Publikuar më: 23/04/2024

VENDIM Nr. 233, datë 17.4.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV FIER, HOXHARË, DHE NËNSTACIONIT 220 kV HOXHARË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të  ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, si dhe të nenit 13, të ligjit nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 220 kV Fier, Hoxharë, dhe nënstacionit 220 kV Hoxharë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”, me një vlerë të përgjithshme prej 601 715.34 (gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë tridhjetë e katër) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 601 715.34 (gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë tridhjetë e katër) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
 8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë të pasurive që shpronësohen sipas këtij vendimi në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Fier, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, QË SHPRONËSOHEN PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK “NDËRTIMI I LINJËS 220 kV FIER HOXHARE DHE NËNSTACIONIT 220 kV HOXHARË”

Nr. Nr. shtylle PRONARI TË DHËNA KADASTRALE VLERËSIMET  PËR  SHPRONËSIM ADRESA:
“ARË” VLERA  TOTALE  (lekë)
Emri Atësia Mbiemri Fshati ose qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Sipërfaqja (m2) Çmimi  (lekë/m2) Vlera  (lekë) Seksionet C, D & E të kartelës së pasurisë
1 1 Lavdosh Ismail Muhametaj Drizë 1557 317/171 Arë 8093 81.0 269 21789.00 21789.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Drizë/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
Aferdita Jemin Muhametaj
Riziana Lavdosh Muhametaj
Ismail Lavdosh Muhametaj
Muhamet Ismail Muhametaj
Drita Ismail Bogdani
Feruze Ismail Gjishti
Xixellonje Ismail Xheka
2 3 Dalip Sabri Hoxha Drizë 1557 317/99 Arë 4218 65.64 269 17657.16 17657.16 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Drizë/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
3 Zylyf Sabri Hoxha Drizë 1557 317/100 Arë 3125 38.40 269 10329.60 10329.60 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Drizë/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
4 4 Hasan Kovaç Fejzulla Peshtan i Vogël 2939 29/9 Arë 3714.5 49.00 269 13181.00 13181.00 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                         Fier, Fier, Rr: Peshtan i Vogël Fshati Peshtan I Vogel/ Nj.A. Levan/ Bashkia Fier
Nado Dervish Fejzulla
5 5 Kujtim Shyqiri Xhelili Peshtan i Vogël 2939 34/4 Arë 3200 59.29 269 15949.01 15949.01 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Peshtan I Vogel/ Nj.A. Levan/ Bashkia Fier
6 7 Lutfije Haxhi Lilo Zhupan 3934 3/30 Arë 8358 63.0 269 16947.00 16947.00 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                                     Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa 3130 ND. Vol. 16 F. 2. Pasuria e llojit ndërtesë nuk preket nga shpronësimi. Fshati Zhupan/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
Marjeta Barjam Lilo
Denis Barjam Lilo
Blerta Barjam Buzi
Arta Barjam Aliaj
Laura Barjam Braho
7 8 Alush Abedin Lilo Zhupan 3934 280/29 Arë 2609 60.84 269 16365.96 16365.96 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Zhupan/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
Tatjana Shaban Lilo
8 9 Rustem Qamil Braka Zhupan 3934 289/83 Arë 4000 64.0 269 17216.00 17216.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Zhupan/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
9 10 Mynyr Neim Braka Zhupan 3934 292/45 Arë 6000 81.0 269 21789.00 21789.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Zhupan/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
10 11 Haxhi Jonuz Sula Vadhizë 3691 292/15 Arë 6040 42.0 269 11298.00 11298.00 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                                         Me shkresën nr. 2044/2 prot. dt. 13.04.2017 kufizohen veprimet deri ne kryerjen e pagesave për pronësinë e përmirësim përditësimit sporadik Fshati Vadhizë/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
11 14 Ndoni Lio Beçi Vadhizë 3691 131/6 Arë 6250 72.25 269 19435.25 19435.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Vadhizë/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
Naunkë Rapo Beçi
12 18 Veli Nexhip Rama Çlirim 1414 66/9 Arë 4882 70.56 269 18980.64 18980.64 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Çlirim/ Nj.A. Qendër/ Bashkia Fier
13 19 Dervish Muco Driza Radostinë 3143 67/6 Arë 6545.8 104.04 269 27986.76 27986.76 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Radostinë/ Nj.A. Dërmenas/ Bashkia Fier
14 22 Pajtim Ramadan Bushi Radostinë 3143 40/24 Arë + Truall 7961.96 60.84 269 16365.96 16365.96 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                                           Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa 40241 ND. Vl. 8 F. 2. Pasuria e llojit ndërtesë nuk preket nga shpronësimi. Fshati Radostinë/ Nj.A. Dërmenas/ Bashkia Fier
Murat Ramadan Bushi
Rahim Ramadan Bushi
15 23 Eduart Zyb Fasko Radostinë 3143 44/16 Arë 5244 40.0 269 10760.00 10760.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Radostinë/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
