Publikuar më: 10/10/2023

VENDIM Nr. 534, datë 13.9.2023 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS ‘THEOFAN POPA’, BASHKIA ELBASAN”

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik”, të ndryshuar, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

 

VENDOSI:

 

 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës ‘Theofan Popa’, Bashkia Elbasan”.
 2. Shpronësimi bëhet në favor të Bashkisë Elbasan.
 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse që paraqitet në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për pasuritë e llojit “truall”, me një vlerë të përgjithshme prej 11 975 209.6 (njëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e dyqind e nëntë pikë gjashtë) lekësh.
 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 11 975 209.6 (njëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e dyqind e nëntë pikë gjashtë) lekësh, përballohet nga Bashkia Elbasan.
 5. Vlera e shpenzimeve procedurale, në masën 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, përballohet nga Bashkia Elbasan.
 6. Shpronësimi fillon menjëherë pas botimit të këtij vendimi në Fletoren Zyrtare dhe afati i përfundimit të shpronësimit është brenda 3 (tre) muajve nga data e hyrjes në fuqi të tij.
 7. Pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, të pasqyruar në tabelën që i bashkëlidhet këtij vendimi, kompensohen për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin justifikues për likuidim pranë Bashkisë Elbasan.
 8. Bashkia Elbasan kryen procedurat për likuidimin e pronarëve të shpronësuar, sipas përcaktimeve të bëra në këtë vendim.
 9. Afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve është në përputhje me afatet e parashikuara nga Bashkia Elbasan.
 10. Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, nis procedurat për hedhjen e gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit të miratuar, dhe regjistrimin e aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Elbasan për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 11. Agjencia Shtetërore e Kadastrës pezullon të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në momentin e realizimit të procesit të hedhjes së gjurmës së projektit mbi hartën kadastrale dhe regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë në favor të Bashkisë Elbasan për pasuritë e shpronësuara, sipas këtij vendimi.
 12. Ngarkohen Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkia Elbasan, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Elbasan, dhe Agjencia Shtetërore për Shpronësimin për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

 

 

LISTA EMËRORE E PRONARËVE, PASURITË E PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË TË CILËVE PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT PËR SHPRONËSIM PËR INTERES PUBLIK “RIKONSTRUKSION DHE ASFALTIM I RRUGËS ‘THEOFAN POPA’, BASHKIA ELBASAN

 

