Publikuar më: 27/06/2022

VENDIM Nr. 416, datë 15.6.2022

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

PËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, DHE SHKËMBIMIN E PRONËS, NË FUNKSION TË PROCESIT TË RINDËRTIMIT, NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM KRUJË, BASHKIA KRUJË

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar; të aktit normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”; të vendimit nr. 7, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për kushtet dhe procedurat për shpronësimet dhe/ose shkëmbimin e pronës për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit”, të ndryshuar; të vendimit nr. 8, datë 6.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kushteve dhe të kritereve të përfitimit të sipërfaqeve ndërtimore në objektet e reja për banim nga subjektet që posedojnë ndërtime të klasifikuara si ndërtime pa leje”, të ndryshuar, dhe të vendimit nr. 132, datë 13.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së re për zhvillim Krujë, Bashkia Krujë, dhe caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si njësi zbatuese”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin dhe/ose shkëmbimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, dhe shkëmbimin e pronës, në funksion të procesit të rindërtimit, që realizohet në zonën e re për zhvillim Krujë, Bashkia Krujë, sipas tabelës që i bashkëlidhet këtij vendimi.
 2. Shpronësimi dhe shkëmbimi i pronës bëhen në favor të Bashkisë Krujë.
 3. Shkëmbimi i pasurive të paluajtshme, pronë private, për të cilat pronarët kanë pranuar kompensimin, me shkëmbim, për pasuritë e llojit “ndërtesë banimi” dhe “ndërtesë jobanimi”, me një pasuri të ardhshme në pronësi të shtetit, bëhet referuar legjislacionit në fuqi, sipas cilësimeve në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, si dhe marrëveshjeve/kontratave paraprake që janë lidhur dhe lidhen ndërmjet Bashkisë Krujë dhe qytetarëve që shprehin dakordësinë, brenda periudhës së zbatimit të projektit.
 4. Pronarët e pasurive të paluajtshme që shpronësohen të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall” dhe “ndërtesë”, në vlerën 26 107 432 (njëzet e gjashtë milionë e njëqind e shtatë mijë e katërqind e tridhjetë e dy) lekë.
 5. Vlera e përgjithshme e kompensimit prej 26 107 432 (njëzet e gjashtë milionë e njëqind e shtatë mijë e katërqind e tridhjetë e dy) lekësh, përballohet nga shpenzimet e fondit të rindërtimit dhe i transferohet Bashkisë Krujë, në buxhetin e vitit 2022, në formën e transfertës së pakushtëzuar.
 6. Pronarët e pasqyruar në tabelën, që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi pasi të kenë paraqitur certifikatën e pronësisë origjinale ose dublikatën, kartelën e pasurisë të rifreskuar, si dhe hartën treguese të regjistrimit, pranë Bashkisë Krujë, referuar aktmarrëveshjes së lidhur.
 7. Shpronësimi fillon menjëherë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.
 8. Bashkia Krujë kryen likuidimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të shpronësuar dhe bën shkëmbimin e pronës, referuar aktmarrëveshjeve të lidhura.
 9. Afati i kryerjes së shpronësimit në vlerë monetare do të jetë momenti i fillimit të realizimit të projektit. Afati i kryerjes së shkëmbimit të pronës private me një pronë shtetërore të ardhshme, sipas marrëveshjeve të nënshkruara, do të jetë në përfundim të realizimit të projektit për zhvillimin në zonën e re për zhvillim Krujë, Bashkia Krujë.

 

 

 1. Bashkia Krujë i kërkon Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, që brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit të shpronësimit dhe të shkëmbimit, ose nga data që ka marrë formë të prerë vendimi i gjykatës, në rast se kompensimi kryhet nëpërmjet shkëmbimit të pronës private me një pasuri shtetërore të ardhshme, në kartelën e pasurisë për pronën truall, ku do të krijohet pasuria e ardhshme, regjistruar në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, bëhet regjistrimi i barrës ligjore, sipas legjislacionit në fuqi, në favor të pronarit privat, për përfitimin në të ardhmen të pasurisë shtetërore, kur kjo e fundit të regjistrohet në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Kur pronari/pronarët privatë, që kanë pranuar kushtet e shkëmbimit, pjesë të kërkesës për regjistrim janë dhe marrëveshjet përkatëse. Me regjistrimin e pasurisë së ardhshme në regjistrin përkatës pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, me kërkesë të njësisë zbatuese dhe të përfaqësuesit të pronarit shtet, bëhet regjistrimi i kalimit të të drejtave të pronësisë për pronën shtet, në favor të pronarit privat.
 2. Bashkia Krujë, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi e këtij vendimi, i kërkon Agjencisë Shtetërore të Kadastrës të kryejë regjistrimin e pasurive, pronë private, të shpronësuara, sipas legjislacionit në fuqi dhe referuar aktmarrëveshjes së lidhur.
 3. Gjatë periudhës së zbatimit të projektit (përfundimit të punimeve), qytetarët, nëse nuk kanë në pronësi ose në posedim objekte të tjera banimi, do të strehohen nga njësia e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet programeve të rindërtimit, të parashikuara në aktin normativ nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, ose në legjislacionin në fuqi për strehimin social.
 4. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara, deri në momentin kur do të realizohen procesi i hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartat kadastrale dhe kalimi i pronësisë në favor të Bashkisë Krujë për pasuritë e shpronësuara.
 5. Shpenzimet procedurale, në vlerën 70 000 (shtatëdhjetë mijë) lekë, përballohen nga buxheti i miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.
 6. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Bashkia Krujë, si dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

 

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Arben Ahmetaj

 

 

LISTA EMËRORE  E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NGA PROCESI I RINDËRTIMIT NË ZONËN E RE PËR ZHVILLIM  KRUJË,  FAZA E PARË, BASHKIA  KRUJË

