Publikuar më: 25/05/2023

VENDIM Nr. 287, datë 17.5.2023 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662, DATË 13.10.2022, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR ‘RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI SHQIPONJA’–‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’ PËR LOTET 4, 5, 6’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private,
për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
I. Në vendimin nr. 662, datë 13.10.2022, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto shtesa dhe
ndryshime:
1. Pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të
plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për pasuritë e llojit
‘truall’, ‘tokë arë’, ‘ndërtesë’, ‘apartament’, ‘njësi’ dhe ‘bodrum’, me një vlerë të përgjithshme prej 3
851 711 841.5 (tre miliardë e tetëqind e pesëdhjetë e një milionë e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e
tetëqind e dyzet e një pikë pesë) lekësh.”.
2. Në pikën 4 bëhen ndryshimet e mëposhtme:
a) Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej “3 158 206 249 (tre miliardë e njëqind e pesëdhjetë e
tetë milionë e dyqind e gjashtë mijë e dyqind e dyzet e nëntë) lekësh” ndryshon dhe bëhet “3 851
711 841.5 (tre miliardë e tetëqind e pesëdhjetë e një milionë e shtatëqind e njëmbëdhjetë mijë e
tetëqind e dyzet e një pikë pesë) lekësh”.
b) Në shkronjën “a”, vlera prej “3 035 497 750 (tre miliardë e tridhjetë e pesë milionë e katërqind
e nëntëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekësh” ndryshon dhe bëhet “3 729 003 342.5
(tre miliardë e shtatëqind e njëzet e nëntë milionë e tre mijë e treqind e dyzet e dy pikë pesë) lekësh”.
3. Pika 5 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 140 000 (njëqind e dyzet mijë) lekë, përballohen nga
Autoriteti Rrugor Shqiptar.”.
4. Pikat 7 dhe 8 ndryshohen, si më poshtë vijon:
“7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën bashkëlidhur këtij
vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues
për likuidim, pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
8. Agjencia Shtetërore për shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të
shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.”.
5. Tabelës bashkëlidhur vendimit në fuqi i shtohet tabela, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
II. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia
Shtetërore për Shpronësimin, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, si dhe Drejtoria e Administrimit dhe
Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Tiranë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 662,
DATË 13.10.2022, “PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA
NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “RISHIKIMI I PROJEKTIT PËR SEGMENTIN RRUGOR TË VAZHDIMIT TË ‘UNAZËS SË MADHE’ TIRANË NGA ‘SHESHI
SHQIPONJA’–‘BULEVARDI I RI’ DHE ‘RIKUALIFIKIMI I ‘UNAZËS LINDORE’ PËR LOTET 4, 5, 6”.
Nr. Emri Atësia Mbiemri
TË DHËNAT E PASURISË
TOKË TRUALL TOKË ARË NDËRTESË SOC. EK OBJEKT BANIMI
VLERA Totale (lek) SHËNIME
Zona
kadastrale
Numri
pasurisë Lloji pasurisë
Sip.
totale m2
Sipërfaqja e
shpronësuar Çmimi Vlera Sip.
totale
m2
Sipërfaqja e
shpronësuar Çmimi Vlera Sip.
totale
m2
Sipërfaqja e
shpronësuar
Vlera sipas
preventivit
Sip. totale
m2
Sipërfaqja e
shpronësuar Çmimi Vlera
(m2
) (lek/m2
) lekë (m2
) (lek/m2
) lek (m2
) lek (m2
) m2
lek
198
Mehmet
Albana
Blerina
Mitat
Valentina
Arbër
Artan
Feride
Përparim
Arben
Hakim
Mitat
Mitat
Rane
Mero
Bashkim
Bashkim
Haki
Hakim
Hakim
Zaçaj
Ismailaj
Ismailaj
Ismailaj
Zaçaj
Zaçaj
Zaçaj
Tartaraj
Zaçaj
Zaçaj
8310 10/949 truall+
ndërtesë 300.00 300 31,219.00 9,365,700.00 – 171.00 171.00 96,753.41 16,544,833.11 25,910,533.11 Konfirmuar nga ASHK-ja
199 Agustin Dodë Kola 8310 10/767-nd ndërtesë – – – – 222.00 222.00 96,753.41 21,479,257.02 21,479,257.02
Konfirmuar nga ASHK. Kjo ndërtese ndodhet
mbi pasurinë
truall nr. 10/767, vol 39, f. 162, ZK 8310
kufizim veprimesh deri në kryerjen e pagesave për
parcelën ndërtimore
200 Prek Can Pjetërgjokaj 8310 10/9-ND ndërtesë – – – – 148.10 148.10 96,753.41 14,329,180.02 14,329,180.02 Konfirmuar nga ASHK kjo ndërtesë ndodhet mbi
pasurinë truall nr. 10/9, vol. 38, f. 224, ZK 8310
201 Agim Cerciz Selimi 8310 2/84-ND15 ndërtesë – – – – 230.00 230.00 5,130,601.51 5,130,601.51
Konfirmuar nga ASHK shteti është pronar i
truallit 2/84 mbi të cilën ngrihet ndërtesa 2/84 nd.
