Publikuar më: 08/08/2023

VENDIM Nr. 475, date 1.8.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI I INFRASTRUKTURËS SË BLLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT ‘ENDRI KEKO’, ‘SADIK PETRELA’ DHE ‘LANA’”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni i infrastrukturës së bllokut të kufizuar nga rrugët ‘Endri Keko’, ‘Sadik Petrela’ dhe ‘Lana’”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Tiranë.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 82 260 756 (tetëdhjetë e dy milionë e dyqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 82 260 756 (tetëdhjetë e dy milionë e dyqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekësh, përballohet nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga buxheti i Bashkisë Tiranë.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Tiranë.
 8. Bashkia Tiranë kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Tiranë.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Jug, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Tiranë për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Tiranë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Tiranë Jug, dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI PROJEKTIT PËR SHPRONËSIM, PËR INTERES PUBLIK “RIKONSTRUKSIONI I INFRASTRUKTURËS SË BLLOKUT TË KUFIZUAR NGA RRUGËT ‘ENDRI KEKO’, ‘SADIK PETRELA’ DHE ‘LANA’”

 

Nr. Pronari Të dhëna kadastrale (sipas kartelës së pasurisë) Vlerësimet për shpronësim Shënime(kufizime hipotekare barre mbi pasurinë etj.)
Truall Vlera totale (lek)
Emër Atësia Mbiemër Qyteti  Z. kadastrale Nr. i  pasurisë Lloji I pasurisë Sip. Totale truall (m²) Sip. Totale ndërtesë (m²) Vol Faqe  Sipërfaqja (m2) Çmimi (lek/M²)  Vlera ( lek)
1 Çlirim Ali Tomori Tiranë 8170 6/613 Truall 240.30 92.6 25 53 4 32,878 131,512 131,512 Konfirmuar nga ASHK-ja
2 Basri Abdurahman Kurtaga Tiranë 8170 7/139 Truall 178.60 74.7 14 54 6 32,878 197,268 197,268 Konfirmuar nga ASHK-ja
3 Fitim Ramazan Tafaj Tiranë 8170 7/140 Truall 184.50 74.6 14 55 6 32,878 197,268 197,268 Konfirmuar nga ASHK-ja
4 Edmond ; Petrit Myrteza, Myrteza Nuellari Nuellari Tiranë 8170 7/142 Truall 500.00 95 18 178 4 32,878 131,512 131,512 Konfirmuar nga ASHK-ja
5 Selman  Hasan Lirza Tiranë 8170 7/152 Truall 187.00 91.5 14 63 12 32,878 394,536 394,536 Konfirmuar nga ASHK-ja D- pasuria bllokohet në favor të “Banka Kombëtare
Tregtare” sh.a. për shumën 3.500.000 lekë k. hip. nr. 481 rep., nr. 150 kol. datë 25.3.2021 not. I. Broçi
6 Artur Naim Shapku Tiranë 8170 7/162 Truall 452.40 135.2 8 108 29 32,878 953,462 953,462 Konfirmuar nga ASHK-ja
7 Dali Demir Vladi Tiranë 8170 7/167 Truall 272.60 152.7 9 66 13 32,878 427,414 427,414 Konfirmuar nga ASHK-ja
8 Agim Islam Lika Tiranë 8170 7/176 Truall 332.00 136.1 14 82 11 32,878 361,658 361,658 Konfirmuar nga ASHK-ja
9 Selajdin Ibrahim Agastra Tiranë 8170 7/180 Truall 355.00 136 8 228 39 32,878 1,282,242 1,282,242 Konfirmuar nga ASHK-ja
10 Dritan  Sajedin Agastra Tiranë 8170 7/181 Truall 262.27 108.5 8 59 17 32,878 558,926 558,926 Konfirmuar nga ASHK-ja D- pasuria kufizohet në favor të banka Ndërkombëtare Tregtare sh.a. për shumen 35063 euro k. Hip.
68/39, datë 10.1.2018,
not. M. Elmazaj
11 Kujtim Ferit Yzo Tiranë 8170 7/236 Truall 398.20 91.2 14 125 18 32,878 591,804 591,804 Konfirmuar nga ASHK-ja Përshkrim i veçantë – l. leg. me nr. 124758, datë 22.11.2019, godinë banimi 2- katëshe +1 kat nëntokë, sip. e katit nëntokë 50 m2, sip. e katit përdhes 91.2 m2, sip. verande + shkallë 38.8 m2, sip. e katit të parë 91.2 m2, sip. verande + shkallë 21.2 m2
12 Agim; Arjana, Bashkim, Besim, Burham, Dhurata, Hasan, Mimoza; Nadire, Nurie, Ridvan, Semiha, Suzana, Thellane   Sami, Canaj, Tabaku, Tabaku, Tabaku, Tabaku, Sami, Tabaku, Konci, Vuthi, Tabaku, Tabaku, Cuce, Paja Tiranë 8170 7/252 Truall 1013.00 0 5 167 502 32,878 16,504,756 16,504,756 Konfirmuar nga ASHK-ja
13 Ridvan; Ervin; Star Construction Shpk Rexhep; Slavdoshp; Rexhep; Lavdosh; Tabaku Habilaj Tabaku; Rexhep; Habilaj; Tiranë 8170 7/262 Truall 1023.00 0 5 177 83 32,878 2,728,874 2,728,874 Konfirmuar nga ASHK-ja

