Publikuar më: 28/04/2023

VENDIM Nr. 107, datë 1.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RESTAURIMI DHE RIKUALIFIKIMI URBAN I ZONËS PERSPEKTIVE TID, ME VENDNDODHJE NË PARKUN ARKEOLOGJIK DURRËS”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, si dhe të nenit 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Restaurimi dhe rikualifikimi urban i zonës perspektive TID, me vendndodhje në Parkun Arkeologjik Durrës”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Ministrisë së Kulturës.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 89 163 005.10 (tetëdhjetë e nëntë milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesë pikë dhjetë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 89 163 005.10 (tetëdhjetë e nëntë milionë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesë pikë dhjetë) lekësh, përballohet nga buxheti i Ministrisë së Kulturës.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i Ministrisë së Kulturës.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Ministrisë së Kulturës.
 8. Ministria e Kulturës kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Ministria e Kulturës.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Drejtoria Vendore Durrës pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Kulturës, të pasurive që shpronësohen, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Kulturës, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Kulturës, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Durrës, dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, E TE CILËVE PREKEN NGA NDËRTIMI I PROJEKTIT “RESTAURIMI DHE RIKUALIFIKIMI URBAN I ZONËS PRESPEKTIVE TID, ME VENDNDODHJE NË PARKUN ARKEOLOGJIK I DURRËSIT”

Nr. PRONARI TË DHËNA KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) TË DHËNAT E PASURIVE QË SHPRONËSOHEN S H Ë N I M E                (KUFIZIME HIPOTEKARE, BARRE MBI PASURINË etj.)
TRUALL BODRUM NDËRTESË VLERA TOTALE (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqa Totale Ndërtesë (m2) Truall (m2) Volumi Faqe Sipërfaqa (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqa (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqa Totale (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë)
  A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V X Y Z  
1 Agron Besim Mema DURRËS 8512 24/10 TRUALL 116 96 116 24 201 116 19155 2221980 0 0 0 192.00 99600   19,123,200.0  21,345,180.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Marije Athanas Kostandini DURRËS 8512 24/587 TRUALL 196 130 196 54 47 196 19155 3754380 0 0 0 130.00 99600   12,948,000.0  16,702,380.00 Banesë 2-katëshe, konfirmuar nga ASHK-ja
Paskal Athanas Simaku
Lica Athanas Buda
Tatjana Onço Simaku
Vanina Vangjel Simaku
Naum Athanas Simaku
Antonel Vangjel Simaku
Sofije Daut Simaku
Athanas Mihal Simaku
Mirela Mihal Simaku
3 Bujar Shaban Tepshi DURRËS 8512 23/62/ND Ndërtesë 96.5 96.5 0 63 157 0.0 0 0 31 0 302798.7 96.50 99600   9,611,400.0   9,914,198.70 Pasuria e llojit “Bodrum”, nuk ka të përcaktuar çmim në lekë/m2, pasi është vlerësuar me situacion punimesh. Kati përdhes 96.5 m², kati nën tokë: podrum 31 m², pa marrëdhënie me truallin, ndodhet mbi pasurinë nr. 23/62, vol 23 faqe 115. Konfirmuar nga ASHK-ja
4 Petrit Maliqati DURRËS 8512 23/224 TRUALL 170 80.92 170 35 79 170.0 19155 3256350 0 0 0 144.60 99600   14,402,160.0  17,658,510.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
Miranda Maliqati
5 Abdulla Kacani DURRËS 8512 24/380 Truall + ndërtësë 104.00 68.00 104.00 41 134 104.0 19155 1992120 0 0 0 68.0 99600   6,772,800.0   8,764,920.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
Aishe Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
Elda Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
Dorina Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
6 Abdulla Kacani DURRËS 8512 24/381 Truall + ndërtesë 69.43 69.43 69.43 41 135 69.43 19155 1329931.65 0 0 0 69.43 99600   6,915,228.0   8,245,159.65 Konfirmuar nga ASHK-ja
Rukije Arifaj Konfirmuar nga ASHK-ja
Fatime Tafaruci Konfirmuar nga ASHK-ja
Elda Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
Dorina Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
7 Margarit Kristo Liti DURRËS 8512 24/12 Truall 118 0 118 14 147 118.0 19155 2260290 0 0 0 0.00 99600     –   2,260,290.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
Spiro Kristo Liti Konfirmuar nga ASHK
Thanas Kristo Liti Konfirmuar nga ASHK
Kleopatra Kristo Liti Konfirmuar nga ASHK
Liljana Kristo Liti Konfirmuar nga ASHK-ja
8 Hava Kacani DURRËS 8512 24/545 Truall 19.6 10 19.6 46 178 19.6 19155 375438 0 0 0 10.00 99600    996,000.0   1,371,438.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
9 Indrit Kacani DURRËS 8512 24/546 Truall 16 16 16 48 179 16.0 19155 306480 0 0 0 16.00 99600   1,593,600.0   1,900,080.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
Elsa Kacani Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Agim Shefik Qoshja DURRËS 8512 24/13 Truall 52.25 0 52.25 23 33 52.25 19155 1000848.75 0 0 0 0.00 0     –   1,000,848.75 Konfirmuar nga ASHK-ja
      16497818.4 302798.7  72,362,388.00  89,163,005.10
VLERA TOTALE 9,163,005.10