Publikuar më: 28/04/2023

VENDIM Nr. 105, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I BLLOKUT QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT”-“GRAMOZI”-“E. BASHAJVE”-“RAMADAN ÇITAKU”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive së paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut që kufizohet nga rrugët “Kastriotët”-“Gramozi”-“E. Bashajve”-“Ramadan Çitaku”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
 3. Pronarët e pasurive së paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 31 337 987 (tridhjetë e një milionë e treqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 31 337 987 (tridhjetë e një milionë e treqind e tridhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekësh, përballohet nga Bashkia Tiranë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Tiranë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Tiranë.
 8. Bashkia Tiranë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Tiranë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Veri, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasurinë e shpronësuar në favor të Bashkisë Tiranë.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuar, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tirana Veri dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PROVATE, TË TË CILËVE PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR INTERES PUBLIK “RIKUALIFIKIM URBAN I BLLOKUT QË KUFIZOHET NGA RRUGËT “KASTRIOTËT” – “GRAMOZI” – “E. BASHAJVE” – “RAMADAN ÇITAKU”

NR PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SHËNIME(KUFIZIME HIPOTEKORE BARRE MBI PASURINËETJ )
“TRUALL” “NDERTESE” VLERA TOTALE(LEKË)
EMËR ATESIA MBIEMËR QYTETI  Z. KADASTRALE NR. I PASURISË LLOJI I PASURISË SIP. TOTALE TRUALL (M²) TRUALL (M2) NDERTESE(M2) VOL FAQE SIPËRFAQJA(M2) ÇMIMI (LEKE/M²) VLERA (LEKË) SIPËRFAQJA(M2) VLERA ( LEKË)
A B C D E F G H I J K L M O P Q R T U V
1 XHEVAHIR MUSTAFA KODRA TIRANE 8320 6/612 TRUALL 46 46 0 21 64 41 22,985 942,385 0 0 942,385 Konfirmuar nga ASHK
2 XHEVAHIR VLADIMIR HAMIDE  MUSTAFA; MUSTAFA; HASAN KODRAKODRA KODRA TIRANE 8320 6/616 TRUALL 500 500 0 21 68 45 22,985 1,034,325 0 0 1,034,325 Konfirmuar nga ASHK
3 VALENTINA; ZELFIJE; RUDINA; ALFRED; HAJDAR; REZARTA; SELAUDIN; JAHO; SELAUDIN; SELAUDIN; SELAUDIN; SELAUDIN; LIKAFI; RRUSHI; NELKU; RRUSHI; RRUSHI; RRUSHI; TIRANE 8320 6/156 TRUALL 405.1 405.1 130.7 5 159 41 22,985 942,385 0 0 942,385 PERSHKRIM I VECANT ( L.LEG ME NR.122402,DT.24.04.2018 GODINE BANIMI 3 KAT, SIP. E KATIT PERDHE = 130.7 M2 (GARAZH), SIP. E KATIT TE PARE = 130.7 M2 (SIP. VERANDE = 40 M2), SIP. E KATIT TE DYTE = 130.7 M2 (SIP. VERANDE = 40 M2))
4 MARK GJIN LEKGEGAJ TIRANE 8320 6/423 TRUALL 206.6 206.6 87.3 14 195 21 22,985 482,685 0 0 482,685 PERSHKRIM I VECANT ( 1.LEJE LEGALIZIMI NR.11020, DT.16.05.2012, GODINE BANIMI 1 KAT + 1 KAT, NENTOKE, SIP E KATIT NENTOKE 87.3 M2, SIP E KATIT PERDHE 87.3 M2 (REF.1787), 2.L. LEG. NR.117944, DT.20.09.2016, SHTESE KATI 1 KAT+PAPAFINGO NE OBJEKTIN, EKZISTUES 2 KAT SIP. SHTESE KATI I 109.2 M2, (SHKALLE 9.2 M2), SIP. SHTESE PAPAFINGO 63.1, M2 (REF.2638))
5 ARJAN KODHEL SHKEMBI TIRANE 8320 6/223 TRUALL 297 297 84.1 14 141 31 22,985 712,535 0 0 712,535 PERSHKRIM I VECANTE (L. LEGALIZIMI 91510, DT . 12.05.2016 GODINE BANIMI 1KT)
6 REXHEP; VIJON NË VOL. 27, FAQE 109-112 , N XHAFERR DURRSI TIRANE 8320 6/683 TRUALL 508.3 508.3 113.4 26 47 28 22,985 643,580 0 0 643,580 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 122873, DATË 28.04.2018 GODINË BANIMI 3 KATE + 1 NËNTOKË – SIP. KATI NËNTOKE = 46.4 M2 – SIP. KATI PËRDHE = 113.4 M2 – SIP. KATI PARË = 114.3 M2 – SIP. KATI DYTË = 102.7 M2) , SEKSIONI C E BAZE TE APLIKIMIT NR.23616 DATE 20.07.2020 RIVLERESOHE T PASURIA NE SHUMEN 15.876.000.00 LEKE.
