Publikuar më: 05/05/2023

VENDIM Nr. 29, datë 27.1.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “ZGJERIMI I VARREZAVE PUBLIKE KUÇOVË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Zgjerimi i varrezave publike Kuçovë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Kuçovë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “drufrutorë”, me një vlerë të përgjithshme prej 2 374 693 (dy milionë e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 2 374 693 (dy milionë e treqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre) lekësh, përballohet nga Bashkia Kuçovë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Kuçovë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Kuçovë.
 8. Bashkia Kuçovë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Kuçovë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Kuçovë për pasuritë e shpronësuara.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kuçovë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Kuçovë.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Kuçovë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Kuçovë, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Berat për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

 

LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE PASURI E PALUAJTSHME PRONË PRIVATE E TË CILËVE PREKET NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I VARREZAVE PUBLIKE KUÇOVË”

VLERËSIMI PËR SHPRONËSIM
PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE TOKË ARË Vlera e kulturave bujqësore dhe drufrutorëve, sipas proces-verbalit të Drejtorisë së Bujqësisë VLERA TOTALE Shënime
Nr. Emri Atësia Mbiemri Fshat/qytet Numri i pasurisë Zona kadastrale Lloji i pasurisë Totale Sipërfaqja e shpronësimit (m2) ÇMIMI (lek/m2) Vlera (lek)
1 Fitim Isa Çela Polovine 648/7 2179 Are 4000 4000 268 1072000 766 693 1,838,693 Konfirmuar nga ASHK-ja, Drejtoria Vendore Kuçovë
2 Niko Dervish Luzi Polovine 648/6 2179 Are 2000 2000 268 536 000   536 000 Konfirmuar nga ASHK-ja, Drejtoria Vendore Kuçovë
TOTALI 2,374,693