Publikuar më: 26/06/2024

VENDIM Nr. 305, datë 22.5.2024 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIMI I SEGMENTIT RRUGOR DALJE ELBASAN–PËRRENJAS–QAFË-THANË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i segmentit rrugor dalje Elbasan–Përrenjas–Qafë-Thanë”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “arë” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 3 223 464 (tre milionë e dyqind e njëzet e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 3 223 464 (tre milionë e dyqind e njëzet e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër) lekësh, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar.
 8. Autoriteti Rrugor Shqiptar kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Librazhd, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar dhe regjistron aktin e kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për Autoritetin Rrugor Shqiptar, për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për Autoritetin Rrugor Shqiptar, për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Librazhd, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Elbasan dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK ‘ZGJERIMI I SEGMENTIT RRUGOR DALJE ELBASAN–PËRRENJAS–QAFË–THANË’”

 

Nr. rendor Pronari Të dhënat kadastrale

(sipas kartelës së pasurisë)

Vlerësimet për shpronësim sipas llojit të pasurisë Objekt Vlera totale Shënime

(D+E) kufizime hipotekore, barrë mbi pasurinë etj.

Emri Atësia Mbiemri Adresa e pasurisë Rrethi Zona
kadastrale
Nr. pasurie Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale
Sip. (m2) Çmimi (lek/m2) Vlera (lekë)
1 Ferit Ramazan Poka Xibrakë Elbasan 3864 712 Arë 950 159 222 35,298 35,298.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
2 Idriz Kadri Poka Xibrakë Elbasan 3864 711 Arë 900 137 222 30,414 30,414.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
3 Xhemal Haki Meçja Xibrakë Elbasan 3864 710 Arë 800 50 222 11,100 11,100.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
4 Sabri Hajdar Poka Xibrakë Elbasan 3864 557 Arë 900 311 222 69,042 69,042.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
5 Kristo Hajdar Poka Xibrakë Elbasan 3864 556 Arë 825 326 222 72,372 72,372.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
6 Hasan Reshit Poka Xibrakë Elbasan 3864 554 Arë 2725 1720 222 381,840 381,840.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
7 Feride Idriz Poka Xibrakë Elbasan 3864 551 Arë 1425 855 222 189,810 189,810.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
Bukurije Selim Çota
Manushaqe Selim Shkalla
Lulzim Selim Poka
Kadri Selim Poka
Hasime Selim Rrumbullaku
Xhemile Selim Alimeta
Sherife Selim Koçi
8 Sherif Xheladin Poka Xibrakë Elbasan 3864 549 Arë 2325 1645 222 365,190 365,190.00 Konfirmuar nga ASHK Elbasan.
9 Adem Hysen Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 2236 Arë 683 114 174 19,836 19,836.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
10 Sanije Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 2235 Arë 1091 267 174 46,458 46,458.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd
Bule Rexhep Doçi
Ismete Rexhep Tola
Hekuran Rexhep Mjeshtri
Hajrie Rexhep Haliti
11 Mehmet Osman Terziu Miraka Librazhd 2696 2189 Arë 750 128 174 22,272 22,272.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
12 Ibrahim Osman Terziu Miraka Librazhd 2696 2188 Arë 610 112 174 19,488 19,488.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
13 Jaho Osman Terziu Miraka Librazhd 2696 2174 Arë 1052 184 174 32,016 32,016.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
14 Qamile Ali Terziu Miraka Librazhd 2696 438 Arë 3628 938 174 163,212 163,212.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd . Pasuria nr. 438, me pronar Ibrahim Terziu, bllokohet për llogari të “Faf” sh.a., sipas kontratës nr .1655.
Hajri Ibrahim Terziu
Jetmir Ibrahim Terziu
Hamit Ibrahim Terziu
Erjon Ibrahim Terziu
Xhevahire Ibrahim Cani
15 Shaban Murati Miraka Librazhd 2696 443 Arë 2130 2130 174 370,620 370,620.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
Hyrije Murati
Aferdita Murati
Rrapush Murati
Gazmira Murati
16 Arif Sherif Koçi Miraka Librazhd 2696 448 Arë 1028 986 174 171,564 171,564.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
17 Qemal Idriz Koçi Miraka Librazhd 2696 451 Arë 920 793 174 137,982 137,982.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
18 Hysen Xhaferr Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 455 Arë 982 114 174 19,836 19,836.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
19 Syrja Ibrahim Terziu Miraka Librazhd 2696 462 Arë 280 261 174 45,414 45,414.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
20 Hamide Fejzulla Murati Miraka Librazhd 2696 467 Arë 701 481 174 83,694 83,694.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
Qamile Shefqet Shkalla
Gëzim Murati
Flerina Kumarije
Astrit Murati
Hysni Murati
21 Ali Rrapush Murati Miraka Librazhd 2696 470 Arë 371 275 174 47,850 47,850.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
22 Ali Rrapush Murati Miraka Librazhd 2696 471 Arë 438 293 174 50,982 50,982.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
23 Abedin Osman Murati Miraka Librazhd 2696 474 Arë 428 242 174 42,108 42,108.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
24 Abedin Osman Murati Miraka Librazhd 2696 475 Arë 396 257 174 44,718 44,718.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
25 Sofije Ramiz Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 479 Arë 1127 641 174 111,534 111,534.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
26 Abedin Osman Murati Miraka Librazhd 2696 483 Arë 1794 970 174 168,780 168,780.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
27 Aleko Ibrahim Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 487 Arë 1518 544 174 94,656 94,656.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
Bukurije Ibrahim Hoxha
Manjola Ibrahim Shpata
28 Mustafa Halil Mjeshtri Miraka Librazhd 2696 490 Arë 1797 1000 174 174,000 174,000.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
29 Muhamet Mustafa Terziu Miraka Librazhd 2696 2202/2 Arë 3954 181 174 31,494 31,494.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd. Mbi këtë pasuri bie objekti me nr. 2202-n, vol. 11fq, në pronësi të B. Terziu etj. Sipas planimetrisë së shpronësimit objekti nuk preket nga gjurma e shpronësimit.
30 Besnik Muhamet Terziu Miraka Librazhd 2696 2202/1 Arë 400 400 174 69,600 69,600.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
31 Ramazan Ismail Terziu Miraka Librazhd 2696 2207/1 Arë 1850 31 174 5,394 5,394.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
32 Qamile Ali Terziu Miraka Librazhd 2696 2204/1 Arë 540 515 174 89,610 89,610.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
Hajri Ibrahim Terziu
Jetmir Ibrahim Terziu
Hamit Ibrahim Terziu
Erjon Ibrahim Terziu
Xhevahire Ibrahim Cani
33 Xhemal Ali Terziu Miraka Librazhd 2696 2076/3 Truall 100 22 240 5,280 5,280.00 Konfirmuar nga ASHK Librazhd.
Vlera totale 3,223,464.00