Publikuar më: 23/06/2023

VENDIM Nr. 329, datë 31.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV FIBËR, ELBASAN”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë
private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe të
ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kV fibër, Elbasan”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë
të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për
pasuritë e llojit “arë”, “ullishte” dhe “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 558 086 (pesëqind
e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëdhjetë e gjashtë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 558 086 (pesëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e
tetëdhjetë e gjashtë) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të
shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara
nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan, pezullon të gjitha
transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së
gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë të pasurive që
shpronësohen, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij
vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas
planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë së pasurive, që
shpronësohen sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës,
Drejtoria Vendore Elbasan, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin, si dhe Drejtoria e
Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Elbasan për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA EMERORE E PRONARËVE PASURITË PRONË PRIVATE TË TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA
REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I LINJËS 110 kV FIBËR, ELBASAN”
Nr.
rend
or
Nr.
shtyll
e
PRONARI TË DHËNA KADASTRALE
VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
SHËNIME
ADRESA
ARË TRUALL
Vlera
totale
(lekë) Emri Atësia Mbiemri
Fshati
ose
qyteti
Zona
kadastra
le
Nr. i
pasuri

Lloji i
pasurisë
Sipërfaq
ja totale
Ar
ë
(m2
)
Tru
al
(m2
)
Ndërte
së (m2
)
Sipërfaq
ja (m2
)
Çmimi
(lekë/m2
)
Vlera
(lekë)
Sipërfaq
ja (m2)
Çmimi
(lekë/
m2
)
Vlera
(lekë)
Nr.
dok
Data e
regjistri
mit
Seksionet D & E të kartelës së pasurisë
A B C C Ç D E F G H I L M N
O
P Q R S SH Y Z
1
1
Kadri Ali Lleshanaku
Bradashe
sh 1258 70/5
Arë
1888 182 222 40404
40,404 Fshati: Bradashesh, Nj. A: Bradashesh,
Bashkia: Elbasan.
2 2
Naze Shyqyri Lleshanaku
Bradashe
sh 1258 69/8 Arë 2132 142 222 31524 31,524 Konfirmuar nga ASHK-ja. Saktësuar sipërfaqja në
2132 m2
.
Fshati: Bradashesh, Nj. A: Bradashesh,
Bashkia: Elbasan.
Artin Rashim Lleshanaku
Azem Rashim Lleshanaku
Elca Rashim Llapushi
3
Sulejman Sali Hasfatija Karakull
ak
2083 231/9
Arë
3515
83 222 18426 18,426
Kjo pasuri kufizohet pasi krijon mbivendosje me
pasurinë që kërkon të regjistrojë Aishe Gava. Deri
në zgjidhjen e mbivendosjes kufizim. Konfirmuar
nga ASHK-ja.
Fshati: Karakullak, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
4
6
Filip
Kostand
in Preni
Bradashe
sh 1258 241/15
Arë
2430
44.5 222 9879 9,879 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Bradashesh, Nj. A: Bradashesh,
Bashkia: Elbasan.
5 Vladimir Filip Preni
Bradashe
sh 1258 241/16
Arë
1220
25.5 222 5661 5,661 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Bradashesh, Nj. A: Bradashesh,
Bashkia: Elbasan.
6
7
Ali Musa Gava
Karakull
ak 2083 239/6
Arë
2463
84.8 222 18826 18,826 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Karakullak, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
7 Sulejman Ali Gava
Karakull
ak 2083 239/8
Arë
3663
2.2 222 488 488 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Karakullak, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
8
8
Miser Mexhit Boshku
Kusarth
2346 239/13
Arë
3000
3.9 222 866 866 00835 24.07.201
1
Mbi pasurinë ndodhet objekti i legalizuar me nr.
pas: 239/13/2-ND, V 6 f. 253, në emër të Luan
Boshku. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
9 Astrit Miser Boshku
Kusarth
2346 239/14
Arë
1100
28.5 222 6327 6,327 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
10 Xhelal Mexhit Haliu
Kusarth
2346 239/15
Arë
2000 37.5
222 8325 8,325 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
11
9
Rajmonda Kurti
Kusarth 2346 418/1/
1
Arë 2839 59 222 13098 13,098 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
Emine Seit Ahmati
Skënder Zeqir Ahmati
Liljana Zeqir Balliu
12 Mexhit Selim Likrama
Kusarth
2346 417/8
Arë
1060
28 222 6216 6,216 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
13
11
Ymer Osman Lurani
Kusarth
2346 422/1
Arë
7230 20.5
222 4551 4,551 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
14
Sabire Hasan Gjata
Kusarth 2346 422/2 Arë 6539 62.5 222 13875 13,875
Me dokument me nr. 00390 bëhet saktësimi i
sipërfaqes së pasurisë nga 6444 në 6539 m.
