Publikuar më: 23/06/2023

VENDIM Nr. 332, datë 31.5.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË– KASHAR

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë
private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i aksit rrugor Thumanë–Vorë–Kashar”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë
të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për
pasuritë e llojit, “ arë”, “truall” dhe “ndërtesë”, me një vlerë të përgjithshme prej 179 008 557.70
(njëqind e shtatëdhjetë e nëntë milionë e tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë
shtatëdhjetë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 179 008 557.70 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë
milionë e tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë shtatëdhjetë) lekësh, përballohet nga
llogaria “Fondi i shpronësimeve” në Bankën e Shqipërisë.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
buxheti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
8. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të
shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara
nga kontrata e koncesionit/partneritetit publik privat, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe
Energjisë, shoqërisë “Gener 2” sh.p.k, dhe shoqërisë “G2 Infra” sh.p.k.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën
kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e kalimit të pronësisë
për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e
shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi
hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij
vendimi, në favor të shtetit.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, shoqëria “G2 Infra” sh.p.k., Agjencia
Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Krujë, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së
Tokës pranë Këshillit të Qarkut Durrës, Drejtoria e Administrimit dhe e Mbrojtjes së Tokës
pranë Këshillit të Qarkut Tiranë dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
2
LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE E TË CILËVE SHPRONËSOHEN PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT PËR
SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK “NDËRTIMI I AKSIT RRUGOR THUMANË–VORË–KASHAR”
Nr.
rend
or
PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË)
VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
S H Ë N I M E (kufizime hipotekare, barrë mbi pasurinë etj.)
ARË TRUALL NDËRTESË
Vlerat e
kultura
bujqësore
dhe drufrutorëve
sipas
procesverbalit të
Drejtorisë

