Publikuar më: 25/05/2023

VENDIM Nr. 286, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZONA E TEKNOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK ‘TEDA TIRANË’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private,
për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Zona e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik ‘TEDA Tiranë’”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të
plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e
llojit “arë”, me një vlerë të përgjithshme prej 115 458 560 (njëqind e pesëmbëdhjetë milionë e
katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 115 458 560 (njëqind e pesëmbëdhjetë milionë e
katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) lekësh, përballohet nga buxheti i
Bashkisë Tiranë.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
buxheti i Bashkisë Tiranë.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Bashkisë Tiranë.
8. Bashkia Tiranë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve
të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga
Bashkia Tiranë.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 2, brenda 30 (tridhjetë)
ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi
hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të
pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale 2, pezullon të gjitha
transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së
gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të
Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
12. Ngarkohen Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Rurale
2, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë dhe Agjencia
Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA EMËRORE E PRONARËVE PASURITË PRONË PRIVATE TË TË CILËVE, SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA REALIZIMI I
PROJEKTIT “ZONA E TEKNOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK ‘TEDA TIRANË’”
Nr.
PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
SHËNIME (kufizime hipotekore barre mbi
pasurinë etj.)
“Arë” “NDËRTESË”
VLERA
TOTALE
(lekë) EMËR ATËSIA MBIEMËR QYTETI Z. KADASTRALE NR. I PASURISË LLOJI I PASURISË SIP. TOTALE (m²) Truall (m2
)
Ndërtesë(m2
)
VOL FAQE
SIPËRFAQJA
(m2
)
ÇMIMI (lekë/m²)
VLERA ( lekë)
Sipërfaqja (m2
)
ÇMIMI (lekë/m²)
VLERA (lekë)
1 Sadik Selim Çaushi Tiranë 3866 116/12 ARË 5400 0 0.00 1 141 5281 448 2365888 0 0 0 2365888
Konfirmuar nga ASHK-ja
Sadik Caushi. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
2
Dilaver
Lenka
Shkëlqim
Besim
Besim
Besim
Çaushi
Çaushi
Çaushi
Tiranë 3866 116/17 ARË 5750 0 0.00 1 146 5750 448 2576000 0 0 0 2576000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
3 Shqipe Mehmet Çaushi Tiranë 3866 116/19 ARË 5000 0 0.00 20 74 5000 448 2240000 0 0 0 2240000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
4 Trendafil Kamber Milloshi Tiranë 3866 116/2 ARË 8000 0 0.00 1 128 8000 448 3584000 0 0 0 3584000
Konfirmuar nga ASHK-ja
KUFIZOHEN VEPRIMET MBI PASURINË
DERI NË PLOTËSIMIN E
DOKUMENTACIONIT. AMTP NR. 446
MUNGON. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
5 Sinan Shaban Çaushi Tiranë 3866 116/20 ARË 4000 0 0.00 20 75 4000 448 1792000 0 0 0 1792000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
6 Kujtim Shaban Çaushi Tiranë 3866 116/21 ARË 4200 0 0.00 20 76 4200 448 1881600 0 0 0 1881600
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
7 Afrim Selman Çaushi Tiranë 3866 116/23 ARË 2100 0 0.00 24 133 2100 448 940800 0 0 0 940800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
8 Hysen Selman Çaushi Tiranë 3866 116/24 ARË 2100 0 0.00 24 134 2100 448 940800 0 0 0 940800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
9 Beqir Selman Çaushi Tiranë 3866 116/25 ARË 2100 0 0.00 24 137 2100 448 940800 0 0 0 940800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
10 Kasem Selman Çaushi Tiranë 3866 116/26 ARË 2200 0 0.00 24 138 2200 448 985600 0 0 0 985600
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
11 Sabri Reshit Bakalli Tiranë 3866 116/29 ARË 6000 0 0.00 1 136 5337 448 2390976 0 0 0 2390976
Konfirmuar nga ASHK-ja
sabri bakalli shpronësohet 342 m2 me VKM
nr. 61, datë 22.2.2014, të dhënat e pasurisë
janë përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64
të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
12 Myzafer Kamber Milloshi Tiranë 3866 116/3 ARË 5550 0 0.00 1 129 5550 448 2486400 0 0 0 2486400
Konfirmuar nga ASHK-ja
KUFIZOHEN VEPRIMET MBI PASURINË
DERI NË PLOTËSIMIN E
DOKUMENTACIONIT MUNGON AMTP.
Diferenca e sip. së pas fakt-dok është 550m2
.