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
Hazis Gani Gjata
Fatos Gani Gjata
Florjan Gani Gjata
Mirjan Gani Gjata
15
12
Agim Qazim Gjata
Kusarth
2346 422/8
Arë
7762
195 222 43290 43,290 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
16
13
Ymer Nezir Sulaj
Kusarth
2346 403/5
Arë
1837
26 222 5772 5,772 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
17
14
Shpetim Zenel Musai
Kusarth
2346 393/5
Arë
2700 55
222 12210 12,210 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
18
16
Refik Petrit Toptani Elbasan 8526 1353/4 Ullishte 17542 28 222 6216 6,216 Konfirmuar nga ASHK-ja. Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Liljana Sherif Shtino
Ilona Vasif Ziso
Viviana Petrit Toptani
Qamil Hysen Biçaku
Neraida Hysen Taushani
Lum-mir Sherif Frasheri
Rita Sherif Frashëri
Mehmet/
Sebaudin Dervish Biçaku
Ahmet/
Shyqëri Dervish Biçaku
Evelina Petrit Qyqja
Sefedin Shyri Biçakçiu
Ibrahim Petrit Toptani
19
17
Venemin Jorgji Josifi
Elbasan 8526 1260/1 Ullishte 10226 63 222 13986 13,986 Konfirmuar nga ASHK-ja. Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Anila Demiri
Ernest Nasto
Zana Llazar Stathi
Tomi Stathi
Liljana Kellici
Naftali Papajani
Lazer Papajani
Veron Duma
Melita Duma
20
18
Veronika Santo Kita (Santo)
Elbasan 8526 1343/4 Ullishte 1758 131 222 29082 29,082
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol
5 faqe 35 AMTP nr. 21 ullishta Zaranike 1032.
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan. Jorgji Santo Santo
Manola Santo Shakaj
21
19
Adlije (Atlije) Qamil Bodinaku
Elbasan 8526 1196/3 Ullishte 12112 115 222 25530 25,530
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në
volum 6 faqe 231, AMTP nr. 205 ullishta Zaranike
1476. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Riza Qamil Çiftja
Sabire Qamil Murati
Xhafer Çifte
22
20
Skender Asim Muca
Elbasan
8526 1154/1 Ullishte 3000 58 222 12876 12,876
AMTP nr. 87/1 ullishta Zaranike. Konfirmuar nga
ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
23
Myzafer Asan Topalli Elbasan 8526 1137/1
5
Ullishte 2743 94 222 20868 20,868
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol.
5 faqe 111, AMTP nr. 63 ullishta Zaranike.
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Rudina Ismail Topalli
24
22
Ali Ismail Xhyra
Elbasan 8526 2212/3 Ullishte 6227 115 222 25530 25,530 AMTP nr. 95 harmas 728 . Konfirmuar nga
ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Arta Ali Xhaja
Bukuroshe Ali Qosja
Drita Ismail Xhyra
Faik Ismail Xhyra
Ferdinand Ali Hushi
Liri Ismail Xhyra
Merita Ali Hushi
Nebi Ismail Xhyra
Prandvera Ali Hushi
Sanije Ismail Xhyra
Zenepe Ismail Xhyra
Hysnije Rrapush Stringa
Liljana Rrapush Mehmeti
Ferdinant Rrapush Xhyra
Fatbardha Rrapush Prelashi
Fitore Rrapush Xhyra
Arben Rrapush Xhyra
Kujtim Myrteza Xhyra
Lumni Myrteza Xhyra
Xhaneta Myrteza Xhyra
Alemsha Myrteza Xhyra
Jalldyz Myrteza Xhyra
25
23
Ali Ismail Xhyra
Elbasan 8526 2244/3 Ullishte 4300 58 222 12876 12,876
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol.
