Publikuar më: 23/04/2024

VENDIM Nr. 235, datë 17.4.2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 863, DATË 29.12.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROBLEMATIKAT E SHKAKTUARA NGA RRËSHQITJET NË SEGMENTIN RRUGOR ‘MILOT–MORINË’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

  1. Në vendimin nr. 863, datë 29.12.2021, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
  2. a) Në pikën 3, vlera “…93 991 538 (nëntëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e tetë) lekë…” zëvendësohet me “… 105 176 680 (njëqind e pesë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekë…”;
  3. b) Pika 4 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 105 176 680 (njëqind e pesë milionë e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) lekësh, përballohet, si më poshtë vijon:

  1. a) vlera, prej 93 991 538 (nëntëdhjetë e tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e tetë) lekësh, përballohet nga buxheti i miratuar për Autoritetin Rrugor Shqiptar;
  2. b) vlera, prej 11 185 142 (njëmbëdhjetë milionë e njëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e njëqind e dyzet e dy) lekësh, përballohet nga llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.”.
  3. c) tabelave, bashkëlidhur vendimit, i shtohet tabela e listës emërore shtesë që i bashkëlidhet këtij vendimi.
  4. Shpenzimet procedurale shtesë, në vlerën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
  5. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën emërore shtesë, bashkëlidhur këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim, pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
  6. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
  7. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Mirditë, dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Lezhë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

 

 

 

 

 

LISTA EMËRORE SHTESË E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA PROBLEMATIKAT E SHKAKTUARA NGA RRËSHQITJET NË SEGMENTIN RRUGOR “MILOT-MORINË”

NR. PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE

(Sipas kartelës së pasurisë)

VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT TË PASURISË VLERA TOTALE (lekë) SHËNIME
EMRI ATËSIA MBIEMRI ZK Nr. i pas. Loji i pas. SIP. totale (m²) TOKË ARË TOKË TRUALL NDËRTESË BANIMI (SHTËPI) Ndërtesë total
Sip. m2 Çmimi lekë/m² Vlera (lekë m2) Sip. m2 Çmimi lekë/m² Vlera (lekë m2) Sip. m2 Çmimi lekë/m² Vlera (lekë m2) Sip. ndërtesë konfirmuar nga ASHK-ja (m2)
BLINISHT Z.K. 1221
63 NDREC MARK GJOKA 1221 62-ND2 NDËRTESË 68.2 68.2 29400 2005080 68.2 2005080 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas seksionit E. “Informacione të tjera për pronën”, të kartelës së pasurisë rezulton shënimi: “Leje leg. Godinë banimi 1 kat me sip. 68.2 m2 pa truallin funksional që bie mbi pas. nr. 62”
MARË GJOK GJOKA
64 NIKOLIN PJETER GJOKA 1221 62-ND1 NDËRTESË 38.44 38.44 29400 1130136 38.44 1130136 Konfirmuar nga ASHK-ja, Sipas seksionit E. “Informacione të tjera për pronën”, të kartelës së pasurisë rezulton shënimi “Leje leg. Godine Banimi 1 kat me sip. 38.44 m2 pa truallin funksional që bie mbi pas. nr. 62”
MRIKA RIT GJOKA
65 PREND NDUE PRENDI 1221 66/11 TRUALL 230 230 229 52670 22 29400 646800 22 699470 Konfirmuar nga ASHK-ja
LIZA PREND PRENDI
66 NDUE FRROK PRENDI 1221 44/6 ARË 300 300 150 45000 45000 Konfirmuar nga ASHK-ja
GJERGJI FRROK PRENDI
67 MARK NDREC PRENDI 1221 44/8 TRUALL 300 300 229 68700 32.24 29400 947856 1016556 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas seksionit E. “Informacione të tjera për pronën”, të kartelës së pasurisë rezulton shënimi “VENDIM NR. 97 DT. 17.11.2020 ASHK LEZHË objekt banimi 1 kat me sip. 32.24 m2
EDMOND MARK PRENDI
NDUE MARK PRENDI
ANTON MARK PRENDI 32.24
PRANVERA MARK DE MARKU
68 PRENG NDREC PRENDI 1221 43/15-ND NDËRTESË 24 24 29400 705600 24 705600 Konfirmuar nga ASHK-ja Shënim: Sipas seksionit E. “Informacione të tjera për pronën”, të kartelës së pasurisë rezulton shënimi “Trualli bie mbi pasurinë 43/15 vol. 2 f. 245 në pronësi të Preng Ndrec Prendi, Rita Zef Prendi, Arjon Preng Prendi”. Sqarim mbi shpronësimin: Pasuria nr. 43/15, është shpronësuar për sipërfaqen totale truall prej 3190 m2, me VKM nr. 863/2021
RITA ZEF PRENDI
69 ARJON PRENG PRENDI 1221 43/19 ARË 1150 1150 150 172500 172500 Konfirmuar nga ASHK-ja
RITA ZEF PRENDI
DAVË NDREC BARDHOKU
GJELINA NDREC NIKOLLAJ
PRENG NDREC PRENDI
ZEF NDREC PRENDI
MARK NDREC PRENDI
PRENË ZEF PRENDI
70 GJOVALIN PRENG TUSHAJ 1221 70/6 ARË 2354 2354 150 353100 353100 Konfirmuar nga ASHK-ja
71 GJERGJ FRROK PRENDI 1221 47/20 ARË 567 567 150 85050 85050 Konfirmuar nga ASHK-ja
72 GJERGJ FRROK PRENDI 1221 47/22 ARË 833 833 150 124950 124950 Konfirmuar nga ASHK-ja
73 GJOVALIN PJETËR PERKOLA 1221 47/17 ARË 1420 1420 150 213000 213000 Konfirmuar nga ASHK-ja
74 LLESH PJETËR PERKOLA 1221 47/18 ARË 2700 2700 150 405000 405000 Konfirmuar nga ASHK-ja
75 GJOVALIN PJETËR PERKOLA 1221 43/3 ARË 1280 1280 150 192000 192000 Konfirmuar nga ASHK-ja
76 PRENA KOLË PRENDI 1221 45/4-ND NDËRTESË 63 63 29400 1852200 63 1852200 Konfirmuar nga ASHK-ja Sipas seksionit E. “Informacione të tjera për pronën”, të kartelës së pasurisë rezulton shënimi “Kjo pasuri bie mbi truallin me nr. 45/4” Sqarim mbi shpronësimin: Pasuria 45/4, është shpronësuar për sipërfaqen totale të truallit prej 300 m2, me VKM nr. 863/2021.
PESHQESH Z.K. 2933
3 FRAN NDUE BARDHI 2933 155/1 TRUALL 300 300 229 68700 72 29400 2116800 72 2185500 Konfirmuar nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 11627.64 10604 1590600 830 190070 319.88 205800 9404472 319.88 11185142