Publikuar më: 25/05/2023

VENDIM Nr. 288, datë 17.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS SHËNGJIN–BAKS-RRJOLL, SEGMENTI NGA KM + 0.00 DERI NË KM 7 + 310”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i rrugës Shëngjin–Baks-Rrjoll, segmenti nga km + 0.00 deri në km 7 + 310”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Lezhë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë”, “pyll”, “truall” dhe “kullotë”, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 144 537 067.63 (njëqind e dyzet e katër milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 144 537 067.63 (njëqind e dyzet e katër milionë e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e shtatë pikë gjashtëdhjetë e tre) lekësh, përballohet nga buxheti i shtetit, llogaria “Fondi i shpronësimeve”, në Bankën e Shqipërisë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i Bashkisë Lezhë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Agjencisë Shtetërore për Shpronësimin.
 8. Agjencia Shtetërore për Shpronësimin kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Lezhë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lezhë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Lezhë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lezhë, pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Lezhë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Lezhë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lezhë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Lezhë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK, PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I RRUGËS SHËNGJIN–BAKS-RRJOLL SEG 0+00 DERI 7+310”

 

  ZONA TË DHËNAT E PRONARIT TE DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) TË DHËNAT E SHPRONËSIMIT VLERA TOTALE E KOMPENSIMIT (LEK) ADRESA Shënime
 
  Emër Atësi Mbiemër Zona
kadastrale
Indeksi i hartës Nr. i
pasurisë
Volum Faqe Sipërfaqja
totale e parcelës (m2)
Zëri kadastral Sipërfaqja
shpronësim (m2)
Çmimi (lek/m2) Vlera e tokës (lek) Bashkia Fshati
                             
1 Zona 3 Katerine Luc Ujka
Fran Luc Pashko
Mrike Luc Qotaj
Pashko Luc Pashko
Dile Luc Pellumbi
2569 K-34-76-(131-C) 358 Vol. 2 F.  108 14010 Pyll 607.24 2,848.69 1,729,839.73 1,729,839.73 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Zona 3 Katrine Luc Ujka
Fran Luc Pasho
Mrike Luc Gotaj
Pashko Luc Pashko
Dile Luc Pellumbi
2569 K-34-76-(131-C) 359 Vol 2 F.  109 1103 Arë 23.97 2,848.69 68,283.15  68,283.15 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja,
3 Zona 3 Zef Ndoke Ivanaj
Lize Ndoke Nili
Dielle Gjoke Ivanaj
Gjeke Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashke Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrine Marash Gjoka
Vat Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Llesh Marash Ivanaj
Vitore Marash Pellumbaj
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Leke Rrok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Dede Luke Ivanaj
Lene Luke Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luke Dokaj
Prende Luke Dokaj
Gjyste Luke Dokaj
2568 K-34-76-(114-D) 834 Vol. 4 F.  84 1582 Arë 564.78 2,848.69 1,608,884.27  1,608,884.27 Lezhë Konfirmuar nga ASHK-ja
4 Zona 2 Katrine Luc Ujka
Fran Luc Pashaj
Mrike Luc Gotaj
Pashko Luc Pashkaj
Dile Luc Pellumbi
2569 K-34-76-(131-C) 1007 Vol. 5 F.  55 24754 Pyll 960.37 3,798.26  3,647,731.11 3,647,731.11 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