Bujqësisë
VLERA
TOTALE
(lek)
Emri Atësia Mbiemri
Fshati ose qyteti
Z. kadastrale
Nr. i pasurisë
Lloji i pasurisë
Sipërfaqja totale
Arë (m2
)
Truall (m2
)
Ndërtesë (m2
)
Volumi
Faqe
Sipërfaqja (m2
)
Çmimi (lek/m2)
Vlera (lek)
Sipërfaqja (m2
)
Çmimi (lekë/m2
)
Vlera(lekë)
Sipërfaqja (m2
)
Çmimi (lekë/m2
)
Vlera(lek)
Vlera e kulturës
bujqësore (lekë)
Vlera e dru-frutorëve
(lekë)
A B C Ç D E F G H I J K L M N
O = (M) x
(N) P Q
R = (P) x
(Q) S T
U = (S) x
(T) V Y
Z =
(R)+(U)+
(V) + (Y)
ZH
1 Agim Hysen Isedisha Thuma
ne
359
9
213/
13
Arë+Tru
all 13,00
0
8,007 4,99
3
90
0
2 93 7,517.00
44
2
3,322,514.0
0
2,636.0
0
442.0
0
1,165,112.0
0
– – – 4,487,626.00 Konf. ASHK Krujë
2 Veli Sulejman Farruku Thuma
ne
359
9
214/
22 Arë 12,50
0
12,50
0
6
16
1
386.00 44
2
170,612.00 – – – – – – 170,612.00 Konf. ASHK Krujë
3 Erinogert Ali Muzhaqi Thuma
ne
359
9
214/
23
Arë+Tru
all 1,000 450 550 34
5
6
16
2
316.00 44
2
139,672.00 – – – – – – 139,672.00 Konf. ASHK Krujë (leje legalizimi nr. 151777, datë 22.1.2016, godin
soc.-ekonomike 1- katëshe) kati përdhes =345m2
4 Durim Ramiz Bytyci Thuma
ne
359
9
214/
28
Arë+Tru
all 3,024 2,524 500 20
0
6
20
0 1,066.00
44
2
471,172.00 395.00 442.0
0
174,590.00 460.0
0
19,205.
23
8,834,405.8
0
– –
9,480,167.80 Konf. ASHK Krujë
5
Ismail Dervish Farruku
Thuma
ne
359
9
214/
25 Arë 2,548 2,548 6
19
7 2,867.00
44
2
1,267,214.0
0
– – – – – – 1,267,214.00 Konf. ASHK Krujë
Hasan Dervish Farruku
Nurije Dervish Hasanaj
Fatime Dervish Kullaj
Salije Dervish Kullaj
6
Pranvera Elez Farruku
Thuma
ne
359
9
214/
26 Arë 8,848 8,848 6
19
8 2,276.00
44
2
1,005,992.0
0
– – – – –
1,005,992.00 Konf. ASHK Krujë Shkendie Ismail Zalla
Afrim Ismail Farruku
Fatos Ismail Farruku
7 Andi Hamit Gjoka
Koder
Thuma
ne
218
2
213/
9
Arë 10,49
6
10,49
6
2
12
6
26.00 36
2
9,412.00 – – – – – 9,412.00 Në favor të palës shitëse deri në përmbushjen e detyrimit të vendosur
në kontratë
8 Andi Hamit Gjoka
Koder
Thuma
ne
218
2
213/
8
Arë 5,576 5,576 3
18
5 4,536.00
36
2
1,642,032.0
0
– – – – – 1,642,032.00 Konf. ASHK Krujë
9 Baftjar Riza Lleshi
Koder
Thuma
ne
218
2
228/
6
Arë 9,000 9,000 3
16
7
6,364.00 36
2
2,303,768.0
0
– – – – – 2,303,768.00 Konf. ASHK Krujë
10
Leonard Fatmir Lleshi Koder
Thuma
ne
218
2
228/
7
Arë 7,120 7,120 2 63 4,041.00
36
2
1,462,842.0
0
Elona Fatmir Qorraj (Lleshi) – – – – – 1,462,842.00 Konf. ASHK Krujë
Erisa Fatmir Lleshi
11 Artian Halit Lushi
Koder
Thuma
ne
218
2
229/
11 Arë 6,437 6,437 2
15
3 6,437.00
36
2
2,330,194.0
0
– – – – – 2,330,194.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit
12 Ramazan Halit Lushi
Koder
Thuma
ne
218
2
229/
10 Arë 8,499 8,499 2
15
4
3,051.00 36
2
1,104,462.0
0
– – – – –
1,104,462.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit
13
Hamide Reshit TArë
Koder
Thuma
ne
218
2
230/
15 Arë 4,014 4,014 1 82 410.00 36
2
148,420.00 – – – – – 148,420.00 Konf. ASHK Krujë Hamza Hasan TArë
Ermira Hasan TArë
Aida Zenel TArë
14 Petrit Ali Xheka
Koder
Thuma
ne
218
2
230/
14 Arë 4,014 4,014 1
18
4
4,191.00 36
2
1,517,142.0
0
– – – – –
1,517,142.00
Kjo pronë është vënë peng në favor të Alpha Bank Albania me kredi nr.
3301 rep, 1286 kol.
15 Petrit Ali Xheka
Koder
Thuma
ne
218
2
230/
13 Arë 6,010 6,010 1
18
2 5,920.00
36
2
2,143,040.0
0
– – – – – 2,143,040.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit
16 Vasillaq Ali Dina
Koder
Thuma
ne
218
2
230/
12 Arë 9,952 9,962 2
16
2
120.00 36
2
43,440.00 – – – – – 43,440.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
17 Hasan Avni Ymeri
Koder
Thuma
ne
218
2
231/
13 Arë 6,948 6,948 1
22
9 1,432.00
36
2
518,384.00 – – – – – 518,384.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
18 Xhelal Ibrahim Xhumaqi
Koder
Thuma
ne
218
2
231/
12 Arë 8,106 8,106 1 70 7,747.00 36
2
2,804,414.0
0
– – – – – 2,804,414.00 Konf. ASHK Krujë
19 Haziz Skënder Serani Koder
Thuma
218
2
231/
11 Arë 8,106 8,106 1 72 530.00 36
2
191,860.00 – – – – – 191,860.00 Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
3
ne përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
20 Alush Ramadan Qira Borizan
e
124
7
509/
21 Arë 8,000 8,000
1
7
18
5
6,828.00 34
3
2,342,004.0
0
– – – – –
2,342,004.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
21 Bashkim Hajdar Sala Borizan
e
124
7
509/
9
Arë 4,680 4,680 1
19
6
521.00 34
3
178,703.00 – – – – – 178,703.00 Konf. ASHK Krujë
22 Kadri Mustafa Qira Borizan
e
124
7
510/
10 Arë 4,900 4,900 3.00 34
3
1,029.00 – – – – – 1,029.00 Konf. ASHK Krujë
23 Maliq Xhaferr Qira Borizan
e
124
7
510/
13 Arë 5,670 5,670 3
22
7
143.00 34
3
49,049.00 – – – – – 49,049.00 Kjo pasuri është vendosur në favor të Fondit Besa me kredi, 659 rep.,
359 kol., datë 23.4.2012
24 Sinan Xhemali Qira Borizan
e
124
7
510/
12 Arë 26,60
0
26,60
0 9,295.00
34
3
3,188,185.0
0
– – – – – 3,188,185.00 Konf. ASHK Krujë
25 Xhemali Mustafa Qira Borizan
e
124
7
510/
11 Arë 2,400 2,400 2
23
2 2,231.00
34
3
765,233.00 – – – – – 765,233.00 Konf. ASHK Krujë
26 Rustem Taf Dumani Borizan
e
124
7
510/
14 Arë 2,400 2,400 6 92 479.00 34
3
164,297.00 – – – – – 164,297.00 Konf. ASHK Krujë
27
Bedrije Musli Qira
Borizan
e
124
7
510/
9
Arë 4,980 4,980 2
24
2
593.00 34
3
203,399.00 – – – – – 203,399.00 Konf. ASHK Krujë Etleva Demir Kulla
Marsida Demir Miri
Arkimet Demir Miri
28
Kadri Mustafa Qira
Borizan
e
124
7
510/
7
Arë 3,680 3,680 2
23
4
252.00 34
3
86,436.00 – – – – – 86,436.00 Konf. ASHK Krujë
Fatmir Mustafa Qira
Lirije Mustafa Sallaku
Hame Xhaferr Qira
Bedrije Musli Qira
Etleva Demir Kulla
Marsida Demir Miri
Arkimed Demir Qira
29 Rustem Ramadan Qira Borizan
e
124
7
510/
6
Arë 11,45
0
11,45
0
2
16
5
192.00 34
3
65,856.00 – – – – – 65,856.00 Konf. ASHK Krujë
30 Gjete/Mimoza Lazer/Gjok Locaj Derven 147
5
130/
20 Arë 2,840 2,840 9 85 1,099.00 39
1
429,709.00 – – – – – 429,709.00 Konf. ASHK Krujë
31 Dod Engjëll Kola Derven 147
5
130/
16 Arë 6,396 6,396 8
22
1 3,825.00 39
1
1,495,575.0
0
– – – – – 1,495,575.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
32 Nikoll Engjëll Kola Derven 147
5
130/
5
Arë+Tru
all 15,40
0
15,14
5
255 25
5
3
22
8
6,153.00 39
1
2,405,823.0
0
– – – – – 2,405,823.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
33 Frrok Pashk Bushi Derven 147
5
131/
12 Arë 12,98
0
12,98
0
3 61 10,914.0
0
39
1
4,267,374.0
0
– – – – – 4,267,374.00 Konf. ASHK Krujë
34
Luçije Gjergj Rrotdha
Derven 147
5
131/
11 Arë 12,98
0
12,98
0
3 80 930.00 39
1
363,630.00 – – – – – 363,630.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Natale Gjergj Bushi
Francesk Gjergj Bushi
Artan Gjergj Bushi
35 Joti Ded Gjokeja Derven 147
5
133/
21 Arë 1,000 1,000 3
15
5
258.00 39
1
100,878.00 – – – – – 100,878.00 Konf. ASHK Krujë
36 Ded Bib Gjakeja Derven 147
5
133/
19 Arë 5,308 5,308 3
15
4
1,455.00 39
1
568,905.00 – – – – – 568,905.00 Konf. ASHK Krujë
37 Xhevalin Pjetër Gjokeja Derven 147
5
133/
18 Arë 886 886 3
15
2
239.00 39
1
93,449.00 – – – – – 93,449.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
38 Ndrec Pjetër Gjokeja Derven 147
5
133/
17 Arë 3,272 3,272 3
15
6
876.00 39
1
342,516.00 – – – – – 342,516.00 Konf. ASHK Krujë
39 Pal Frrok Gjokeja Derven 147
5
133/
16 Arë 3,270 3,270 3
10
4
886.00 39
1
346,426.00 – – – – – 346,426.00 Konf. ASHK Krujë
40 Pashk Tom Gjokeja Derven 147
5
133/
15 Arë 5,014 5,014 3
14
0 1,238.00 39
1
484,058.00 – – – – – 484,058.00 Konf. ASHK Krujë
41 Agron Tom Gjokeja Derven 147
5
133/
14 Arë 4,360 4,360 3
14
4 1,197.00 39
1
468,027.00 – – – – – 468,027.00 Konf. ASHK Krujë
42 Nikoll Kol Gjokeja Derven 147
5
133/
12 Arë 2,398 2,398 3
16
9
670.00 39
1
261,970.00 – – – – – 261,970.00 Konf. ASHK Krujë
43 Ndoc Gjok Gjokeja Derven 147
5
133/
11 Arë 2,398 2,398 3
16
6
910.00 39
1
355,810.00 – – – – – 355,810.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
44 Pren Gjergj Bushi Derven 147
5
133/
10 Arë 12,39
8
12,39
8
2
20
7
2,268.00 39
1
886,788.00 – – – – – 886,788.00 Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve
45 Bardhok Gjergj Bushi Derven 147
5
133/
9
Arë 7,556 7,556 2
21
0 2,319.00 39
1
906,729.00 – – – – – 906,729.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
46
Floreta Mitat Dobrozi
Derven 147
5
133/
8
Arë 8,136 8,136 2
24
9 2,454.00 39
1
959,514.00 – – – – – 959,514.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Marinela Françesk Dobrozi
Kristiana Françesk Dobrozi
Xhentila Françesk Dobrozi
Pietro Françesk Dobrozi
47
Martin Pjeter Dobrozi
Derven 147
5
133/
7
Arë 3,255 3,255 2 24
4 1,004.00 39 392,564.00 – – – – – 392,564.00 Konf. ASHK Krujë Marije Pjeter Abali
4
Marinela Francesk Dobrozi
1
Kristiana Francesk Dobrozi
Xhentila Francesk Dobrozi
Pietro Francesk Dobrozi
48 Suada Pashk Shkreta Derven 1475
133/
23 Arë 3,452 3,452
8
202
1,727.00 391
675,257.00
– 675,257.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
49 Donika Zef Bushi Derven 1475
133/
25 Arë 3,451 3,451
8
204
1,453.00 391
568,123.00
– 568,123.00 Konf. ASHK Krujë
50 Arnoela Paskuale Shkreta Derven 1475
133/
24 Arë 3,452 3,452
8
203 1,084.00 391
423,844.00
– 423,844.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
51 Vlash Ded Shkreta Derven 1475
133/ 2
Arë+Tru
all 1,879 200 99
2
178
357.00 391
139,587.00
– 139,587.00 Konf. ASHK Krujë
52 Pashk Vlash Shkreta Derven 1475
133/ 1
Arë+Tru
all 3,584 200 88
2
181
344.00 391
134,504.00
– 134,504.00 Konf. ASHK Krujë
53 Martin Pjeter Dobrozi Derven 1475
133/
27 Arë 5,400 5,400
10
157 2,746.00 391
1,073,686.00