NR. PRONARI TË DHËNAT KADASTRALE (SIPAS KARTELËS SË PASURISË) TË DHËNAT PËR SHPRONËSIM SHËNIME
TRUALL  VLERA TOTALE (lek)
EMRI ATËSIA MBIEMRI Fshati ose qyteti Zona kadastrale Nr. i pasurisë Lloji i pasurisë Sipërfaqja totale Truall (m2) Ndërtesë (m2) Volumi Faqe Sipërfaqja (m2)  Çmimi (lek/m2)  Vlera (lek)
1 Flutur Hajdar Belegu Elbasan 8525 6/159 Truall 889 889 0 1 25 2.5 14,192 35,480.00 35,480.00 Mbi këtë pasuri ndodhet ndërtesa me nr. pas. 6/159-nd. 1 dhe 6/159-nd. 2. Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Elida Esat Sorra
Marlena Xhaferr Belegu
Elisabeta Esat Sorra
Behije Hajdar Belegu
Erjeta Hajdar Belegu
Fatmira Hajdar Belegu
Suzana Esat Sorra
Bexhet Musa Belegu
Luan Xhaferr Belegu
Edmond Esat Sorra
Emine Musa Belegu
2 Erjeta Hajdar Belegu Elbasan 8525 6\81 Truall 353 353 0 1 28 17 14,192 241,264.00 241,264.00 Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Behije Hajdar Belegu
Marlena Xhaferr Belegu
Edmond Esat Sorra
Fatmira Hajdar Belegu
Luan Xhaferr Belegu
Suzana Esat Sorra
Emine Musa Belegu
Bexhet Musa Belegu
Flutur Hajdar Belegu
Elida Esat Sorra
Elisabeta Esat Sorra
3 Elida Esat Sorra Elbasan 8525 6\82 Truall 532 532 0 1 29 27,3 14,192 387,441.60 387,441.60 Ka dy ndërtime të paligjshme. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Bexhet Musa Belegu
Elisabeta Esat Sorra
Fatmira Hajdar Belegu
Erjeta Hajdar Belegu
Luan Xhaferr Belegu
Flutur Hajdar Belegu
Suzana Esat Sorra
Edmond Esat Sorra
Behije Hajdar Belegu
Marlena Xhaferr Belegu
Emine Musa Belegu
4 Emine Musa Belegu Elbasan 8525 6/155 Truall 282 282 0 1 17 8.8 14,192 124,889.60 124,889.60 Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Bexhet Musa Belegu
Suzana Esat Sorra
Edmond Esat Sorra
Elisabeta Esat Sorra
Elida Esat Sorra
Luan Xhaferr Belegu
Marlena Xhaferr Belegu
Behije Hajdar Belegu
Fatmira Hajdar Belegu
Flutur Hajdar Belegu
Erjeta Hajdar Belegu
5 Emine Musa Belegu Elbasan 8525 6/146 Truall 457 457 0 1 18 0.7 14,192 9,934.40 9,934.40 Ka dy ndërtime të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Bexhet Musa Belegu
Suzana Esat Sorra
Edmond Esat Sorra
Elisabeta Esat Sorra
Elida Esat Sorra
Luan Xhaferr Belegu
Marlena Xhaferr Belegu
Behije Hajdar Belegu
Fatmira Hajdar Belegu
Flutur Hajdar Belegu
Erjeta Hajdar Belegu
6 Sonja Kleanth Santo ( Deda) Elbasan 8525 6/433 Truall 2617 2617 0 22 143 30.2 14,192 428,598.40 428,598.40 Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Arben Gavril Santo
Manola Santo Santo (Shakaj)
Klea Petraq Santo
Vasil Jorgji Santo
Mira Gavril Santo (Durrsi)
Marhen Petraq Santo
Eduart Kole Papamihali
Merita Kole Bajraktari
Jorgji Santo Santo
Veronika Santo Santo (Kita)
7 Eduart Kole Papamihali Elbasan 8525 7\95 Truall 792.5 792.5 0 2 179 88 14,192 1,248,896.00 1,248,896.00 Diferenca e sip. truall dok-fakt = 88 m2. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Klea Petraq Santo
Arben Gavril Santo
Mira Gavril Santo (Durrsi)
Vasil Jorgji Santo
Merita Kole Bajraktari
Marhen Petraq Santo
Manola Santo Santo (Shakaj)
Veronika Santo Santo
Sonja Kleanth Santo(Deda)
Jorgji Santo Santo
8 Aferdita Mahmut Gjevori Elbasan 8525 6/479 Truall 2947.57 2947.57 0 37 66 131 14,192 1,859,152.00 1,859,152.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. pas. 6/438-nd. Ka dy ndërtime të paligjshme. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Dafina Ndini Gjevori
Agim Qazim Gjevori
Qazim Hasan Gjevori
Ilirjana Hasan Gjevori
9 Ruzhdi Mustafa Fagu Elbasan 8525 6/446 Truall 2227 2227 0 28 197 173 14,192 2,455,216.00 2,455,216.00 Kjo pasuri ka 5 ndërtime pa leje. Konfirmuar nga ASHK-ja.
10 Veri Mersin Koci Elbasan 8525 6/443 Truall 366 366 0 26 68 18 14,192 255,456.00 255,456.00 Me datë 1.6.2020 u bë RVP në vlerën 519668464 lekë e vlefshme deri në kryerjen e një transaksioni. Kjo pasuri ka një ndërtim pjesërisht të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
