Publikuar më: 27/06/2022

VENDIM Nr. 361, datë 26.5.2022 PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA PROJEKTI “SISTEMIM-ASFALTIM I RRUGËS ‘FUAT TOPTANI’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Sistemim-asfaltim i rrugës ‘Fuat Toptani’”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasurinë e llojit “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 65 798 622 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e dy) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit është 65 798 622 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e dy) lekë dhe përballohet nga Bashkia Tiranë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Tiranë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Tiranë.
 8. Bashkia Tiranë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve të jetë në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Tiranë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, pasqyron në kartelat e pasurive të paluajtshme informacionin për miratimin e shpronësimit për interes publik të pasurive, pronë private, të cilat preken nga realizimi i projektit. Regjistrimi i kalimit të pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të Bashkisë Tiranë të kryhet pas aplikimit nga bashkia për shërbimin përkatës.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimi i kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA PËRFUNDIMTARE
E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK NGA PROJEKTI “SISTEMIMI DHE ASFALTIMI I RRUGËS ‘FUAT TOPTANI’”
Nr. Pronari Të dhëna hipotekore Vlerësimet për shpronësim Shënime (kufizime hipotekore barrë mbi pasurinë etj.)
Truall Vlera totale (lekë)
Emër Atësia Mbiemër Qyteti Z. kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sip. totale truall (m²) Truall (m2) Vol. Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m²) Vlera (lekë)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 Ylli Zylyftar Bylo Tiranë 8190 13/1030 Truall 1135 1135 45 142 51 33755 1,721,505 1,721,505 Përshkrimi i veçantë: pasuria shpronësohet për sipërfaqen 65.2 m2 me VKM-në nr. 230, datë 21.3.2017, ref. 8010; D-mbi këtë truall pozicionohet ndërtesa me nr. pas. 13/191-nd., vol. 40 f.. 84 z.k. 8190; E- kufizohet kryerja e veprimeve me pasurinë në zgjidhjen e problematikës së krijuar; të moskryhet asnjë veprim me pasurinë masë sigurie padie në origjinë të pasurisë.
2 Bashkëpronarët Bajrami, Berami, Guri, Hasa, Cingo, Musta, Dapi, Kora, Vako, Nelku, Elmazi, Haruni Tiranë 8190 13/1031 Truall 296 296 45 143 19 33755 641,345 641,345 Përshkrim i veçantë – pasuria shpronësohet për sipërfaqen 65.2 m2 me VKM-në nr. 230, datë 21.3.2017, ref. 8010; mbi këtë truall pozicionohet ndërtesa 13/191-nd. Ka pesë ndërtime pa leje. Regjistrohet kontrata e shitjes me kusht për pjesët takuese të Besnik Bajramit, Ramazan Bajramit, Majlinda Bajramit, Irma Hadros, Altin Bajramit
3 Bashkëpronarët Bajrami, Berami, Guri, Hasa, Cingo, Musta, Dapi, Kora, Vako, Nelku, Elmazi, Haruni Tiranë 8190 13/185 Truall 1938 1938 4 226 66 33755 2,227,830 2,227,830 Vendoset masa sekuestro konservative nga përmbarues Euglent Osmanaj. Regjistrohet kontrata e shitjes me kusht për pjesët takuese të Besnik Bajramit, Ramazan Bajramit, Majlinda Bajramit, Irma Hadro, Altin Bajrami.
4 Bashkëpronarët Bajrami, Berami, Guri, Hasa, Cingo, Musta, Dapi, Kora, Vako, Nelku, Elmazi, Haruni Tiranë 8190 13/186 Truall 1938 1938 35 33755 1,181,425 1,181,425 Kjo pasuri është okupuar regjistrohet kontrata e shitjes me kusht për pjesët takuese të Besnik Bajramit, Ramazan Bajramit, Majlinda Bajramit, Irma Hadro, Altin Bajrami.