Nr. TE DHENA MBI STATUSIN JURIDIK TE PASURISE         VLERËSIMET PËR SHPRONËSIM SIPAS LLOJIT Ë PASURISË Shpronesimi dhe ose shkembimi sipas Kreut II te VKM 7, date 06.01.2020 Vlera totale  per shpronesim KOMENTE
C. SEKSIONI I PASURISE A. SEKSIONI I IDNETIFIKIMIT TE PASURISE B. SEKSIONI I PERSHKRIMIT TE PASURISE Pershkrimi i vecante SEKSIONI D SEKSIONI E Shpronësim tokë “truall” Ndërtesë banimi (shtëpi) Ndërtesë jo banimi  Perllogartija e mases se shperblimit te pasurive prone private qe shpronesohen
Emri Atësia Mbiemri ZK Nr. Pas. Vol Fq Indeksi i hartes Dokumenti i pronesise Lloji i pasurise Sip. Totale ref (m2) Siperfaqja e pasurise sipas LN (m2) Sip.
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – infrastruktura
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – ndertesat kolektive
(m2)
Sip. Totale per shpronesim
(m2)
Çmimi (lekë/m2) sipas VKM nr. 89  date 03.02.2016  Vlera
(lekë)
Sip. Ndërt. konf. nga ASHK-Kruje
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – infrastruktura
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – ndertesa kolektive
(m2)
Sip. Totale per shpronesim
(m2)
Çmimi sipas  shkreses se ASHK DV Kruje, nr. 1784/1,dt: 24.09.2021 Vlera
(lekë)
Sip. Ndërt. konf. nga ASHK-Kurbin
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – infrastruktura
(m2)
Sip. per shpronesim sipas planit te shpronesimit – ndertesa kolektive
(m2)
Sip. Totale per shpronesim
(m2)
Çmimi sipas UKM nr.3, date 28.12.2016   (l/m2) Vlera
(lekë)
1. PRONA PRIVATE                               0.00 0.00 0.00 1,968.50 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 143,551,095 0 0 0 0   0 218,202,018   26,107,432  
  Apartamentet nga vol.5, fq.84 deri ne vol.5, fq.90     8621 4/88 5 84 KR -J -3 KPP PALLAT 173.12   Pallat me tre kate me nje shkalle         216.30       173.12   173.12 173.12                        
1 MEDAT
BESIME
SHEFKI
HASAN
BALA
BALA
8621 4/88+1-1 5 86 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.14   Per informacion                 51.14   51.14 51.14 47,427 2,425,417 0.00     0.00   0 2,425,417 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Bala ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
2 VATH
TANE
ALI
AHMET
AJAZI
AJAZI
8621 4/88+1-2 5 85 KR -J -3 KPP APARTAMENT 67.13   Per informacion                 67.13   67.13 67.13 47,427 3,183,775 0.00     0.00   0 3,183,775 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.177 prot. Nr. 172 kol. Dt. 26.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
3 LIRIJE
ALI
CLIRIM
ALMA
RUDINA
ARDIAN
LATIF
PETRIT
PETRIT
PETRIT
PETRIT
PETRIT
PENGILI
PENGILI
PENGILI
PENGILI (KALI)
PENGILI (KALAJA)
PENGILI
8621 4/88+1-3 5 87 KR -J -3 KPP APARTAMENT 67.13   Per informacion                 67.13   67.13 67.13 47,427 3,183,775 0.00     0.00   0 3,183,775 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Pengili ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve te pronareve qe kane nderruar jete jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
4 HYSEN
VJOLLCA
MUHARREM
MUSTAFA
EMIRI
EMIRI
8621 4/88+1-4 5 88 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.14   Me dt. 31.08.2012 u be RVP me shumen 1869729 leke  nr. Dok. 05438
Per informacion
                51.14   51.14 51.14 47,427 2,425,417 0.00     0.00   0 2,425,417 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.182 prot. Nr. 176 kol. Dt. 28.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
5 AGRON
ANILA
ALI
BESIM
META
META
8621 4/88+1-5 5 89 KR -J -3 KPP APARTAMENT 67.13   Per informacion                 67.13   67.13 67.13 47,427 3,183,775 0.00     0.00   0 3,183,775 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.213 prot. Nr. 206 kol. Dt. 06.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
6 ALI
DHURATA
MEHMET
JAHJA
PISTOLJA
PISTOLJA
8621 4/88+1-6 5 90 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.14   Per informacion                 51.14   51.14 51.14 47,427 2,425,417 0.00     0.00   0 2,425,417 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.160 prot. Nr. 155 kol. Dt. 16.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
  APARTAMENTE NGA VOL.4, FQ.210 DERI NE VOL.4, FQ. 218     8621 4/89 4 210 KR -J -3 KPP PALLAT 280.42   Pallat me 2 kate me nje shkalle. Viti i ndertimit 1971         271.20       280.42   280.42 280.42                        
7 DRITA HAKI AJAZI 8621 4/89+1-1 4 211 KR -J -3 KPP APARTAMENT 56.77   Per informacion                 56.77   56.77 56.77 47,427 2,692,431 0.00     0.00   0 2,692,431 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.171 prot. Nr. 166 kol. Dt. 25.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
8 JURGEN IMER MERLIKA 8621 4/89+1-2 4 212 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.31   Per informacion   Sekuestro konservative nr.23, date 15.03.2011 nga shoqeria permbarimore ALB -010             51.31   51.31 51.31 47,427 2,433,479 0.00     0.00   0 2,433,479 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.180 prot. Nr. 174 kol. Dt. 28.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
9 HASAN
NURIJE
LIRIJE
KURT
HALIL
HASAN
TAHIRI
TAHIRI
TAHIRI
8621 4/89+1-3 4 213 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.31   Per informacion   Ne favor te fondacionit”BESA” kontrat huaje nr.3407/585, date 25.10.2005, Noter A. Vathi             51.31   51.31 51.31 47,427 2,433,479 0.00     0.00   0 2,433,479 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.194 prot. Nr. 188 kol. Dt. 31.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
10 GANI
XHEVRIJE
HIDER
SELIM
KABILI
KABILI
8621 4/89+1-4 4 214 KR -J -3 KPP APARTAMENT 56.77   Per informacion                 56.77   56.77 56.77 47,427 2,692,431 0.00     0.00   0 2,692,431 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Kabili ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
11 RAMAZAN ISLAM KOÇI 8621 4/89+1-5 4 215 KR -J -3 KPP APARTAMENT 56.77   Per informacion                 56.77   56.77 56.77 47,427 2,692,431 0.00     0.00   0 2,692,431 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.192 prot. Nr. 186 kol. Dt. 31.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
12 SONILA RAMAZAN KOÇI 8621 4/89+1-6 4 216 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.31   Per informacion                 51.31   51.31 51.31 47,427 2,433,479 0.00     0.00   0 2,433,479 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.191 prot. Nr. 185 kol. Dt. 31.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
13 BUJAR HYSEN KULLA 8621 4/89+1-7 4 217 KR -J -3 KPP APARTAMENT 51.31   Per informacion                 51.31   51.31 51.31 47,427 2,433,479 0.00     0.00   0 2,433,479 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.195 prot. Nr. 189 kol. Dt. 31.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
14 HASAN
NADIRE
HAMID
ISLAM
TEMA
TEMA
8621 4/89+1-8 4 218 KR -J -3 KPP APARTAMENT 56.77   Sekuestro Agim Sulce, date 01.08.2013
Per informacion
  Ne favor te Bankes Bujqesore Kruje             56.77   56.77 56.77 47,427 2,692,431 0.00     0.00   0 2,692,431 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.169 prot. Nr. 164 kol. Dt. 24.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
  Apartamente vol.5 fq.21 deri ne vol.5, fq. 29 dhe vol.5, fq.155     8621 4/90 5 21 KR -J -3 KPP PALLAT 360.59   Pallat me 2 kate me nje shkalle. Viti i ndertimit 1971. Per informacion         382.90       360.59   360.59 360.59                        
15 ARMANDO
DITURI
FLAMUR
TEUTA
ANITA
RAMAZAN
TOMORR
RAMAZAN
AHMET
RAMAZAN
PAJA
PAJA
PAJA
PAJA
PAJA
8621 4/90+1-1 5 22 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion                 66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Paja ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
16 XHAVID
BUKURIJE
OSMAN
SABRI
DEDJA
DEDJA
8621 4/90+1-2 5 23 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion                 66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Dedja ka shprehur ne parim dakordesine per shpronesimin me shkembim por jane skeptike dhe kerkojne garanci shtese ne kontraten e shkembimit (afatin e perfundimit te ndertimit te apartamenteve, pozicionimin e tyre etj), per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
17 BUJAR
SHQIPE
SAVA
LUMTURIE
HALIT
HALIT
HALIT
HALIT
TERNOVA
BAMI
TERNOVA
MILLA
