Publikuar më: 23/06/2023

VENDIM Nr. 331, datë 31.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV LUSHNJË–FIER”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë
private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe të
ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kV Lushnjë–Fier”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë
të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për
pasuritë e llojit “arë”, me një vlerë të përgjithshme prej 363 875 (treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë
e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 363 875 (treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e
tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim, pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të
shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara
nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë dhe Drejtoria Vendore Fier
pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të
procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të
pronësisë të pasurive që shpronësohen, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi
administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e Sistemit të
Transmetimit sh.a.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Lushnjë dhe Drejtoria Vendore Fier,
brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e
gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe
regjistron kalimin e pronësisë së pasurive që shpronësohen, sipas këtij vendimi, në favor të
shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e
Sistemit të Transmetimit sh.a.
12.Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës,
Drejtoria Vendore Lushnjë dhe Drejtoria Vendore Fier, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin
2
dhe Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Fier për
zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
3
LISTA EMËRORE E PRONARËVE, TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE QË PREKEN NGA REALIZIMI I
PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV LUSHNJË–FIER”
Nr.
rend
or
Nr.
shtyll
e
PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE
VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
SHENIME
ADRESA
ARË
Vlera
totale
Emri Atësia Mbiemri (lekë)
Fshati ose
qyteti
Zona
kadastra
le
Nr. i
pasuri

Lloji i
pasuri

Sipërfaq
ja totale
Arë
(m2
)
Trua
ll
(m2
)
Ndërte

(m2
)
Sipërfaq
ja
(m2
)
Çmimi
(lekë/m2
)
Vlera
(lekë)
Nr.
dok
Data e
regjistri
mit
Seksionet D & E të
kartelës së pasurisë
A B C C Ç D E F G H I L M N O P Q R RR
1
1
Petrit Bajram Manlla KARBUNARE E
POSHTME 2087 646/39 Arë 2395 2395 26.21 364 9540 9540 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
2
2 Nazmi Hazis Elezi KARBUNARE E
POSHTME 2087 651/22 Arë 1716 1716 13.8 364 5023 5023 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
3
3
Ferit
Shefiko
Zenun
Qatip
Lloshi
Lloshi
KARBUNARE E
POSHTME 2087 651/24 Arë 1658 1658 5.56 364 2024 2024 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
4
4
Fadil Sabri Kasapi KARBUNARE E
POSHTME 2087 839/4 Arë 4620 4620 21.34 364 7768 7768 Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
5
5
Abedin
Shyqyr
i
Sulo KARBUNARE E
POSHTME 2087 849/1
Arë
6204 6204 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
6
6 Kimete Kadri Kaja 2087 851/18
Arë
2507 2507 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
7
7
Raqi
Vangje
l
Nushi KARBUNARE E
POSHTME 2087 853/8
Arë
12536 12536 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
8
8
Sulejman
Rrapus
h
Sula KARBUNARE E
POSHTME 2087 854/7
Arë
4460 4460 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
9
9
Armand Behar Elezi KARBUNARE E
POSHTME 2087 1296/6
Arë
3430 3430 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
10 10 Ymer Asllan Sula KARBUNARE E
POSHTME 2087
1295/1
5
Arë
4983 4983 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
11 11 Fatmir Hysni Sula KARBUNARE E
POSHTME 2087 1295/2
Arë
3348 3348 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Karbunare e poshtme, NJ.A : Lushnje,
Bashkia Lushnje
12
12
Koli
Olimbi
Emiljana
Eugen
Egla
Sotir
Llazi
Koli
Koli
Koli
Davidhi
Davidhi
Davidhi
Davidhi
Davidhi
KRUTJE E SIPËRME 2287 250/12
Arë
11008 11008 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Sipërme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnjë
13 13 Petrit Trifon Avrami KRUTJE E SIPËRME 2287 251/12
Arë
7110 7110 5.4 364 1966 1966 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Sipërme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnjë
14 Dhimo Vasil Gjermeni KRUTJE E SIPËRME 2287 251/13
Arë
9570 9570 11.74 364 4273 4273 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Sipërme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnjë
15 14 Lili Van Allkanjari KRUTJE E POSHTME 2286 79/10
Arë
21432 21432 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Poshtme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnje
16
15 Ylli Kroni Goga KRUTJE E POSHTME 2286 80/16
Arë
7662 7662 17.14 364 6239 6239 0263
7
18.09.201
7
Konfirmuar nga
ASHK-ja
Kërkesëpadi sipas
vërtetimit nr. 1022
prot., dt. 19.8.2017, të
Gjykatës Lushnjë
Fshati: Krutje e Poshtme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnje
