Publikuar më: 27/07/2023

VENDIM Nr. 427, datë 19.7.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 KV FIBËR, LIBRAZHD”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private,
për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që
preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i linjës 110 kV fibër, Librazhd”.
2. Shpronësimi bëhet në favor të Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të
plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e
llojit “truall”, “arë” dhe “ullishte”, me një vlerë të përgjithshme prej 1 275 925 (një milion e dyqind e
shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e njëzet e pesë) lekësh.
4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 1 275 925 (një milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë
mijë e nëntëqind e njëzet e pesë) lekësh, përballohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i
përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet
këtij vendimi, kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin
justifikues për likuidim pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a.
8. Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a., kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të
shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga
Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a.
10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Zyra Vendore Librazhd, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data
e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale,
sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistron kalimin e pronësisë për pasuritë që
shpronësohen, sipas këtij vendimi, në favor të shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e Sistemit të Transmetimit sh.a.
11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara
deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe
regjistrimit të kalimit të pronësisë së pasurive që shpronësohen, sipas këtij vendimi, në favor të
shtetit, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për Operatorin e
Sistemit të Transmetimit sh.a.
12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatori i Sistemit të Transmetimit
sh.a., Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan, Agjencia Shtetërore e Kadastrës,
Zyra Vendore Librazhd, Agjencia Shtetërore për Shpronësimin dhe Drejtoria e Administrimit dhe
Mbrojtjes së Tokës pranë Këshillit të Qarkut Elbasan për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
Edi Rama
LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR INTERES PUBLIK, PËR REALIZIMIN E PROJEKTIT “NDËRTIMI I LINJËS 110 kV FIBËR–LIBRAZHD” NR. Rendor NR. Shtylle
P R O N A R I TË DHËNA KADASTRALE V L E R Ë S I M E T P Ë R S H P R O N Ë S I M
ADRESA: SHËNIME:
“ARË” “TRUALL”
VLERA
TOTALE
(lekë) Emri Atësia Mbiemri Fshati ose Qyteti Z. Kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja Totale “Arë” (m2) “Truall” (m2) “Ndërtesë” (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë) Sipërfaqja (m2) Çmimi (lekë/m2) Vlera (lekë)
Seksionet
D & E te
kartelës
se
pasurisë
1 1
Haxhire Mehmet Stafa
Elbasan 8525 8/99 Truall 4650 76.98 14192 1092500 1,092,500
Mbi kete
truall
ndodhet
ndertesa e
legalizuar
me nr
8/99-Nd
ne emer
te
Shpetim
&
Mimoza
Kllogjeri
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Hasan Alaydin Stafa
Veli Alaydin Stafa
Narçis Alaydin Stafa
2 4
Mirela Mustafa Shopi
Elbasan 8527 1359/4 Ullishte 1338.4 44.69 222 9921 9,921
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Aferdita Ymer Haseqiu
(Haxhimu)
Agim Ymer Haxhimusaj
Anila Mustafa Katro (Shopi)
Hatixhe Mustafa Shopi
(Karkanaqe)
Hedije Ymer Haxhimusaj
Mimoza Mustafa Shopi (Ceka)
Burbuqe Strugu
Ferdinand Strugu
Florinda Fuga (Strugu)
Lumturi Fuga (Strugu)
Sanije
Bakalli
(Haxhim
Ymer)
Myzejen Hysen Strugu
Burbuqe Bakalli
Elbasan 8527 1372/8/10 Ullishte 9467.3 42.45 222 9424 9,424 Rrethi
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
3 nga ASHK-ja
Shejnaz Bakalli
Musa Bakalli
Kadeshe Bakalli
Meleq Bakalli
5
Nashifer Bakalli
Fatush Bakalli
Dritan Sadik Cengeli
Dalip Kadri Bakalli
4 6
Isuf Kamber Duhanxhiu
Elbasan 8527 1380/140 Ullishte 4508.9 34.05 222 7559 7,559
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Eduart Musa Duhanxhi
Irma Hajrulla Murati(Curri)
Merdise Famber Duhanxhi
Shpresa Musa Duhanxhi
Burbuqe Hysen Xheka
Qazim Musa Duhanxhi
Hysen Veli Gjata
Rajmonda Hysen Çomo
Mehmet Hysen Shijaku
Shefqet Kamber Duhanxhi
5 7
Artan Qemal Dardha
Elbasan 8527 1380/130 Ullishte 3255.8 44.69 222 9921 9,921
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Violeta Qemal Kada
Mimoza Avni Çabiri
Arian Avni Starova
Elbasan.
6
8 Teqja (Sali Babaj) Organizate Fetare Elbasan 8527 1399/2 Ullishte 880 44.69 222 9921 9,921
Qyteti:
Elbasan,
Nj. A:
Elbasan,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
7 39
Hyqmet Pasho Bajrami
Xibrake 3864 749/4 Are 3514 72.81 222 16164 16,164
Fshati:
Xibrrake,
Nj. A:
Labinot
Fushe,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
Aneta Asllan Bajrami nga ASHK-ja
8 42
Tushe Selim Poka
Xibrake 3864 605/1 Are 850 51.77 222 11493 11,493
Fshati:
Xibrrake,
Nj. A:
Labinot
Fushe,
Bashkia:
Elbasan.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Vjollca Ahmet Poka
Lavdije Ahmet Bica (Poka)
Merita Ahmet Karaj (Poka)
Besnik Ahmet Poka
Suzana Ahmet Dervishi
(Poka)
Bashkim Ahmet Poka
Saimir Ahmet Poka
Manushe Ahmet Qosja (Poka)
9 45 Shaban Rrapush Murati Mirake 2696 480 Are 973 72.81 174 12669 12,669
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
10 46 Halil Osman Koci Mirake 2696 638 Are + Truall 942 642 300 147 50.87 174 8851 8,851
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
11 47 Hysen Jonuz Terziu Mirake 2696 2073 Are 672 64.85 174 11284 11,284
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
12 50 Apostol Petro Mirake 2696 1756 Are 3600 57.35 174 9979 9,979
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
13 55 Ferite Allko Mirake 2696 1338 Are 300 42.45 174 7386 7,386
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
14 56 Xhemal Musa Hasani Mirake 2696 1494 Are 1140 72.81 174 12669 12,669
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
15 58 Qemal Mustafa Terziu Mirake 2696 167 Are 1660 34.05 174 5925 5,925
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Konfirmuar
nga ASHK-ja
Librazhd.
16 59 Nazmi Mehmet Tola Mirake 2696 134 Are 1000 34.05 174 5925 5,925
Fshati:
Mirake,
Nj. A:
Polis,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
17 69 Enver Bilal Mana Librazhd
Qender 2448 170/3 Are 960 82.34 174 14327 14,327
Fshati:
Librazhd
Qender,
Nj. A:
Qender
Librazhd,
Bashkia:
Librazhd.
Konfirmuar
nga ASHK-ja
18 43
Xhevdet Januz
Poka Xibrake 3864 572 Are 1400 90.12 222 20007 20,007
Fshati:
Xibrake,
Nj. A.
Labinot
Fushe,
Bashkia
Elbasan
Konfirmuar
Kadife Maliq nga ASHK-ja
VLERA TOTALE 1,275,925