Publikuar më: 28/04/2023

VENDIM Nr. 135, datë 8.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “UJËSJELLËSI I FSHATIT DUHANAS, FSHATI LAPARDHA 1, OTLLAK DHE ORIZAJ”, BERAT

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ujësjellësi i fshatit Duhanas, fshati Lapardha 1, Otllak dhe Orizaj”, Berat.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Berat.
 3. Pronari i pasurisë së paluajtshme, pronë private, që shpronësohet, kompensohet në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasurinë e llojit “arë”, me një vlerë të përgjithshme prej 137 025 (njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëzet e pesë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 137 025 (njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëzet e pesë) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Berat.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, prej 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekësh, përballohet nga Bashkia Berat.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronari i pasurisë së paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohet për efekt shpronësimi, pasi të ketë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Berat.
 8. Bashkia Berat kryen procedurat për likuidimin e pronarit të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Berat.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, pezullon të gjitha transaksionet me pasurinë e shpronësuar, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasurinë e shpronësuar në favor të Bashkisë Berat, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë në favor të Bashkisë Berat për pasurinë e shpronësuar, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Berat, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Berat, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

TABELA E SHPRONËSIMIT TË PRONARIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “UJËSJELLËSI I FSHATIT DUHANAS, FSHATI LAPARDHA 1, OTLLAK DHE ORIZAJ”, BERAT

 

NR. PRONARI TË DHËNA HIPOTEKARE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM Vlera totale SHËNIME

 (D+E Kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë etj.)

ARË
EMRI ATËSIA MBIEMRI Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja

totale

Arë

(m2)

Sipërfaqja

(m2)

Çmimi (lek/m2) Vlera (lek)
A B C C Ç D E F G L M N Z
1 Sulo Rexhep Toska Berat 1561 181/6 Arë 1200 1200 675 203 137,025.00 137,025.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 137,025.00