1,073,686.00 Konf. ASHK Krujë
54 Fond Besa sha Fond Besa sha Fond Besa sha Derven 1475
133/ 4
Arë 3,312 3,312
2
247
905.00 391
353,855.00
– 353,855.00 Konf. ASHK Krujë
55 Dafina Gjon Musteqja Bilaj 1185
6/10 Arë 5,217 5,217
3
230
2,299.00 233
535,667.00
– 535,667.00 Konf. ASHK Krujë
56 Violeti Gjon Stojani Bilaj 1185
6/11 Arë 5,217 5,217
6 56 1,757.00
233
409,381.00
– 409,381.00 Konf. ASHK Krujë
57
Eduart Pren Stojani
Bilaj 1185
6/8 Arë 20,30 8
20,30 8
3 27 6,574.00
233
1,531,742.0 0
– 1,531,742.00 Konf. ASHK Krujë
Fran Pren Stojani
Tonin Pren Stojani
Ermir Pren Stojani
Gjyste Pren Doda
58 Leonarti Gjok Stojani Bilaj 1185
6/7 Arë 15,88 8
15,88 8
2
240
4,994.00 233
1,163,602.00

1,163,602.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
59 Ndre Llesh Stojani Bilaj 1185
6/6 Arë 22,98 9
22,98 9
3
4
7,400.00
233
1,724,200.00

1,724,200.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
60 Eduart Pren Stojani Bilaj 1185
6/5 Arë 7,000 7,000
3 33 2,325.00
233
541,725.00
– 541,725.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
61
Tereze Nikoll Stojani
Bilaj 1185
6/4 Arë 41,81 6
41,81 6
3
6
11,389.0 0
233
2,653,637.0 0
– 2,653,637.00 Konf. ASHK Krujë
Gjine Kole Stojani
Lize Kole Elezi
Donika Kole Caca
Drenica Kole Stojani
Lola Kole Luli
Mimoza Kole Stojani
Mirash Kole Stojani
62
Anton Bib Totrri
Bilaj 1185
6/3 Arë 24,63 8
24,63 8
1
247 3,087.00
233
719,271.00
– 719,271.00 Konf. ASHK Krujë Anila Bib Totrri
Silvana Bib Totrri
Lindita Bib Totrri
63 Eduard Bib Totrri Bilaj 1185
6/2 Arë 12,55 9
12,55 9
1
250
787.00 233
183,371.00
– 183,371.00 Konf. ASHK Krujë
64 Dile Totrri Bilaj 1185
6/1 Arë 6,832 6,832
1
249
261.00 233
60,813.00
– 60,813.00 Konf. ASHK Krujë
65 Bardhok Zef Stojani Bilaj 1185
8/6 Arë 14,21 2
14,21 2
3 20 107.00 233
24,931.00
– 24,931.00 Konf. ASHK Krujë
66 Fran Pren Stojani Bilaj 1185
8/5 Arë 15,53 6
15,53 6
3 31 1,780.00 233
414,740.00
– 414,740.00 Konf. ASHK Krujë
67
Zef Preng Përleka
Bilaj 1185
8/4 Arë 21,57 6
21,57 6
2 30 4,034.00 233
939,922.00
– 939,922.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Gjon Preng Përleka
Roze Preng Lekaj
Mhill Preng Përleka
Gjergj Preng Përleka
Pavlin Preng Shtjefni
Bardhok Preng Përleka
68 Gjon Preng Përleka Bilaj 1185
8/3 Arë 16,92 2
16,92 2
2 28 5,372.00
233
1,251,676.00
– 1,251,676.00 Konf. ASHK Krujë
69 Gjergj Preng Shtjefni Bilaj 1185
8/2 Arë 7,106 7,106
2 32 2,567.00
233
598,111.00
– 598,111.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
70 Zef Preng Shtjefni/Përleka Bilaj 1185
8/1 Arë 3,934 3,934
2
2 1,487.00 233
346,471.00
– 346,471.00 Konf. ASHK Krujë
71
Gjon Mark Doda
Bilaj 1185
37/8 Arë 35,58 8
35,58 8
2 17 10,533.0 0
233
2,454,189.0 0