3 faqe 230, AMTP nr. 95 harmas 729. Konfirmuar
nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Arta Ali Xhaja
Bukuroshe Ali Qosja
Drita Ismail Xhyra
Faik Ismail Xhyra
Ferdinand Ali Hushi
Liri Ismail Xhyra
Merita Ali Hushi
Nebi Ismail Xhyra
Prandvera Ali Hushi
Sanije Ismail Xhyra
Zenepe Ismail Xhyra
Hysnije Rrapush Stringa
Liljana Rrapush Mehmeti
Ferdinant Rrapush Xhyra
Fatbardha Rrapush Prelashi
Fitore Rrapush Xhyra
Arben Rrapush Xhyra
Kujtim Myrteza Xhyra
Lumni Myrteza Xhyra
Xhaneta Myrteza Xhyra
Alemsha Myrteza Xhyra
Jalldyz Myrteza Xhyra
26 25
Xhaneta Myrteza Koçi
Elbasan 8526 2281/5 Ullishte 5124 58 222 12876 12,876 AMTP nr. 22 harmas 573.Konfirmuar nga ASHKja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Kujtim Myrteza Xhyra
Nadir Agim Këlliçi
Lumni Myrteza Shashaj
Alemsha Myrteza Kodrasi
27
Alemsha Myrteza Kodrasi
Elbasan 8526 2282/4 Ullishte 1250 57 222 12654 12,654
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol
3 faqe 75, AMTP nr. 22, harmas 574. Konfirmuar
nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Kujtim Myrteza Xhyra
Xhaneta Myrteza Koçi
Nadir Agim Këlliçi
Lumni Myrteza Shashaj
28
26 Kisha Elbasan 8526 2286/7 Ullishte 5087.3 151 222 33522 33,522 000085
26
05.01.201
7
Me vendim nr. 211, dt. 31.10.2016, të KVVTP.
Prefektura Elbasan është vendosur shfuqizimi i
AMTP nr. 116. Pritet vendim nga Gjykata
Administrative. Kufizim. AMTP nr. 116 harmas.
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
29
12 1
Ismail Hekuran Petalli
Kusarth
2346 424/14
Arë
2743 35 222 7770 7,770
Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
30
12 2
Fize Hysen Xhafa
Kusarth 2346 437/3 Arë 3395 71 222 15762 15,762 Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
Hamide Zenel Gjorga
Muhamet Zenel Xhafa
Xhevahir Zenel Xhafa
Haxhire Zenel Qarri
Bukuri Mehmet Xhafa
Dorina Xhevahi
r
Xhafa
Ilmi Xhevahi
r
Xhafa
Fatmir Xhevahi
r
Xhafa
Ilirjan Xhelal Xhafa
Bukurosh Xhelal Xhafa
Anxhela Xhelal Pappas
(Xhafa)
Arjan Xhelal Xhafa
31
12 3
Hekuran Myslim Qevani
Kusarth
2346 430/1
Arë
2012 71 222 15762 15,762
Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Elbasan.
32
12 4
Sherife Islam Filja
Kusarth 2346 433/1/
1
Arë +
truall 2050 250 133 131 222 29082
29,082
Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Bradashesh, Bashkia:
Bujar Haxhi Elbasan. Filja
Merita Haxhi Likrama
33
12 5
Hajrije Qazim Belishta
Elbasan 8526 1328/6 Ullishte 3939 59 222 13098 13,098
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol.
7 faqe 25, AMTP nr. 221 ullishta Zaranike 1522
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Mejreme Qazim Kuburja
Zegjine Qazim Ceka
Kamer Qazim Ceka
Armand
Mehmet
ali Dhima
Ibrahim Shaban Laçi
34
12 7
Qamil Hysen Biçaku
Elbasan 8526 1350/4 Ullishte 3200 27 222 5994
5,994
Sipërfaqja sipas dokumentit është vendosur në vol.
4 faqe 230 AMTP nr. 4, ullishta Zaranike 980.
Qyteti: Elbasan, Nj. A: Elbasan, Bashkia:
Elbasan.
Neraida Hysen Taushani
Konfirmuar nga ASHK-ja.
Mehmet/
Sebaudin Dervish Biçaku
Ilona Vasil Ziso
Ahmet/
Shyqëri Dervish Biçaku
Refik Petrit Toptani
Viviana Petrit Toptani
Evelina Petrit Qyqja
Ibrahim Petrit Toptani
Sefedin Shyri Biçakçiu
Lum-mir Sherif Frasheri
Liljana Sherif Shtino
Rita Sherif Frashëri
35
12 4 1
Islam Mexhit Filja
Kusarth
2346 437/34 Are 3053 112 222 24864 24,864
Konfirmuar nga ASHK-ja. Fshati: Kusarth, Nj. A: Brad