Publikuar më: 23/05/2022

SHPALLJE KËRKESE PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, shpall kërkesën për shpronësim, për disa shtesa në Vendimin nr. 657 datë 08.10.2014 “Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilat preken nga projekti “Ndërtimi i segmentit rrugor Qukës-Qafë Pllocë”.

 

Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

 

Me anë të këtij publikimi, kërkojmë të vëmë në dijeni personat e prekur nga ky shpronësim, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, të cilët do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur, bazuar në VKM nr. 89, datë 03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë” sipas tabelës paraprake bashkëlidhur.

 

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 433,728 (katërqind e tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e njëzet e tetë) lekë.

 

 

                

                                          Drejtor i Përgjithshëm          

                   Kryetar

                         i Komisionit të Posaçëm të Shpronësimeve

 

                          Erlis Hereni

Lista emërore paraprake e pronarit, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preket nga disa shtesa në Vendimin nr. 657 datë 08.10.2014                                                                           “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i segmentit rrugor Qukës-Qafë Pllocë”.
Nr. Pronari ZK Nr.  Pasurisë Siperfaqe totale e pronës. m2 Lloji i pasurisë VLERA TOTALE (Lek) Adresa e Pronarit Shënime
Emri Atësia Mbiemri ARË
Sip. m2 Cmimi m2 Vlera në lek
1 Vasil Kristaq Shkira 3627 244/1 4550 2112 192             405,504                    405,504  Bashkia Pogradec Konfirmuar nga ASHK
2 Vasil Kristaq Shkira 3627 251/1 1300 147 192               28,224                      28,224  Bashkia Pogradec Konfirmuar nga ASHK
TOTALI 2259.0           433,728                  433,728