5 Gentian Dhimitraq Milo Tiranë 8190 13/189 Truall 365 365 4 230 46 33755 1,552,730 1,552,730 Përshkrimi i veçantë: l. Leg. nr. 91796, datë 3.6.2016; VKM-ja e shpronësimit nr. 230, datë 21.3.2017, godinë banimi 2-katëshe + 1 kat nëntokë; sip. e katit përdhe 103.9 m2, sip. e verandës + shkallëve 18.7 m2; sip. e katit të parë 152.4 m2, sip. e bodrumit 60.1 m2, kufizohen veprimet, vendim gjykate për sigurim padie.
6 Behar, Robert Maili, Feto Tiranë 8190 13/455 Truall 3680 3680 8 249 48 0 Ka një ndërtim të paligjshëm. Bazuar në vendimin e Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil nr. 1177 datë 16.10.2009, përcjellë në ZVRPP Tiranë me dosjen përmbarimore nr. 3799 prot., datë 8.3.2010, është vendosur “anulimi i pjesshëm i VKKKP-së nr. 410/1995, dhe njohja trashëgimtar në sip. 2500 m2, të trashëgimtarëve të Ali Beramit, sipas pjesëve që i vijnë nga trashëgimia. Në këto kushte të jepet pëlqimi me deklaratë noteriale nga të gjithë bashkëpronarët për transaksionet e kryera ose pasojat të rregullohen me vendim gjykate. Bllokohet pasuria në favor të shoq. “Girona” sh.p.k.; menaxhuar me leje ndërtimi.
7 Bashkëpronarët Bajrami, Berami, Guri, Hasa, Cingo, Musta, Dapi, Kora, Vako, Nelku, Elmazi, Haruni Tiranë 8190 13/856 Truall 9667 9667 34 117 44 33755 1,485,220 1,485,220 Regjistrohet kontrata e shitjes me kusht për pjesët takuese të Besnik Bajramit, Ramazan Bajramit, Majlinda Bajramit, Irma Hadros, Altin Bajramit.
8 Fatmir Han Peposhi Tiranë 8190 8/1101 Truall 375 375 42 244 13 33755 438,815 438,815 Përshkrim i veçantë – leje legalizimi nr. 124643, datë 20.8.2019, objekt banimi 2-katëshe, sip. e katit përdhe 107.6 m2, sip. e katit të parë 96 m2.
9 Petrit Fadil Tresa Tiranë 8190 8/1084 Truall 500 500 40 126 15 33755 506,325 506,325
10 Ilir Sali Bezati Tiranë 8190 8/819 Truall 338 338 24 98 16 33755 540,080 540,080 Përshkrimi i veçantë: l. Leg. nr. 2624606, datë 14.12.2017, godinë banimi 3-katëshe; sip. e katit përdhe 128.0 m2; sip. e kati të parë 1.2 m2; sip. e verandës 11.7 m2;
11 Mahmut Dervish Abazi Tiranë 8190 15/845 Truall 947 947 35 111 151 33755 5,097,005 5,097,005 Përshkrimi i veçantë: l. Leg nr. 126568, datë 27.7.2020, godinë banimi 2-katëshe +1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 108.6 m2; sip. e katit përdhe 111.1 m2, verandë + shkallë 22.1 m2, sip e katit të parë 102.8 m2, verandë 24.2 m2
12 Osman Abazi Tiranë 8190 15/801 Truall 725 725 32 63 245 33755 8,269,975 8,269,975
13 Bashkëpronarët Abazi, Çullhaj, Derja, Balla, Mumajesi, Hoxha, Raufi. Tiranë 8190 15/424 Truall 715 715 42 228 246 33755 8,303,730 8,303,730 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa 8/858-nd. vol. 35, f. 212, Halim Biba. Ndërtesa 8/857-nd., z.k. 8190, në pronësi të Petrit Bibës. Ka 5 ndërtime të paligjshme.
14 Shefqet Maliq Abazi Tiranë 8190 15/401 Truall 98 98 11 105 98 33755 3,318,117 3,318,117 D- e vlefshme për shpronësim pranë institucionit përkatës sipas planit të rilevimit ortofoto është rrugë.