7 THANAS VANGJEL BUZO TIRANE 8320 6/188 TRUALL 287 287 93.3 14 117 51 22,985 1,172,235 0 0 1,172,235 PERSHKRIM I VECANT ( L. LEGALIZIMI NR. 94585, DT.17.05.2016 GODINE BANMIMIKATI PERDHE SIP 83.3M2; VERANDE +SHKALLE 13.6M2 KATI I PARE SIP 122.6 M2 KATI I DYTE SIP . 119.7 M2)
8 BLEONARD SHYQYRI ÇOPANI TIRANE 8320 6/210 TRUALL 482.8 482.8 84.3 14 132 54 22,985 1,241,190 0 0 1,241,190 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.91101, DATE 25.04.2016, GODINE BANIMI 2 KATE KATI,PERDHE SIP.NDERTIMI, 84.30 M2, SIP.VERANDE 3.90 M2, SIP.BANIMI 88.20 M2, KATI PARE SIP.NDERTIMI 81.90 M2, SIP.BANIMI 81.90 M2)
9 ASTRIT AQIF BALLGJINI TIRANE 8320 6/672 TRUALL 298.4 298.4 67 24 129 17 22,985 390,745 0 0 390,745 PERSHKRIM I VECANT (L.LEG NR. 994421DT .21.09.2016 GODINE BANIMI 2 KATE SIP KATI PERDHE67M2 SIP KATI PARE 96.6 M2
10 FETE;DUDE ; LUAN; IRDI ; ARTUR; ERJON ; PËRPARIM  BAJRAM; FERIT;FERITFERIT ; FERIT ; FERIT; FERIT BOSHKU BOSHKU BOSHKU BOSHKUBOSHKU BOSHKU; BOSHKU TIRANE 8320 6/441 TRUALL 302.7 302.7 150.7 14 211 40 22,985 919,400 0 0 919,400 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 125423, DATË 29.05.2018, GODINË BANIMI 2 KATE + 1 KAT, NËNTOKË + PAPAFINGO – SIP. KATI NËNTOKË = 26.7 M2 – SIP. KATI PËRDHE = 150.7 M2 – SIP. KATI PARË = 176.8 M2 – SIP. KATI PAPAFINGO = 118.2 M2 ); SHENIMET (DËSHMI.TRASHËGIMI E.LIGJORE.NR.1050.RE
P,NR.880.KOL,DATË.1 8.04.2019.NOTER.LEK E.VATNIKAJ)
11 KASEM OSMAN UZUNI TIRANE 8320 6/198 TRUALL 415.5 415.5 107.3 14 126 85 22,985 1,953,725 20 283,184 2,236,909 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 1230557, DATË 22.10.2018 GODINË BANIMI 2 KATE + GODINË NDIHMËS – SIP. NDËRTIMI KATI PËRDHE =87.3 M2, SIP. VERANDE = 16.7M2, SIP. BANIMI = 104 M2 – SIP. NDËRTIMI OBJEKTINDIHMËS = 20 M2)
12 ILIR SHEFQET DUNGA TIRANE 8320 6/668 TRUALL 327 327 0 24 98 47 22,985 1,080,295 0 0 1,080,295 SEKSIONI D( MBI KETE PASURI NDODHET NDERTESA ME NR. 6/225-ND NE PRONESI TE BP DUNGA ; RIVLERSIM PASURIE PER SHUMEN 4509657LEKE ) SEKSIONI E ( MBI KETE PASURI NDODHET NDERTESA ME NR 6/255-ND NE PRONESI BP. DUNGA
13 XHAFERR HASAN MUSAJ TIRANE 8320 6/168 TRUALL 272.3 272.3 66.6 14 104 26 22,985 597,610 0 0 597,610 PERSHKRIM I VECANTE (LEJE LEGALIZIMI NR. 994946 DT. 18.10.2016 GODINE BANIMI 2 KATE + 1 KAT NENTOKE SIP. KATI NENTOKE 31.9 M2 SIP. KATI PERDHE 66.6 M2 SIP. VERANDE + SHKALLE 10.1 M2 SIP. KATI I PARE 75.7 M2 )
14 KODHEL SELMAN SHKEMBI TIRANE 8320 6/167 TRUALL 283 283 103 3 21 30 22,985 689,550 0 0 689,550 NDERTESA NUK EKZISTON URDHER ….