5 Zona 3 Llesh Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Ded Luke Ivanaj
Vat Marash Ivanaj
Zef Ndok Ivanaj
Vitore Marash Pllumbaj
Lize Ndokë Nili
Gjek Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashkë Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrinë Marash Gjoka
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Lek Rrok Ivanaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Lenë Luk Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luke Dokaj
Prendë Luk Dokaj
Gjyste Luk Dokaj
Diella Gjok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
2568 K-34-76-(114-D) 1059 Vol. 5 F.  59 71 Arë 38.18 2,848.69 108,763.06 108,763.06 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
6 Zona 3 Nikoll Prek Celaj 2568 K-34-76-(131-A) –
130-B
1000/24 Vol. 5 F.  191 2810 Pyll 41.92 2,848.69  119,417.17 119,417.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
7 Zona 3 Klemend Shemsi Vata 2568 K-34-76-(131-A) 1000/28-1 Vol. 5 F.  208 7618 Pyll 130.52 2,848.69 371,811.28  371,811.28 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
8 Zona 3 Tanushaj 2012 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 1000/67 Vol. 7 F.  99 14450 Pyll 2191.00 2,848.69  6,241,484.17 6,241,484.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
9 Zona 3 Lenë Kol Ivanaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 1000/74 Vol . 7 F.  106 1659 Pyll 53.20 2,848.69 151,550.41 151,550.41 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Zona 2 Tom Gjeto Margjonaj 2569 K-34-76-(131-C) 1004/14 Vol. 8 F.  31 1000 Pyll 327.55 3,798.26  1,244,118.75 1,244,118.75 Lezhë Konfirmuar nga ASHK-ja
11 Zona 2 Tom Gjeto Margjonaj 2569 K-34-76-(131-C) 1004/15 Vol. 8 F.  32 1000 Pyll 291.47 3,798.26  1,107,077.68  1,107,077.68 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
12 Zona 3 Kanto Marash Gjoka 2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/11 Vol. 6 F.  222 6000 Pyll 353.96 2,848.69 1,008,323.02  1,008,323.02 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
13 Zona 3 Pashke Prek Gropçaj 2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/13 Vol. 6 F.  223 6406 Pyll 371.09 2,848.69  1,057,121.11  1,057,121.11 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
14 Zona 3 Gjon Mark Marku 2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/14 Vol. 6 F.  224 6202 Pyll 317.05 2,848.69  903,177.80 903,177.80 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
15 Zona 3 Kantarena Gjelaj 2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/16 Vol. 6 F.  229 3000 Pyll 284.28 2,848.69 809,826.16 809,826.16 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
16 Zona 3 Pjeter Zef Celaj
Nik Zef Celaj
Nush Zef Celaj
2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/5 Vol. 6 F.  52 300 Pyll 158.74 2,848.69  452,201.37 452,201.37 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
17 Zona 3 Haxhi Sadri Bardhi 2568 K-34-76-(131-A) –
131-C
1016/8 Vol. 6 F.  90 12675 Pyll 13.80 2,848.69  39,311.95 39,311.95 Lezhë Konfirmuar nga ASHK-ja
18 Zona 3 Marash Mark Ivanajnik Mark Ivanaj Age Mark Ivanaj Tereze Mark Ivanaj 2568 K-34-76-(114-C) 1072/3 Vol. 5 F.  206 10970 Pyll 2214.30 2,848.69 6,307,858.70  6,307,858.70 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
19 Zona 3 Marinte Fran Ivanaj 2568 K-34-76-(114-C) 1072/5 Vol. 6 F.  30 92400 Pyll 1617.80 2,848.69 4,608,613.92  4,608,613.92 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