8621 4/90+1-3 Kodi unik: 8621005155   KR -J -3 KPP APARTAMENT 46.68                     46.68   46.68 46.68 47,427 2,213,892 0.00     0.00   0 2,213,892 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993/1 dt. 12.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056/1 dt. 12.04.2022, Familja Ternova ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e percjelle nga ASHK Kruje me shkresen nr. 407/1 dt. 10.03.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 759/1 dt. 10.03.2022, pronaret e kesaj pasurie jane Bujar Ternova, Shqipe Bami, Sava Ternova, Lumturie Milla.
18 ELI SABRI CENOLLI 8621 4/90+1-3/1 5 24 KR -J -3 KPP APARTAMENT 13.72   Per informacion                 13.72   13.72 13.72 47,427 650,698 0.00     0.00   0 650,698 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.199 prot. Nr. 193 kol. Dt. 02.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
19 XHAVID
BUKURIJE
OSMAN
SABRI
DEDJA
DEDJA
8621 4/90+1-4 5 25 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion   U fshi hipoteka me deklarate noteriale nr. 2942/1195, dt.22.07.10 A. Mehdi Hoxha             66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Dedja ka shprehur ne parim dakordesine per shpronesimin me shkembim por jane skeptike dhe kerkojne garanci shtese ne kontraten e shkembimit (afatin e perfundimit te ndertimit te apartamenteve, pozicionimin e tyre etj), per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
20 NAIM
BUKURIJE
ARDIANA
ILIR
ZENEL
HAMDI
NAIM
NAIM
HUSHI
HUSHI
HUSHI
HUSHI
8621 4/90+1-5 5 26 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion                 66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Hushi ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
21 HALIT
CAJE
LUAN
BEGTASH
MIRA
BEG
XHAN
HALIT
HALIT
MIHAL
MURATI
MURATI
MURATI
MURATI
MURATI
8621 4/90+1-6 5 27 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion   Ne favor te Bankes Kombetare Tregtare SHA. K. Hipotek 766 rep, 352/3kol             66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr. 207 prot. Nr. 200 kol. Dt. 04.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
22 HAXHI
ZOJE
QEMAL
LINDITA
KUMRIJE
RAMAZAN
ALI
HAXHI
HAXHI
HAXHI
STAFA
STAFA
STAFA
STAFA
STAFA
8621 4/90+1-7 5 28 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.77   Me date 30.08.2012 u be rivleresim i pasurive me shumen 2,441,178 leke. Nr. Dok. 05435, date. 18.09.2012
Per informacion
                66.77   66.77 66.77 47,427 3,166,701 0.00     0.00   0 3,166,701 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.187 prot. Nr. 181 kol. Dt. 30.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
23 XHAVIT
DUHIJE
XHELAL
HASAN
MURATI
MURATI
8621 4/90+1-8 5 29 KR -J -3 KPP APARTAMENT 66.71   Per informacion                 66.71   66.71 66.71 47,427 3,163,855 0.00     0.00   0 3,163,855 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.184 prot. Nr. 178 kol. Dt. 29.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
  Apartament nga vol.4 fq.193 deri vol.4, fq.197     8621 4/102 4 193 KR -J -3 KPP PALLAT 272.24   Pallat me 2 kate me nje shkalle. Viti i ndertimit 1972
Per informacion
        258.80       272.24   160.00 160.00                        
24 SABIJE
KUJTIME
ALTIN
MEHMET
FAIK
FAIK
DEDJA
STAFUKA
DEDJA
8621 4/102+1-1 4 194 KR -J -3 KPP APARTAMENT 59.87   Per informacion
Sekuestro 2.P ARDAEL SHPK, Prot. 1655, date 09.05.2019 ( ASHK Prot. 61, date 13.05.2019
                59.87   59.87 59.87 47,427 2,839,454 0.00     0.00   0 2,839,454 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Familja Dedja ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
25 SADIK
SYBE
DASHAMIR
XHEMAL
BIB
SADIK
KUPA
KUPA
KUPA
8621 4/102+1-2 4 195 KR -J -3 KPP APARTAMENT 59.87   Per informacion                 59.87   59.87 59.87 47,427 2,839,454 0.00     0.00   0 2,839,454 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.210 prot. Nr. 203 kol. Dt. 05.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
26 XHEVDET DERVISH BOJA 8621 4/102+1-3 4 196 KR -J -3 KPP APARTAMENT 59.87   Per informacion                 59.87   59.87 59.87 47,427 2,839,454 0.00     0.00   0 2,839,454 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993/1 dt. 12.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056/1 dt. 12.04.2022, Familja Boja ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
27 ORGEST
FATBARDHA
HAKI
BESIM
VOGLI
VOGLI
8621 4/102+1-4 4 197 KR -J -3 KPP APARTAMENT 59.87   Per informacion                 59.87   59.87 59.87 47,427 2,839,454 0.00     0.00   0 2,839,454 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993/1 dt. 12.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056/1 dt. 12.04.2022, Familja Vogli ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
  vijon nga vol.3, fq.201 deri ne vol.3, fq. 223     8621 5/22 3 201 KR-J-4 KPP PALLAT 378.29   Pallat me 6 kate me nje shkalle
Per informacion
        378.20       378.29   378.29 378.29                        
28 ESAT QAMIL DOKU 8621 5/22+1-1 3 203 KR-J-4 KPP APARTAMENT 44.34   Per informacion                 44.34   44.34 44.34 47,427 2,102,913 0.00     0.00   0 2,102,913 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.172 prot. Nr. 167 kol. Dt. 25.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
29 DEMIR
MEREME
ALBERT
BEQIR
RIZA
DEMIR
TABAKU
TABAKU
TABAKU
8621 5/22+1-2 3 205 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Tabaku ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
30 JANI ADEM XHAFERRI 8621 5/22+1-3 3 206 KR-J-4 KPP APARTAMENT 48.90   Per informacion                 48.90   48.90 48.90 47,427 2,319,180 0.00     0.00   0 2,319,180 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.175 prot. Nr. 170 kol. Dt. 26.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
31 SALI
BARDHYL
ARTAN
ARTUR
ALBAN
FATOS
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
GURI
GURI
GURI
GURI
GURI
GURI
8621 5/22+1-4 3 204 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.197 prot. Nr. 191 kol. Dt. 02.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
32 FATBARDH
BEHARE
RAMADAN
XHEMALI
ÇOPANI
ÇOPANI
8621 5/22+1-5 3 207 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.167 prot. Nr. 162 kol. Dt. 24.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
33 FATOS
ELTONA
OSMAN
NAIM
XHAFAJ
XHAFAJ
8621 5/22+1-6 3 208 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.211 prot. Nr. 204 kol. Dt. 05.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
34 ZAMIR VESEL BARDHI 8621 5/22+1-7 3 202 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.209 prot. Nr. 202 kol. Dt. 05.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
35 FLAMUR MIFTAR SHULLAZI 8621 5/22+1-8 3 211 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Shullazi ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
36 PETRIT
MERITA
HASAN
HAXHI
QEMALLI
QEMALLI
8621 5/22+1-9 3 210 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.166 prot. Nr. 161 kol. Dt. 24.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
37 ENVER
FATIME
HALIM
HASAN
SEITAJ
SEITAJ
8621 5/22+1-10 3 212 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.181 prot. Nr. 175 kol. Dt. 28.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
38 ALUSH ISMAIL BALLA 8621 5/22+1-11 3 213 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Zoti Balla ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por eshte i paralizuar dhe nuk mund te paraqitet fizikisht prane noterit per te nenshkruar, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
39 XHAFERR
BEDRIJE
EDMOND
YLLI
XHEMAL
LIMAN
XHAFERR
XHAFERR
XHAFA
XHAFA
XHAFA
XHAFA
8621 5/22+1-12 3 214 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Familja Xhafa ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0  
40 SHKELZEN MUHARREM RISTAMI 8621 5/22+1-13 3 215 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.170 prot. Nr. 165 kol. Dt. 25.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
41 MUHARREM
MEREME
VALBONA
HAJDAR
ISAK
MUHARREM
RISTAMI
RISTAMI
RISTAMI
8621 5/22+1-14 3 216 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.176 prot. Nr. 171 kol. Dt. 26.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
42 GERALDO NAZMI BRAHIMI 8621 55/22+1-15 3 217 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr. 212 prot. Nr. 205 kol. Dt. 05.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
43 GEZIM BAJRAM KULLAI 8621 5/22+1-16 3 218 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.198 prot. Nr. 192 kol. Dt. 02.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
44 LUMO
LUMTURI
HAZBI
IBRAHIM
MULLAJ