15 ndalohen veprimet mbi pasurinë me afat deri
në zgjidhjen e problemit të krijuar nga regjistrimi i
parregullt në sistemin hipotekar
202 Arjan
Arjana
Agustin
Agustin
Kola
Begteshi 8310 10/72-N5 njësi – – – – 46.46 46.46 1,214,387.65 1,214,387.65
Konfirmuar nga ASHK-ja shteti është pronar i
truallit 10/72 mbi të cilin ngrihet ndërtesa
10/72N5
203
Marash
Mari
Dukate
Kume
Sose
Pjetër
Pjetër
Pjetër
Pjetër
Pjetër
Gjoka
Bushati
Marticanaj
Martini
Gjeloshaj
8310 10/938-ND ndërtesë – – – – 159.60 159.60 96,753.41 15,441,844.24 15,441,844.24
Konfirmuar nga ASHK-ja. Kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pas nr. 10/938 vol. 63 f. 11 ZK
8310 titulli i pronësisë vendimi 2752, datë
21.2.2022, për legalizimin e ndërtimit pa leje,
ASHK T. Veri, i vlefshëm vetëm për ndërtesën
204 Abaz Zenun Memia 8310 2/51/ND+1-2 apartament – – – – 82.20 82.20 96,753.41 7,953,130.30 7,953,130.30
Konfirmuar nga ASHK-ja. Kufizim veprimesh
deri në kryerjen e pagesave për parcelën
ndërtimore pranë ASHK-ja
205 Përparim Hekuran Mollaj 8310 2/439-ND ndërtesë – – – – 55.00 55.00 96,753.41 5,321,437.55 5,321,437.55
Konfirmuar nga ASHK-ja kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pasurinë 2/439 vol. 30, f. 61,
ZK 8310, titulli i pronësisë vendimi 2800, datë
25.2.2022, për legalizimin e ndërtimit pa leje,
ASHK T Veri, i vlefshëm vetëm për ndërtesën
206 Lekë Martin Marku 8310 2/749 truall+ ndërtesë 75.38 75.38 31,219.00 2,353,288.22 54.12 54.12 96,753.41 5,236,294.55 7,589,582.77 Konfirmuar nga ASHK-ja
207 Dritan Faik Zere 1066 288/5 truall+ ndërtesë 125.4 125.4 3,560.00 446,424.00 69.60 69.60 52,000.00 3,619,200.00 4,065,624.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
208 Fari Mehmet Isallari 1066 238/59 truall+ ndërtesë 426.8 426.8 3,560.00 1,519,408.00 305.25 305.25 52,000.00 15,873,000.00 17,392,408.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
209 Erilda Erjon Muçka 1066 236/14 truall+ ndërtesë 234.5 234.5 3,560.00 834,820.00 84.30 84.30 52,000.00 4,383,600.00 5,218,420.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
210 Bardhe Preç Ndokaj 1066 1197/15 truall+ ndërtesë 374.1 374.1 3,560.00 1,331,796.00 188.20 188.20 52,000.00 9,786,400.00 11,118,196.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
211 Përparim Shefqet Memaçi 1066 1147/1 truall+ ndërtesë 300 208 3,560.00 740,480.00 120.00 120.00 52,000.00 6,240,000.00 6,980,480.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
212 Jetmira Baki Rada(Hoxha) 1066 1146/ND ndërtesë – – – – 20.00 20.00 251,578.63 0.00 251,578.63
Konfirmuar nga ASHK-ja. Bllokuar prona për 30
ditë nga noteri
Edlira Hyseni më datë 18.7.2020
nëpërmjet aplikimit nr. 15726
213 Gezim
Perparim
Ramiz
Ramiz
Molla
Molla 2884 178 truall+ ndërtesë 300 161 3,560.00 573,160.00 120.00 120.00 52,000.00 6,240,000.00 6,813,160.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
214 Edison Bujar Beka 1066 1148/1 truall+ ndërtesë 300 210.72 3,560.00 750,163.20 140.00 140.00 52,000.00 7,280,000.00 8,030,163.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
