Publikuar më: 01/03/2022

VENDIM Nr. 105, datë 16.2.2022

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIMI URBAN I LULISHTES PANORAMIKE PRANË LUMIT DEVOLL, BLLOKU NR. 1, QYTETI MALIQ”

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i lulishtes panoramike pranë lumit Devoll, blloku nr. 1, qyteti Maliq”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Maliq.
 3. Pronarët kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasurinë e llojit “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 858 333 (tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 858 333 (tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Maliq.
 5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Bashkia Maliq.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit të jetë brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët, e përmendur në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Bashkisë Maliq.
 8. Bashkia Maliq kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Maliq.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale të regjistrimit, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe bën kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Maliq.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë, pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale të regjistrimit dhe kalimi i pronësisë në favor të Bashkisë Maliq për pasurinë e shpronësuar.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Maliq, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Korçë dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Arben Ahmetaj

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME QË SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT

“RIKUALIFIKIMI URBAN I LULISHTES PANORAMIKE PRANË LUMIT DEVOLL, BLLOKU NR. 1, QYTETI MALIQ”

Nr. Pronari Të dhënat mbi pasurinë, sipas ASHK Korçë Vlerësimet për shpronësim, sipas llojit të pasurisë Shënime
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sip. totale (m²) Truall

(m²)

Ndërtesë

(m²)

Volumi Faqe Ndërtesë Truall Vlera totale (lekë)
Sipërfaqja

(m²)

Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m²) Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë)
1 Andrea Jani Bazelli, Pranvera Avni Ibo, Anesti Jani Bazelli, Andon Jani Bazelli Maliq 2573 1/120 Truall + ndërtesë 53 53 50.4 8 120 50.4 Situacion/

çmimet nga EKB-ja

764,258 53 1,775 94,075 858,333 Konfirmuar nga ASHK-ja
Vlera totale e shpronësimit në lekë  858,333