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
13 Vilson Kamber Milloshi Tiranë 3866 116/37 ARË 3800 0 0.00 143 172 3800 448 1702400 0 0 0 1702400
Konfirmuar nga ASHK-ja
Kamber Milloshi. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018
14 Dilaver
Lenka
Besim
Besim
Çaushi
Çaushi Tiranë 3866 116/39 ARË 1624 0 0.00 152 11 1624 448 727552 0 0 0 727552 Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
Shkëlqim Besim Çaushi përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018
15 Shoqëria “EVEREST
I.E” sh.p.k. Tiranë 3866 116/6 ARË 6000
0 0.00
1 132 6000 448 2688000
0
0
0 2688000
Konfirmuar nga ASHK-ja
PASURIA BLLOKOHET NË FAVOR TË
PROCREDIT BANK PËR SHUMËN
124000000 LEKE K.HIP 3220/1190 DT
28.12.2020 NOT E.TELHARAJ. Me kërkesën
nr. 9103, datë 6.11.2013 D.Not.F. Kore.
Kartela u përditësua me kusht. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
16 Shoqëria “EVEREST
I.E” sh.p.k. Tiranë 3866 116/9 ARË 8000
0 0.00 123 190 8000 448 3584000
0
0
0 3584000
Konfirmuar nga ASHK-ja
PASURIA BLLOKOHET NË FAVOR TË
PROCREDIT BANK PËR SHUMËN
124000000 LEKE K.HIP 3220/1190, DT
28.12.2020 NOT E.TELHARAJ. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
18 Baki Fadil Bakalli Tiranë 3866 181/2 ARË 11000
0 0.00 10 143 11000 448 4928000
0
0
0 4928000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Plan rilevimi I ko0nfirmuar. Bashkëngjitje ref.
3077, të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
19 Lavderim Tota Tiranë 3866 181/27 ARË 3700
0 0.00 25 108 3700 448 1657600
0
0
0 1657600
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
20 Avdulla Mustafa Bakalli Tiranë 3866 181/28 ARË 6500
0 0.00
1 133 6500 448 2912000
0
0
0 2912000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Jonuz Bakalli. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
21 Banush Mustafa Bakalli Tiranë 3866 181/29 ARË 4500
0 0.00
1 134 4500 448 2016000
0
0
0 2016000
Konfirmuar nga ASHK
Enver Bakalli. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
22 Elidian Feti Nozlli Tiranë 3866 181/32 ARË 3700
0 0.00 122 136 3700 448 1657600
0
0
0 1657600
Konfirmuar nga ASHK
Vijon nga V.23, f. 244-245, të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
23 Elidian Feti Nozlli Tiranë 3866 181/34 ARË 800
0 0.00 127 57 800 448 358400
0
0
0 358400 Konfirmuar nga ASHK-ja
24 Besim Fetah Shehi Tiranë 3866 181/35 ARË 2300
0 0.00 127 58 2300 448 1030400
0
0
0 1030400
Konfirmuar nga ASHK-ja
Në favor të fondit besa sh.a. për shumen
50000 euro. PASURIA BLLOKOHET NË
FAVOR TË FONDIT BESA PËR SHUMËN
100000 EURO K.HIP 2365/2889 DT. 2889
NOT M. DEMOLLARI
25 Ismen Isuf Noka Tiranë 3866 181/51 ARË 4000
0 0.00 22 117 4000 448 1792000
0
0
0 1792000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
26 Esat Isuf Noka Tiranë 3866 181/52 ARË 4000
0 0.00 22 116 4000 448 1792000
0
0
0 1792000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Ky regjistrim anulon regjistrimin me numër
dokumenti 05795 LIROHET NGA REF. 5309,
5795 D.NOT. NR. 55/41 DT.30/01/2015. Me
kërkesën nr. 3871 date 2.4.2013 Not.
A.Skanaj kartela u refuzua për 30 dite me
kusht. Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar
/ përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr.
33/2012, datë 6.10.2018.