2,454,189.00 Konf. ASHK Krujë
Marije Preng Doda
Kastriot Frrok Doda
Gentjan Frrok Doda
Arben Frrok Doda
Dorjan Frrok Doda
Markel Frrok Doda
Anilda Frrok Doda
Arjana Frrok Doda
5
72 Gjon Mark Doda Bilaj 118
5
37/7 Arë 12,00
0
12,00
0
2 15 4,755.00 23
3
1,107,915.0
0
– – – – –
1,107,915.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
73 Ndue Zef Laçi Bilaj 118
5
37/6 Arë 13,09
0
13,09
0
3
14
0 4,772.00
23
3
1,111,876.0
0
– – – – – 1,111,876.00 Konf. ASHK Krujë
74 Nikoll Zef Laçi Bilaj 118
5
37/5 Arë 2,992 2,992 3
13
7
925.00 23
3
215,525.00 – – – – – 215,525.00 Konf. ASHK Krujë
75 Gjon Zef Laçi Bilaj 118
5
37/1
3
Arë 21,60
0
21,60
0
5
11
4 7,806.00
23
3
1,818,798.0
0
– – – – – 1,818,798.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
76
Nikoll Zef Laçi Bilaj 118
5
37/1
4
Ndertese 100 10
0
5
15
4
23
3
– – – 203.0
0
51,000.
00 10,353,000.
00
– –
10,353,000.0
0
Konf. ASHK Krujë (leje legalizimi nr. 244527, datë 10.2.2016, godinë
banimi 2-katëshe, kati përdhes 100 m2
, kati i parë 103 m2 Vitore Pjeter Laçi Bilaj )
77 Geg Pjetër Seli Bilaj 118
5
37/1
0
Arë 5,955 5,955 5 78 1,487.00 23
3
346,471.00 – – – – – 346,471.00 Konf. ASHK Krujë
78 Arben Pjetër Seli Bilaj 118
5
37/1
1
Arë 5,956 5,956 5 79 2,034.00 23
3
473,922.00 – – – – – 473,922.00
Hipotekë ligjore së kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit palës së dytë
(Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shfrytëzimit.
79
Valbona Pashk Pula
Bilaj 118
5
37/2 Arë 8,783 8,783 3
12
1
2,944.00 23
3
685,952.00 – – – – – 685,952.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Artan Pashk Seli
Kastriot Pashk Seli
Lindita Pashk Gjokeja
Lirije Nikoll Seli
80
Dave Gjokë Seli
Bilaj 118
5
37/1 Arë 4,280 4,280 3
11
1
1,529.00 23
3
356,257.00 – – – – – 356,257.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Vitore Ndue Tota
Gjergj Nue Seli
Dile Ndue Ceku
Arqile Nue Seli
Vera Nue Stojani
Genci Nue Seli
81 Preng Ndue Ҫeçaj Bilaj 118
5
34/1 Arë 14,28
7
14,28
7
2 35 30.00 23
3
6,990.00 – – – – – 6,990.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
82
Lirije Nikoll Seli
Bilaj 118
5
44/1
1
Arë 16,70
1
16,70
1
3
12
2
1,327.00 23
3
309,191.00 – – – – – 309,191.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Lindita Pashk Gjokeja
Kastriot Pashk Seli
Artan Pashk Seli
Valbona Pashk Pula
83 Mirash Pjeter Seli Bilaj 118
5
44/1
2
Arë 10,56
9
10,56
9
3
13
1
10,230.0
0
23
3
2,383,590.0
0
– – – – – 2,383,590.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
84 Gjergj Nue Seli Bilaj 118
5
44/1
9
Arë 10,71
3
10,71
3
5 72 21.00 23
3
4,893.00 – – – – – 4,893.00 Konf. ASHK Krujë
85 Fiqirete Shaban Subashi Bilaj 118
5
47/1
4
Arë 1,833 1,833 2
10
8 1,833.00
23
3
427,089.00 – – – – – 427,089.00 Në favor të Gener 2, me kontrate 5664/253, datë 14.11.2022 deri në
përmbushjen e kontratës së mësipërme.
86 Fiqret Shaban Subashi Bilaj 118
5
47/2
2
Arë 2,000 2,000 5 23 2,000.00 23
3
466,000.00 – – – – – 466,000.00 Konf. ASHK Krujë
87 Valmir Bib Shota Bilaj 118
5
47/2
6
Arë 4,516 4,516 5
21
3 4,031.00
23
3
939,223.00 – – – – – 939,223.00
Objekt i kësaj kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së
drejtës së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
88
Mrike Bardhok Shota
Bilaj 118
5
48/1
9
Arë 15,37
0
15,37
0
5 39 10,061.0
0
23
3
2,344,213.0
0
– – – – – 2,344,213.00 Konf. ASHK Krujë Majlinda Gjet Shota (Vlashaj)
Mirjeta Gjet Shota
Fatbardh Gjet Shota
89 Bp Stojani 13
persona
Bp Stojani 13
persona
Bp Stojani 13
persona
Bilaj 118
5
48/5 Arë 10,35
6
10,35
6
2
21
1
83.00 23
3
19,339.00 – – – – – 19,339.00 Konf. ASHK Krujë
90 Zef Bardhok Skura Bilaj 118
5
49/6 Arë 13,31
0 9,540.00
23
3
2,222,820.0
0
– – – – –
2,222,820.00 Konf. ASHK Krujë
91 Mark Zef Skura Bilaj 118
5
49/5 Arë 6,327 6,327 2
18
6
257.00 23
3
59,881.00 – – – – – 59,881.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
92 Mhill Vlash Skura Bilaj 118
5
79/3
1
Arë 3,911 3,911 5
22
2 1,066.00
23
3
248,378.00 – – – – – 248,378.00 Konf. ASHK Krujë
93
Kol Vlash Skura
Bilaj 118
5
79/2
5
Arë 3,911 3,911 4
21
4
847.00 23
3
197,351.00 – – – – – 197,351.00 Konf. ASHK Krujë
Mhill Vlash Skura
Manushaqe Vlash Troksi
Marte Vlash Troksi
Pashke Pjeter Skura
Flora Kol Skura
Miranda Kol Skura
Agustin Kol Skura
94 Zef Bardhok Skura Bilaj 118
5
79/3 Arë 3,912 3,912 2
18
0
909.00 23
3
211,797.00 – – – – – 211,797.00 Konf. ASHK Krujë
95 Pjeter Bardhok Skura Bilaj 118
5
79/4 Arë 5,707 5,707 2
17
3
984.00 23
3
229,272.00 – – – – – 229,272.00 Konf. ASHK Krujë
96 Zef Nikoll Shota Bilaj 118
5
79/5 Arë 4,170 4,170 2
15
4
638.00 23
3
148,654.00 – – – – – 148,654.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
97 Lek Nikoll Shota Bilaj 118
5
79/6 Arë 4,170 4,170 2
15
8
675.00 23
3
157,275.00 – – – – – 157,275.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
98 Andon Nikoll Shota Bilaj 118
5
79/7 Arë 4,170 4,170 2
15
0
618.00 23
3
143,994.00 – – – – – 143,994.00 Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve.
99 Dile Nikoll Troksi Bilaj 118 79/8 Arë 2 14 549.00 23 127,917.00 – – – – – 127,917.00 Konf. ASHK Krujë
6
Zef Nikoll Shota 5 5,304 5,304 7 3
Lek Nikoll Shota
Andon Nikoll Shota
Gjergj Nikoll Shota
100 Kol Llesh Shota Bilaj 118
5
79/9 Arë 13,47
7
13,47
7 1,882.00
23
3
438,506.00 – – – – – 438,506.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
101
Mrike Bardhok Shota
Bilaj 118
5
79/1
0
Arë 3,293 3,293 2
13
5
253.00 23
3
58,949.00 – – – – – 58,949.00 Konf. ASHK Krujë Majlinda Gjet Shota
Mirjeta Gjet Shota
Fatbardh Gjet Shota
102 Agustin Nue Shota Bilaj 118
5
79/1
1
Arë 6,061 6,061 2
11
3
239.00 23
3
55,687.00 – – – – – 55,687.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare.. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit Palës së dytë
(Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shfrytëzimit.
103
Drane Dod Përleka
Bilaj 118
5
79/1
6
Arë+Tru
all
16,24
1
16,24
1
4
13
9
335.00 23
3
78,055.00 – – – – – 78,055.00 Konf. ASHK Krujë
Eduart Pashk Përleka
Ardjan Pashk Përleka
Mirela Pashk Troksi
Mimoza Pashk Musteqja
104 Pjeter Bardhok Skura Bilaj 118
5
78/4 Arë 5,174 5,174 2
17
7
12.00 23
3
2,796.00 – – – – – 2,796.00 Konf. ASHK Krujë
105 Andi Pren Shota Bilaj 118
5
78/4
6
Arë 6,754 6,754 5
24
1
78.00 23
3
18,174.00 – – – – – 18,174.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare.. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit Palës së dytë
(Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shfrytëzimit.