20 Zona 3 Çesk Ded Ivanaj
Ylli Gjon Ujka
2568 K-34-76-(114-C) 1075/17 Vol . 7 F.  48 26100 Pyll 669.60 2,848.69  1,907,484.16 1,907,484.16 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
21 Zona 3 Valentin Gjeto Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/20 Vol. 7 F.  58 14875 Pyll 502.20 2,848.69  1,430,613.12  1,430,613.12 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
22 Zona 3 Ylli Gjon Ujka
Çesk Ded Ivanaj
2568 K-34-76-(114-C) 1075/20/1 Vol. 7 F.  52 3935 Pyll 215.04 2,848.69  612,582.73 612,582.73 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
23 Zona 3 Alfred Gjeto Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/21 Vol. 7 F.  57 14875 Pyll 461.60 2,848.69  1,314,956.23 1,314,956.23 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
24 Zona 3 Roza Luca
Agim Luca
Denis Luca
Pjeter Luca
2568 K-34-76-(114-C) 1075/21/1 Vol. 7 F.  51 4050 Pyll 126.50 2,848.69 360,359.54 360,359.54 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
25 Zona 3 Marie Pjeter Groshiti/Luca 2568 K-34-76-(114-C) 1075/22 Vol. 7 F.  50 4090 Pyll 488.40 2,848.69 1,391,301.17 1,391,301.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
26 Zona 3 Marije Pjeter Groshiti 2568 K-34-76-(114-C) 1075/22/1 Vol . 7 F.  50 4090 Pyll 148.99 2,848.69  424,426.62  424,426.62 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
27 Zona 3 Prel Pjeter Luca 2568 K-34-76-(114-C) 1075/23 Vol. 7 F.  49 4125 Pyll 129.85 2,848.69  369,902.66  369,902.66 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
28 Zona 3 Vitore Lekë Syli 2568 K-34-76-(114-C) 1075/24 Vol. 7 F.  71 11510 Pyll 369.40 2,848.69 1,052,306.82  1,052,306.82 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
29 Zona 3 Ylli Gjon Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/25 Vol. 7 F.  72 11510 Pyll 382.90 2,848.69  1,090,764.17  1,090,764.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
30 Zona 3 Ylli Gjon Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/27 Vol. 7 F.  74 15111 Pyll 472.50 2,848.69 1,346,006.97  1,346,006.97 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
31 Zona 3 Pëllumb Gjeto Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/30 Vol . 7 F.  131 7125 Pyll 507.90 2,848.69 1,446,850.67 1,446,850.67 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
32 Zona 3 Dod Lek Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/32 Vol. 7 F.  134 5756 Pyll 213.31 2,848.69 607,654.49 607,654.49 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
33 Zona 3 Ylli Gjon Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/33 Vol. 7 F.  135 5755 Pyll 214.19 2,848.69 610,161.34  610,161.34 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
34 Zona 3 Sokol Lek Ujka
Valentin Gjeto Ujka
Ylli Gjon Ujka
Pëllumb Gjeto Ujka
Alfred Gjeto Ujka
Gezim Marash Ujka
Dod Lek Ujka
2568 K-34-76-(114-C) 1075/34 Vol. 7 F.  138 28290 Pyll 224.88 2,848.69 640,613.86 640,613.86 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
35 Zona 3 Sokol Lek Ujka
Valentin Gjeto Ujka
Ylli Gjon Ujka
Pëllumb Gjeto Ujka
Alfred Gjeto Ujka
Gezim Marash Ujka
Dod Lek Ujka
2568 K-34-76-(114-C) 1075/35 Vol. 7 F.  139 2060 Pyll 86.79 2,848.69 247,237.98 247,237.98 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
36 Zona 3 Leze Gjeto Ujka
Gezim Marash Ujka