17 16 Lami Loni Shtëmbari KRUTJE E POSHTME 2286 85/3 Arë 13050 13050 19.36 364 7047 7047 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Poshtme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnje
18 17 Gori Spiro Gjini KRUTJE E POSHTME 2286 116/1/
1
Arë 9424 9424 21.34 364 7768 7768 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Krutje e Poshtme, NJ.A : Krutje, Bashkia
Lushnje
19 18 Përparim Sokrat Sota ZHYME 3936 415/23
Arë
2000 2000 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Zhyme, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnje
20
19
Ariste
Arjola
Armida
Themi
Sokrat
Sokrat
Ferati
Llupo
Llupo
ZHYME 3936 424/3
Arë
6710 6710 24.01 364 8740 8740 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Zhyme, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnje
21 20 Llukan Leksi Llupo ZHYME 3936 425/24
Arë
12651 12651 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Zhyme, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnje
22 21 Stefan Lili Mëhilli ZHYME 3936 436/9
Arë
4958 4958 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Zhyme, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnje
4
23 22 Josif Dhimo Çuko Fier i Ri 1614 525/4
Arë
7410 7410 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Fier i Ri, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnje
24 23 Baki Kasem Zhupani GJAZE 1724 148/6
Arë
15700 15700 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjaze, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
25 24 Mydeir Baki Sakollari GJAZE 1724 151/6
Arë
11574.2
11574
.2 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjaze, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
26 25 Panajot Petro Billo GJAZE 1724 152/7
Arë
7504.5
7504.5 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjaze, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
27 26 Pali Ndrio Trifoni ARREZ 1047 1/3
Arë
21960 21960 21.34 364 7768 7768 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Arrëz, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
28 27 Todi Ndrio Trifoni ARRËZ 1047 17/2
Arë
9254 9254 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Arrëz, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
29 28 Sokrat Zoi Qose ARRËZ 1047 29/9
Arë
6134 6134 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Arrëz, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
30 29 Viktor Zoi Qose ARRËZ 1047 39/2
Arë
14585 14585 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Arrëz, NJ.A : Krutje, Bashkia Lushnjë
31 30 Halit
Skënde r
Abdurram
ani KAMCISHT 2060 285/9
Arë
23979 23979 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Kamçisht, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
32 31 Naun Pali Velo KAMCISHT 2060 290/2
Arë
22000 22000 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Kamçisht, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
33 32 Sotir Lami Bitri KAMCISHT 2060 291/11
Arë
940 940 5.5 364 2002 2002 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Kamçisht, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
34 Petraq Lami Goga KAMCISHT 2060 291/12
Arë
1558 1558 11.64 364 4237 4237 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Kamçisht, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
35
33
Miti
Mimoza
Renard
Vangje l
Thoma
Miti
Mëhillka
Mëhillka
Mëhillka
ESKAJ 1596 263/19
Arë
6862 6862 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
36
34
Florie
Rezarta
Fation
Sulo
Kujtim
Kujtim
Bega Arapi
Bega ESKAJ 1596 263/7
Arë
4708 4708 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
37 35 Xhevair Refit Kaja ESKAJ 1596 383/9
Arë
3367 3367 14.64 364 5329 5329 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
38 Isa Ismail Xhindoli ESKAJ 1596 383/10
Arë
3605 3605 2.5 364 910 910 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
39 36 Petraq Mihal Peto ESKAJ 1596 383/30
Arë
3422 3422 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
40 37 Viktor Tonçi Qose ESKAJ 1596 383/47
Arë
4359 4359 21.34 364 7768 7768 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Eskaj, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
41 38 Latif Osman Senka GJONAS 1755 388/5
Arë
10055 10055 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
42 39 Shyqyri Pasho Kaja GJONAS 1755 464/8
Arë
8000 8000 2.88 364 1048 1048 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
43 Shaban Bajram Baçe GJONAS 1755 464/9
Arë
2651 2651 14.26 364 5191 5191 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
44 40 Sabri Misir Derka GJONAS 1755 463/4
Arë
12500 12500 17.14 364 6239 6239 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
45 41 Barjam Abedin Muça GJONAS 1755 454/1
Arë
6000 6000 11 364 4004 4004 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
46 Bari Abedin Muça GJONAS 1755 454/2
Arë
5673 5673 6.14 364 2235 2235 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Gjonas, NJ.A : Bubullime, Bashkia Lushnjë
47 42 Llazi Todi
Karoqja VËRRI
3752 56/18
Arë
7000 7000
5.6
269
1506 1506 0001 21.2.2022
Konfirmuar nga
ASHK-ja Të dhënat e
pasurisë janë
përmirësuarpërditësuar dt.
18.10.2015
Fshati: Vërri, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia Fier
48 Anastas Koli
Kondakciu VËRRI
3752 56/19
Arë
5600 5600
14.65
269
3941 3941 0001 21.2.2022
Konfirmuar nga
ASHK-ja Të dhënat e
pasurisë janë
përmirësuarpërditësuar dt.