106 Julian Pren Shota Bilaj 118
5
78/4
7
Arë 6,755 6,755 5
24
2
186.00 23
3
43,338.00 – – – – – 43,338.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare.. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit Palës së dytë
(Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shfrytëzimit.
107 Viktor Pjetër Shota Bilaj 118
5
78/4
8
Arë 569 569 22.00 23
3
5,126.00 – – – – – – 5,126.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
108 Viktor Pjeter Shota Bilaj 118
5
78/6 Arë 12,94
1
12,94
1
2
14
4
736.00 23
3
171,488.00 – – – – – 171,488.00 Konf. ASHK Krujë
109 Gjin Llesh Shota Bilaj 118
5
78/7 Arë 3,579 3,579 2 95 287.00 23
3
66,871.00 – – – – – 66,871.00 Konf. ASHK Krujë
110 Mikel Gjin Shota Bilaj 118
5
78/3
6
Arë 2,791 2,791 5 82 423.00 23
3
98,559.00 – – – – – 98,559.00 Konf. ASHK Krujë
111 Geg Llesh Shota Bilaj 118
5
78/3
3
Arë 4,585 4,585 528.00 23
3
123,024.00 – – – – – 123,024.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
112
Prene Nikoll Shota
Bilaj 118
5
78/1
0
Arë 4,131 4,131 456.00 23
3
106,248.00 – – – – – 106,248.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Dritan Pal Shota
113 Vlash Nue Shota Bilaj 118
5
78/1
1
Arë+Tru
all 9,932 9,732 200 80 2
13
0
1,331.00 23
3
310,123.00 – – – – – 310,123.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
114 Preng Nue Shota Bilaj 118
5
78/1
2
Arë 3,595 3,595 2
12
3
415.00 23
3
96,695.00 – – – – – 96,695.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
115 Xhevalin Preng Shota Bilaj 118
5
78/1
3
Arë+Tru
all 10,30
0
10,10
0
200 80 1,508.00 23
3
351,364.00 – – – – – 351,364.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
116
Llesh Gjetë Karaçi
Bilaj 118
5
78/1
4
Arë 10,20
0
10,20
0
1,961.00 23
3
456,913.00 – – – – – 456,913.00 Konf. ASHK Krujë
Prene Dedë Karaçi
Nikoll Preng Karaçi
Bardhok Preng Karaçi
Gjetë Preng Karaçi
Mirela Preng Shpani
Ervin Preng Karaçi
Ilir Preng Karaçi
Enkeleda Preng Frisku
117 Xhevalin Mark Karaçi Bilaj 118
5
78/1
5
Arë 2,197 2,197 2 8
1,690.00
23
3
393,770.00 – – – – – 393,770.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. 78/42 ne vol. 5, f. 175.
118
Lindita Mark Dobrozi (Karaçi)
Bilaj 118
5
78/1
6
Arë 8,200 8,200 2 6 508.00 23
3
118,364.00 – – – – – 118,364.00 Konf. ASHK Krujë
Lize Gjete Karaçi
Prene Mark Prenga (Karaçi)
Llesh Mark Karaçi
Agustin Mark Karaçi
Xhevalin Mark Karaçi
Kastriot Mark Karaçi
119
Fran Pjetër Perleka
Bilaj 118
5
78/3
8
Arë 3,020 3,020 5
12
8
1,237.00 23
3
288,221.00 – – – – – 288,221.00 Konf. ASHK Krujë
Dile Pjetër Ndoci (Perleka)
Dave Gjokë Perleka
Kastriot Fran Perleka
Vera Fran Bushi (Perleka)
Drita Fran Shqalshi (Perleka)
Valbona Fran Stojani (Perleka)
Anton Fran Perleka
120 Mhill Preng Perleka Bilaj 118
5
78/1
8
Arë 22,25
9
22,25
9
2 66 4,841.00
23
3
1,127,953.0
0
– – – – – 1,127,953.00 Konf. ASHK Krujë
121 Xhentile Xhevahir Kupa Bilaj 118
5
78/1
9
Arë 2,025 2,025 3
22
2
473.00 23
3
110,209.00 – – – – – 110,209.00 Konf. ASHK Krujë
122 Zef Preng Pjetri Bilaj 118
5
78/2
2
Arë 4,130 4,130 2 83 1,076.00 23
3
250,708.00 – – – – – 250,708.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
123 Marte Ded Prenuca Bilaj 118 78/2 Arë 2,000 2 78 1,079.00 23 251,407.00 – – – – 251,407.00 Konf. ASHK Krujë
7
Dave Ded Prenuca
5
7 2,000
3
Kristina Ded Prenuca
Tereze Prend Prenuca
Marjana Ded Prenuca
124 Ded Pashk Engjëlli Bilaj 1185
84/7 Arë 23,65 6
23,65 6
1
232
8,271.00 233
1,927,143.00– 1,927,143.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
125
Leonardo Pashk Engjëlli
Bilaj 1185
84/8 Arë 1,683 1,683
1
229
1,225.00 233
285,425.00– 285,425.00
Objekt i kësaj kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së
drejtës së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Dave Pashk Pjetri
Ded Pashk Engjëlli
Tereze Pashk Caka
Katrine Pashk Muça
Alessandro Pashk Engjëlli
126 Frrok Bib Engjelli Bilaj 1185
84/9 Arë 13,80 0
13,80 0
4
132 1,317.00
233
306,861.00– 306,861.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
127 BashkepronArët
Engjelli
BashkepronArët
Engjelli
BashkepronArët
Engjelli Bilaj 1185
85/1 3
Arë 14,30 0
14,30 0
11,065.0 0
233
2,578,145.00– 2,578,145.00 Konf. ASHK Krujë
128
Mirejeta Vlash Engjelli
Bilaj 1185
85/1 1
Arë 14,00 0
14,00 0
787.00 233
183,371.00– 183,371.00 Konf. ASHK Krujë
Miranda Vlash Engjelli
Mirela Vlash Engjelli
Gjele Mark Engjelli
Vlash Pren Engjelli
129 Pjeter Pashk Doda Bilaj 1185
86/3 Arë 2,430 2,430
1
202
47.00 233
10,951.00– 10,951.00 Konf. ASHK Krujë
130 Marjana Gjon Bunaj Bilaj 1185
86/2 Arë 7,740 7,740
2 39 3,149.00
233
733,717.00– 733,717.00 Konf. ASHK Krujë
131
Roland Mark Doda
Bilaj 1185
86/1 Arë 15,38 5
15,38 5
1
200 9,796.00
233
2,282,468.0 0
2,282,468.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. 66/21 në vol. 5, f. 204. Elton Mark Doda
Ervis Mark Doda
File Nikoll Doda
132 Martin Geg Doda Bilaj 1185
87/2 Arë 2,896 321.00 233
74,793.00– 74,793.00 Konf. ASHK Krujë
133 Leo Lulash Doda Bilaj 1185
87/1 8
Arë+Tru
all 5,000 4,700 300 91 3,575.00 233
832,975.00– 832,975.00 Konf. ASHK Krujë (leje legalizimi nr. 153727, datë 30.1.2015, godinë
banimi 1-katëshe)
134
Marjan Lulash Doda
Bilaj 1185
87/1 9
Arë 7,288 7,288
6
6 1,653.00 233
Agustin Lulash Doda 385,149.00– 385,149.00 Konf. ASHK Krujë
Emirjon Lulash Doda
135
Nikoll Llesh Prenga
Bilaj 1185
90/1 0
Arë 5,418 5,418
2 26 1,492.00
233
347,636.00– 347,636.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare.. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit Palës së dytë
(Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit, Kjo
pasuri ka sekuestro konservative nr. 289/ regj. datë 14.9.2015.
Prene Geg Prenga
Adelina Nikoll Prenga
Sonila Nikoll Prenga
Fatbardha Nikoll Prenga
136
Dritan Nikoll Vokli
Bilaj 1185
90/1 2
Arë 3,208 3,208
4
217
2,839.00 233
661,487.00– 661,487.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr. 90/14, vol. 5, f. 186.
Nikoll Bib Vokli
Pashk Nikoll Vokli
Ardian Nikoll Vokli
Luljeta Nikoll Vokli
137 Bardhok Bib Vogli Bilaj 1185
90/3 Arë 4,351 4,351
1 71 39.00 233
9,087.00– 9,087.00 Konf. ASHK Krujë
138 Gjergj Bib Vokli Bilaj 1185
90/2 Arë 4,290 4,290
1 54 2,565.00
233
597,645.00– 597,645.00 Konf. ASHK Krujë
139
Dritan Nikoll Vokli
Bilaj 1185
90/1 3
Arë 608 608
4
218
497.00 233
115,801.00– 115,801.00 Konf. ASHK Krujë
Nikoll Bib Vokli
Pashk Nikoll Vokli
Ardian Nikoll Vokli
Luljeta Nikoll Vokli
140 Erjon Pal Vokli Bilaj 1185
89/8 Truall 500 500 109
5
247

