Publikuar më: 28/04/2023

VENDIM Nr. 147, datë 13.3.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV UNAZA E TIRANËS”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, 20 e 21, të  ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, dhe të nenit 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i linjës 110 kV Unaza e Tiranës”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST).
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “ullishte” dhe “pemëtore”, me një vlerë të përgjithshme prej 1 378 770.21 (një milion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë njëzet e një) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 1 378 770.21 (një milion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë pikë njëzet e një) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST).
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST).
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në “Fletoren zyrtare” dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST).
 8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST) kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST).
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë, në favor të shtetit dhe në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST) për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 1, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë në favor të shtetit dhe në përgjegjësi administrimi të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., (OST) për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST), Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 1, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURISË TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT

“NDËRTIMI I LINJËS 110 kV UNAZA E TIRANËS”

NR.Rendor NR.Shtylle PRONARI TË DHËNA KADASTRALE VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM Shënime  
“ARË” VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale “Arë”  (m2 Sipërfaqja (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera  (lekë)
A B C C Ç D E F L M N Y
1 1 Myrteza Shaban Gjashta Petrelë 2947 371/11 Arë 8000 162.05 470   76,163.50   76,163.50 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 1 Myrteza Shaban Gjashta Petrelë 2947 371/11 Arë 8000 139.90 470   65,753.00   65,753.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
3 8 Skender Abdyl Tujani Mjull Bathore 2704 381/154 Ullishte 4675 254.08 523   132,883.84   132,883.84 Konfirmuar nga ASHK-ja
4 9 Petrit Arif Osma Mjull Bathore 2704 381/173 Ullishte 16000 190.44 523   99,600.12   99,600.12 Konfirmuar nga ASHK-ja
5 10 Xhuljo Qemal Husha Mjull Bathore 2704 509/7 Ullishte 3500 94.67 523   49,512.41   49,512.41 Konfirmuar nga ASHK-ja
6 11 Suela, Mimoza Zyhdi,  Jahja Husha, Husha Mjull Bathore 2704 508/2 Ullishte 4000 114.92 523   60,103.16   60,103.16 Konfirmuar nga ASHK-ja
7 13 Suela, Mimoza Zyhdi, Jahja Husha,  Husha Mjull Bathore 2704 532/46 Arë 445 296.87 523   155,263.01   155,263.01 Konfirmuar nga ASHK-ja
8 15 Zelije, Dilaver Petrit, Ismail, Duhije Shyqyri Zejnepe Kismete Adriana Enkel   Bathorja Bathorja Bathorja Bathorja Metalla Bathorja Maçi Sadiku Bathorja Bathorja Lundër 2529 363/4 Arë 4625 168.74 523   88,251.02   88,251.02 Konfirmuar nga ASHK-ja
9 16 Sali Ramazan Shalqizi Lundër 2529 716/2 Pemëtore 1230 102.21 523   53,455.83   53,455.83 Konfirmuar nga ASHK-ja
10 18 Bajram   Shkalla Farkë e Madhe 1604 383/1     86.12 448   38,581.76   38,581.76 Konfirmuar nga ASHK-ja
11 19 Demir Tahir Plaku Farkë e Vogël 1605 212/43 Arë 1700 116.42 448   52,156.16   52,156.16 Konfirmuar nga ASHK-ja
12 21 Bashkim, Dalip, Hamide, Mehmet, Mustafa, Myzejen, Qanie Mersin  Mersin Mersin  Mersin  Mersin Mersin Mersin  Balla,

Balla,

Balla Demiri, Balla,

Balla, Demetja(Balla) Spahiu(Balla)

Farkë e Vogël 1605 225/23 Arë 18000 62.29 448   27,905.92   27,905.92 Konfirmuar nga ASHK-ja
13 22 Dashamir Misir Balla Farkë e Vogël 1605 222/20 Arë 3000 75.3 448   33,734.40   33,734.40 Konfirmuar nga ASHK-ja
14 24 Dashamir Riza Kaperi Farkë e Vogël 1605 164/9 Arë 1000 102.21 448   45,790.08   45,790.08 Konfirmuar nga ASHK-ja
15 25 Sali   Kaperi Farkë e Madhe 1605 25/54 Arë 1000 77.09 448   34,536.32   34,536.32 Konfirmuar nga ASHK-ja
16 26 Haxhi Bajram Kaperi Farkë e Madhe 1605 25/3 Arë 9440 145.2 448   65,049.60   65,049.60 Konfirmuar nga ASHK-ja
17 27 Resmije, Marigena, Anisa, Florenc Hazem, Rifat, Rifat, Rifat Qepa,

Lamaj,

Qepa,

Qepa

Farkë e Madhe 1605 18/2 Ullishte 2756 102.21 448   45,790.08   45,790.08 Konfirmuar nga ASHK-ja
18 28 Mynyr Mustafa Hafuzi Farkë e Vogël 1605 3/18 Arë 6800 177.69 448   79,605.12   79,605.12 Konfirmuar nga ASHK-ja
19 29 Shefqet Maliq Çollaku Farkë e Madhe 1604 401/14 Arë 1750 175.03 448   78,413.44   78,413.44 Konfirmuar nga ASHK-ja
20 30 Eduard, Zelije, Agron Tahir, Hysen, Tahir Tresa,

Tresa,

Tresa

Farkë e Madhe 3976 333/119 Arë 8569.5 112.57 448   50,431.36   50,431.36 Konfirmuar nga ASHK-ja
21 33 Rihan, Arben, Alked, Saimir   Shkreta, Shkreta, Shkreta, Shkreta Farkë e Madhe 3976 184/4 Arë 7000 102.21 448   45,790.08   45,790.08 Konfirmuar nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 1,378,770.21