Publikuar më: 23/06/2023

VENDIM Nr. 346, datë 7.6.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIM URBAN I AMBIENTEVE REKREATIVE, RESTAURIMI I FASADAVE TË OBJEKTEVE, NË LAGJEN ‘5 SHTATORI’, ÇOROVODË”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private,
për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i ambienteve rekreative, restaurimi i fasadave të
objekteve, në lagjen ‘5 Shtatori’, Çorovodë”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Skrapar.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të
plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhen këtij vendimi, për pasuritë e
llojit “garazh”, “apartament” dhe “njësi”, me një vlerë të përgjithshme prej 4 223 038 (katër milionë
e dyqind e njëzet e tre mijë e tridhjetë e tetë) lekësh.
4. Masa e shpërblimit për pronarët, që shpronësohen, është 4 223 038 (katër milionë e dyqind e
njëzet e tre mijë e tridhjetë e tetë) lekë dhe përballohet nga buxheti i Bashkisë Skrapar.
5. Vlera e shpenzimeve të procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
Bashkia Skrapar.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhen
këtij vendimi kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Bashkisë Skrapar.
8. Bashkia Skrapar kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas
përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga
Bashkia Skrapar.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Skrapar, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data
e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale,
sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasuritë e
shpronësuara, sipas këtij vendimi, në favor të Bashkisë Skrapar.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Skrapar, pezullon të gjitha transaksionet me
pasuritë e shpronësuara, deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit
mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij
vendimi, në favor të Bashkisë Skrapar.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Skrapar, Agjencia Shtetërore e
Kadastrës, Zyra Vendore Skrapar dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
LISTA PËRFUNDIMTARE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKUALIFIKIM URBAN I
AMBIENTEVE REKREATIVE, RESTAURIMI I FASADAVE TË OBJEKTEVE, NË LAGJEN ‘5 SHTATORI’ ÇOROVODË”
Nr
.
PRONARI TË DHËNA HIPOTEKORE
VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM
S H Ë N I
M E
(Kufizime
hipotekore,
barrë mbi
pasurinë
etj.)
TRUALL NDËRTESË
Vlera totale
(lekë) EMËR ATËSI MBIEMË
R
Fshati ose
qyteti
Zona kadastrale
Nr. i pasurisë
Lloji i pasurisë
Sipërfaqja totale
Arë (m²)
Truall (m²)
Ndërtesë (m²)
Volumi
Faqe
Sipërfaqja (m²)
Çmimi (lekë/m²)
Vlera (lekë)
Sipërfaqja (m²)
Çmimi (lekë/m²)
Vlera (lekë)
a b c d e f g h i j k l m q r s=q*r t u v z
1 Eqerem Kambe
r
Ajasllari Çorovod
ë
142
0
13/76 Garazh 26 26 1,015 0 26 9,806 254,960 254,960
Konfirmuar
nga ASHKja.
Pronari
sipas ASHK
Eqerem
Ajasllari,
ndërsa sipas
dok. të
identifikimit
Myqerem
Ajasllari.
është i njëjti
person.
2 Tomorr Neshat Bregu Çorovod
ë
142
0
13/78 Garazh 32 32 1,015 0 32 9,106 291,377 291,377
Konfirmuar
nga ASHKja.
3 Kastriot Dilvaer Kushova Çorovod
ë
142
0
13/30 Garazh 20 20 1,015 0 20 8,519 170,384 170,384
Konfirmuar
nga ASHKja.
4 Haziz Sherif Çeço Çorovod
ë
142
0
13/72 Garazh 70 70 1,015 0 70 9,705 679,354 679,354
Konfirmuar
nga ASHKja.
Pronari
sipas ASHK
Haziz Çeço,
ndërsa sipas
dok. të
identifikimit
Hazis Çeçaj.
është i njëjti
person.
5 Ali Nesim Hasanago Çorovod
ë
142
0
13/20 Njësi 20
3
20
3
40 8 92 203 1,015 206,045 40 9,122 364,879 570,924
Konfirmuar
nga ASHKja.
Pronari
sipas ASHK
Ali Nesim
Hasanago,
ndërsa sipas
dok. të
identifikimit
Aleksandër
Nesim
Shani. është
i njëjti
person.
6 Fatri Hekura
n
Nuellari Çorovod
ë
142
0
13/77 Njësi 32 32 32 8 91 32 1,015 32,480 32 7,914 253,232 285,712
Konfirmuar
nga ASHKja.
Kufizimet
ne seksionin
E: U
vendos
barrë
hipotekore
me shkresën
3772/1
dt.22.06.201 7
7
1. Agim
2. Sonila
Fiqiri
Xhelal
Ibro
Ibro
Çorovod ë
1420
13/71 Garazh 15 15
8 99 1,015
0 15 12,014 180,209 180,209
Konfirmuar
nga ASHKja.
8
Nexhmij e
Musa Memollari Çorovod ë
1420
13/27-N1 Njësi 36 36
8
131
1,015
0 36 4,173 150,237 150,237
Konfirmuar
nga ASHKja.
Pronari
sipas
ASHK-së
Nexhmije
Musa
Memollari,
ndërsa sipas
dok. të
identifikimit
Naxhije
Musa
Memollari,
është i njëjti
person.
9
Fatbardh a
Qazim Liço Çorovod ë
1420
13/27-N2 Njësi 27 27
8
132
1,015
0 27 5,289 142,816 142,816
Konfirmuar
nga ASHKja.
Pronari
sipas ASHK
Fatbardha
Qazim Liço,
ndërsa sipas
dok. të
identifikimit
Fatbardha
Qazim
Kovaçi.
është i njëjti
person.
Kovaçi
mbiemri pas
martesës.
10
1.Adriati k
2.Tatjana
Skënder
Nesim
Murati
Murati
Çorovod ë
1420
13/27+1- 1
Apartame
nt
42 42
2
194
1,015
0 42 13,260 556,900 556,900
Konfirmuar
nga ASHKja.
Sipas
ASHK
pronarët
kanë
mbiemerin
Murati,
ndërsa sipas
dok. Të
identifikimit
, mbiemri i
pronarëve
është
Murataj.
Janë të
njëjtët
persona.
11 Sokol Selam Hoxha Çorovod ë
1420
13/27+2- 2
Apartame
nt
42 42
2
194
1,015
0 42 13,226 555,501 555,501
Konfirmuar
nga ASHKja.
12
1.
Gramos
2. Tefta
Qazim
Sefer
Alimeri
Alimeri
Çorovod ë
1420
13/27+3- 3
Apartame
nt
42 42
2
196
1,015
0 42 6,716 282,092 282,092
Konfirmuar
nga ASHKja.
Kufizimet
ne seksionin
E: Nuk ka
hartuar
aktin e
privatizimit.
Pronarë të
këtij objekti
do jenë.
Gramos
Qazim
Alimeri dhe
Tefta Sefer
Alimeri.
13 Tahir Turhan Myftari Çorovod ë
1420
13/273 Garazh
9
9
8
104
1,015
0
9 11,397 102,572 102,572
Konfirmuar
nga ASHKja.
SHUMA 235 238,525 433 3,984,513 4,223,038