27 Besnik Zenel Loçka Tiranë 3866 181/53 ARË 2000
0 0.00 123 183 2000 448 896000
0
0
0 896000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
28 Shaqir Fetah Shehi Tiranë 3866 181/54 ARË 3300
0 0.00 23 81 3300 448 1478400
0
0
0 1478400
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
29 Qemal Murat Ferhati Tiranë 3866 181/57 ARË 6500
0 0.00 22 183 6500 448 2912000
0
0
0 2912000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
30 Zaim Murat Ferhati Tiranë 3866 181/58 ARË 5000
0 0.00 22 182 5000 448 2240000
0
0
0 2240000
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
31 Lutfi Zaim Ferhati Tiranë 3866 181/59 ARË 3000
0 0.00 22 181 3000 448 1344000
0
0
0 1344000
Konfirmuar nga ASHK-ja
VENDOSET BARRË HIPOTEKORE MBI
KËTË PASURI NGA DR.TATIMORE TIRANË
NJOFTIM PROT.12441-2, DT. 17.2.2016
PROT.ZVRPP 4942, DT. 18.2.2016, të
dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
32 Ibrahim Zaim Ferhati Tiranë 3866 181/60 ARË 1700
0 0.00 22 180 1700 448 761600
0
0
0 761600
Konfirmuar nga ASHK
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
33 Xhevahir Ymer Murati Tiranë 3866 181/62 ARË 3000
0 0.00 123 187 3000 448 1344000
0
0
0 1344000
Konfirmuar nga ASHK-ja
KUFIZOHEN VEPRIMET MBI PASURINË
DERI NË DEPOZITIMIN E TË GJITHË
DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM PËR
REGJISTRIMIN E PASURISË SË
PALUAJTSHME TË KONFIRMUAR NGA
NJËSIA E QEVERISJES VENDORE. Të
dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
34 Erjon Jaho Sulaj Tiranë 3866 181/68 ARË 1200
0 0.00 137 244 1200 448 537600
0
0
0 537600
Konfirmuar nga ASHK-ja
U RIVLERËSUA NË SHUMËN 6500000 LEK
I VLEFSHËM PËR NJË TRANSAKSION APL
NR 2851 DT 21.2.2020
35 Ymer Mehmet Murati Tiranë 3866 181/69 ARË 3800
0 0.00 137 245 3800 448 1702400
0
0
0 1702400 Konfirmuar nga ASHK-ja
36 Ramazan Ahmet Lasku Tiranë 3866 181/3 ARË 5300
0 0.00 18 65 5300 448 2374400
0
0
0 2374400 Konfirmuar nga ASHK-ja
37 Ismail Musa Nozlli Tiranë 1867 23/1 ARË 11000
0 0.00
1 158 11000 448 4928000
0
0
0 4928000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
38 Sherif Ibrahim Nozlli Tiranë 1867 23/10 ARË 2550
0 0.00
2 35 2550 448 1142400
0
0
0 1142400
Konfirmuar nga ASHK-ja
Shih 22/10, shiko dok. 0270 saktësim kufiri.
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
39 Mustafa Seit Gjokmeli Tiranë 1867 23/11 ARË 7856
0 0.00
1 230 1507 448 675136
0
0
0 675136
Konfirmuar nga ASHK-ja
Saktësim kufiri, diferencat e sipërfaqes së
pasurisë dok- fakt është 1856 m
2
. Të dhënat
e pasurisë janë përmirësuar / përditësuar
sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë
6.10.2018.
40 Sulejman Shaqir Gjokmeli Tiranë 1867 23/12 ARË 6000
0 0.00
1 144 6000 448 2688000
0
0
0 2688000
Konfirmuar nga ASHK
shih 22/2, akt i pafirmosur. Shiko dok. 0270.
Saktësim kufiri. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
41 Tahir Ramazan Gjokmeli Tiranë 1867 23/17 ARË 5800
0 0.00
2 92 5800 448 2598400
0
0
0 2598400
Konfirmuar nga ASHK
akt i pafirmosur. Diferenca e sipërfaqes së
pastrisë fakt-dok është 1000m
2
. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
42 Ramazan Tahir Gjokmeli Tiranë 1867 23/18 ARË 3900
0 0.00
2 55 3900 448 1747200
0
0
0 1747200
Konfirmuar nga ASHK-ja
Mungon atësia akt i pafirmosur. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
Në proces konfirmimi
43 Skender Gjokmeli Tiranë 1867 23/19 ARË 5600
0 0.00
2 96 5600 448 2508800
0
0
0 2508800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Mungon atësia akt i pafirmosur. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
44 Shaban Hasan Gjokmeli Tiranë 1867 23/20 ARË 1600
0 0.00
1 212 1600 448 716800
0
0
0 716800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
45 Bajram Ramazan Gjokmeli Tiranë 1867 23/21 ARË 3900
0 0.00
1 246 3900 448 1747200
0
0
0 1747200
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
46 Ali Ramazan Gjokmeli Tiranë 1867 23/22 ARË 3600
0 0.00
2
3 3600 448 1612800
0
0
0 1612800
Konfirmuar nga ASHK-ja
akt i pafirmosur. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
47 Fatmir Ali Gjokmeli Tiranë 1867 23/23 ARË 3100
0 0.00
2
1 3100 448 1388800
0
0
0 1388800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
48 Hamza Ali Gjokmeli Tiranë 1867 23/24 ARË 2300
0 0.00
1 95 2300 448 1030400
0
0
0 1030400 Konfirmuar nga ASHK-ja
akt i pafirmosur. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
49 Sami Osman Nozlli Tiranë 1867 23/27 ARË 1000
0 0.00
3 198 1000 448 448000
0
0
0 448000
Pron. e konfirmuar nga ASHK-ja
prona u rivlerësua në shumën 569000 lekë.