215 Artian Ramadan Muçka 1066 236/19 truall+ ndërtesë 346.8 346.8 3,560.00 1,234,608.00 117.30 117.30 52,000.00 6,099,600.00 7,334,208.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
216 Fatmir Mustafa Ganija 1066 1153 truall+ ndërtesë 230 126 3,560.00 448,560.00 85.00 85.00 52,000.00 4,420,000.00 4,868,560.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
217 Hamit Halil Kuka 1066 1150 truall+ ndërtesë 211 211 3,560.00 751,160.00 100.00 100.00 52,000.00 5,200,000.00 5,951,160.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
218 Dragush Tomorr Shkëmbi 8110 5/573 Truall+
ndërtesë 300.00 280 23,703.00 6,636,840.00 140.00 140.00 60,959.00 8,534,260.00 15,171,100.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
219 Bujar Nevrus Hysa 8110 7/360 truall + nd 194.70 190 23,703.00 4,503,570.00 255.60 255.60 60,959.00 15,581,120.40 20,084,690.40 Konfirmuar nga ASHK
220
Myzejen
Rudina
Anisa
Nesida
Juxhino
Sadik
Mon
Man
Man
Man
Shima
Halili
Shima
Shima
Shima
8110 7/372 truall + nd 497.00 223.3 23,703.00 5,292,879.90 143.40 143.40 60,959.00 8,741,520.60 14,034,400.50 Konfirmuar nga ASHK-ja
221 Dali Sulejman Hasbajrami 8110 7/50 truall + nd 179.50 179.5 23,703.00 4,254,688.50 218.30 218.30 60,959.00 13,307,349.70 17,562,038.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
222 Beqir Sulejman Hasbajrami 8110 7/350 truall + nd 206.10 195.7 23,703.00 4,638,677.10 50.00 50.00 1,364,138.28 431.10 431.10 60,959.00 26,279,424.90 32,282,240.28 Konfirmuar nga ASHK-ja
223
Alike,
Elton,
Juljan
Fehmi,
Zylif,
Zylif
Avdiu
Avdiu
Avdiu
8110 7/67 truall + nd 206.00 206 23,703.00 4,882,818.00 375.60 375.60 60,959.00 22,896,200.40 27,779,018.40 Konfirmuar nga ASHK-ja
224 Ramazan,
Medi
Ibrahim
Ibrahim
Avdiu
Avdiu 8110 7/68 truall + nd 435.20 321 23,703.00 7,608,663.00 259.80 259.80 60,959.00 15,837,148.20 23,445,811.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
225 Kadri Sefer Selaj 8110 7/364 truall + nd 184.60 139.7 23,703.00 3,311,309.10 76.20 76.20 60,959.00 4,645,075.80 7,956,384.90 Konfirmuar nga ASHK-ja
226 Han Ibrahim Ndreka 8110 7/385 truall + nd 301.00 254 23,703.00 6,020,562.00 68.00 68.00 60,959.00 4,145,212.00 10,165,774.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
227 Fluturim Bajram Rrafmani 8110 5/582 truall+ ndërtesë 300.00 204.8 23,703.00 4,854,374.40 101.70 101.70 60,959.00 6,199,530.30 11,053,904.70 Konfirmuar nga ASHK-ja
228 Viktor Dani Gjolena 8110 7/414-ND ndërtesë – – – – 224.20 224.20 60,959.00 13,667,007.80 13,667,007.80 Konfirmuar nga ASHK-ja. Kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pasurinë nr. 7/37, vol. 5, f. 9,
ZK 8110. Vendoset hipotekë ligjore deri në
zgjidhjen e marrëdhënieve me truallin
229 Nuri Ramazan Tafa 8110 7/45-ND ndërtesë– 109.10 109.10 60,959.00 6,650,626.90 6,650,626.90
Konfirmuar nga ASHK-ja. Kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pasurinë nr. 7/45, vol 5, f. 3