16 25 Pilo Llazi Gjeçi Havaleas 1941 45/8 Arë 7728 36.0 269 9684.00 9684.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Havaleas/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
17 Qirjaq Llazi Gjeçi Havaleas 1941 45/7 Arë 12768 36.25 269 9751.25 9751.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Havaleas/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
18 27 Emin Bejdulla Morina Havaleas 1941 90/6 Arë 10800 59.29 269 15949.01 15949.01 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Havaleas/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
19 28 Zylyf Sherif Vrenozi Havaleas 1941 83/35 Arë 12000 57.0 269 15333.00 15333.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Havaleas/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
20 29 Fatmir Fadil Vrenozi Havaleas 1941 82/15 Arë 14018 81.0 269 21789.00 21789.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Havaleas/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
Sabire Ramadan Vrenozi
Rozeta Fadil Doko
Marsela Fadil Vrenozi
Matilda Fadil Bana
Elton Fadil Neraj
Xhevrije Fadil Muça
Albana Fadil Hudhra
21 Dhori Thoma Çala Hoxharë 1969 79/26 Arë 4510 18.69 269 5027.61 5027.61 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Hoxharë/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
22 31 Pandi Thoma Peto Hoxharë 1969 51/11 Arë 6641 90.25 269 24277.25 24277.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Hoxharë/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
23 32 Bektash Barjam Vrenozi Hoxharë 1969 74/1 Arë 8550 72.25 269 19435.25 19435.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Hoxharë/ Nj.A. Dërmenas/ BASHKIA FIER
24 33 Rushit Ram Kuçi Çlirim 1414 260/3 Arë 3500 53.29 269 14335.01 14335.01 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Çlirim/ Nj.A. Qendër/ BASHKIA FIER
25 Asllan Teki Hyska Çlirim 1414 258/1 Arë 4000 24.25 269 6523.25 6523.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Çlirim/ Nj.A. Qendër/ BASHKIA FIER
26 36 Aleksander Loni Prifti Fushe 1655 64/2 Arë 3550 64.0 269 17216.00 17216.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Fushë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
27 37 Neki Qep Meto Topojë 3612 64/1 Arë 22168 56.25 269 15131.25 15131.25 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                                         Nr. dok. 00834, datë 5.11.2017, Mbi këtë pasuri ndodhet objekti Nr. 64/1- ND Vol. 8 F. 234. Pasuria e llojit ndërtesë nuk preket nga shpronësimi Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
Nr. dok. 00847, datë 19.3.2019                                                                       Mbi këtë pasuri pozicionohet ndërtesa nr. 64/1  ND. 2 Vol. 9 F. 3. Pasuria e llojit ndërtesë nuk preket nga shpronësimi
28 38 Llambi Peti Fisheku Topojë 3612 68/20 Arë 6120 53.29 269 14335.01 14335.01 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
29 Arqile Petro Filka Topojë 3612 68/10 Arë 7376 10.90 269 2932.10 2932.10 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
Evgjeni Vasil Filka
Eduart Arqile Filka
Mirela Arqile Domi
Sokol Arqile Filka
Ervisia Arqile Loshi(Filka)
30 40 Rrapi Leksi Plaka Topojë 3612 69/7 Arë 2368 6.00 269 1614.00 1614.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
31 Artur Kristaq Gjeçi Topojë 3612 69/8 Arë 2610 75.00 269 20175.00 20175.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
32 Prendi Petro Stavre Topojë 3612 78/18 Arë 3820 72.00 269 19368.00 19368.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Topojë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
33 42 Andrea Lipi Hëna Grykë 1874 95/12 Arë 5710 81.00 269 21789.00 21789.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Grykë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
34 43 Petraq Marko Gjeçi Grykë 1874 98/11 Arë 4560 81.00 269 21789.00 21789.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Grykë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
35 44 Arqile Josif Gjino Grykë 1874 100/19 Arë 3330 4.00 269 1076.00 1076.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Grykë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
36 Thoma Sifi Gjino Grykë 1874 100/20 Arë 3885 77.00 269 20713.00 20713.00 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Grykë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
37 45 Miti Petro Liço Grykë 1874 101/13 Arë 7000 72.25 269 19435.25 19435.25 Konfirmuar nga ASHK-ja Fshati Grykë/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
38 48 Arqile Sami Vila Sheq Marinas 3358 73/9 Arë 20078 104.04 269 27986.76 27986.76 Konfirmuar nga ASHK-ja                                                                      Në bazë të VKM 802, dt. 30.9.2022 regjistrohet servitut  kalimi në favor të TAP-AG për sip. 132 m². Shtylla nr. 48, nuk prek  servitutin me sipërfaqe 132 m2, e regjistruar në favor të TAP-AG Fshati Sheq Marinas/ Nj.A. Topojë/ BASHKIA FIER
Klaudio Arqile Vila
Drilona Petraq Vila
Greis Klaudio Vila
Evisa Arqile Vila
VLERA TOTALE 2236.86 601715.34