D – pasuria vendoset në dispozicion të shoqërisë “AL-FAM” sh.p.k., me objekt ngritjen e kompleksit të godinave shumëkatëshe, në apartamente, dyqane dhe parkim nëntokë.

14 Fatmir; Hasan; Ervin Fadil; Abaz; Lavdosh Allmuca; Sami; Habilaj Tiranë 8170 7/263 Truall 1023.00 0 5 178 116 32,878 3,813,848 3,813,848 Konfirmuar nga ASHK-ja C – pasuria vendoset në dispozicion të shoqërisë “AL-FAM” sh.p.k., me objekt ngritjen e kompleksit të godinave shumëkatëshe, në apartamente, dyqane dhe parkim nëntokë.
15 Osman Hasan Hidri Tiranë 8170 7/283 Truall 448.00 109 6 67 14 32,878 460,292 460,292 Konfirmuar nga ASHK-ja

E – pasuria hipotekohet
në favor të “Banka Amerikane e Investimeve” sh.a. për shumën 7400000 lekë,
kontratë hipoteke nr. 3010/932/2, datë 4.6.2020, not. R. Ruçi

16 Dritan Gani Troksi Tiranë 8170 7/285 Truall 434.00 0 6 71 40 32,878 1,315,120 1,315,120 Konfirmuar nga ASHK-ja

D –pasuria bllokohet në favor të Banka e Bashkuar e Shqipërisë sh.a. Për shumën 18500000 lekë. K. hipotekimi nr. 1583/1119, datë 21.8.2015; pasuria
bllokohet në favor të Banka e Bashkuar e Shqiperise sh.a. për shumën
20.500.000 lekë, k. hip. 2385/1390, datë 1.8.2016; pasuria bllokohet në favor të
Banka e BASHKUAR E
Shqipërisë sh.a., për shumën 250.000 USD (dollarë amerikanë). K. hip. nr.3914/
1334, datë 3.7.2017.

– Not. E. Hamza

17 Mirjan; Vlash ; Adriatik; Vlash; Ndue; Vlash Sokoli Sokoli Sokoli Tiranë 8170 7/320 Truall 422.00 119.3 31 226  2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja
18 Albana Hysni Cullhaj Tiranë 8170 7/329 Truall 391.28 80.6 20 221 22 32,878 723,316 723,316 Konfirmuar nga ASHK-ja
19 Robert  Muhamet Meçe Tiranë 8170 7/330 Truall 405.00 100.6 22 133 18 32,878 591,804 591,804 Konfirmuar nga ASHK-ja

C- regjistrohet kontratë pronësie në favor të shoq. “Diagon AL Projektim &
Zbatim” sh.p.k. K. sip 680/86. datë 16.6.2016