15 Bajram Col Gelaj Tiranë 8190 15/400 Truall 400 400 11 104 18 33755 607,590 607,590 Mbi këtë pasuri ka një ndërtim pa leje.
16 Reshat Dervish Abazi Tiranë 8190 15/393 Truall 1281 1281 10 213 256 33755 8,641,280 8,641,280 K. shitje.
17 Bashkëpronarët Taip Maliq Abazi; Enver Maliq Abazi; Bardhyl Abazi; Hatixhe Balla; Haxhire Bakalli; Haziz Abazi; Kaje Mumajesi; Kumeri Balla; Muharrem Abazi; Musa Abazi; Osman Abazi; Razije Raufi; Refik Abazi; Sheqere Abazi; Sherife Abazi; Veli Abazi; Xharije Abazi; Xhemile Abazi; Shefqet Maliq Abazi; Afmet Maliq Abazi; Pashe Maliq Picori; Fiqirete Maliq Varosi; Pasha Ramazan Derja; Mereme Pasha Bardhi; Hasan Pasha Derja; Ismail Pasha Derja; Selim Pasha Derja; Hanke Pasha Bardhi; Flutura Pasha Haxhiu Tiranë 8190 15/381 Truall 280 280 10 143 144 33755 4,860,720 4,860,720 Ka tri ndërtime të paligjshme.
18 Veli Abazi Tiranë 8190 15/380 Truall 1300 1300 10 142 256 33755 8,641,280 8,641,280 Përshkrim i veçantë: – leje leg. nr. 127411, datë 17.1.2021, godinë banimi 3-katëshe, sip. e katit përdhe 123 m2; sip. e katit të parë 125.9 m2 ( verandë 20 m2); sip. e katit të dytë 125.9 (verandë 20 m2).
19 Petrit Bardhok Lleshi Tiranë 8190 15/365 Truall 400 400 10 40 145 33755 4,894,475 4,894,475 D- rivlerësohet pasuria për shumën 13502000 lekë, E- ka tri ndërtime të paligjshme.
20 Seit Ismail Tresa Tiranë 8190 15/339 Truall 708 708 10 10 20 33755 675,100 675,100 Leje legalizimi nr. 125035, datë 31.1.2020 godinë banimi 3-katëshe + papafingo sip. e katit përdhe 119.1 m2, sip. e katit të parë 119.1 m2, (verandë + shkallë 23.3 m2), sip. e katit të dytë 115.1 m2 (verandë + shkallë 52.9 m2),
sip. e papafingos 83.4 m2 (verandë 76 m2); mbi këtë truall pozicionohet pjesërisht nd. me nr. 8/857-nd. z.k. 8190 në pronësi të Petrit Biba. Ka dy ndërtime të paligjshme.
21 Bashkëpronarët Mevlude Zaim Parllaku; Alban Bajram Parllaku; Dritan Bajram Parllaku; Gëzim Bajram Parllaku; Mimoza Bajram Krasniqi Tiranë 8190 15/272 Truall 400 400 7 224 20 33755 675,100 675,100 Ka një ndërtim të paligjshëm.
22 Altin Dalip Hysa Tiranë 8190 15/267 Tuall 300 300 6 99 45 33755 1,518,975 1,518,975 K. shitje.
Shuma 65,798,622 65,798,622
Shënime.  
1. Për tokën truall, çmimi i llogaritur është marrë nga VKM-ja nr. 89, datë 3.2.2016.
2. Llogaritjet paraprake të pasurive të kësaj liste, janë bazuar në të dhënat e marra nga konfirmimi i Drejtorisë Vendore të ASHK-së Tirana Jug nr. prot. 5365/1, datë 8.7.2021.
3. Për llojin e pasurisë trotuar, rrugë, shesh në pronësi të shtetit janë konfirmuar me shkresën nr. prot. 2389/1, datë 4.7.2019 dhe janë hequr nga tabela e llogaritjeve paraprake sipas shkresës së MIE-së me nr. prot. 8406/1, datë 30.12.2019.