MULLAJ
8621 5/22+1-17 3 219 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.178 prot. Nr. 173 kol. Dt. 28.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
45 GEZIM
SHPRESA
HAMID
REXHEP
HOXHA
HOXHA
8621 5/22+1-18 3 220 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Me date 29.03.2012 u be rivleresim i pasurise ne shumen 3,669,032 leke. Nr.dk: 05359; Dt. 09.04.2012
Per informacion
                83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.189 prot. Nr. 183 kol. Dt. 30.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
46 ALTIN SKENDER RROSHI 8621 5/22+1-19 3 209 KR-J-4 KPP APARTAMENT 50.82   Shih seksionin E te karteles.
Per informacion
  nr. Dok. 03600 dt. 10.04.2008 Hipoteke  Ne favor te “Raiffeisen Bank” sh.a. Kontrate hipotekimi nr. 894 rep. 456 kol dt. 08.04.2008 Noter Avdi Vathi.
Nr. Dok. 05267 dt. 26.01.2021  Hipoteke  Ne favor te “Raiffeisen Bank” sh.a. Kontrate hipotekimi nr. 162/80 dt. 25.01.2012 Noter Avdi Vathi.
nr. dok. 05555 dt. 15.11.2013  Hipoteke  Ne favor te te “Raiffeisen Bank” sh.a. Kontrate hipotekimi nr. 1644/713/2 dt. 13.11.2013.
            50.82   50.82 50.82 47,427 2,410,240 0.00     0.00   0 2,410,240 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.193 prot. Nr. 187 kol. Dt. 31.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
47 BELRIM QEMAL VOGLI 8621 5/22+1-20 3 221 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.196 prot. Nr. 190 kol. Dt. 01.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
48 VJOLLCA
FLORIAN
MEHMET
ISMAIL
VOKA
VOKA
8621 5/22+1-21 3 222 KR-J-4 KPP APARTAMENT 51.52   Per informacion                 51.52   51.52 51.52 47,427 2,443,439 0.00     0.00   0 2,443,439 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.173 prot. Nr. 168 kol. Dt. 25.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
49 REZART MUSTAFA HODAJ 8621 5/22+1-22 3 223 KR-J-4 KPP APARTAMENT 83.32   Per informacion                 83.32   83.32 83.32 47,427 3,951,618 0.00     0.00   0 3,951,618 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr.185 prot. Nr. 179 kol. Dt. 30.03.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
1.1 PASURI PRIVATE ME VERTETIME HIPOTEKORE                                     1,968.50                                    
1 RAGIP PUSHTRIG BAJRAKTARI 8621 4/66 Regjistri hipotekor nr. 240
date 18.09.2013
  Kufizimet:
V: 4/63; L: 4/63, J: 4/448; P: 7/63
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 330 m2
Ndertese: 296 m2
  Objekti Godine e Kombinuar 1 kat me sip. Nd. 296 m2 dhe siperfaqe trualli 330 m2 ndodhur ne qytet Kruje     330.00   330.00 330.00                                                                                                     4,011 1,323,630 102.00   102.00 102.00 47,427 4,837,554 194.00   194.00 194.00                                                                      32,510 4,184,153 10,345,337 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Zoti Bajraktari ka dhene verbalisht dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk ka nenshkruar pasi kerkon garanci shkrese ne termat e marreveshjes, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga projektuesi Infratech me shkresen nr. 257/12 dt. 15.02.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 256/1 dt. 15.02.2022, eshte saktesuar siperfaqja e pasurise truall dhe ndertese qe preket nga projekti.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr.1951/1 dt. 22.10.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3149/1 dt. 25.10.2021, objekti eshte rregjistruar me Lejen e Legalizimit nr. 54855 dt.  .08.2013 ku per objektin: Godine e kombinuar 1 kat, percaktohet siperfaqja e ndertimit: 102m2 per banim dhe 194 m2 per aktivitet; numri i kateve: mbi toke: 1 (nje).
2 MYSLIM
NAXHIJE
ERMIRA
ALBANA
GENTJAN
METJON
MEHMET
ISMAIL
MYSLIM
MYSLIM
MYSLIM
MYSLIM
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
8621 4/94 ND Regjistri hipotekor nr. 243
date 16.05.2017
  Kufizimet:
V: 203/14; L: 203/14, J: 203/12; P: 203/14
Vertetim Hipotekor Ndertese 99.44   Banim 2 (dy) kate me sip. Ndertimi:
Kati perdhe – 58.76 m2
Kati i pare – 99.44 m2
e ndodhur ne Lagjen nr.4 Kruje.
    0.00     0.00   0 158.20   158.20 158.20 47,427 7,502,951 0.00     0.00   0 7,502,951 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Dedja ka shprehur dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 406/1 dt. 10.03.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 439/5 dt. 10.03.2022, kjo pasuri eshe ndertese me funksion banim 2 (dy) kate me sip. Ndertimi: Kati perdhe – 58.76 m2 dhe Kati i pare – 99.44 m2.
Lista e pronareve eshte rrjedhoje e certifikates familjare 10.08.1991.
3 ORGEST HASAN GOGA 8621 4/96 Regjistri hipotekor nr. 35
date 26.01.2018
  Kufizimet:
V: 4/514; L: 4/100, J: 4/514; P: 4/514
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 200 m2
Ndertese: 135.7 m2
  Nje shtepi banimi 1(nje) kateshe me siperfaqe ndertimi 135,7 m2 dhe siperfaqe totale ndertim + truall 200 m2, ndodhur ne lagjen nr 4 Kruje     200.00   200.00 200.00                                                                                                     4,011 802,200 135.70   135.70 135.70 47,427 6,435,844 0.00     0.00     7,238,044 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Zoti Goga ka dhene ne parim dakordesine per shpronesimin me shkembim por nuk ka nenshkruar pasi kerkon garanci shkrese ne termat e marreveshjes, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Origjina e rregjistrimit te pasurise:
nr. Hip. 173 dt. 24.04.2007
nr. Hip. 241 dt. 30.08.2016
nr. Hip. 324 dt. 15.06.2017
4 MAZLLUME
HATIXHE
BARDHYL
XHAVID
EMINE
ABDYL
SADETE
RIZA
SHPETIM
SABIJE
ALTIN
KUTJIME
MYSLIM
BASHKIM
RIZA
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
MEHMET
FAIK
FAIK
MEHMET
MEHMET
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
HOXHA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
STAFUKA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
8621 4/448 Regjistri hipotekor nr. 8
date 15.01.2009
  Kufizimet:
V: 4/100, 4/102; L: 4/102, 4/100; J: 4/101; P:4/63
Vertetim Hipotekor Truall 366.00   Truall me siperfaqe 366m2 e ndodhur ne lagjen nr 4, Kruje     366.00   366.00 366.00                                                                                                     4,011 1,468,026 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 1,468,026   1,468,026 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 406/1 dt. 10.03.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 439/5 dt. 10.03.2022, eshte korrigjuar pozicioni gjeografik i pasurise dhe siperfaqja truall eshte 366 m2.
Origjina e regjistrimit te pasurise Nr.hp: 312, date 24.09.2003.
Lista e pronareve eshte rrjedhoje e deshmise se trashegimise nr.367, date 11.06.2008, Nr. 680, date 11.12.2008
5 MAZLLUME
HATIXHE
DUHIJE
EMINE
ABDYL
BARDHYL
XHAVIT
SADETE
RIZA
SHPETIM
FAIK
MYSLIM
BASHKIM
RIZA
OSMAN
LIMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
MEHMET
MEHMET
MEHMET
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
8621 4/449 Regjistri hipotekor nr. 311
date 24.09.2013
  Kufizimet:
V: 4/100; L: 4/100; J: 4/100; P:4/100
Vertetim Hipotekor Truall 90.00   Truall me siperfaqe 90m2 e ndodhur ne lagjen nr 4, Kruje     90.00   90.00 90.00                                                                                                     4,011 360,990 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 360,990   360,990 Lista e pronareve eshte rrjedhoje e deshmise se trashegimise nr.367, date 11.06.2008, Nr. 680, date 11.12.2008
6 MAZLLUME
HATIXHE
DUHIJE
EMINE
ABDYL
BARDHYL
XHAVIT
SADETE
RIZA
SHPETIM
FAIK
MYSLIM
BASHKIM
RIZA
OSMAN
LIMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
MEHMET
MEHMET
MEHMET
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
8621 4/452 Regjistri hipotekor nr. 313
date 24.09.2003
  Kufizimet:
V: 4/447, 4/450; L: 4/96, 4/451; J: 4/101; P: 4/100
Vertetim Hipotekor Truall 744.00   Nje truall me siperfaqe 744 m2 I ndodhur ne L. nr.4 qyteti Kruje.     744.00   744.00 744.00                                                                                                     4,011 2,984,184 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 2,984,184   2,984,184 Vertetim pronesie nr. 313 dt. 24.09.2003
7 MAZLLUME
HATIXHE
BARDHYL
XHAVID
EMINE
ABDYL
SADETE
RIZA
SHPETIM
SABIJE
ALTIN
KUJTIME
MYSLIM
BASHKIM
RIZA
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN

FAIK
FAIK
MEHMET
MEHMET

DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
HOXHA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
STAFUKA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
8621 N4/469 Regjistri hipotekor nr. 6
date 15.01.2009
  Kufizimet:
V: 4/102; L: 4/448; J: 4/448; P: 4/448
Vertetim Hipotekor Shtese pallati 1 kat 45.00   Objekti shtese pallati nje katesh me siperfqae ndertimi 45 m2, ndodhur ne lagjen nr.4, qyteti Kruje     0.00     0.00   0 45.00   45.00 45.00 47,427 2,134,215 0.00     0.00   0 2,134,215 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, objekti eshte ndertuar dhe poseduar nga Z.Faik Dedja por dokumenti i prones eshte regjistruar ne emer te te gjithe trashegimtareve pronare te truallit. Nga poseduesi dhe nga trashegimtaret eshte dhene dakordesia per shpronesimin nepermjet shkembimit por ka qene e pamundur firmosja e aktmarreveshjes per shkak te mospranise te te gjithe trashegimtareve, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr.1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, objekti eshte rregjistruar sipas dokumentacionit te references 2891: Leje e Ndertimit sipas Vendimit te KRRT nr. 2 dt. 07.07.2004, Leje e shfrytezimit me nr. prot. 866/1 dt. 26.10.2004 per objektin: Banese 1 kat dhe Shtese anesore pallati 1 kat.

Origjina e regjistrimit te pasurise: nr. hip. 353 dt. 25.11.2004
Lista e pronareve eshte rrjedhoje e deshmise se trashegimise nr. 367 dt. 11.06.2008  nr. 680 dt. 11.12.2008

8 MAZLLUME
HATIXHE
BARDHYL
XHAVID
EMINE
ABDYL
SADETE
RIZA
SHPETIM
SABIJE
ALTIN
KUJTIME
MYSLIM
BASHKIM
RIZA
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN
OSMAN

FAIK
FAIK
MEHMET
MEHMET

DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
HOXHA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
DEDJA
STAFUKA (DEDJA)
DEDJA
DEDJA
8621 N4/470 Regjistri hipotekor nr. 7
date 15.01.2009
  Kufizimet:
V: 4/100; L: 4/448; J: 4/448; P: 4/448
Vertetim Hipotekor Ndertese 71.92   Objekti banese nje kateshe me siperfaqe 71.92 m2, e ndodhur ne Lagjia nr.4, qyteti Kruje.     0.00     0.00   0 71.92   71.92 71.92 47,427 3,410,950 0.00     0.00   0 3,410,950 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, objekti eshte ndertuar dhe poseduar nga Z.Faik Dedja por dokumenti i prones eshte regjistruar ne emer te te gjithe trashegimtareve pronare te truallit. Nga poseduesi dhe nga trashegimtaret eshte dhene dakordesia per shpronesimin nepermjet shkembimit por ka qene e pamundur firmosja e aktmarreveshjes per shkak te mospranise te te gjithe trashegimtareve, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr.1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, objekti eshte rregjistruar sipas dokumentacionit te references 2891: Leje e Ndertimit sipas Vendimit te KRRT nr. 2 dt. 07.07.2004, Leje e shfrytezimit me nr. prot. 866/1 dt. 26.10.2004, Akti i Kolaudimit per objektin: Banese 1 kat dhe Shtese anesore pallati 1 kat.

Origjina e regjistrimit te pasurise: nr. hip. 352 dt. 25.11.2004
Lista e pronareve eshte rrjedhoje e deshmise se trashegimise nr. 367 dt. 11.06.2008   Nr. 680 dt. 11.12.2008.