233
– 500.00 235.0 0
117,500.00 234.00
51,000.
00 11,934,000.
00


12,051,500.00
Konf. ASHK Krujë ( leje legalizimi nr. 184576 datë 9.2.2015, godinë
banimi 2-katëshe, kati përdhes 109 m
2
, kati parë 125 m
2)
141 Erjon dhe Olsi Pal Vokli Bilaj 1185
89/9 Arë 12,84 7
12,84 7
4,496.00 233
1,047,568.00
1,047,568.00 Konf. ASHK Krujë
142 Pjeter Llesh Prenga Bilaj 1185
89/2 Arë 6,588 6,588
2 22 2,053.00
233
478,349.00– 478,349.00 Konf. ASHK Krujë
143 Pashk Nikoll Paloka Bilaj 1185
89/3 Arë 4,021 4,021
1
9
1,351.00
233
314,783.00– 314,783.00 Konf. ASHK Krujë
144 Simon Gjergj Paloka Bilaj 1185
89/4 Arë 2,193 2,193
1 20 675.00 233
157,275.00– 157,275.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
145
Drane Gjon Paloka
Bilaj 1185
89/5 Arë 1,950 1,950
1 15 610.00 233
142,130.00– 142,130.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
Simon Gjergj Paloka
Luçe Gjergj Ujka
Donika Gjergj Musteqja
Luan Gjergj Paloka
Lumturije Gjergj Abdushi
Mirela Gjergj Tota
146 Gjet Pren Paloka Bilaj 1185
89/6 Arë 10,53 0
10,53 0
3,170.00 233
738,610.00– 738,610.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
147 Gjet Pren Paloka Bilaj 1185
106/
34 Arë 8,027 8,027
1 34 588.00 233
137,004.00– 137,004.00 Konf. ASHK Krujë
148 Shefqet Xhemali Hyka Budull 1299
396/ 1
Arë 10,15 0
10,15 0
2,910.00
233
678,030.00– 678,030.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
149 Adem Xhemali Hyka Budull 1299
396/ 2
Arë 9,200 9,200 2,689.00 233
626,537.00– 626,537.00 Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
8
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
150 Asllan Riza Gordi Budull 1299
396/ 3
Arë 3,500 3,500
2
217
727.00 233
169,391.00– 169,391.00 Konf. ASHK Krujë (u rivlerësuar pasuria me vlere 815500 leke)
151 Bajram Riza Gordi Budull 1299
396/ 4
Arë 4,500 4,500
2
233
761.00 233
177,313.00– 177,313.00 Konf. ASHK Krujë
152 Shaban Liman Muça Budull 1299
396/ 5
Arë 2,200 2,200
7
226
558.00 233
130,014.00– 130,014.00 Konf. ASHK Krujë
153 Fadil Hasan Sinani Budull 1299
396/ 9
Arë 2,000 2,000 1,466.00
233
341,578.00– 341,578.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
154 Beqir Hasan Sinani Budull 1299
396/
10 Arë 1,950 1,950 1,950.00 233
454,350.00– 454,350.00 Objekt i kësaj kontrate është dhënia e së drejtës së përdorimit Palës së
dytë (Gener 2) përpara përfundimit të procedurës së shpronësimit.
155 Fadil Hasan Sinani Budull 1299
396/ 8
Arë 3,000 3,000 968.00 233
225,544.00– 225,544.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
156
Lutfie Xhemali Halla
Budull 1299
398/
28 Arë 15,00 0
15,00 0
12
10 2,054.00
233
478,582.00– 478,582.00 Konf. ASHK Krujë
Mondi Begtash Halla
Gazmir Begtash Halla
Eva Begtash Halla
Mehmet Selman Halla
157 Myrteza Hamdi Minja Budull 1299
398/ 2
Arë 760 760
4
204
326.00 233
75,958.00– 75,958.00 Konf. ASHK Krujë (rivlerësim pasurie me datë 7.3.2012 nr. dok 891 me
vlere 155,800 lekë)
158 Pëllumb Hamdi Minja Budull 1299
398/ 3
Arë 2,362 2,362 839.00 233
195,487.00– 195,487.00 Konf. ASHK Krujë
159 Selim Hamdi Minja Budull 1299
398/ 4
Truall 4,136
4,136
4
206
233