15 ROZETA ; ERIKETA ; LORENA ; KRISTINA RAMADAN; EDMONT; EDMONT ; EDMONT; SHKEMBI; SANÇO; BOLLGURI; SHKEMBI TIRANE 8320 6/190 TRUALL 203 203 75.2 14 119 41 22,985 942,385 0 0 942,385 PERSHKRIM I VECANT (SIP. PREJ 5 M² ËSHTË MARRË NGA PAS. ME NR.6/189, VOL.14,FQ.118- LEJE LEGALIZIMI NR. 1230773, DATË 22.11.2018 GODINË BANIMI 1 KAT+OBJEKT , NDIHMËS 1 KAT – SIP. KATI PËRDHE = 66.4 M² – SIP. KATI PËRDHE (OB.NDIHMËS) = 8.8 M²}
16 ALI ZAÇE KANANAJ TIRANE 8320 6/194 TRUALL 343.5 343.5 115.8 14 122 31 22,985 712,535 0 0 712,535 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 79415 DT.15.03.2016, GODINE BANIMI 2 KATE + 1 KATE, NENTOKE,SIP. KATI NENTOKE. 61M2, SIP.KATI PERDHE, 115.8M2, SIP SHKALLE 8.1 M2,SIP. KATI PARE 145.5M2); SEKSIONI E(NE FAVOR TE “BANKAE TIRANES”SH.A DERI NE
LIKUIDIMIN E SHUMES PREJ 13,500,000 LEKE.); SEKSIONI E NE FAVOR TE “BANKA E TIRANES”SH.A
DERI NE LIKUIDIMIN E SHUMES PREJ
13,500,000 LEKE.K.HIPOTEKIMI
2141 REP1135/4 KOL
17 ILMI MURAT BOSHKU TIRANE 8320 6/217 TRUALL 180 180 69 14 136 32 22,985 735,520 4 94,008 829,528 PERSHKRIMI I VECANT (LEJE LEG 125473,DT.30.5.2018; GODINE BANIMI 2 KATE ; SIP. NDERTIMI K. PERDHE 60.5M2; SIP. NDERTIMI K. PARE 60.8M2; SIP VERANDE 6.3M2 ; OBJEKT NDIHMESSIP K. PERDHE 8.5M2)
18 SHAQIR XHEVDET BOSHKU TIRANE 8320 6/417 TRUALL 498.2 498.2 129.1 14 189 46 22,985 1,057,310 0 0 1,057,310 Konfirmuar nga ASHK
19 XHEVDET SHAQIR BOSHKU TIRANE 8320 6/416 TRUALL 243.6 243.6 80.60 14 188 22 22,985 505,670 0 0 505,670 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEG 91832,DT.13.06.2016; GODINE BANIMI 3KATE ; SIP. BANIMIO K. PERDHE 80.6M2; SIP. BANIMI K. PARE 100.5M2; SIP BANIMI K. DYTE 100.5)
20 ETEMIJE; SUZANA; FATBARDHA; FLORA; MILJAN AHMET; HAJRULLA; HAJRULLA; HAJRULLA; HAJRULLA PRESPAPRESPAPRESPA PRESPAPRESPA TIRANE 8320 6/52 TRUALL 1480 1480 0 3 139 14 22,985 321,790 0 0 321,790 Konfirmuar nga ASHK
21 LEONARDI YTBI HAJDERDHI TIRANE 8320 6/266 TRUALL 147.16 147.16 65.4 4 49 8 22,985 183,880 0 0 183,880 PERSHKRIM I VECANT (GODINE 2 KAT ME SIP NDER KATI PERDHE 65.4 M2)
22 ZYLYFTAR XHEMAL SULEJMANI TIRANE 8320 6/635 TRUALL 500 500 151.2 23 35 3 22,985 68,955 0 0 68,955 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.79538, DATE29.03.2016GODINE BANIMI 3 KATE + 1 KAT NENTOKEKATI NENTOKE SIP.NDERTIMI151.20 M2, SIP.BANIMI 151.20 M2ATI PERDHE SIP.NDERTIMI151.20, SIP.BANIMI 218.20 M2,SIP.VERANDE + SHKALLE 67.00M2KATI PARE SIP.NDERTIMI 226.30M2, SIP.BANIMI226.30 M2
KATI DYTE SIP.NDERTIMI 226.30