9 ARTAN
ARDJANA
DONALD
XHEMAL
MUSTAFA
ARTAN
GOGA
GOGA
GOGA
8621 4/634 Regjistri hipotekor nr. 154
date 15.06.2016
  Kufizimet:
V: 4/635; L: 4/635; J: 4/101; P:–
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 200 m2
Ndertese: Kati Perdhe 146 m2
Kati Pare 82 m2
  Banese 2 kat me siperfaqe ndertimi: kati perdhe 146 m2, kati pare 82 m2, dhe siperfaqe totale nd+truall 200 m2, e ndodhur ne Kruje.     200.00   200.00 200.00                                                                                                     4,011 802,200 228.00   228.00 228.00 47,427 10,813,356 0.00     0.00   0 11,615,556 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Goga nuk eshte dakortesuar per shpronesimin me shkembim por kerkon qe te shpronesohet kundrejt vleres monetare. 11,615,556 Lista e pronareve eshte rrjedhoje e vertetimit te pronesise nr. 311 dt. 24.09.2003
10 ARTEMIS ISMAIL TUPI 8621 4/739 N Regjistri hipotekor nr. 109
date 21.03.2021
  Kufizimet:
V: 4/136; L: 4/136; J: 4/136; P:4/136
Vertetim Hipotekor Godine 101.00   Godine banimi 1 (nje) kat me sip. Ndertimi 101 m2 ndodhur ne L. nr. 4 qytet Kruje.     0.00     0.00   0 101.00   101.00 101.00 47,427 4,790,127 0.00     0.00   0 4,790,127 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr. 214 prot. Nr. 207 kol. Dt. 06.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0  
11 XHAVID SEJFULLA EMIRI 8621 5/20 Regjistri hipotekor nr. 168
date 06.09.2018
  Kufizimet:
V: 5/499; L: 5/499; J: 5/499; P:5/499
Vertetim Hipotekor Ndertese 42.35   Nje objekt me emertese “Trajtim punetoresh” NN Kruje, me siperfaqe ndertimi 42.35 m2, qytet Kruje. Objekti ndodhet mbi pasurite 5/499 Truall I rregjistruar ne bashkepronesi   0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 42.35   42.35 42.35 32,510 362,814 362,814 Mbeshtetur ne informacionine  derguar nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, pronari ka nenshkruar me Bashkine Kruje Akt-Marreveshjen Paraprake per Kalimin e te Drejtes se Pronesise nr. 208 prot. Nr. 201 kol. Dt. 05.04.2022 dhe Deklaraten Noteriale para Noteres Mimoza Sina. 0 Origjina e rregjistrimit te pasurise se palujtshme: nr. Hip. 969 dt. 31.03.1995
12 ASLLAN
MEHMET
EMINE
GEZIM
HAKI
LIRIJE
IDRIZ
HAXHI
RUKIJE
MAJLINDA
MELEQE
VALBONA
TANIA
KRENAR
XHESIKA
MORENA
PETRIT
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
BUJAR
BUJAR
BUJAR
ÇELA
ÇELA
DOLLAKU
ÇELA
ÇELA
ÇELA
ÇELA
ÇELA
KUQI
DASHI
BAKIU
TAFARUÇI
KAU
LLUBANI
ÇELA
ÇELA
ÇELA
8621 5/246 Regjistri hipotekor nr. 206
date 26.11.2014
  Kufizimet:
V: 5/150; L: 5/15; J: 5/15; P:5/15
Vertetim Hipotekor Truall 130.00   Nje siperfaqe trualli prej 130 m2 e ndodhur ne Lagjen nr.1 Kruje.     130.00   130.00 130.00                                                                                                     4,011 521,430 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 521,430   521,430 Origjina e rregjistrimit te pasurise se palujtshme: nr. Hip. 103 dt. 18.04.2000
Lista e pronareve eshte rrjedhoje e deshmise se trashegimise nr. 5893/2332 dt. 25.11.2014
13 ASLLAN
MEHMET
EMINE
GEZIM
HAKI
LIRIJE
IDRIZ
HAXHI
RUKIJE
MAJLINDA
MELEQE
VALBONA
TANIA
KRENAR
XHESIKA
MORENA
PETRIT
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
IBRAHIM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM
BUJAR
BUJAR
BUJAR
ÇELA
ÇELA
DOLLAKU
ÇELA
ÇELA
ÇELA
ÇELA
ÇELA
KUQI
DASHI
BAKIU
TAFARUÇI
KAU
LLUBANI
ÇELA
ÇELA
ÇELA
8621 5/247 Regjistri hipotekor nr. 205
date 26.11.2014
  Kufizimet:
V: 5/9, 5/8, 5/6; L: 5/33; J: 5/253; P:5/11
Vertetim Hipotekor Truall 1,325.00   Nje siperfaqe trualli prej 1325 m2 e ndodhur ne Lagjen nr.1 Kruje.     1,325.00   116.50 116.50 4,011 467,282 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 467,282   467,282 Origjina e regjistrimit te pasurise: nr. Hip. 103 dt. 18.04.2000
Lista e pronareve eshte rjedhoje e deshmise se trashegimise nr. 5893 rep. 2332 kol. Dt. 25.11.2014.
14 ISMAIL
LINDITA
XHEMAL
BASHKIM
ÇELA
ÇELA
8621 5/474 Regjistri hipotekor nr. 117
date 04.05.2015
  Kufizimet:
V: —; L: 5/475; J: 5/475; P:5/12
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 192 m2
Ndertese: 84 m2
  Banese 1 kat me sip.  Ndertimi 84 m2 dhe siperfaqe totale truall + Nd. 192 m2 ndodhur ne L. nr. Kruje     192.00   192.00 192.00 4,011 770,112 84.00   84.00 84.00 47,427 3,983,868 0.00     0.00   0 4,753,980   4,753,980 Mbeshtetur ne shkresen e Komisionit te Posacem te Shpronesimit dhe/ose Shkembimit nr. 74/5 dt. 16.05.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 194/5 dt. 16.05.2022, shpronesimi per pasurine 5/474 Z.K. 8621 do te kryhet me vlere dhe jo me shkembim.
15 SULLTANE
JETA
XHEVAHIR
DALLANDYSHE
DRITAN
ISMAIL
SABA
SABA
SAN
SABA
ÇELA
TOSKA (ÇELA)
ÇELA
ÇELA
ÇELA
8621 5/485 Regjistri hipotekor nr. 506
date 07.10.2015
  Kufizimet:
V: —; L: 5/474; J: 5/13; P:5/484
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 200 m2
Ndertese: 82 m2
  Banese 1 kat me sip. Ndertimi 82 m2 dhe sip. Totale truall + Nd. 200 m2 e ndodhur ne L. nr. 4 Kruje     200.00   66.60 66.60 4,011 267,133 0.00   0.00 0.00   0 0.00     0.00   0 267,133   267,133  
16 XHEVRIE
MEHMET
BUKURIJE
SHQIPE
XHAVIT
NAXHIE
FLUTURA
GEZIM
DILAVER
KUMRIJE
FATBARDHA
  BAKIU
EMIRI
MALI (EMIRI)
GUNI
EMIRI
EMIR
EMIR
EMIR
EMIR
EMIR
EMIR
8621 5/499 Regjistri hipotekor nr. 153
date 13.08.2018
  Kufizimet:
V: 5/501; L: —; J: 5/33; P:5/33
Vertetim Hipotekor Truall 800.00   Nje siperfaqe trualli prej 800 m2 e ndodhur nr L. nr. 1 Kruje.     800.00   522.00 522.00 4,011 2,093,742 0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 2,093,742   2,093,742 Origjina e regjistrimit te pasurise: nr. Hip. 256 dt. 27.11.2008
Lista e pronareve eshte rjedhoje e deshmise se trashegimise.
17 ENGLI SEFER DEMERXHIU 8621 5/501 Regjistri hipotekor nr. 161
date 04.07.2016
  Kufizimet:
V: —; L: 5/33; J: 5/449; P:5/449
Vertetim Hipotekor Truall + Godine Truall: 60 m2 Ndertese: 21 m2   Godine social-ekonomike 1 kat + bodrum me siperfaqe ndertimi 21 m2 per secilin kat dhe siperfaqe totale nd+truall 60 m2, Kruje.     60.00   60.00 60.00 4,011 240,660 0.00     0.00   0 42.00   42.00 42.00 32,510.00 1,180,616 1,421,276 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Z.Demerxhiu ka shprehur dakordesine per shpronesimin nepermjet shkembimit por nuk ka patur mundesi fizike per te nenshkruar marreveshjen pasi ndodhet jashte vendit, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Origjina e rregjistrimit te pasurise se palujtshjme: nr. Hip. 427 dt. 21.09.2015.
18 PETRIT XHEMAL ÇELA 8621 5/511 Regjistri hipotekor nr. 331
date 19.06.2017
  Kufizimet:
V: 5/474; L: 5/512; J: 5/512; P:5/512
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 200 m2
Ndertese: 86 m2
  Banese me sip. Ndertimi 86 m2 dhe sip. Totale truall + Nd. 200 m2 e ndodhur ne L. nr. 4 Kruje     200.00   200.00 200.00 4,011 802,200 86.00   86.00 86.00 47,427 4,078,722 0.00     0.00   0 4,880,922 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Z.Cela e ka dhene dakordesine per shpronesimin me shkembim por ka nje pretendim per nje lapsus ne vertetimin e pronesise  ne lidhje me siperfaqen e qe ai posedon dhe ka bere kerkese per mundesine e sistemimit ne ASHK Kruje, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Origjina e regjistrimit te pasurise: nr. Hip. 164 dt. 18.04.2017
19 MUHARREM
MANUELA
XHEMAL
SABAH
ÇELA
ÇELA
8621 5/535 Regjistri hipotekor nr. 123
date 02.07.2020
  Kufizimet:
V: 5/15; L: 5/15; J: 5/33; P:5/511; 5/512
Vertetim Hipotekor Truall + Ndertese Truall: 250 m2
Ndertese: 65 m2 dhe 50 m2
  Shtepi banimi 1 kat me siperfaqe ndertimi 65 m2 si dhe nje objekt ndihmes 1 kat me funksion banimi me sip. ndertimi 50 m2. Sip. Totale truall + nd. 250 m2 ndodhur ne qytet Kruje.     250.00   250.00 250.00 4,011 1,002,750 115.00   115.00 115.00 47,427 5,454,105 0.00     0.00   0 6,456,855 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, familja Cela ka shprehur dakortesine per shpronesimin me shkembim por nuk kane mundesi te firmosin marreveshjen noteriale aktualisht pasi disa prej trashegimtareve jetojne ne emigracion, per kete aresye Bashkia Kruje kerkon qe kjo prone te trajtohet nepermjet shkembimit te pasurise. 0 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga projektuesi Infratech me shkresen nr. 257/12 dt. 15.02.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 256/1 dt. 15.02.2022, eshte saktesuar siperfaqja e pasurise truall dhe ndertese qe preket nga projekti.
20 EDUART MEHDI ÇELA 8621 5/541 N Regjistri hipotekor nr. 332
date 02.11.2020
  Kufizimet:
V: 5/246; L: 5/246; J: 5/246; P:5/246
Vertetim Hipotekor Godine 51.00   Godine social-ekonomike 1 (nje) kat me siperfaqe ndertimi 51 m2 ndodhur ne L. nr.1 Kruje.     0.00     0.00   0 0.00     0.00   0 51.00   51.00 51.00 32,510 1,575,110 1,575,110 Mbeshtetur ne informacionin e dhene nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1993 dt. 08.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 1056 dt. 11.04.2022, Zoti Eduart Cela nuk eshte dakortesuar per shpronesimin me shkembim por kerkon qe te shpronesohet kundrejt vleres monetare. 1,575,110 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr.1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, objekti eshte rregjistruar me Lejen e Legalizimit nr. 205890 dt.29.05.2020 ku per objektin: Godine social-ekonomike 1 kat, percaktohet siperfaqja e ndertimit: 51m2, per aktivitet: 51m2; numri i kateve: mbi toke: 1 (nje).
2. PASURI SIPAS LIBRIT TE NGASTRAVE                                                                          
1         4/63     J-3   TRUALL   3,907.0       3,907.00   1,346.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
2         4/93     J-3   NDERTESE   122.5                                                 Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘ndertese’, e parregjistruar, ne pronesi te Bardhyl Dedja, me shenimin: ‘Deklarate shembje’.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, pasuria 4/93 N nuk ekziston, ndertesa eshte fshire me deklarate shembje.
3         4/100     J-3   TRUALL   6,730.0       6,730.00   3,039.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
4         4/101     J-4   RRUGE   3,303.0       3,303.00   1,031.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
5         4/136     J-4   RRUGE   10,415.0       10,415.00   1,983.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
6         4/232     J-3   TRUALL   465.0       465.00   77.30                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
7         4/447     J-3   TRUALL   6.0       6.00   27.40 0.00                                   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, ne pronesi te trashegimtareve Dedja.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘truall’ shtet e parregjistruar dhe nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