1,172.0 0
218.0 0
255,496.00


– 255,496.00 Konf. ASHK Krujë
160 Xhemali Mustafa Zela Budull 1299
398/ 5
Arë 5,264 5,264 1,036.00
233
241,388.00– 241,388.00 Konf. ASHK Krujë
161 Adem Xhemali Hyka Budull 1299
398/ 6
Arë 3,404 3,404
1
158
900.00 233
209,700.00– 209,700.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
162 Pëllumb Mustafa Karaj Budull 1299
398/
34 Arë 4,000 4,000 2,177.00 233
507,241.00– 507,241.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
163 Fadil Hasan Sinani Budull 1299
398/ 8
Arë 3,610 3,610
7
208 1,064.00
233
247,912.00– 247,912.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
164 Vlash Pashk Hima Budull 1299
398/
26 Arë 4,092 4,092
10
195
1,352.00 233
315,016.00– 315,016.00 Në favor të Gener 2, për kontratën 3968/1297, datë 24.8.2022
165 Vlash Pashk Hima Budull 1299
398/
17 Arë 930 930 309.00 233
71,997.00– 71,997.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
166 Nue Pashk Hima Budull 1299
398/
18 Arë 2,790 2,790
10
168
946.00 233
220,418.00– 220,418.00
Objekt i kësaj kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së
drejtës së përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
167 Gjergj Gjin Kaci Budull 1299
398/
19 Arë 3,140 3,140
10
169
1,108.00 233
258,164.00– 258,164.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
168 Nue Pashk Hima Budull 1299
398/
20 Arë 3,999 3,999 1,443.00
233
336,219.00– 336,219.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare.. Objekt i
kësaj kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
169 Gjergj Gjin Kaci Budull 1299
398/
53 Arë 2,199 2,199
16
38 1,502.00 233
349,966.00– 349,966.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
170 Gjin Nikoll Doda Budull 1299
398/
43 Arë 3,147 3,147
13
49 1,385.00 233
322,705.00– 322,705.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
171 Gjin Nikoll Doda Budull 1299
398/
25 Arë 2,474 2,474
10
194
807.00 233
188,031.00– 188,031.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
172 Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Budull 1299
398/
38 Arë 2,500 2,500 112.00 233
26,096.00– 26,096.00 Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Fondi
Besa
173 Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Budull 1299
398/
37 Arë 3,460 3,460 2,465.00
233
574,345.00– 574,345.00 Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Fondi
Besa
174 Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Gruppo Carni shpk Budull 1299
398/
39 Arë 2,500 2,500 359.00 233
83,647.00– 83,647.00 Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare. Fondi
Besa
175 Rexhep Hasan Sinani Budull 1299
398/
49 Arë 4,610 4,610 2,177.00 233
507,241.00


– 507,241.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
176 Mustafa Hasan Kurti Budull 1299
398/
32 Arë 546 546
12
118
488.00 233
113,704.00


– 113,704.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. 398/50, vol. 15, f. 110.
177 Enkelejda Veprim Kuqi Budull 1299
398/
33 Arë 1,500 1,500
12
119
331.00 233
77,123.00


– 77,123.00 Konf. ASHK Krujë Gezim Bajram Kuqi
178 Hatbije (Hazbije) Latif Nuhu Budull 1299
402 Arë 2,800 2,800
4 20 1,493.00
233
347,869.00


– 347,869.00 Konf. ASHK Krujë Haxhi Harun Nuhu
179 Qamil Kadri Qordja Budull 1299
406/ 1
Arë 1,300 1,300
6
174 1,048.00
233
244,184.00


– 244,184.00 Konf. ASHK Krujë
180 Sinan Veli Qordi Budull 1299
406/ 2
Arë 2,160 2,160
6 74 1,513.00
233
352,529.00


– 352,529.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
181 Besniko Veli Qordi Budull 129 406/ Arë
6 81 2,208.00 23 514,464.00


– 514,464.00 Konf. ASHK Krujë (u regjistrua kontrata nr. 4575 rep. kol. 1560, datë
9
9
3 3,740 3,740
3 22.9.2022)
182 Ibrahim Haki Mamoçi Budull 1299
406/ 4
Arë 4,150 4,150 1,583.00 233
368,839.00


– 368,839.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
183 Bashkim Beqir Mullahi Budull 1299
406/ 9
Arë 2,522 2,522
10
214
0.30 233
69.90


– 69.90
Në favor të FED INVEST kontrata 2949 rep. nr. 138 kol., datë
9.12.2016. Në favor të FED INVEST kontrata 3750 rep. nr. 1906 kol.,
datë 5.11.2017.
184 Lutfi Avdi Ajazi Budull 1299
406/ 8
Arë+Tru
all 1,128 628 500 223
10
213
462.00 233
107,646.00 454.00 218.0 0
98,972.00 223.00
51,000.
00
11,373,000.
00
– 11,579,618.00
Konf. ASHK Krujë (leje legalizimi nr. 56693, datë 27.3.2013, godinë
banimi 1-katëshe, leje legalizimi nr. 134572 datë 11.9.2015, shtesë
vertikale 1-katëshe mbi ekzistuesin, 1 kat, kati i parë 102 m
2)
185 Saba Hamid Minja Budull 1299
406/ 6
Arë 2,900 2,900 385.00 233
89,705.00


– 89,705.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
186 Saba Hamid Minja Budull 1299
406/ 7
Arë 5,000 5,000
4
240
118.00 233
27,494.00


