Publikuar më: 02/04/2024

VENDIM Nr. 181, datë 27.3.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE, ARBANË”, BASHKIA TIRANË

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare, Arbanë”, Bashkia Tiranë.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 423 129.70 (katërqind e njëzet e tre mijë e njëqind e njëzet e nëntë pikë shtatëdhjetë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 423 129.70 (katërqind e njëzet e tre mijë e njëqind e njëzet e nëntë pikë shtatëdhjetë) lekësh, përballohet nga Bashkia Tiranë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Tiranë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Tiranë.
 8. Bashkia Tiranë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Tiranë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 2, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 2 dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONA PRIVATE E TË CILËVE SHPRONËSOHET, PËR INTERES PUBLIK, PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I SHKOLLËS 9-VJEÇARE, ARBANË”, BASHKIA TIRANË

 

NR. PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE SIPAS KARTELËS SË PASURISË VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM  SHËNIME

(kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë)

 
TRUALL VLERA TOTALE (lek)  
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Truall (m2) Ndërtesë (m2) Arë (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lek)  
1 TRASHËGIMTARËT E FAMILJES ALLAMANI

Fatime Duro, Fatbardha Pepa, Meliha Celkavaja, Makbule Toska, Sanije Allamani, Ardit Allamani, Mehmet Allamani, Bledar Allamani, Shefqet Preza, Elizabeta Preza, Nafize Kurti, Asllan Hysenaj, Astrit Hysenaj, Arjan Hysenaj

Arbanë, Tiranë 1032 102/6 truall 990.00 990.00 0 0 2 110 734.62 490 359,963.80  359,963.80 Konfirmuar nga ASHK-ja

Përshkrim: Seksioni E- Fatime Duro 24/160 Fatbardha Pepa 24/160 Meliha Celkavaja 24/160, Makbule Toska 24/160 Sanije Allamani 6/160 Ardit Allamani 6/160, Mehmet Allamani 6/160 Bledar Allamani 6/160 Shefqet Preza 10/160 Elizabeta Preza 10/160 Nafize Kurti 5/160 Asllan Hysenaj 5/160 Astrit Hysenaj 5/160 Arjan Hysenaj 5/160

 
2 TRASHËGIMTARËT E FAMILJES ALLAMANI

Fatime Duro, Fatbardha Pepa, Meliha Celkavaja, Makbule Toska, Sanije Allamani, Ardit Allamani, Mehmet Allamani, Bledar Allamani, Shefqet Preza, Elizabeta Preza, Nafize Kurti, Asllan Hysenaj, Astrit Hysenaj, Arjan Hysenaj

Arbanë, Tiranë 1032 102/18 truall 5250.00 5250.00 0 0 2 249 126.36 490 61,916.40 61,916.40 Konfirmuar nga ASHK

Përshkrim: Seksioni E- Fatime Duro 24/160 Fatbardha Pepa 24/160 Meliha Celkavaja 24/160 Makbule Toska 24/160 Sanije Allamani 6/160 Ardit Allamani 6/160 Mehmet Allamani 6/160 Bledar Allamani 6/160 Shefqet Preza 10/160 Elizabeta Preza 10/160 Nafize Kurti 5/160 Asllan Hysenaj 5/160 Astrit Hysenaj 5/160 Arjan Hysenaj 5/160

 
3 TRASHËGIMTARËT E FAMILJES ALLAMANI

Fatime Duro, Fatbardha Pepa, Meliha Celkavaja, Makbule Toska, Sanije Allamani, Ardit Allamani , Mehmet Allamani, Bledar Allamani , Shefqet Preza, Elizabeta Preza, Nafize Kurti, Asllan Hysenaj, Astrit Hysenaj, Arjan Hysenaj

Arbanë, Tiranë 1032 102/23 truall 180.00 180.00 0 0 3 7 2.55 490 1,249.50  1,249.50  Konfirmuar nga ASHK-ja

Përshkrim: Në këtë pasuri ndodhet ndërtesa e regjistruar ne volum 3 faqe 110. Kjo ndërtesë nuk preket nga shpronësimi. Seksioni E- Fatime Duro 24/160 Fatbardha Pepa 24/160 Meliha Celkavaja 24/160 Makbule Toska 24/160 Sanije Allamani 6/160 Ardit Allamani 6/160 Mehmet Allamani 6/160 Bledar Allamani 6/160 Shefqet Preza 10/160 Elizabeta Preza 10/160 Nafize Kurti 5/160 Asllan Hysenaj 5/160 Astrit Hysenaj 5/160 Arjan Hysenaj 5/160 kalon shtet me VKM shpronësimi vijon në vol. 3 f. 159. Sqarim: Sipërfaqja e shpronësimit prej 2.55 m2 nuk afektohet me sipërfaqen e shpronësuar me VKM-në, sipas këtij shënimi.

 
  Vlera totale 863.53     423,129.70