8         4/450     J-3   TRUALL   20.0       20.00   20.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
9         4/451     J-3   TRUALL   26.0       26.00   23.40                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
10         4/635     J-3   TRUALL   180.0       180.00   177.40                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, ne pronesi te Xhemal Goga.
Ne baze te informacionit te derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘truall’ shtet e parregjistruar dhe nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
11         4/652     J-4   TRUALL + NDERTESE   Truall: 875 m2
Ndertese: 382.5
      875.00   247.70                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, ne pronesi te Muharrem Ismail Tupi.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘truall’ shtet e parregjistruar dhe nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
12         5/15     I-4, J-4   TRUALL   673.0       673.00   594.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1951/1 dt. 22.10.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3149/1 dt. 25.10.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
13         5/18     I4-I4   TRUALL   7,075.0       7,075.00   594.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
14         5/21     I4-I4   TRUALL   1,144.0       1,144.00   1,144.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
15         5/23     J-4   TRUALL   745.0       745.00   745.00                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
16         5/33     J-5   TRUALL   4,170.0       4,170.00   1,186.40                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787 dt. 24.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/5 dt. 24.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
17         5/252     I-4   TRUALL   8.0       8.00   83.90                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
18         5/253     I-4   TRUALL   15.0       15.00   115.60                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, shtet.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, per kete pasuri nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
19         5/512     J-4   TRUALL   318.0       318.00   214.80                                     Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen  nr. 1787/2 dt. 28.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 547/6 dt. 29.09.2021, kjo pasuri identifikohet ne librin e ngastrave si pasuri e llojit ‘truall’, e parregjistruar, ne pronesi te Xhemal Cela.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me shkresen nr. 1969/1 dt. 03.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3040/2 dt. 05.11.2021, kjo pasuri eshte e llojit ‘truall’ shtet e parregjistruar dhe nuk eshte paraqitur asnje kerkese per te vijuar me proceduren e rregjistrimit.
3 PALLATE TE SHEMBURA – DS 5                                                                        
1 Apartament nga vol.5, fq.49 deri ne vol.5 fq.58     8621 4/87 4 49 KR-J-3 KPP Pallat i Shembur 214.92   Pallat me 3 kate me nje shkalle                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 63 dt. 02.03.2021.
2 Apartament nga V.4 fq.188 deri vol.1 fq.192     8621 4/91 4 188 KR-J-3 KPP Pallat i Shembur 213.00   Pallat me 2 kate me nje shkalle. Viti I ndertimit 1971.                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020.
3 Apartament nga v.5, fq.42 deri vol.5, fq.48     8621 4/92 5 42 KR-J-3 KPP Pallat i Shembur 173.36   Pallat me 3 kate me nje shkalle. Viti I ndertimit 1971.                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020.
4 Apartament nga v.5, fq.105 deri vol.5, fq.113     8621 4/97 5 105 KR-J-3 KPP Pallat i Shembur 214.92   Pallat me 3 kate me nje shkalle                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020.
5 Apartamente nga Vol.5 fq.141 deri Vol.5 fq.150     8621 4/98 5 141 KRUJA J-3 KPP Pallat i Shembur 214.92   Pallat 3 kate
Per informacion
                                              Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 63 dt. 02.03.2021.
6 Apartament nga vol.5, fq.131 deri ne Vol.5 fq.140     8621 4/99 5 131 KR-J-3 KPP Pallat i Shembur 253.30   Pallat me 3 kate me nje shkalle. Viti I ndertimit 1978.                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 63 dt. 02.03.2021.
7 Apartamente nga Vol.4 fq. 245 deri ne Vol.5 fq. 7     8621 4/135 4 245 KR-J-4 KPP Pallat i Shembur 242.11   Per informacion                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 63 dt. 02.03.2021.
8 Apartamente nga vol.3, fq.70 deri vol.3, fq.94     8621 5/13 3 70 KR-J-5 KPP Pallat i Shembur 378.29   Pallat me 6 kate me nje shkalle                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 75 dt. 12.03.2021.
9 vijon nga v.4 fq.51 deri ne v.4 fq 72 dhe vol.5 fq 158     8621 5/16 4 51 KR-J-4 KPP Pallat i Shembur 378.29   Pallat me 6 kate me nje shkalle
Per informacion
                                              Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 75 dt. 12.03.2021.
10 vijon nga vol.3, fq.179 deri vol.2,fq.200     8621 5/17 3 179 KR-J-4 KPP Pallat i Shembur 378.29   Pallat me 6 kate me nje shkalle
Per informacion
                                              Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 75 dt. 12.03.2021.
11 Apartamentet nga vol.4, fq.89 deri ne vol.4 fq.109 dhe vol.5, fq. 178     8621 5/24 4 89 KR-J-4 KPP Pallat i Shembur 378.29   Pallat me 6 kate me nje shkalle                                               Mbeshtetur ne dokumentacionin e percjelle nga Bashkia Kruje me shkresen nr. 1050/1 dt. 21.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 661/1 dt. 22.09.2021, objekti eshte klasifikuar per t’u shembur sipas Vendimit te Keshillit Bashkiak, Bashkia Kruje, nr.114 dt. 28.12.2020 dhe Vendimit te Bashkise Kruje nr. 91 dt. 08.04.2021.
4. SUBJEKTE TE PERJASHTUAR NGA PROCESI I LEGALIZIMIT                                                                          
1 XHAVIT XHELAL MURATI                                     71.00                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2147 dt. 25.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/2 dt. 26.11.2021, me Vendimin nr. 235 dt. 23.11.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
2 BESIME
SAIMIR
DASHAMIR
SHEFKI
HASAN
MEDAT
MEDAT
MEDAT
BALA
BALA
BALA
BALA
                                    18.50                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2147 dt. 25.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/3 dt. 26.11.2021, me Vendimin nr. 233 dt. 23.11.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
3 BARDHYL OSMAN DEDJA                                     211.80                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 153/2 dt. 14.02.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 194/2 dt. 14.02.2022, me Vendimin nr. 231 dt. 23.11.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 592/1 dt. 21.04.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 194/4 dt. 22.04.2022, eshte bere korrigjim dhe me Vendimin nr. 39 dt. 13.04.2022 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
Mbeshtetur ne shkresen e KPSHSH nr. 74/5 dt. 16.05.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 194/5 dt. 16.05.2022, perfshihet objekti ndihmes, banese me sip. 16 m2 i cili eshte perjashtuar nga legalizimi me Vendimin nr. 39 dt. 13.04.2022 te ASHK Kruje.
4 HYSEN MUHARREM EMIRI                                     21.80                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2147 dt. 25.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/5 dt. 26.11.2021, me Vendimin nr. 232 dt. 23.11.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
5 ALI MEHMET PISTOLJA                                     24.30                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2147 dt. 25.11.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/6 dt. 26.11.2021, me Vendimin nr. 234 dt. 23.11.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
6 SHKELZEN MUHARREM RISTAMI                                     35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2250 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/7 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 239 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
7 PETRIT HASAN QEMOLLI                                     35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2251 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2905/8 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 236 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
8 LUMO HAZBI MULLAI                                     35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2252 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3804 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 237 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
9 ELTON XHAVID DEDJA                                     89.10                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2253 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3804/1 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 242 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
10 ELTON BAJRAM BERUSHI                                     106.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2254 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3804/2 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 241 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
11 FATBARDH RAMADAN COPANI                                     35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2255 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3804/3 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 240 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
12 VJOLLCA
FLORIAN
MEHMET
ISMAIL
VOKA
VOKA
                                    35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 2256 dt. 15.12.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 3804/4 dt. 20.12.2021, me Vendimin nr. 238 dt. 15.12.2021 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
13 ESAT QAMIL DOKU                                     35.60                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 153/2 dt. 14.2.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 40/2 dt. 14.2.2022, me Vendimin nr. 13 dt. 09.02.2022 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
14 JURGEN IMER MERLIKA                                     53.70                         Perfiton sipas pikes 8 te VKM nr.8 dt. 6.1.2020, e ndryshuar   Mbeshtetur ne informacionin e derguar nga ASHK Kruje me nr. 153/3 dt. 14.2.2022, protokolluar ne FSHZH me nr. 40/3 dt. 14.2.2022, me Vendimin nr. 14 dt. 09.02.2022 te ASHK Kruje, objekti eshte perjashtuar nga procesi i legalizimit.
     