2568 K-34-76-(114-C) 1075/39 Vol . 7 F.  177 110250 Pyll 837.40 2,848.69 2,385,494.68  2,385,494.68 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
37 Zona 3 Ylli Gjon Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/40 Vol. 7 F.  176 20875 Pyll 294.30 2,848.69  838,370.06 838,370.06 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
38 Zona 3 Ylli Gjon Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/5 Vol. 7 F.  3 43500 Pyll 1495.70 2,848.69 4,260,788.62  4,260,788.62 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
39 Zona 3 Kol Rrok Kunora 2568 K-34-76-(114-C) 1075/6 Vol. 7 F.  2 18000 Pyll 126.50 2,848.69 360,359.54 360,359.54 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
40 Zona 3 Mrike Ndue Vucaj/Ujka 2568 K-34-76-(114-C) 1075/8 Vol. 6 F.  250 12800 Pyll 840.10 2,848.69  2,393,186.15 2,393,186.15 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
41 Zona 5 Pjeter Gjergji Prela 2569 K-34-76-(131-A) 347/11 Vol. 10 F.  7 870 Pyll 312.22  2,373.91 741,182.18  741,182.18 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
42 Zona 5 Dardan Hasan Zallimeri Sherif Zalli
Eneida Hasan Zalli
2569 K-34-76-(131-C) 347/12 Vol. 10 F.  38 1505 Pyll 756.59  2,373.91  1,796,076.57  1,796,076.57 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
43 Zona 5 Bashkim Mehmet Kamberi
Enkeleida Hysen Kamberi
2569 K-34-76-(131-C) 347/13 Vol. 10 F.  39 500 Pyll 223.97  2,373.91 531,684.62 531,684.62 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
44 Zona 5 Hasan Haxhi Zalli 2569 K-34-76-(131-A) –
131-C
347/3 Vol. 7 F.  209 1500 Pyll 225.00  2,373.91  534,129.75  534,129.75 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
45 Zona 5 Pjeter Gjergji Prela 2569 K-34-76-(131-A) –
131-C
347/6 Vol. 7 F.  228 20275 Pyll 739.49  2,373.91  1,755,482.71 1,755,482.71 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
46 Zona 5 Luk Prel Nikaj 2569 K-34-76-(131-A) –
131-C
347/7 Vol. 7 F.  229 3044 Pyll 179.49  2,373.91  426,093.11 426,093.11 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
47 Zona 3 Pjeter Gjergji Prela 2569 K-34-76-(131-C) 351/11 Vol. 7 F.  224 41375 Pyll 986.20 2,848.69 2,809,380.05  2,809,380.05 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
48 Zona 3 Nikë Prel Nikaj 2569 K-34-76-(131-A) 351/14 Vol. 11 F.  183 5341 Pyll 519.86 2,848.69 1,480,921.02 1,480,921.02 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
49 Zona 3 Luk Prel Nikaj 2569 K-34-76-(131-A) 351/9 Vol. 7 F.  227 38008 Pyll 390.91 2,848.69 1,113,582.19 1,113,582.19 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
50 Zona 3 Shoqeria “Serendipias
Group” Shpk
2569 K-34-76-(131-C) 546/1 Vol. 6 F.  212 36900 Pyll 365.96 2,848.69 1,042,507.32 1,042,507.32 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
51 Zona 3 Tom Nik Staka 2569 K-34-76-(131-C) 546/9 Vol. 7 F.  201 15425 Pyll 135.48 2,848.69 385,940.79 385,940.79 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
52 Zona 2 Matrine Luc Ujka Mrike Luc Ujka Pashko Luc Çotaj Dile Luc Pellumbi Lene Pjetrushaj Tom Fran Pjetrushaj Ndoc Fran Pjetrushaj Angje Fran Martini Mare Fran Miraj 2569 K-34-76-(131-C) 563/5 Vol 7 F.  54 88297 Pyll 370.00 3,798.26  1,405,354.72 1,405,354.72 Lezhë Konfirmuar nga ASHK-ja
53 Zona 2 Fran Ndoc Marku
Marjana Sadik Marku
2569 K-34-76-(131-D) 567/34 Vol. 6 F.  194 2100 Pyll 729.92 3,798.26 2,772,423.02  2,772,423.02 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