20 Ardian; Bedrije; Besnike; Iglimona; Nazmi Nurije; Qamile; Ridjan; Semiha; Lirije; Osman; Estref Shyqyri; Abdulla; Shyqyri; Shyqyri; Shyqyri; Abdulla; Abdulla; Shyqyri; Abdulla; Abdulla; Abdulla-; Qani Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Qose Tiranë 8170 7/333 Truall 177.00 82.2 22 146  9 32,878 295,902 295,902 Konfirmuar nga ASHK-ja
21 Sanije; Eptan; Mirela; Musa; Fatmir; Fatmir Tabaku; Tabaku; Dragoni Tiranë 8170 7/337 Truall 254.00 0 22 156 2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja
22 Sanije; Mirela; Eptan Musa;Musamusa  Tabaku; Dragoni; Tabaku Tiranë 8170 7/339 Truall 1060.00 0 22 158 66 32,878 2,169,948 2,169,948 Konfirmuar nga ASHK-ja
23 Nazmi; Nexhmi; Besnike; Ruzhdi; Besmir; Liljana ; Iglimona; Oltion; Kosta; Ilir; Ardjan; Hyrije; Ridjan; Asred; Semiha; Bedrie; Lirije;  Shyqyri; Jonuz Shyqyri Jonuz Jonuz; Jeton Shyqyri Osman Jonuz Jonuz; Shyqyri Abdulla Shyqyri Osman Abdulla Abdulla; Abdulla.. Derhemi; Llaci;Ndoni; Llaci; Bodinaku; Liku (Mezini) Kalaja Bodinaku Llaci; Llaci Derhemi; Duka Derhemi; Bodinaku; Hoqilici; Derhemi; Tiranë 8170 7/344 Truall 296.70 0 22 169 17 32,878 558,926 558,926 Konfirmuar nga ASHK-ja

E – pasuria bllokohet në favor të firmës së ndërtimit “Diagonal Projektim & Zbatim” sh.p.k., sipas kontratë së sipërmarrjes. Kjo pasuri në

24 Nazmi; Lirije; Nexhmi; Besnike; Ruzhdi; Besmir; Bedrije; Liljana; Iglimona; Oltion; Kosta; Ilir; Ardjan; Hyrije; Ridjan; Asred; Semiha; Shyqyri; Sjonuz; Shyqyri; Jonuz; Osman Abdulla; Jeton Shyqyri Osman Jonuz; Jonuz Shyqyri Abdulla Shyqyri Osman Abdulla. Derhemi; Derhemi; Llaci; Ndoni; Llaci; Bodinaku; Liçi; Liku (Mezini) Kalaja; Bodinaku; Llaci; Llaci; Derhemi; Duka; Derhemi; Bodinaku; Hoqi; Tiranë 8170 7/792 Truall 1244.50 0 3 181 34 32,878 1,117,852 1,117,852 Konfirmuar nga ASHK-ja D – pasuria bllokohet në favor të firmës së ndërtimit “Diagonal Projektim & Zbatim” sh.p.k., sipas kontratë së sipërmarrjes.
25 Ylber; Medat; Hebib Hebib Karaj Karaj Tiranë 8170 7/410 Truall 293.80 87.8 8 172 14 32,878 460,292 460,292 Konfirmuar nga ASHK-ja
26 Sali; Artur; Venerand Nazmi; Sali; Lali Musabelli Musabelli Musabelli Tiranë 8170 7/534 Truall 176.30 99.2 14 178 5 32,878 164,390 164,390 Konfirmuar nga ASHK-ja
27 Lefteri; Stavri Bushi; Konstandin Kona Kona Tiranë 8170 7/593 Truall 495.00 138.8 14 232 53 32,878 1,742,534 1,742,534 Konfirmuar nga ASHK-ja

C- kontratë qiraje/nënqiraje

28 Fadil Nebi  Mata Tiranë 8170 7/665 Truall 275.00 124 9 7  2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja

E – ndalohen veprimet mbi pasurinë me afat deri në zgjidhjen e problemit të krijuar nga regjistrimi i parregullt në sistemin hipotekar.