Ref0292, të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
50 Petrit
Vjollca
Riza
Fadil
Bakalli
Bakalli Tiranë 1867 23/28 ARË 1500
0 0.00
3 203 1500 448 672000
0
0
0 672000 Konfirmuar nga ASHK-ja
51
ALBERT MURAT NOZLLI;
ASTRIT MURAT NOZLLI;
BAKI MURAT NOZLLI;
BASHKIM MURAT NOZLLI;
FATIME MURAT NOZLLI;
LULZIME MURAT NOZLLI;
QEFSERE MURAT NOZLLI;
ROKIJE QERIM NOZLLI;
SADETE MURAT NOZLLI
Tiranë 1867 23/29 ARË 9700
0 0.00
3 204 9700 448 4345600
0
0
0 4345600
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
52 Baki Murat Nozlli Tiranë 1867 23/3 ARË 5100
0 0.00
2 98 5100 448 2284800
0
0
0 2284800
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018.
53 Petrit Riza Bakalli Tiranë 1867 23/31 ARË 1500
0 0.00 32 431 1500 448 672000
0
0
0 672000 Konfirmuar nga ASHK-ja
54 Ardjana Petrit Çaushaj Tiranë 1867 23/32 ARË 500
0 0.00
3 242 500 448 224000
0
0
0 224000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Të dhënat e pasurisë janë përmirësuar /
përditësuar sipas nenit 64 të ligjit nr. 33/2012,
datë 6.10.2018. Në proces konfirmimi
55 Xhevdet Haxhi Nozlli Tiranë 1867 23/5 ARË 6000
0 0.00
1 98 6000 448 2688000
0
0
0 2688000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Shiko dok 0270. saktësim kufiri. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
56 Halil Haxhi Nozlli Tiranë 1867 23/6 ARË 3000
0 0.00
2 83 3000 448 1344000
0
0
0 1344000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Shiko dok 0270. saktësim kufiri. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
57 Vait Baftjar Nozlli Tiranë 1867 23/7 ARË 5750
0 0.00
2 88 5750 448 2576000
0
0
0 2576000
Konfirmuar nga ASHK-ja
Shiko dok 0270. saktësim kufiri. Të dhënat e
pasurisë janë përmirësuar / përditësuar sipas
nenit 64 të ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
58 Idriz Ibrahim Nozlli Tiranë 1867 23/8 ARË 4050
0 0.00
1 138 4050 448 1814400
0
0
0 1814400
Konfirmuar nga ASHK
shih 22/8, akti i pafirmosur. Shiko dok 0270
saktësim kufiri. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
59 Ibrahim Zyber Nozlli Tiranë 1867 23/9 ARË 2550
0 0.00
1 218 2550 448 1142400
0
0
0 1142400
Konfirmuar nga ASHK-ja
shih 22/9, akt i pafirmosur. Shiko dok. 0270.
Saktësim kufiri. Të dhënat e pasurisë janë
përmirësuar / përditësuar sipas nenit 64 të
ligjit nr. 33/2012, datë 6.10.2018.
60 Isuf Hamit Daja Tiranë 2105 562/1 ARË 10000
0 0.00 17 221 10000 448 4480000
0
0
0 4480000 Konfirmuar nga ASHK-ja
61
Vathe Hamid Egra
Mimoza Sulejman Fuçia
Flutura Sulejman Pinari
Anila Sulejman Peti
Rozeta Sulejman Pinari
Tiranë 2105 562/10 ARË 1037
0 0.00 25 76 1037 448 464576
0
0
0 464576 Konfirmuar nga ASHK-ja
62 Ferdinant Qemal Hysenbelliu Tiranë 2105 562/4 ARË 6760
0 0.00 19 141 6760 448 3028480
0
0
0 3028480 Konfirmuar nga ASHK-ja
Ref. 5546 korrigjim harte
63 Enver Tahir Egra Tiranë 2105 562/8 ARË 1037
0 0.00 25 74 1037 448 464576
0
0
0 464576 Konfirmuar nga ASHK-ja
64 Sinan Tahir Egra Tiranë 2105 562/9 ARË 1037
0 0.00 25 75 1037 448 464576
0
0
0 464576 Konfirmuar nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 257720 115458560
0 1154585