11 Selami Mersin Koci Elbasan 8525 6/442 Truall 251 251 0 26 67 29 14,192 411,568.00  411,568.00 Kjo pasuri ka një ndërtim pjesërisht të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
12 Sabaudin Mustafa Fagu Elbasan 8525 6/460 Truall 2108.43 2108.43 0 35 34 122.7 14,192 1,741,358.40 1,741,358.40 Ka dy ndërtime të paligjshme. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fiorentina Dilaver Shkodra
Irini Dilaver Shkodra
Ali Dilaver Fagu
13 Ilir Vasil Leka Elbasan 8525 6/220 Truall + ndërtesë 276,5 276,5 127.1 24 84 17.7 14,192 251,198.40  251,198.40 Kjo pasuri ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Luljeta Kostandin Leka
14 Jorgo Dritan Demiri Elbasan 8525 7\99 Truall 143 143 0 2 144 4 14,192 56,768.00 56,768.00 U bë RVP në vlerën 2022360 lekë e vlefshme deri në kryerjen e një transaksioni. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Shpetime Agron Demiri
15 Zeqine Kamber Shengjergji Elbasan 8525 7\97 Truall 249 249 0 2 142 10 14,192 141,920.00  141,920.00 Mbi këtë pasuri ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Xhemali Daut Shengjergji
16 Artan Themi Mehillka Elbasan 8525 7\98 Truall 470 470 0 2 143 9.4 14,192 133,404.80 133,404.80 Mbi këtë pasuri ka një ndërtim të paligjshëm. Kjo pasuri ka një ndërtim pjesërisht të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
17 Velson Shefki Pisha Elbasan 8525 6/450 Truall 343 343 0 29 233 7 14,192 99,344.00 99,344.00 Mbi këtë truall ndodhen ndërtesat me nr. pas. 6/450 -nd. 1, pas. nr. 450- nd. 2 dhe pas. nr. 6/450- nd. 3. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Rakip Shefki Pisha
18 Hafize Agim Purde Elbasan 8525 6/306 Truall + ndërtesë 402 402 89,2 1 27 13,8 14,192 195,849.60 195,849.60 Konfirmuar nga ASHK-ja.
Erald Ervedin Purde
Brunilda Ervedin Purde
19 Naim Shefqet Pisha Elbasan 8525 7/129 Truall + ndërtesë 299 299 127 24 97 41 14,192 581,872.00 581,872.00 Kjo pas vihet në hipotekë në favor të Bankës Kombëtare Tregtare me kontratë hipotekare nr. 697/436 date 28.05.2014 për shumën 3 000 000 lekë. Konfirmuar nga ASHK-ja.
20 Bardhyl Daut Vaska Elbasan 8525 6/153 Truall 836 836 0 1 15 4.3 14,192 61,025.60 61,025.60 Me datë 23.2.2017 u bë rivlerësimi i pasurisë në vlerën 18031292 lekë e vlefshme deri në kryerjen e një transaksioni. Vendoset kufizim me shkresën nr. 1971 prot., datë 21.2.2017 të ALUIZNI-t, pasi qytetari është debitor pranë OSHEE-së: Konfirmuar nga ASHK-ja.
21 Behar Qamil Muzhaqi Elbasan 8525 7/131 Truall + ndërtesë 259 259 86 24 99 5.6 14,192 79,475.20 79,475.20 Konfirmuar nga ASHK-ja.
22 Qamil Qazim Bakiu Elbasan 8525 6/156 Truall + ndërtesë 723 723 171 1 13 11.4 14,192 161,788.80  161,788.80 Konfirmuar nga ASHK-ja.
23 Ismail Mehmet Suli Elbasan 8525 7/194 Truall + ndërtesë 259 259 94 28 111 6.2 14,192 87,990.40 87,990.40 Konfirmuar nga ASHK-ja.
24 Haki Xhevit Asllani Elbasan 8525 7/205 Truall 1067 1067 0 31 11 21 14,192 298,032.00 298,032.00 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. pas. 7/60-nd. Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
25 Manushaqe Daut Gorani Elbasan 8525 6/481 Truall 424 424 0 37 83 22 14,192 312,224.00 312,224.00 Ka një ndërtim të paligjshëm. Konfirmuar nga ASHK-ja.
26 Riza Feta Gorani Elbasan 8525 6/482 Truall 100 100 0 37 84 14 14,192 198,688.00 198,688.00 Me dok me ref. 017231 u bë rivlerësimi i pasurisë në vlerën 1419200 lekë, e vlefshme deri në kryerjen e një transaksioni. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Luljeta Ibrahim Gorani
27 Arben Qemal Çela Elbasan 8525 7/199 Truall + ndërtesë 147 147 89.6 29 182 8.2 14,192 116,374.40  116,374.40 Mbi këtë truall ndodhet ndërtesa me nr. pas. 7/199. Konfirmuar nga ASHK-ja.
Fadil Qemal Çela
  Vlera totale e shpronësimit        11,975,209.60