29 Gjinovefa Esat Shehaj Tiranë 8170 7/673 Truall 260.00 79 18 241 11 32,878 361,658 361,658 Konfirmuar nga ASHK-ja

D – pasuria bllokohet
në favor të “Banka Albania” për shumën 80.000 euro K. hip. 472/258/2, datë 16.3.2017, not. M. Gjonca

30 Fatmir Ramazan Ahmetaj Tiranë 8170 7/677 Truall 251.00 97 19 23 12 32,878 394,536 394,536 Konfirmuar nga ASHK-ja
31 Gentian  Murat  Çali Tiranë 8170 7/678 Truall 310.70 98.1 19 24 16 32,878 526,048 526,048 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – pasuria rivlerësohet në shumën 16.101.194 lekë – ky regjistrim është i vlefshëm
deri në kryerjen e një transaksioni mbi pasurinë e rivlerësuar. apl. 174127, datë
30.5.2017

32 Fiqerete; Gezim; Sadik; Zegjine Selim; Kasem; Tahir Tabaku Tabaku Tabaku Tabaku Tiranë 8170 7/681 Truall 2161.70 0 19 27 6 32,878 197,268 197,268 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – Mbi këtë truall pozicionohet pjesërisht ndërtesa me nr. 7/799-nd., vol. 32, f. 83, ZK. 8170, në pronësi të A. Hasani
l. Leg.

33 Nexhmi; Nazmi; Besmir; Arsed; Kosta; Ilir; Adrian; Besnike; Hyrije; Iglimona; Lirije; Oltjon; Ridian; Semiha; Qamile; Mustafa; Renaldo; Marsel; Jonuz; Shyqyri; Qsman; Osman; Jonuz; Jonuz; Shyqyri; Shyqyri; Abdulla; Shyqyri; Shyqyri; Osman; Shyqyri; Abdulla; Abdullah; Hut; Mustafa; Mustafa Llaci; Derhemi Bodinaku Bodinaku Llaci Llaci; Derhemi Derhemi; Derhemi; Derhemi; Derhemi; Bodinaku Derhemi Derhemi; Derhemi; Liku Liku; Liku; Tiranë 8170 7/251 Truall 8150.50 0 33 35  234 32,878 7,693,452 7,693,452 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – prona bllokohet
në favor të shoqërisë “Construction Managment
Alliance Albania” sh.p.k. K. sip. nr. 339, rep. nr. 537 kol., datë  10.8.2016; mbi këtë truall ka disa ndërtime pa leje;

D – prona bllokohet në favor të shoqërisë “CMAA” sh.p.k., sipas inskriptit 418, datë 10.5.2010, kontratë nr.
2052 rep., nr. 421/2 kol., datë 29.4.2010, notere Frida Muçmata

34 Lumturi; Migena; Enkela; Florindi Maksut; Hismet; Hismet; Hismet Mollanji Mollanji Mollanji Mollanji Tiranë 8170 7/709 Truall 344.00 87 23 166 59 32,878 1,939,802 1,939,802 Konfirmuar nga ASHK-ja
35 Sadik Shyqyri Haxhillari Tiranë 8170 7/712 Truall 136.00 91.8 24 10 17 32,878 558,926 558,926 Konfirmuar nga ASHK-ja

D – në favor të “Raiffeisen Bank” për shumën 8,000,000 lekë, k. hip. 700/165, datë 9.3.2019

36 Ardian; Bedrije; Besnike; Hyrije; Iglimona; Lirije; Nazmi; Nurije; Osman; Qanije; Ridjan; Semiha;   Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Tiranë 8170 7/769 Truall 1555.30 0 29 70 164 32,878 5,391,992 5,391,992 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – Mbi këtë pasuri bie ndërtesa me nr. 7/713-nd., vol. 26, f. 12
përfituar me l. leg.; mbi këtë pasuri bie ndërtesa me
nr. 7/304-nd., vol. 27, f 116 l. leg.