54 Zona 2 Violeta Luk Marku 2569 K-34-76-(131-D) 567/38 Vol. 6 F.  205 1250 Pyll 295.00 3,798.26  1,120,485.52  1,120,485.52 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
55 s 2 Kozeta Jorgji Gjika
Suvorov Shuaip Gjika
2569 K-34-76-(131-D) 567/66 Vol. 10 F.  44 2700 Pyll 704.40 3,798.26  2,675,491.53 2,675,491.53 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
56 Zona 3 Gjon Njeri
Nikoll Ivanaj
Simon Ivanaj
Pashk Ivanaj
2568 K-34-76-(114-C) 580/3 Vol. 6 F.  15 131200 Pyll 3751.50 2,848.69  10,686,868.04 10,686,868.04 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
57 Zona 3 Llesh Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Ded Luke Ivanaj
Vat Marash Ivanaj
Zef Ndok Ivanaj
Vitore Marash Pllumbaj
Lize Ndokë Nili
Gjek Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashkë Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrinë Marash Gjoka
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Lek Rrok Ivanaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Lenë Luk Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luke Dokaj
Prendë Luk Dokaj
Gjyste Luk Dokaj
Diella Gjok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
2568 K-34-76-(114-C-113-D) 580/8 Vol. 6 F.  238 58211 Pyll 1665.20 2,848.69 4,743,641.92  4,743,641.92 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
58 Zona 4 Viserjon Ndue Pjetrushaj 2569 K-34-76-(131-C) 730/10 Vol. 11 F.  24 19180 Pyll 655.00  2,373.91 1,554,911.05 1,554,911.05 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
59 Zona 4 Viserjon Ndue Pjetrushaj
Besjana Fatmir Saliaj
2569 K-34-76-(131-C-D-A-B) 730/100 Vol. 11 F.  25 216 Truall 107.17  2,373.91  254,411.93  254,411.93 Lezhë Mali i Shëngjinit Legalizim Vendim nr. 1253, datë 28.2.2022, Godinë shërbimi 1, kati sipër shërbimi 72 m2
60 Zona 4 Paulo Pjetrushaj 2569 K-34-76-(131-C) 730/8 Vol. 10 F.  112 13397 Pyll 54.86  2,373.91 130,232.70 130,232.70 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
61 Zona 4 Paulo Sokol Petrushaj 2569 K-34-76-(131-C-D-A-B) 730/9 Vol. 10 F.  113 6000 Pyll 838.20  2,373.91  1,989,811.36  1,989,811.36 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
62 Zona 3 Verë Mirash Ivanaj
Ledjano Artan Ivanaj
Emiljan Artan Ivanaj
Zef Mark Ivanaj
Gjergj Mark Ivanaj
Mrij Nikoll Metaj
Luigj Nikoll Ivanaj
Prenë Mirash Ivanaj
Ndoc Nikoll Nikolla
Vitore Prek Ivanaj
Nikolin Prek Ivanaj
Natalina Prek Luli
Paulin Prek Ivanaj
Vera Prek Gjekmarkaj
Shkelzen Prek Ivanaj
Ndue Pjetër Ivanaj
2568 K-34-76-(114-D) 811/0 Vol 4 F.  61 3026 Kullotë 10.31 2,848.69 29,370.01  29,370.01 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
63 Zona 1 Nosh Tom Tamali 2569 K-34-76-(131-D) 812/10 Vol. 5 F.  166 1000 Pyll 135.28  4,747.82  642,285.09 642,285.09 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
64 Zona 2 Syl Ushkin Brati 2569 K-34-76-(131-D) 812/24 Vol. 6 F.  33 2000 Pyll 127.73 3,798.26 485,151.24  485,151.24 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
65 Zona 3 Nexhmije Shaban Katana
Genti Remzi Katana
Elton Remzi Katana
Evis Remzi Katana
2569 K-34-76-(131-D) 812/3 Vol 4 F.  66 650 Pyll 18.60 2,848.69 52,985.67  52,985.67 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
66 Zona 2 Genci Gani Daiu
Almida Cezar Daiu
2569 K-34-76-(131-B) 812/45 Vol. 6 F.  170 2000 Pyll 316.59 3,798.26 1,202,489.87  1,202,489.87 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