Vendoset hipotekë ligjore deri në shlyerjen e
detyrimeve ndaj ALUIZNI-t
230 Osman Hasan Manreka 8110 7/48 truall+ndërtesë 116.00 116 23,703.00 2,749,548.00 58.40 58.40 60,959.00 3,560,005.60 6,309,553.60 Konfirmuar nga ASHK-ja
231 Bilal Hamit Kolmili 8110 5/58/ND ndërtesë– 95.00 95.00 60,959.00 5,791,105.00 5,791,105.00 Konfirmuar nga ASHK kjo ndërtesë ngrihet mbi
pasurinë nr. 5/58
232 Zenel Nuri Selimi 8120 5/943 truall+ndërtesë 307.40 274.1 29,106.00 7,977,954.60 118.70 118.70 81,666.61 9,693,826.61 17,671,781.21 Konfirmuar nga ASHK-ja
233 Arben Myfit Duro 8120 5/674 truall 632.50 34.4 29,106.00 1,001,246.40 1,001,246.40
Konfirmuar nga ASHK-ja. Me kontratë
sipërmarrje bllokohet në favor të shoqërisë
“BAOX” sh.p.k.
234 Fiqiri Bajram Bruçi 2460 469/5 truall+ndërtesë 379.70 199.7 2,080.00 415,376.00 244.20 244.20 66,505.00 16,240,521.00 16,655,897.00
Konfirmuar nga ASHK-ja. Mbi këtë pasuri është
regj ndërtesa me nr. pas. 496/5-nd., vol. 63, datë
166
235 Ramazan Riza Kica 2460 469/449 truall+ndërtesë 378.30 202.1 2,080.00 420,368.00 112.60 112.60 66,505.00 7,488,463.00 7,908,831.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
236 Hasan Riza Kica 2460 469/3 truall 349.20 320 2,080.00 665,600.00 109.90 109.90 66,505.00 7,308,899.50 7,974,499.50 Konfirmuar nga ASHK-ja
237 Agim
Lumturi
Nikolin
Zef
Pepa
Pepa 2460 469/1 truall+ndërtesë 300.00 300 2,080.00 624,000.00 194.00 194.00 66,505.00 12,901,970.00 13,525,970.00
Konfirmuar nga ASHK-ja, pasuria bllokohet në
favor të Alpha Bank nr. 267, rep. 201, kol. datë
23.4.2014, në favor të Alpha Bank, k. Hip.
2884/2274
238
Ervis
Elsjon
Bukurije
Erald
Bedri
Bedri
Seid
Bedri
Kamberi
Kamberi
Kamberi
Kamberi
2460 471/36 truall+ndërtesë 230.40 53.5 2,080.00 111,280.00 429.10 429.10 16,962,272.30 17,073,552.30 Konfirmuar nga ASHK-ja
239 Selman Musa Kuka 2460 471/11-ND ndërtesë– 275.80 275.80 66,505.00 18,342,079.00 18,342,079.00
Konfirmuar nga ASHK-ja kjo pasuri ndodhet mbi
pasurinë me nr. 471/11 ZK 2460
vendoset kufizim deri në rregullimin e
marrëdhënieve me truallin
240 Rapi Beqir Shkëmbi 2460 606-ND6 ndërtesë– 126.50 126.50 66,505.00 8,412,882.50 8,412,882.50
Konfirmuar nga ASHK-ja kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pasurinë me nr. 606, vol. 5, f.
242 l. leg. vendoset hipoteke ligjore deri në
kompensimin financiar të pronarëve l. leg.
241 Nexhip Sabri Shuaipi 2460 606-ND7 ndërtesë– 121.00 121.00 66,505.00 8,047,105.00 8,047,105.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
242
Çlirime
Rajmonda
Afërdita
Petrit
Jetnor
Bajram
Ilmi
Ilmi
Ilmi
Ilmi
Xhixho
Shkëmbi
Shuaipi
Xhixho
Xhixho
2460 606-ND8 ndërtesë– 116.50 116.50 66,505.00 7,747,832.50 7,747,832.50
Konfirmuar nga ASHK-ja kjo ndërtesë bie mbi
pasurinë me nr. 606 në vol. 5, faqe 242
mbi pasurinë vendoset hipotekë ligjore
243
Neritan
Vilson
Ajet
Ajet
Ajet
Belul
Gjoni
Gjoni
Gjoni
2460 606-ND4 ndërtesë– 22.70 22.70 938,312.92 938,312.92
Konfirmuar nga ASHK-ja kjo ndërtesë
pozicionohet mbi pasurinë nr. 606, vol. 5, f. 242, l.
leg.