37 Adriatik  Qani Qose Tiranë 8170 7/714 Truall 195.00 67.1 24 36 7 32,878 230,146 230,146 Konfirmuar nga ASHK-ja
38 Ardian; Bedrije; Besnike; Hyrije; Iglimona; Nazmi; Nurije; Qamile; Ridjan; Semiha; Lirije; Osman   Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Tiranë 8170 7/715 Truall 966.40 0 24 37 23 32,878 756,194 756,194 Konfirmuar nga ASHK-ja
39 Seade; Suela; Florion;Besim;Burhan; Mimoza; Dhurata Fetulla, Bashkim; Bashkim;Abdyl; Abdyl ; Abdyl; Abdyl Tabaku; Tabaku; Tabaku; Tabaku; Tabaku; Tabaku; Kushi Tiranë 8170 7/717 Truall 748.20 0 24 190 210 32,878 6,904,380 6,904,380 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – prona bllokohet në favor të shoqerisë ndërtuese “Risalbes”
sh.p.k., me kontrate sipërmarrjeje, k. sipermarrjeje
nr. 2194, rep. nr. 958 kol. datë 16.6.2016, not. A. Mahmuti (Karadaku); mbi këtë
pasuri pozicionohet pjesërisht ndërtesa me
nr. 7/617/nd., vol. 30, f. 191, në favor të Skender Hasan Gjoni l. leg.

40 Mimoza;Ines; Erald Fredi;

Zoi; Zoi

Topi;

Topi; Topi

Tiranë 8170 7/724 Truall 304.00 116 24 206 30 32,878 986,340 986,340 Konfirmuar nga ASHK-ja
41 Arjana; Kreshnik; Suzana Rexhep ; Rexhep; Rexhep  Canaj (Tabaku); Gjoligaj; Çuçi (Tabaku) Tiranë 8170 7/726 Truall 949.40 0 25 12 160 32,878 5,260,480 5,260,480 Konfirmuar nga ASHK-ja
42 Arjana; Kreshnik; Suzana Rexhep ; Defrim; Rexhep  Canaj (Tabaku); Gjoligaj; Çuçi (Tabaku) Tiranë 8170 7/730 Truall 995.50 0 25 16  149 32,878 4,898,822 4,898,822 Konfirmuar nga ASHK-ja

C – pasuria në gjykim në Gjykatën Administrative
të Apelit Tiranë nr. 13277

43 Altin; Enkeleda; Besmir; Emine Xhevair; Xhevair; Xhevair; Ramadan Alterziu; Hoxha; Alterziu; Alterziu Tiranë 8170 7/736 Truall 364.10 124.2 25 132 3 32,878 98,634 98,634 Konfirmuar nga ASHK-ja
44 Zyhra ; Altin; Alban Selim; Deli; Deli Boka Boka Boka Tiranë 8170 7/746 Truall 372.00 129.3 25 224 38 32,878 1,249,364 1,249,364 Konfirmuar nga ASHK-ja
45 Mitat Rraman Mollanji Tiranë 8170 7/748 Truall 158.00 74.8 26 17 7 32,878 230,146 230,146 Konfirmuar nga ASHK-ja
46 Shkëlqim  Rraman Mollanji Tiranë 8170 7/749 Truall 203.00 91.5 26 18 29 32,878 953,462 953,462 Konfirmuar nga ASHK-ja
47 Menduh   Uka Tiranë 8170 7/753 Truall 250.00       13 32,878 427,414 427,414 Konfirmuar nga ASHK-ja

E – ka 1 ndërtim pa leje

48 Bexhet; Limete; Anila; Esmeralda; Elsa; Dervish; Selman; Bexhet; Bexhet; Bexhet  Aga Agaaga Aga Aga Tiranë 8170 8/696 Truall 276.00 62 19 154 5 32,878 164,390 164,390 Konfirmuar nga ASHK-ja
49 Arben; Bujar; Hatlije; Miranda; Skender; Sulltane Daut; Daut Daut; Daut; Daut; Isuf; Tabaku Tabaku Tabaku Tabaku Tabaku Tabaku Tiranë 8170 7/754 Truall 405.50 0 26 95  3 32,878 98,634 98,634 Konfirmuar nga ASHK-ja
50 Filip Prend Beqiri Tiranë 8170 7/363 Truall 360.00 113.6 2 391 6 32,878 197,268 197,268 Konfirmuar nga ASHK-ja
51 Nuri; Bilbil; Festim; Avdulla Avdulla Avdulla Feta Feta Feta Tiranë 8170 7/773 Truall 28.70 0 29 126 8 32,878 263,024 263,024 Konfirmuar nga ASHK-ja
52 Nuri Avdulla Feta Tiranë 8170 7/774 Truall 200.00 0 29 127 28 32,878 920,584 920,584 Konfirmuar nga ASHK-ja
53 Ardian; Bedrije; Besnike; Hyrije; Iglimona; Lirije; Nazmi; Nurije; Osman; Qanije; Ridjan; Semiha   Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Derhemi Tiranë 8170 7/307 Truall 12.00 0 6 205 9 32,878 295,902 295,902 Konfirmuar nga ASHK-ja
54 Besnik Xhavit Çeliku Tiranë 8170 6/657 Truall 343.50 89.4 31 8 2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja
55 Nevrus; Metullahe Ferdinand; Erjona; Arben; Erjona; Ramadan; Ramiz; Nevrus; Pellumb; Nevrus; Ibrahim; Sade Sade Sade Sade Sade Sade Tiranë 8170 6/675 Truall 261.40 103.3 32 203 9 32,878 295,902 295,902 Konfirmuar nga ASHK-ja