M2, SIP.BANIMI 226.30 M2
)
23 DYLBER REXHEP KOÇI TIRANE 8320 6/642 TRUALL 506.6 506.6 106.7 23 164 2 22,985 45,970 0 0 45,970 PERSHKRIM I VECAN (LEJE LEGALIZIMI NR.993909DT.29.08.2016GODINE BANIMI 1 KAT + 1 KATNENTOKEKATI NENTOKE 57.6 M2KATI PERDHE 106.7 M2(VERANDE + SHKALLE 21.5 M2))
24 ENVER OSMAN UZUNI TIRANE 8320 6/206 TRUALL 366 366 99 14 129 13 22,985 298,805 0 0 298,805 PERSHKRIM I VECANT (L.LEG.NR.91634, DT.26.05.2016 GODINE BANIMI 1 KAT+ 1 KAT NENTOKESIP.KT.NENTOKE , SIP.ND :91.7 M2SIP.BANIMI : 35.7 M2 SIP.KT.PERDHE , SIP.ND: 99 M2SIP.VERANDE : 6.3 M2SIP.BANIMI : 105.3 M2)
25 EMINE; QANIJE; VESIME; FATOS; IRMA; SUZANA; HALIL; LUMNIE; ARBEN; IKBALE; ARTAN; ALMA; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; MUKADES; KLAJDI; ANILA; MYZEJEN; ELDA; ENDRIT; ENELA; LIRIJE; DHURATA; MYZEJEN; SEFER; QEMAL; NEXHMIJE;  HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; QAZIM;AGIM; AGIM;HYSEN;SULEJMAN KUJTIM;KUJTIM MUSTAFA; BARDHYL; BARDHYL; BARDHYL ; HASAN;HASAN;HASAN;AHMET;AHMET; AHMET; AHMET; MURAT ; RAMAZAN  STEAJ, BAKALLI, XHAXHIU, PEMA, CANAMERI,XHETANI, VORPSI, XHAKO, VORPSI;PEMA; PEMA;PEMA;SULA,PEMA; PEMA; PEMA;PEMA; PEMA;SHABA,PEMA;PEMA; PEMA; PEMA;FORTUZI, MATO, KUÇUKU, PEMA;DELIALLISI; DELIALLISI TIRANE 8320 7/512 TRUALL 91 91 0 24 199 6 22,985 137,910 0 0 137,910 Konfirmuar nga ASHK
26 LIRIJE; ARTAN; IKBALE; FATOS; VESIME; HALIL; ARBEN; LUMNIE ; SUZANA ; EMINE; IRMA; MUKADES; KLAJDI; ALMA; QEMAL; NEXHMIE; DHURATA; ELDA; ENDRIT; ENELA; SEFER; QANIJE; MYZEJEN; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; ANILA; MYZEJEN; AHMET; AGIM;QAZIM;HAKI;HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; HAKI; HAKI; MUSTAFA; BARDHYL; AGIM; MURAT; RAMAZAN; AHMET; HASAN; HASAN; HASAN; AHMET; HAKI; BARDHYL; HYSEN; SULEJMAN; KUJTIM KUJTIM; BARDHYL ; AHMET  FORTUZI, PEMA,PEMA;PEMA;XHAXHIU, VORPSI, VORPSI; XHAKO ,XHETANI, STEAJ, CANAMERI ;PEMAPEMA;PEMA,DELIALLISI; DELIALLISI, MATO,PE MA;PEMA;PEMA;PEMA BAKALLI, PEMA ;SULA, PEMA;PEMA;PEMA; SHABA, KUÇUKU TIRANE 8320 7/514 TRUALL 684 684 0 24 201 63 22,985 1,448,055 0 0 1,448,055 Konfirmuar nga ASHK
27 FLORENC SABRI LAMELLARI TIRANE 8320 6/665 TRUALL 309 309 80.5 24 77 8 22,985 183,880 0 0 183,880 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR. 997276 DATE 21.04.2017 GODINE BANIMI 2 KATE SIP. KATI PERDHE 80.5 M2 SIP. VERANDE + SHKALLE 8.6M2 SIP. KATI I PARE 99.5 M2