1. Çmimi  sipas VKM nr.89, date 03.02.2016 – Per miratimin e hartes se vleres se tokes ne Republiken e Shqiperise Çmimi (lek/m2)
1 Truall 4,011
2. Çmimi  sipas Vendimit nr.138, dt. 23.03.2000 “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogarijtes së masës së shpërblimit të pasurive pronë private që shpronësohet, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”.
Mbështetur në shkresën e ASHK Kruje nr. 1784/1 dt. 24.09.2021 dhe nr. 1784/2 dt. 28.09.2021, protokolluar në FSHZH me nr. 659/2 dt. 24.09.2021 dhe nr. 659/3 dt. 29.09.2021, çmimi mesatar i shit-blerjeve për objekte banimi për tremujorin para-ardhës (Qershor-Gusht-Shtator 2021), Bashkia Kruje, për Z.K. 8621, ështe 47427 lekë/m2 Çmimi (lek/m2)
1 Njesi Banimi/ Apartament 47,427
2. Mbeshtetur ne shkresen e EKB nr. 3332/1 date 27.09.2021, protokolluar ne FSHZH me nr. 2904/1 dt. 29.09.2021, Çmimi sipas UKM nr.3, date 28.12.2019 per Miratimin e kostos mesatare te ndertimit te Banesave nga Enti Kombetar i Banesave, per vitin 2016, cmimi eshte 32,510 leke/m2. Çmimi (lek/m2)
1 Njesi sherbimi* 32,510
* Per Njesite e Sherbimit, eshte zbritur  amortizimi i objektit ne mbeshtetje te ligjit nr. 8438, date 28.12.1998 ( i perditesuar), Neni 22, pika 3.