e njëzetë e një pikë dyzetë e nëntë) lekë.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

 

       DREJTORI I PËGJITHSHËM

 

               KRYETAR

            I KOMISIONIT TË POSAÇËM TË SHPRONËSIMEVE

 

             Erlis Hereni

 

LISTA PARAPRAKE EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN, PËR INTERES PUBLIK, NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI DHE FUQIZIMI I SEGMETIT TË LINJËS 35 kV TEC-FIER-HOXHARE”
Qarku: Fier
Lloji i pasurive të palujteshme që shpronësohen: “tokë arë”, “kullotë”, “ullishte”, “ranishte”
Të dhëna për pronësinë Sip. Shpronësim për  shtylle m2 Vlera e shpronësimit në lekë/m2 Vlera e shpronësimit në lekë për shtyllë Shënime
Nr Numri i shtyllës Emri Atësia Mbiemri Zona Kadastral Numri i pasurisë Lloji i pasurisë Sasia                      Sip pronës                    m2
Fshati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
1 21 Mynyr Neim Braka Zhupan 3934 292/45 Tokë Arë 6000 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier.
2 20 Arben Rapi Tafa Zhupan 3934 280/332 Tokë Arë 4000 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier.
3 19 Florim Nazmi Mysli dhe Nazmi Hetem Mysli Zhupan 3934 280/239 Tokë Arë 1254 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier.
4 18 Shtet Zhupan 3934 280/12 Tokë Arë 1705 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier. Në seksionin E të kartelës së pasurisë ka shënimin “Okupuar nga Kimet Shyqyri Myslymi” “Plotësim dokumentacioni”
5 12 PPV Zhupan 3934 178/117 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
6 16 Raif Asllan Hoxha Drizë 1557 270/67 Tokë Arë 2000 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
7 14 Astrit Faik Hoxhaj Drizë 1557 279/28 Tokë Arë 2060 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
8 22 Resul Rexhep Sulejmani Vadhizë 3691 292/19 Tokë Arë 5817 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
9 24, 25 Shtet Vadhizë 3691 294/5 Tokë Bujqësore (Ullishte) 242000 62.98 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
10 26, 27 Shtet Vadhizë 3691 296 Tokë Bujqësore (Ullishte) 84000 48.21 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
11 28 PPV Vadhizë 3691 134/55 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
12 41 Haxhi Zengjel Fasko Radostinë 3143 81/12 Tokë Arë 16075 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
13 42 Shtet Radostinë 3143 81/7 Tokë Arë 4950 25 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
14 31 Shtet Radostinë 3143 128 Ranishte 23200 22.62 Sipas konfirmimit të ASHK Fier “Plotësim dokumentacioni”
15 29; 30 PPV Radostinë 3143 114 47.62  “Plotësim dokumentacioni”Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
16 33 PPV Radostinë 3143 127/10 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
17 34; 35 PPV Radostinë 3143 117 45.24 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
18 36 PPV Kryegjatë 2288 112a 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
19 37 PPV Kryegjatë 2288 111 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
20 39 PPV Kryegjatë 2288 48a 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
21 40 PPV Kryegjatë 2288 45a 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
22 44 Shtet Havaleas 1941 9/3 Tokë Arë 1436 22.62 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
23 49 Hazir Nuri Trakalaçi Pojan 3015 18/47 Tokë Arë 4500 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
24 46 Tasi Sotir Dimo Pojan 3015 6/1 Tokë Arë 3700 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
25 48 Idri Kadri Trakalaçi Pojan 3015 19/35 Tokë Arë+ Truall 530 31.49 269                                                        8,470.81 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
26 53 Agim Jonuz Zeqo Hoxharë 1969 76/11 Tokë Arë 4441 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
27 54 Loni Rako Lica Hoxharë 1969 76/7 Tokë Arë 4475 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
28 55 Rexhep Ramiz Berisha Hoxharë 1969 76/2 Tokë Arë 6969 25 269                                                        6,725.00 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
29 56 Gëzim Hazir Spahia Hoxharë 1969 39/4 Tokë Arë 10494 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
30 60 Sofie Kozi Dima Fushë 1655 78/1 Tokë Arë 25060 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
31 61 Shpresa Hysen Kola / Elona Llambi Kola/Eriselda Llambi Pone Fushë 1655 77/39 Tokë Arë 10000 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
32 62 Pandeli Llazi Llupi Fushë 1655 77/24 Tokë Arë 1670 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
33 63 Arqile Loni Mici Fushë 1655 87/9 Tokë Arë 2214 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
34 65 Sotiraq Lipi Zarka Fushë 1655 88/19 Tokë Arë 1500 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
35 66 Gjergji Gori Llupi Fushë 1655 92/1 Tokë Arë 6300 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
36 67 Arqile Kristo Kerri Fushë 1655 92/8 Tokë Arë 3168 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
37 68 Teli Vasil Hudhra Fushë 1655 92/13 Tokë Arë 7770 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
38 70 Thoma Kozma Nure Fushë 1655 98/5 Tokë Arë 9350 35.61 269                                                        9,579.09 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
39 71 Shtet Fushë 1655 40/2 Tokë Arë 8000 22.62 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
40 72 Shtet Fushë 1655 46/14 Tokë Arë 6400 22.62 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
41 73 Andon Kostandin Spiro Fushë 1655 47/9 Tokë Arë 3500 22.62 269                                                        6,084.78 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
42 74 Shtet Fushë 1655 65 RANISHTE 45750 22.62 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
43 75 Shtet Fushë 1655 66/7 RANISHTE 32480 22.62 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
44 76 PPV Fushë 1655 17 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
45 78 PPV Fushë 1655 2/2 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
46 77 PPV Fushë 1655 7 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
47 79 PPV Fushë 1655 2/1 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
48 64 Kristaq Toma Llupi Fushë 1655 88/5 Tokë Arë 2000 28.09 269                                                        7,566.21 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier.
49 84 PPV Sheq Marinas 3358 2580 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
50 85 PPV Sheq Marinas 3358 2582 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
51 86 PPV Sheq Marinas 3358 2583 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
52 87, 88 PPV Sheq Marinas 3358 2537 45.24 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
53 89 PPV Sheq Marinas 3358 2535 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
54 90 PPV Sheq Marinas 3358 1256 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar “Plotësim dokumentacioni”
55 92 SHTET Sheq Marinas 3358 547 Kullotë 34390 22.62 Sipas konfirmimit zyrtar të ASHK Fier, për këtë pasuri nuk ka informacion/pa pronar. “Plotësim dokumentacioni”
56 80; 81 SHTET Povelcë 3038 1/1 Tokë Arë 100000 45.2 Sipas konfimimit zyrtar të ASHK Fier. “Plotësim dokumentacioni”
VLERA TOTALE PARAPRAKE            1,457.58                                                   160,121.49
Mbyllet me nr. rendor 56