28 ADRIATIK MYSLYM MATRAKU TIRANE 8320 6/651 TRUALL 424.4 424.4 123 23 196 49 22,985 1,126,265 0 0 1,126,265 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.99245, DATE 29.08.2016 GODINE BANIMI 1,2 KATE KATI PERDHE SIP.NDERTIMI 123.00 M2, SIP.BANIMI 123.00 M2 (PJESERISHT KARABINA) KATI PARE SIP.NDERTIMI 102.00 M2, SIP.BANIMI 102.00 M2
29 KRISTAQ BEQIR VOGLI TIRANE 8320 6/235 TRUALL 338.9 338.9 117.9 14 149 61 22,985 1,402,085 0 0 1,402,085 PERSHKRIM I VECANT ( LEJE LEGALIZIMI NR.1230472 DT. 28.09.2018. GODINE BANIMI 2 KAT
30 RUFAT ARIF TROCI TIRANE 8320 6/638 TRUALL 500 500 141.2 23 139 7 22,985 160,895 0 0 160,895 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.91640,T.26.05.2016GODINE BANIMI 2-KAT+ 1-KATNENTOKESIP.BANIM K.NENTOKE=96.4 M2SIP.BANIM K.PERDHE=141.2 M2SIP.VERANDE=8 M2SIP.BANIM K.PARE=142 M2)
31 VELI ARIF TROCI TIRANE 8320 6/670 TRUALL 500 500 135.4 24 125 18 22,985 413,730 0 0 413,730 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEG. 91743, DT. 31.05.2016 GODINE BANIMI 1 KAT +PAPAFINGO SIP. BANIM K.PERDHE= 135.4 M2 SIP. BANIM K. PAPAFINGO= 36.8 M2 SIP. VERANDE= 32 M2)
32 EMINE; QANIJE; VESIME; FATOS; IRMA; SUZANA; HALIL; LUMNIE; ARBEN; IKBALE; ARTAN; ALMA; GJYLE; MIRELA; FLAVIA; AJSEL; MUKADES; KLAJDI; ANILA; MYZEJEN; ELDA; ENDRIT; ENELA; LIRIJE; DHURATA; MYZEJEN; SEFER; QEMAL; NEXHMIJE; HAKI; HAKI; HAKI;HAKI;HAKI; MEHMET; MEHMET; MEHMET; MEHMET; QAZIM; AGIM; AGIM; HYSEN; SULEJMAN; KUJTIM; KUJTIM MUSTAFA; BARDHYL; BARDHYL; BARDHYL ; HASAN; HASAN;HASAN; AHMET; AHMET; AHMET; AHMET; MURAT ; RAMAZAN;  STEAJ, BAKALLI, XHAXHIU, PEMA, CANAMERI,XHETANI, VORPSI, XHAKO, VORPSI;PEMA;PEMA;PEMA; SULA, PEMA;PEMA;PEMA;PEMA;PEMA; SHABA, PEMA; PEMA; PEMA; PEMA;FORTUZI, MATO, KUÇUKU, PEMA;DELIALLISI; DELIALLISI TIRANE 8320 7/515 TRUALL 122 122 0 24 202 26 22,985 597,610 0 0 597,610 Konfirmuar nga ASHK
33 OSMAN NEZIR KOLECI TIRANE 8320 6/655 TRUALL 300 300 122.7 23 222 35 22,985 804,475 0 0 804,475 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.69148, DT.09.05.2015, GODINE BANIMI 3-KATE , SIP.BANIM K.PERDHE=122.7 M2, SIP.BANIM K.PARE=157.2 M2, SIP.BANIM K.DYTE=157.2 M2)
34 PETRIT BEQIR VOGLI TIRANE 8320 6/633 TRUALL 177.4 177.4 110.6 23 23 15 22,985 344,775 0 0 344,775 PERSHKRIM I VECANT (LEJE LEGALIZIMI NR.79495, DATE 24.03.2016 GODINE E KOMBINUAR 2 KATE KATI PERDHE SIP.NDERTIMI 110.60M2, SIP.SOC.EKO 96.60 M2, SIP.BANIMI 14.00 M2 KATI PARE SIP.NDERTIMI 130.90M2, SIP.VERANDE 3.60M2, SIP.BANIMI 134.50M2)
35 DËFRIM MURAT QOSE TIRANE 8320 7/533 TRUALL 500 500 98.8 25 37 26 22,985 597,610 0 0 597,610 PERSHKRIM I VECANTE (LEJE LEG. 994538, DT. 29.09.2016; GODINE BANIMI 2 KATE; SIP. K. PERDHE= 98.8 M2 ;SIP. VERANDE+ SHKALLE= 15.4M2; SIP. K. PARE= 119.8 M2)