E – vendim nr. 332, datë 26.3.2021, “Për legalizimin e ndërtimit pa leje”
Objekt 5-kat.: sip. e katit përdhes 103.3 m2; sip. kati i parë, 116.6 m2 sip. verande; 11.2
m2 sip. kati i dytë 116.6 m2 sip. verande 11.2 m2 sip. kati i tretë 116.6 m2 sip. verande 11.2 m2 sip. kati i katërt 107.8 m2 sip. verande 20 m2

56 Dule Avdi Delilaj Tiranë 8170 7/365 Truall 285.00 95 31 4 30 32,878 986,340 986,340 Konfirmuar nga ASHK-ja
57 Mentor Hamit Dauti Tiranë 8170 7/784 Truall 449.00 167 29 209 2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja
58 Fetah; Zylfie Ramush; Emin Dumani Dumani Tiranë 8170 7/550 Truall 87.00 49.2 14 194 8 32,878 263,024 263,024 Konfirmuar nga ASHK-ja Përshkrim i veçantë: vendim leg. nr. 944, datë 30.6.2021 objekt 2-katësh, kati përdhes 49.2 m2, kati i parë 59.4 m2
59 Genci; Mimoza; Shkelqim; Lediana; Kasem; Selman; Kasem; Agur Qordja Qordja Qordja Qordja Tiranë 8170 7/823 Truall 363.50 151.9 33 213 9 32,878 295,902 295,902 Konfirmuar nga ASHK-ja Përshkrim i veçantë – Vendim l. Leg. 1275, datë  20.9.2021, sip. kati nëntokë = 40.6 m2 sip. kati përdhes = 151.9 m2 sip. kati i parë = 128.4 m2 verandë + shkallë = 15.9 m2 sip.
papafingo = 77.3 m2 verandë + shkallë = 9.1 m2
60 Gezim Bajram Haxhiaj Tiranë 8170 7/369 Truall 277 115.8 32 219  5 32,878 164,390 164,390 Konfirmuar nga ASHK-ja
61 Nexhmi Hysni Kalaja Tiranë 8170 7/805 Truall 185.00 108.5 32 56 2 32,878 65,756 65,756 Konfirmuar nga ASHK-ja Përshkrim i veçantë: leje leg. nr. 1230282, datë 29.8.2018. Godinë banimi 1-katëshe sip. e katit përdhes 108.5 m2. Sip. verande 11.2 m2
62 Shyqyri Ismail Tola Tiranë 8170 7/182 Truall 278.20 98.6 33 163 9 32,878 295,902 295,902 Konfirmuar nga ASHK-ja
63 Nazif Ferik Çullhaj Tiranë 8170 7/522 Truall 295.90 207.7 14 169 4 32,878 131,512 131,512 Konfirmuar nga ASHK-ja Përshkrim i veçantë: leje leg. nr. 126344, datë 28.5.2020, godinë e kombinuar 3-katëëshe, sip. e katit përdhes s1+s2=207.7m2 (s2 socioekomomik =104.6 m2) sip. e katit të dytë =145.4 m2 sip. verande =43.8 m2 sip kati të dytë = 103.9m2 sip. verande =19.5 m2
64 Dashnor; Ada Dumishi; Dumishi Tiranë 8170 7/163 Truall 392.3 161.4 14 69 17 32,878 558,926 558,926 Konfirmuar nga ASHK-ja
  Shuma                 2,502     82,260,756