67 Zona 2 Vitore Vlash Keli 2569 K-34-76-(131-C) 812/47 Vol. 6 F.  243 2000 Pyll 509.00 3,798.26 1,933,312.30 1,933,312.30 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
68 Zona 2 Tom Gjeto Margjonaj 2569 K-34-76-(131-C) 812/51 Vol. 6 F.  246 5832 Pyll 488.25 3,798.26 1,854,498.49  1,854,498.49 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
69 Zona 1 Ali Zenon Berbati 2569 K-34-76-(131-D) 812/54 Vol. 7 F.  28 1000 Pyll 27.46  4,747.82 130,375.14  130,375.14 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
70 Zona 2 Lullash Tom Tamali 2569 K-34-76-(131-D) 812/9 Vol. 5 F.  165 1000 Pyll 54.56 3,798.26 207,232.85 207,232.85 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
71 Zona 1 Ndrek Gjon Deda 2569 K-34-76-(131-D) 817/7 Vol. 7 F. 6 1000 Pyll 4.60  4,747.82 21,839.97  21,839.97 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
72 Zona 1 Besjan Rame Muja 2569 K-34-76-(131-D) 817/8 Vol. 7 F.  5 500 Pyll 11.70  4,747.82 55,549.49  55,549.49 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
73 Zona 3 Verë Mirash Ivanaj
Ledjano Artan Ivanaj
Emiljan Artan Ivanaj
Zef Mark Ivanaj
Gjergj Mark Ivanaj
Mrij Nikoll Metaj
Luigj Nikoll Ivanaj
Prenë Mirash Ivanaj
Ndoc Nikoll Nikolla
Vitore Prek Ivanaj
Nikolin Prek Ivanaj
Natalina Prek Luli
Paulin Prek Ivanaj
Vera Prek Gjekmarkaj
Shkelzen Prek Ivanaj
Ndue Pjetër Ivanaj
2568 K-34-76-(114-C) 822/1 Vol. 5 F.  232 21889 Pyll 4393.60 2,848.69  12,516,013.17 12,516,013.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
74 Zona 3 Llesh Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Ded Luke Ivanaj
Vat Marash Ivanaj
Zef Ndok Ivanaj
Vitore Marash Pllumbaj
Lize Ndokë Nili
Gjek Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashkë Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrinë Marash Gjoka
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Lek Rrok Ivanaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Lenë Luk Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luk Dokaj
Prendë Luk Dokaj
Gjyste Luk Dokaj
Diella Gjok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
2568 K-34-76-(114-C) 822/2 Vol. 5 F.  233 22807 Pyll 3783.20 2,848.69  10,777,171.57  10,777,171.57 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
75 Zona 3 Llesh Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Ded Luke Ivanaj
Vat Marash Ivanaj
Zef Ndok Ivanaj
Vitore Marash Pllumbaj
Lize Ndokë Nili
Gjek Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashkë Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrinë Marash Gjoka
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Lek Rrok Ivanaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Lenë Luk Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luke Dokaj
Prendë Luk Dokaj
Gjyste Luk Dokaj
Diella Gjok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
2568 K-34-76-(114-D) 828/1 Vol. 6 F.  125 5396 Kullotë 1201.00 2,848.69 3,421,279.09  3,421,279.09 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
76 Zona 1 Shkelqim Isa Rexhepaj 2569 K-34-76-(131-D) 850/11 Vol 4 F.  64 820 Pyll 193.30  4,747.82 917,753.61  917,753.61 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
77 Zona 1 Gentjan Isa Rexhepaj 2569 K-34-76-(131-B) 850/6 Vol. 4 F.  79 1500 Pyll 4.70  4,747.82 22,314.75 22,314.75 Lezhë Mali i Shëngjinit Konfirmuar nga ASHK-ja
78 Zona 3 Llesh Marash Ivanaj
Pashko Marash Ivanaj
Ded Luke Ivanaj
Vat Marash Ivanaj
Zef Ndok Ivanaj
Vitore Marash Pllumbaj