36 GENTIAN ; MIRELA; GRETA PETRIT PETRIT PETRIT GJONA;GJATA;GJONA TIRANE 8320 6/401 TRUALL 198 198 87 14 177 13 22,985 298,805 0 0 298,805 SEKSIONI C – RIVLERESOHET PJESA TAKUESE E GRETA GJOAJ
NE SHUMEN 1,324,878 LEK
APL.40497. DT.08.07.2021
37 ARBEN FATMIR GJONA TIRANE 8320 6/400 TRUALL 236 236 109 14 176 29 22,985 666,565 0 0 666,565 PERSHKRIMI I VECANTE – : LEJE LEGALIZIMI NR. 1231514, DATË 23.10.2019 GODINË BANIMI 2 KATE +
GODINË SHËRBIMI 1 KAT -SIP. NDËRTIMI KATI PËRDHE = 97.7 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I
PARË = 132.9 M²; SIP. SOC-EKOMIKE (OBJEKT SHERBIMI) = 11.3 M²
38 AGIM HABIP VODA TIRANE 8320 6/528 TRUALL 158 158 108.7 15 24 19 22,985 436,715 0 0 436,715 PERSHKRIM I VECANT -GODINE SHERBIMI 2 KATE. SIP. SOC-EKO KATI PERDHE 108,7M2. SIP SOCEKO KATI I PARE 96M2. SIP VERANDE KATI PARE 25,5M2. SIP. SHKALLE KATI P
39 LUAN NDUE RAJTA TIRANE 8320 6/70 TRUALL 212.3 212.3 91 14 76 21 22,985 482,685 0 0 482,685 Konfirmuar nga ASHK
40 JANI ALI PERAJ TIRANE 8320 6/712 TRUALL 470.4 470.4 156.8 28 22 79 22,985 1,815,815 0   1,815,815 PERSHKRIM I VECANT: VENDIM NR. 783, DATË 09.04.2021 GODINË BANIMI 3 KAT -SIP. NDËRTIMI KATI
PËRDHE = 156.8 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I PARË = 183.5 M²; SIP. VERANE KATI I PARË =
24.8 M²; -SIP. NDËRTIMI KATI I DYTË = 176.4 M²; SIP. VERANDE KATI I DYTË = 31.9 M²;
41 ISMAIL XHEMAL MEXHIKA TIRANE 8320 6/710 TRUALL 274 274 79.5 27 246 45 22,985 1,034,325 0 0 1,034,325 PERSHKRIM I VECANT ; VENDIM NR. 35, DATË 28.09.2020 PËR KALIMIN NË PRONËSI TË OBJEKTIT TË
NGRITUR PARA DATËS 10.08.1991 DHE TË TRUALLIT TË TIJ FUNKSIONAL – A.SH.KD.V.T.VERI OBJEKT BANIMI DY KAT + PODRUM – SIP. KATI NËNTOKË = 32.6 M² – SIP.
NDËRTIMI KATI PËRDHE = 79.5 M², SIP. SHKALLE = 2.4 M² – SIP. NDËRTIMI KATI PARË =
79.5 M², SIP. VERANDE = 6 M²
42 RAMAZAN HASAN MUSAJ TIRANE 8320 6/721 TRUALL 487.4 487.4 97.3 31 26 23 22,985 528,655 0 0 528,655 Pershkrim I vecant – L. leg. nr. 1232258, dt. 01.04.2020, godinw banimi 2 kate sip. E katit perdhe 97.3 m2, sip. E katit pare 97.3 m2
43 XHEMALANTONETA BANESABRI ALIKOALIKO TIRANE 8320 6/192 TRUALL 258.4 258.4 75 14 18 35 22,985 804,475 0 0 804,475 Pershkrim I vecant- vendimi nr. 257. datw 31.01.2022, ne zbatim te vendimit nr. 827, datw 30.09.2020, oborr ne pwrdorim 258.4 m2 E Ashk I5; Ashk B11
  SHUMA                                 31,337,987