Vendoset hipoteke ligjore deri në shlyerjen e
detyrimeve për truallin l. leg.
244 Hasan Sherif Kapxhiu 3976 18/1 truall+ ndërtesë 309.7 309.7 479 148,346.30 439.20 439.20 61,167.00 26,864,546.40 27,012,892.70 Konfirmuar nga ASHK-ja
245
Hysen
Emilio
Aneta
Arti
Teki
Teki
Leonidha
Faslli
Hoxha
Hoxha
Lezo
Qosja
3976 18/2 truall+ ndërtesë 332 260 479 124,540.00 628.50 628.50 61,167.00 38,443,459.50 38,567,999.50 Konfirmuar nga ASHK-ja
246
Bora
Shpresa
Eva
Fatmir
Metkë
Fatmir
Sula( Spahi)
Sula
Sula
3976 37/1-nd1 ndërtesë– 396.60 396.60 61,167.00 24,258,832.20 24,258,832.20 Konfirmuar nga ASHK-ja, pasuria pozicionohet
mbi pasurinë nr. 37/1, vol. 1, f. 83, ZK 3976
247 Seat Kasem Xhemollari 3976 68/31 truall+ ndërtesë 375 375 479 179,625.00 192.40 192.40 61,167.00 11,768,530.80 11,948,155.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
248 Mirjan Kasem Xhemollari 3976 68/32 truall+ ndërtesë 325 325 479 155,675.00 29.00 29.00 1,191,701.00 241.40 241.40 61,167.00 14,765,713.80 16,113,089.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
249 Abedin Qazim Avdillari 3976 97/4-nd1 ndërtesë– 390.00 390.00 61,167.00 23,855,130.00 23,855,130.00 Konfirmuar nga ASHK-ja, pozicionohet në pas.
97/4, vol. 3, f. 48
250 Abedin Qazim Avdillari 3976 97/4 Arë– 414 408 448 182,784.00 182,784.00 Konfirmuar nga ASHK-ja
251 Arben Qamil Lala 8170 3/895/ND-N1 njësi– 139.50 139.50 4,338,842.21 4,338,842.21 Konfirmuar nga ASHK-ja
252 Arben Qamil Lala 8170 3/895/ND-N2 njësi– 131.85 131.85 5,180,110.28 5,180,110.28 Konfirmuar nga ASHK-ja
253 Arbem
Majda
Qamil
Arben
Lala
Lala 8170 3/895 truall 290.9 38.6 32878 1,269,090.80 1,269,090.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
254 Neshat Ahmet Sula 3976 136/76 truall 355.40 263.8 479 126,360.20 126,360.20
Konfirmuar nga ASHK-ja sipërfaqja e pasurisë nr
136/76 është 355.4 m
2
lloji i pasurisë truall në
funksion të objektit, sipas lejes së legalizimit nr.
20813, datë 8.7.21013, godinë e kombinuar 2-
katëshe +1 kat nëntoke .
Sipërfaqja e parcelës ndërtimore 355.4 m
2
sip.
ndërtimi 168.3 m
2
sip. tot. ndërtimi 242.4 m
2
.
Pasuria vijon nga vol. 14-96 deri në vol. 14-98,
kartelë e vlefshme për shpronësim
255 Lulzim Neshat Sula 3976 136/76-B1 bodrum– 11.40 11.40 61,167.00 697,303.80 697,303.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
256 Tasim Neshat Sula 3976 136/76+1-1 apartament– 147.60 147.60 61,167.00 9,028,249.20 9,028,249.20 Konfirmuar nga ASHK-ja
257 Lulzim Neshat Sula 3976 136/76+1-2 apartament– 184.40 184.40 61,167.00 11,279,194.80 11,279,194.80 Konfirmuar nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 10,709.58 8065.6 88,322,959.72 414 408 182,784.00 1,098.61 1