Lize Ndokë Nili
Gjek Martin Ivanaj
Drande Martin Ivanaj
Pashkë Martin Ivanaj
File Marash Gruda
Katrinë Marash Gjoka
Regjina Marash Ivanaj
Pjeter Rrok Ivanaj
Prendash Rrok Ivanaj
Lek Rrok Ivanaj
Mark Nike Matusha
Vitore Nike Gjondrekaj
Prek Gjeto Ivanaj
Drande Rrok Ivanaj
Tom Gjeto Ivanaj
Lenë Luk Ejlli
Tone Luke Macaj
Palok Luk Ivanaj
Pashke Luk Dokaj
Prendë Luk Dokaj
Gjyste Luk Dokaj
Diella Gjok Ivanaj
Mrij Rrok Dodaj
2568 K-34-76-(114-D) 880/1 Vol. 6 F.  124 10505 Kullotë 1685.00 2,848.69  4,800,046.02  4,800,046.02 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
79 Zona 3 Gjelina Simon Vata
Gjovalin Simon Ivanaj
Luçe Simon Nikaj
Nikoll Ivanaj
Pashk Ivanaj
Gjon Njeri
2568 K-34-76-(114-D-130-B) 938/41 Vol. 6 F.  174 62070 Pyll 136.36 2,848.69  388,447.64 388,447.64 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
80  Zona 6 Zef Kol Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/10 Vol. 7 F.  119 2923 Pyll 142.92  2,373.91  339,279.22 339,279.22 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
81  Zona 6 Gjelosh Kol Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/11 Vol. 7 F.  120 2923 Pyll 183.83  2,373.91  436,395.88 436,395.88 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
82  Zona 6 Arti Prek Tare 2568 K-34-76-(130-B-131-A) 981/12 Vol. 7 F.  121 3173 Pyll 191.35  2,373.91 454,247.68 454,247.68 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
83  Zona 6 Dod Kol Malotaj 2568 K-34-76-(130-B-131-A) 981/13 Vol. 7 F.  122 2923 Pyll 214.98  2,373.91 510,343.17  510,343.17 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
84  Zona 6 Llesh Kol Malotaj 2568 K-34-76-(130-B-131-A) 981/14 Vol. 7 F.  123 2924 Pyll 247.14  2,373.91 586,688.12 586,688.12 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
85  Zona 6 Mark Gjek Gjergji 2568 K-34-76-(130-B-131-A) 981/2 Vol. 7 F.  111 2275 Pyll 34.93  2,373.91  82,920.68  82,920.68 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
86  Zona 6 Mirash Fran Malotaj
Luigj Fran Malotaj
Lushan Fran Malotaj
Simon Malotaj
2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/4 Vol. 7 F.  113 2000 Pyll 271.43  2,373.91  644,350.39 644,350.39 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
87  Zona 6 Mirash Fran Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/5 Vol. 7 F.  114 4510 Pyll 576.18  2,373.91 1,367,799.46 1,367,799.46 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
88  Zona 6 Luigj Fran Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/6 Vol. 7 F.  115 4510 Pyll 427.60  2,373.91  1,015,083.92 1,015,083.92 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
89  Zona 6 Lushan Fran Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/7 Vol. 7 F.  116 4510 Pyll 316.32  2,373.91 750,915.21  750,915.21 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
90  Zona 6 Simon Fran Malotaj 2568 K-34-76-(130-B- 131-A) 981/9 Vol. 7 F.  118 4510 Pyll 300.87  2,373.91 714,238.30 714,238.30 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
91  Zona 6 Pal Ndue Celaj
Lize Fran Celaj
2568 K-34-76-(131-A) 991/14 Vol. 6 F.  28 10900 Pyll 136.99  2,373.91 325,201.93 325,201.93 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
92  Zona 6 Mirela Ndue Gjinkolaj 2568 K-34-76-(131-A) 991/18 Vol. 6 F.  26 1500 Pyll 515.63  2,373.91  1,224,059.21 1,224,059.21 Lezhë Mali i Rencit Konfirmuar nga ASHK-ja
  50037.10    144,537,067.63 144,537,067.63