– 27,494.00 Konf. ASHK Krujë (leje legalizimi nr. 125224, datë 14.8.2014, godinë
banimi 1-katëshe)
187 Mustafa Hasan Kurti Budull 1299
407/ 2
Arë 5,250 5,250
7
6 372.00 233
86,676.00


– 86,676.00 Konf. ASHK Krujë
188 Bashkim Beqir Mullahi Budull 1299
407/ 3
Arë 3,630 3,630 1,623.00
233
378,159.00


– 378,159.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
189 Saba Hamid Minja Budull 1299
407/ 6
Arë 3,010 3,010 2,621.00
233
610,693.00


– 610,693.00 Konf. ASHK Krujë
190 Saba Hamid Minja Budull 1299
407/ 7
Truall 500 500 112
14
59

233
– 500.00 218.0 0
109,000.00 112.00
51,000.
00
5,712,000.00

5,821,000.00 Konf. ASHK Krujë
191 Luan Kasem Vellku Budull 1299
411/
18 Arë 2,000 2,000 1,695.00 233
394,935.00


– 394,935.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa nr. 411/48, vol. 16, f. 41.
192 Shkëmbim Nuredin Vellku Budull 1299
411/
32 Arë 358 358 133.00 233
30,989.00


– 30,989.00 Konf. ASHK Krujë
193 Vjosa Nuredin Kurti Budull 1299
411/
37 Truall 500 500 145

233
– 500.00 218.0 0
109,000.00 263.00
51,000.
00 13,413,000.
00

13,522,000.00
Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare..
194 Vjosa Nuredin Kurti Budull 1299
411/
36 Arë 1,500 1,500 237.00 233
55,221.00


– 55,221.00 Hipotekë ligjore të kredisë së dhënë nga institucionet bankare..
195 Ahmet Shaban Bruçi Budull 1299
411/
27 Arë 443 443 11.00 233
2,563.00


– 2,563.00 Konf. ASHK Krujë
196 Xhemal Mustafa Kurti Budull 1299
410/ 1
Arë 3,600 3,600
7 63 12.00 233
2,796.00


– 2,796.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
197 Qamil Mustafa Hyka Budull 1299
410/ 3
Arë 1,200 1,200
5 69 81.00 233
18,873.00


– 18,873.00 Konf. ASHK Krujë
198 Ermira Mehmet Vellku Budull 1299
410/ 4
Arë 1,000 1,000
7
173
181.00 233
42,173.00


– 42,173.00 Konf. ASHK Krujë Shkembim Nuredin Vellku
199 Shkëmbim Nuredin Vellku Budull 1299
410/
27 Arë 5,250 5,250
13
95 1,337.00 233
311,521.00


– 311,521.00 Konf. ASHK Krujë
200 Hekuran Ibrahim Duka Budull 1299
410/
22 Arë 1,000 1,000
12
9 875.00 233
203,875.00


– 203,875.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
201
Mejte Myrteza Mullahi
Budull 1299
410/ 6
Arë 1,400 1,400
3
2 719.00 233
167,527.00


– 167,527.00 Në favor të shoqërisë Gener 2, me kontratë nr. 4343 rep., nr. 1465 kol.,
datë 12.9.2022.
Drita Beqir Stafuka(Mullahi)
Mustafa Beqir Mullahi
Bashkim Beqir Mullahi
Flutura Beqir Mullahi (Kurti)
Dhurim Beqir Mullahi
202 Mustafa Beqir Stafuka Budull 1299
410/ 7
Arë 1,510 1,510
3 51 841.00 233
195,953.00


– 195,953.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
203 Ermal Ramadan Vellku Budull 1299
410/ 8
Arë 5,170 5,170
3 49 2,734.00
233
637,022.00


– 637,022.00 Konf. ASHK Krujë (u rivlerësua me vlerë 1,204,610 lekë)
204 Hajrie Bajram Mamoçi Budull 1299
410/ 9
Arë 1,482 1,482
7
186
793.00 233
184,769.00


– 184,769.00 Konf. ASHK Krujë
205 Ramazan Selman Mamaçi Budull 1299
410/
10 Arë 4,990 4,990
5
174
2,668.00 233
621,644.00


– 621,644.00 Konf. ASHK Krujë
206 Shpetim dhe Agron Shaban Muça Budull 1299
410/
12 Arë 3,400 3,400
5
167
1,056.00 233
246,048.00


– 246,048.00 Konf. ASHK Krujë (rivlerësuar pasuria datë 16.1.2012 me dok nr. 862
me vlerë 697,000 lekë)
207
Aqif Faik Shehi
Budull 1299
410/
13 Arë 2,000 2,000
5
203 1,761.00
233
410,313.00


– 410,313.00 Konf. ASHK Krujë Zile Faik Shehi
Mustafa Faik Shehi
Sami etj Faik Shehi
208
Xhemarije Hasan Minja
Budull 1299
410/
14 Arë 2,240 2,240
5
145
865.00 233
201,545.00


– 201,545.00 Konf. ASHK Krujë
Lulëzim Islam Minja
Skender Islam Minja
Dritan Islam Minja
Xhekson Agim Xheka
Anxhela Agim Xheka
209 Valbona Fadil Abazi Budull 1299
410/
15 Arë 4,335 4,335
3 81 1,093.00
233
254,669.00


– 254,669.00 Konf. ASHK Krujë Anila Fadil Collaku
210 Osman Muharrem Mamoçi Budull 1299
410/
16 Arë 1,023 1,023
3 55 151.00 233
35,183.00


– 35,183.00 Konf. ASHK Krujë
211 Saimir Xhaferr Mamoci Budull 1299
410/
31 Arë 1,950 1,950 185.00 233
43,105.00


– 43,105.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
212 Nazmi Xhaferr Mamaçi Budull 1299
410/
32 Arë 1,950 1,950 113.00 233
26,329.00


– 26,329.00
Garanci hipotekare/bllokim në favor të të tretëve. Objekt i kësaj
kontrate është dhënia nga pala e parë, palës së dytë të së drejtës së
përdorimit të pasurisë objekt kontrate përpara përfundimit të
procedurës së shpronësimit.
213 Shaban Muharrem Mamaçi Budull 129 410/ Arë 2,900
1 95 3.00 23 699.00


– 699.00 Konf. ASHK Krujë
10
9 23 2,900 2 3
214 Drita Mustafa Karaj Budull 129
9
392/
25 Arë 1,670 1,670 7
16
1
179.00 23
3
41,707.00 – – – 41,707.00 Konf. ASHK Krujë
215 Xhemal Ismail Zylfa Budull 129
9
398/
27 Arë 728 299.00 23
3
69,667.00 – – – 69,667.00 Në favor të Gener 2 me kontrate nr. 3968/1297, datë 24.7.2022.
VLERA TOTALE
115,359,481
.90
2,029,670.0
0
61,619,405.
80 – –
179,008,557
.70