18.10.2015
Fshati: Vërri, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia Fier
49
43 Albert Zaim Etsi VËRRI
3752 56/2
Arë
7049 7049 17.14
269 4611 4611 001 21.2.2022
Konfirmuar nga
ASHK-ja. Me
referencë 00134
bëhet RVP me vlerën
2897139 lekë. Të
dhënat e pasurisë janë
përmirësuarpërditësuar dt.
4.2.2017
Fshati: Vërri, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia Fier
50
44
Bedri
Luljeta
Klajdi
Rogerta
Metan
Kadri
Bedri
Bedri
Kumanaku
Kumanaku
Kumanaku
Kumanaku
MBROSTAR URA 2636 5/6
Arë
7525 7525 9.11 269 2451 2451 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Mbrostar Ura, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia
Fier
5
51 Teki Metan Kumanaku MBROSTAR URA 2636 5/7
Arë
12730 12730 10.25 269 2757 2757 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Mbrostar Ura, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia
Fier
52
45
Shqiponj
e Ermir
Altin
Genci
Lindita
Aleksand
ra
Tabaku
Tabaku
Tabaku
Tabaku
Kocaqi
Toli
MBROSTAR URA 2636 13/6
Arë
17056 17056 20.25 269 5447 5447 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Mbrostar Ura, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia
Fier
53 46 Hajdar Selim Xhafa MBROSTAR URA 2636 53/1
Arë
10193 10193 21.34 269 5740 5740 Konfirmuar nga
ASHK-ja
Fshati: Mbrostar Ura, NJ.A : Mbrostar Ura , Bashkia
Fier
54 47 Todi Tonçi Gjyrdiku SHEQ I MADH 3981 141/15
Arë
4455 4455 21.34 269 5740 5740 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
55 48 Nazmi Qerim Brakaj SHEQ I MADH 3981 136/8
Arë
4578 4578 17.14 269 4611 4611 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
56 49 Albert Kristaq Daka SHEQ I MADH 3981 149/2
Arë
3532 3532 14.3 269 3847 3847 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
57
50
Vara
Tako SHEQ I MADH
3981 277/11
Arë
2923 2923
19.36
269
5208 5208 0001 23.3.2022
Konfirmuar nga
ASHK-ja Me ref.:
001622 lëshohet
certifikatë pronësie
dublikat dt. 12.1.2011
Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
58 51 Thoma Miti Tako SHEQ I MADH 3981 277/9
Arë
3908 3908 36 269 9684 9684 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
59 52 Adrian
Sejrida
Pandeli
Isuf
Gjika
Gjika SHEQ I MADH 3981 279/3 Arë 7652 7652 21.34 269 5740 5740 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
60 53
Thoma Kozma Dushi SHEQ I MADH
3981 272/5
Arë
3903 3903
18.18
269
4890 4890 0001 16.3.2022.
Konfirmuar nga
ASHK-ja. Përshkrim
i veçantë me ref.:
003423, dt. 10.2.2020,
në bazë të shkresës
nr. 718511 prot., dt.
6.9.2019, u bë
konfirmimi në bazë të
VKM-së nr. 994, dt.
9.12.2015
Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
61
Marije
Vasil
Pilo
Raimond
a Elvira
Lindita
Arben
Valentin a
Ristan
Thoma
Thoma
Thoma
Thoma
Thoma
Thoma
Thoma
Voli Voli
Voli Tyto
Kamxhiu
Voli Voli
Llambro
SHEQ I MADH 3981 272/6
Arë
13076 13076 7.83 269 2106 2106 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Sheq i Madh, NJ.A : Topoje , Bashkia Fier
62 54 Nebi Hekur
an
Bako MBYET 2637 221/15 Arë 1800 1800 17.14 269 4611 4611 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Mbyet, NJ.A : Portez , Bashkia Fier
63 55 Flamur Abaz Kallashi MBYET 2637 221/33
Arë
1000 1000 21.39 269 5754 5754 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Mbyet, NJ.A : Portez , Bashkia Fier
64 56 Arshim Azbi Lamaj MBYET 2632 233/30
Arë
2820 2820 17.14 269 4611 4611 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Mbyet, NJ.A : Portez , Bashkia Fier
65 57 Vero Bexhet Buzi DRIZË 1557 250/75
Arë
3536 3536 29.16 269 7844 7844 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Drizë, NJ.A : Qendër , Bashkia Fier
66 58 Irakli Koci Bare DRIZË 1557 250/48 Arë 1312 1312 18.7 269 5030 5030 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Drizë, NJ.A : Qendër , Bashkia Fier
67 Zoi
Vangje l
Saramanda DRIZË 1557 250/49 Arë 1078 1078 17.3 269 4654 4654 Konfirmuar nga
ASHK-ja Fshati: Drizë, NJ.A : Qendër , Bashkia Fier
SHUMA
363,875
363,8
75